Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22065

Hankkeen nimi: MOTI - Motivaatiota ja tukea nuorten opinto- ja urasuunnitteluun

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0169327-5

Jakeluosoite: Kylänlahdentie 81

Puhelinnumero: 041 317 3365

Postinumero: 81820

Postitoimipaikka: Kylänlahti

WWW-osoite: http://www.lkro.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Anna Maria Ihalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.ihalainen(at)lkro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 041 317 3365

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorisotakuu velvoittaa yhteiskuntaa tarjoamaan ja järjestämään nuorille mielekkään ja sujuvan polun peruskoulusta opiskelujen kautta työelämään. Yksikään nuori ei saisi pudota joukosta tai jäädä pois koulutus -ja työelämäpalveluiden piiristä. Nuoren ohjautuminen mahdollisimman sujuvasti koulu-, opiskelu- tai työelämän vaiheesta toiseen jättää vähemmän mahdollisuuksia syrjäytymiselle tai opintojen tai työelämän keskeytymiselle. Tämän tavoitteen toteutumiseksi laaja toimijajoukko tekee työtä. Valtion ja kunnan viranomaisten (työvoimahallinto, koulut ja oppilaitokset, kunnalliset mielenterveyspalvelut jne.) vastuu tulee ensisijaisena, mutta toimiin osallistuu yleensä myös lukuisa joukko yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Yhteistyöverkostojen, tiedonvaihdon ja moniammatillisuuden merkitys on tärkeää erityisesti niiden nuorten tapauksissa, joilla on haasteita elämänhallinnassa, oppimisen taidoissa, sosiaalisissa valmiuksissa tai mielenterveydessä.

MOTI-hankkeessa kehitetään nuorten (15-29 v.) opiskelutaitoja, työelämätaitoja ja -valmiuksia sekä oman elämän suunnittelutaitoja. Hankkeessa autetaan nuoria opinnoista toiseen tai opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaiheissa. Työskentelytapa on valmentava ja ohjaava. Nuoria tavataan paljon ja heidän kanssaan toimitaan heidän henkilökohtaisista valmiuksistaan käsin ratkaisukeskeisellä työskentelyotteella.

Hankkeen toteutus jaetaan neljään koriin, joita ovat
1. nuorten henkilökohtainen ohjaus
2. pienryhmä- ja ryhmätyöskentely
3. verkko-opetus ja -ohjaus
4. yhteistyöverkoston kehittäminen ja hyödyntäminen

Hankkeen välittömänä vaikutuksena osallistuvien nuorten työelämä-, opiskelu- ja sosiaaliset taidot paranevat, oman elämän tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti pyrkiminen vahvistuu. Myös nuorten valmiudet hakeutua eteenpäin ja pärjätä jatko-opinnoissa tai työelämässä kehittyvät. Kokemus osallisuudesta vahvistuu.

Hankkeen tuloksena syntyy opetuksen ja ohjauksen toimintamalli sekä opetus- ja ohjaustyön materiaalia, jotka jaetaan toimijaverkoston käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret (15-29 v), joilla on haasteita opinto- tai työelämäsiirtymissä puutteellisten työelämätaitojen tai -valmiuksien tai opiskelutaitojen ja -valmiuksien kanssa.

Hankkeen kohderyhmää ovat, esimerkiksi
- syrjäytyneet, syrjäytymässä tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
- nuoret, joilla on eritasoisia oppimisvaikeuksia
- nuoret, joilla on mielenterveyden ongelmia tai elämänhallintaan liittyviä haasteita
- nuoret, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä
- monikulttuuriset nuoret

Nuoret ohjautuvat hankkeen valmennuksiin ja ohjaukseen verkostokumppaneiden kautta: mm. oppilaitoksista, nuorten työpajalta, työllisyyspalveluista jne.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat nuoria lähettävät tahot, joilla hanke voi tarjota lisää apuvälineitä nuorten opinto- ja työllisyystavoitteiden toteutumiseen. Toimijaverkoston tiivis yhteistyö ja säännölliset tapaamiset tulokset näkyvät paitsi tiedonkulun parantumisena ja toiminnan tehostumisena myös nuorten asioiden parempana sujumisena.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 337 859

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 337 859

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 112 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty. Hankkeella ei ole suoria sukupuolivaikutuksia ja tavoitteita, jotka liittyvät suoraan sukupuolinäkökulmaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuottamat palvelut ovat saatavilla tasaveroisesti kaikille. Hankkeessa ei ole erityistä sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -1 1
Hankkeessa joudutaan liikkumaan paljon asiakastarpeiden mukaan. Liikkuminen tapahtuu henkilöautoilla. Vastapainona hankkeessa käytetään osaltaan etäopetusta ja -ohjausta työmenetelmänä ja kehitetään verkko-opiskelun menetelmiä, mikä vähentää sekä välittömästi että pitkällä aikajänteellä liikkumisen ympäristökuormaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Hankkeen toimia suunnataan sähköisen materiaalin tuotantoon. Toiminta on hyvin aineetonta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Yksi osa hankkeen keskeisistä sisällöistä on palvelukehittäminen ja sähköisten opetus- ja ohjausmateriaalien kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka -1 1
Hankkeessa joudutaan liikkumaan paljon asiakastarpeiden mukaan. Liikkuminen tapahtuu henkilöautoilla. Vastapainona hankkeessa käytetään osaltaan etäopetusta ja -ohjausta työmenetelmänä ja kehitetään verkko-opiskelun menetelmiä, mikä vähentää sekä välittömästi että pitkällä aikajänteellä liikkumisen ympäristökuormaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 3
Opinto- ja työelämäpolkujen sujuminen nostaa nuorten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 1
Hankkeen toimin ja sen luoman toimintamallin avulla pyritään auttamaan nuoria opinto ja työelämän haasteissa, niin että jokaisella olisi edellytykset omista lähtökohdista löytää polku eteenpäin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-