Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22070

Hankkeen nimi: UP - uudelle polulle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TOIMI-työvalmennussäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2502175-6

Jakeluosoite: Lammenkaari 4

Puhelinnumero: 0406341832

Postinumero: 74130

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://toimisaatio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna-Leena Tela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Henkilöstöpäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna-leena.tela(at)toimisaatio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 528 1029

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa maahanmuuttajien ja osatyökyisten osallisuutta ja työllistymistä edistetään vahvan yksilöllisen tuen (case management) avulla. Hanke koostuu kolmesta painopisteestä.

Ensimmäinen painopiste on se, että maahanmuuttajille ja osatyökykyisille löydetään reittejä työelämään vahvan yksilöllisen tuen avulla ja keskittyen työnhakijan olemassa oleviin vahvuuksiin sekä kehittymismahdollisuuksiin. Maahanmuuttajilla ja osatyökykyisillä on osaamista, kykyjä ja taitoja, ja heidän työpanoksensa tulee saada alueen yritysten käyttöön.

Maahanmuuttajataustaisen tai osatyökykyisen työnhakijan ohjautuessa palveluun hänen työ- ja toimintakykyään, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan kartoitetaan hyväksi tunnustettuja mittareja ja menetelmiä käyttäen. Työnhakijaa tuetaan ratkaisukeskeisin menetelmin työllistymistavoitteiden ja toimintasuunnitelman tekemisessä hyödyntäen kartoituksessa kertynyttä tietoa. Työkykyä ja osaamista havainnoidaan käytännön työtehtävissä. Työ- ja oppimisympäristöissä mahdollistetaan maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille toiminnallinen kielen oppiminen, jolloin oppija pystyy yhdistämään työhön ja työelämään liittyvää sanastoa työn tekemiseen. Työelämään suuntaavia työnhakijoita ohjataan ja tuetaan CV:n ja työhakemusten tekemisessä sekä nykyaikaisten työnhakukanavien käyttämisessä.

Toinen painopiste on se, että alueen yrityksistä etsitään työtehtäviä hyödyntäen erilaisia työn räätälöintiin kehitettyjä malleja. Työtehtävien räätälöinnillä pyritään löytämään maahanmuuttajille ja osatyökyisille sopivia työtehtäviä. Työntekijän ja työnantajan tukena voidaan käyttää EUSE-mallin mukaista tuettua työhönvalmennusta.

Kolmas osa palvelua liittyy itsensä työllistämisen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Työnhakijoille kerrotaan laskutuspalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista markkinoida ja myydä omaa osaamistaan sekä yksityisille että yrityksille. Työnhakijoita opastetaan tarvittaessa itsensä työllistämiseen laskutuspalveluja hyödyntämällä. Myös yrityksille kerrotaan mahdollisuudesta hankkia määräaikaista työvoimaa laskutuspalvelujen kautta.

Hanke tuotetaan matalan kynnyksen periaatteella eli palveluohjaajat (case management) jalkautuvat Ylä-Savoon niin työnhakijoiden kuin yritystenkin luokse näiden koti-/sijaintipaikkakunnille.
Hankkeen tuloksena Ylä-Savossa jo olevat maahanmuuttajat ja osatyökykyiset saavat case management-palvelun työllistymisensä tueksi ja työnantajat saavat tietoa maahanmuuttajien ja osatyökykyisten osaamisesta, työpanoksesta ja heidän työllistämisekseen käytettävissä olevista tuista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajat, osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät
• Kuntakokeiluun ohjautuvia vieraskielisiä tai maahanmuuttajia on Iisalmessa TEM:n arvion mukaan (29.10.2019) 134 henkilöä, jotka ovat työttömiä tai työmarkkinatuella
• työttömistä työnhakijoista vammaisia tai pitkäaikaissairaita Iisalmessa lähes 17 % (198 henkilöä 1177:stä, TEM, joulukuu 2019 työllisyyskatsaus)

Maahanmuuttajat ovat ulkomaalaistaustaisia, jotka ovat muuttaneet Suomeen perheen, työn, opiskelun tai pakolaisuuden vuoksi. He voivat ohjautua hankkeeseen kotouttamistoimenpiteiden jälkeen, mikäli ovat jääneet työttömiksi työnhakijoiksi.

Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.
Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen yritykset, joiden työvoiman saatavuus paranee

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 401 729

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 172 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 426 279

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 153

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä on sukupuolen suhteen melko tasainen, miehiä on hieman enemmän kuin naisia. Maahanmuuttajien osalta hankkeen työntekijöiden sukupuolella on joillekin osallistujille merkitystä, siksi hankkeen valmentajina toimii molempien sukupuolten edustajia, jotta varmistetaan toimiva valmennnussuhde. Toiminnassa huomioidaan se, että toimintaympäristö on turvallinen kaikille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tiedostetaan sukupuolen vaikutus mm. ammatinvalintaan ja mahdollisuuksien mukaan puretaan uskomuksia naisille tai miehille sopivista ammateista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hannkkeessa ei ole mahdollista käyttää uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeessa tuetaan paikallisten yritysten työvoiman saatavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Hankkeessa kehitetään palveluja maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistymiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa toteutettava ohjaus parantaa maahamnuuttajien ja osatyökykysten osaamista, itsetuntemusta ja asemaa työmarkkinoilla. Myös ohjautuminen muuhun oikea-aikaiseen palveluun(kuntoutusselvitys, kuntoutus, terveydenhuolto, sosiaalityö) parantaa hyvinvointia pitkällä aikavälillä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Osaamisen lisääntyminen (ml. kielitaito maahanmuuttajilla), ohjaus työllistymiseen ja tuki asioiden hoitamiseen edistää sekä maahanmuuttajien että osatyökykyisten asemaa yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa tuetaan erilaisuuden hyväksymistä, eriarvoisuuden vähentämistä sekä kulttuuri-identiteettiä ohjaamalla maahanmuuttajia ja osatyökykyisä kohti avoimia työmarkkinoita. Tiedottaminen kohdistuu myös työnantajiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-