Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22067

Hankkeen nimi: Elossa2020!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iisalmen Nuorison Tuki ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0643068-5

Jakeluosoite: Kivirannatie 32

Puhelinnumero: 0445210051

Postinumero: 74130

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.intry.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petri Karhu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.karhu(at)intry.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445210051

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ELOSSA2020! -hankeessa tehdään nuorten verkkovälitteistä ohjaamista hyödyntäen eri sähköisiä sovelluksia. Pandemian aiheuttaman poikkeustilan takia hankkeessa luodaan etävalmenukseen ja -ohjaamiseen soveltuva malli. Toiminta on suunniteltua, teemoitettua ja strukturoitua. Toiminnan tavoitteena on tukea nuorten arjenhallintaa ja fyysista- sekä psyykkistä hyvinvointia. Hankkeen toiminta myös mahdollistaa poikkeustilan aikana nuorille eri harrastusmahdollisuuksiin osallistumisen sekä tarjoaa väylän luovuudelle. Hanke pyrkii omalta osaltaa lisäämään yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.

Nuorilla on hankkeessa myös mahdollisuus purkaa poikkeustilanteen aiheuttamia tuntemuksia ja keskustella niistä ohjaajan ja niin halutessaan myös muiden nuorten kanssa. Hankkeessa toimintojen toteutuksessa hyödynnetään ostopalveluja paikallisilta mikro- ja pk-yrityksiltä. Hankkeen toimintoihin kuuluvat mm. liikunta sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi, ruuanlaitto ja siivous, taiteen tekeminen sekä kuluttaminen ja musiikin tekeminen sekä kuluttaminen.Hankeessa on myös mahdollista tarjota asiantuntijaluentoja kysy/vastaa periaatteella nuoria kiinnostavista aiheista. Toimintoja suunnitellaan myös yhdessä osallistuvien nuorten kanssa. Poikkeustilanteen mahdollisesti purkautuessa toimintoja voidaan toteuttaa myös kasvokkain, mutta verkkovälitteistä kohtaamista tullaan jatkamaan siinäkin tapauksessa. Verkkovälitteinen kohtaaminen voi olla monelle nuorelle helpompaa. Verkkovälitteisyyden avulla voidaankin tavoittaa aivan uusia nuoria, joille kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on hankalaa myös normaalitilanteessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 15 – 29 -vuotiaat Ylä-Savolaiset nuoret. Koska toiminta toteutetaan sähköisiä sovelluksia hyödyntäen ja verkossa, niin mukaan voi mahdollisesti tulla nuoria myös muualta. Erityisesti hankkeessa halutaan tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevia nuoria. Monella nuorella ei ole olemassa kattavia sosiaalisia verkostoja ja usein samoilla nuorilla on myös hankalaa toimeentulon sekä arjenhallinnan kanssa. Näille nuorille pystytään hankkeen toiminnan myötä tarjoamaan tukea ja auttaa heitä jaksamaan paremmin yli nyt vallitsevan poikkeustilan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ostopalvelujen osalta eri palveluntuottajat sekä pk- ja mikroyritykset ja freelancerit. Ostopalvelujen kautta hanke voi osaltaan tukea paikallisia yrityksiä, joiden kassavirta on ehtynyt poikkeustilanteen myötä. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjoajat ovat suuressa ahdingossa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 424

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 005

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 424

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 005

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tullaan hyödyntämään jo nyt tehtyä työtä etävalmennuksen kehittämisessä, jossa on otettu huomioon eri sukupuolten erityispiirteet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tullaan edistämään eri sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla mahdollisimman monipuolisesti eri toimintoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei oel sukupuolten tasa-arvon edistäminen, joskin se joiltakin osin liittyy myös nyt haettavaan hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Ostopalvelujen avulla voidaan olla osaltaan auttamassa siinä, että pk ja mikroyrittäjät pärjäävät epidemian aiheuttaman poikkeutilan yli.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hankkeessa luodaan uusi sähköinen malli nuorten etävalmennukseen sekä ohjaamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hanke vähentää jonkin verran autolla liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hanke tähtää kohderyhmän hyvinvoinnin edistämiseen. Hanke on myös esteetön, sillä siihen osallistuminen ei vaadi liikkumista tiettyyn paikkaan. Hankkeen myötä voidaan turvata kohderyhmän osalta tiedon saatavuus (kysy-vastaa asiantuntijaluennot) sekä osallistuminen eri harrastemahdollisuuksiin. Kohderyhmä pääsee myös tuomaan esiin luovuuttaan hankkeen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 2
Toiminnot on suunniteltu niin, että niihin on mahdollisimman matala kynnys osallistua ja tarjolla on riittävän monipuolisesti tekemistä kaikille nuorten ryhmille. Ketään ei jätetä ulkopuolelle!
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 2
Hankkeessa on kulttuurisensitiivinen työote. Toimintoja markkinoidaan myös maahanmuuttajataustaisille nuorille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ELOSSA2020! -hankeen tavoitteena oli toteuttaa nuorten verkkovälitteistä valmennusta eri sähköisiä sovelluksia hyödyntäen sekä luoda nuorten etävalmennukseen ja -ohjaamiseen soveltuva malli. Toiminta oli suunniteltua, teemoitettua ja strukturoitua ja sillä pystyttiin tukemaan nuorten arjenhallintaa ja fyysistä- sekä psyykkistä hyvinvointia, joiden suhteen koronapandemia asetti aivan erityisiä haasteita. Hankkeen toiminta myös mahdollisti poikkeustilan aikana nuorille eri harrastusmahdollisuuksiin osallistumisen. Osallisuutta ja me -henkeä pystyttiin luomaan mm. erilaisten livestriimattujen toimintojen kautta.
Verkossa nuoret pystyivät niin halutessaan purkamaan esim. koronan aiheuttamaa ahdistusta tai käymään yhdessä ohjaajien sekä muiden nuorten kanssa keskustellen läpi arjen haasteita. Nuorille tarjottiin hankkeen myötä mm. liikuntaa, terveellistä arkiruokaa ja muita kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen tähtääviä toimintoja. Nuorten sitoutuminen tarjottuun toimintaan sekä vastaanotto hankkeessa tarjottuja palveluja kohtaan oli hyvää! Hankkeen tavoitteiden voidaankin katsoa toteutuneen hyvin. Hankkeessa luotuja toimintoja ja toimintamalleja hyödynnetään edelleen.