Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22069

Hankkeen nimi: Savonlinna Live! Noustaan koronasta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Hankekehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2520006-8

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: 0445715853

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.elinkeinopalvelut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Turtiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.turtiainen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445715853

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaviruksen aihettamat poikkeusolot ovat vaarantamassa koko Savonlinnan talousalueen matkailuelinkeinon. Hankkeen tavoitteena on aikaansaada nopea reagoiminen kysynnän muutoksiin matkailusektorilla: Matkailun huippusesonki Savonlinnassa saatetaan menettää tapahtumien peruutusten ja kuluttajien epävarmuuden ja kuluttajakäyttäymisen muutosten takia. Toimialan toimijoiden pitää nopeasti uudistaa palveluitaan ja matkailutuotteitaan ja varmistaa että yritysten uudet tuotteet ovat oikeissa myyntikanavissa (erityisesti sähköiset kanavat)
Mikäli kesätapahtumat perutaan eikä Savonlinnalla ole tarjota tilalle uusia palveluja ja elämyksiä, voidaan menettää arviolta 100 miljoonan euron matkailutulo. Tällaista romahdusta matkailuyritykset ja Savonlinnan kaupunki eivät kestä.
Kesäsesonkia varten on välttämätöntä uudistaa elämys ja tuotetarjontaa vastaamaan koronaoloissa syntyvää kysyntää, määritellä uudet matkailijaprofiilit, viestiä uusista tuotteista ja kokonaisvaltaisesti uudistaa viestintä koskien Savonlinnan kesäsesonkia sekä kohdentaa viestintää sisältöjen ja kanavien osalta valituille kuluttajaprofiileille.

Yritysten voimavarat eivät riitä toiminnan sopeuttamisen ohella täysipainoiseen tuotekehitystyöhön. Tarvitaan valmentajia, jotka aktivoivat, neuvovat ja valmentavat yrityksiä sekä avustavat tuotteiden saamisessa osaksi Savonlinnan kesän matkailutarjontaa nopealla aikataululla.

Hanke tarttuu käsilä olevaan ongelmaan yritysten tilanteen selvittämisellä ja neuvonnalla, koulutuksella, ja tukee innovaatioiden syntymistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamiseksi matkailusesonkiin ja innovatiivisia tapahtumakonsepteja.

Lisäksi hankkeella resursoidaan kriineuvontaa vaikeuksiin joutuneille yrityksille
- liiketoiminnan hallittu alas-ajo, epävarman tilanteen sietäminen
- yrittäjän henkinen hyvinvointi ja toimintakyvyn ylläpito
- uuden alun rakentaminen koronan jäkeiseen tilanteeseen tulee ruuhkauttamaan olemassa olevat kuntien järjestämät neuvontapalvelut - yritysneuvonnalla luodaan kyvykkyyttä lähteä epävarmasta tilanteesta rakentamaan yritykselle uutta alkua.
Hankkeen rahoituksella resursoidaan neuvontaa palkattujen projektityöntekijöiden avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailuyritykset
Palvelualojen yritykset
Luovien alojen yrittäjät
Vähittäiskauppa, erityisesti siltä osin kuin se on riippuvainen sesonkiluonteisesta kesäajan kysynnästä

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailijat
Vapaa-ajanasukkaat
Kaupungin asukkaat
Matkailu- ja palveluyritysten arvoketjut (alihankkijat)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 192 058

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 826

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 192 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 826

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 58

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 60

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailu- ja palvelualoilla työskentelee naisia ja miehiä. Kehitettävä toimialasektori on naisvaltainen, jonka on erityisesti todettu kärsivän korona-pandemian vaikutuksista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan osallistuu sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Luontoelämys pandemian aikana on tiettävästi turvallisimmasta päästä infektioiden leviäimisen kannalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke edistää kotimaan matkailua hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Turvataan yritysten toimintakykyä poikkeusolosuhteissa/kriisitilanteessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeella edistetään matkailuelämystuotteiden syntymistä kotimaiseen kysyntään.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke edistää kotimaan matkailua ja turvaa olemassaolevien liikennepalveluiden säilymistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Tuetaan yrittäjien ja yritysjohdon henkistä hyvinvointia ja kestävyyttä kriisissä mm. henkilökohtaisella ammattimaisella ohjauksella ja neuvonnalla.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke tukee työpaikkojen säilymistä naisvaltaisella matkailu- ja palvelualoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa luodaan laajaa alueellista osallisuutta matkailu- ja sen liitännäiselinkeinojen sektorilla.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hanke edistää kulttuuriympäristön tunnettuutta osana matkailuelämystä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Savonlinna Live! Noustaan koronasta -hankkeen tavoitteena oli reagoida koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen erityisesti matkailu- ja palvelualan, kaupan sekä tapahtumien tuottamisen aloilla Savonlinnan talousalueella. Hankkeessa kartoitettiin em. alojen liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia kesä- ja syyskaudelle 2020 ja pyrittiin turvaamaan yritysten toimintaedellytykset äkillisesti muuttuneessa markkinatilanteessa mm. jokakesäisten Savonlinnan Oopperajuhlien peruunnuttua pandemian seurauksena.

Hankkeen toimenpiteet koostuivat pääasiassa yritysneuvonnasta ja yritysvalmennuksesta, uusien liiketoimintakonseptien ja tuotteiden kehittämisestä sekä erityisesti muuttuneeseen tilanteeseen soveltuvien toimintamallien kehittämisestä. Toimenpiteet näkyivät kesä- ja syyskaudella monipuolisina yrityksiin kohdistuvina toimina sekä Savonlinnan alueen positiivisena näkyvyytenä mediassa.

Hankkeen aikana toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:

- Kartoitettiin noin 150 yrityksen tilannetta henkilökohtaisin kohtaamisin
- Tuettiin ja valmennettiin yrityksiä tuotteistamisessa, yhteistyön rakentamisessa ja kampanjoinnissa
- Annettiin tarvittaessa kriisineuvontaa
- Tarjottiin väyliä uusien jakelu- ja myyntikanavien kehittämiseen
- Kehitettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uusia koronakriteerit täyttäviä tapahtumakokonaisuuksia elävöittämään liiketoimintaa poikkeusaikana
- Tuotettiin luontopainotteisia sisältöjä tukemaan viestintää ja tuotteistusta
- Viestittiin alueen tarjonnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti eri medioissa
- Kartoitettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu-, palvelu- ja kaupan alan ympärivuotisuuden kehittämiseksi
- Kartoitettiin uusia asiakaskohderyhmiä oopperakävijöiden tilalle
- Tuotettiin uusi etätyökonsepti Saimaa Konttori Savonlinna, jolla pyritään alueen etätyöpalvelujen kysynnän ja tarjonnan kehittämiseen ja matkailupalveluiden kysynnän ympärivuotistamiseen