Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22075

Hankkeen nimi: Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elina Förster

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Elina.Forster(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401841947

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -hanke on jatkohanke Oona - Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille (S20771) hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrittäjänaisten valmiuksia hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia yritys- ja liiketoiminnantoiminnan kehittämisen ja kasvun edistämiseksi. Lisäksi hanke tukee kumppanuusverkostojen muodostumista luoden pohjaa yritystoiminnan vahvistumiselle, yritysten kasvulle sekä (yksin)yrittäjien hyvinvoinnille. Hankkeen tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa yrittäjyydessä sekä yrittäjänaisten yritysten kasvua.

Hankkeen tavoitteena on
1. Hankkeessa kehitetään uudenlainen, kasvuhaluisten yrittäjänaisten tarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus, joka avaa digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja tukee kasvuhaluisten yrittäjänaisten osaamista digitalisaation hyödyntämisessä. Osana koulutusta tarjotaan tarvekartoitukseen perustuvaa yksilöllistä tukea liiketoiminnan kehittämiseen.
2. Hankkeessa tuetaan yrittäjänaisten kasvun mahdollisuuksia ja hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja vahvistamalla kasvuhalukkuutta tukevaa kumppanuusverkostoa.
3. Hankkeessa tuotetaan yrittäjänaisten kanssa yhteiskehittämällä tasa-arvoa edistävä verkkojulkaisu, jonka tavoitteena on edistää yrittäjänaisten osaamista oman liiketoiminnan kehittämisessä digitaalisuutta hyödyntäen. Verkkojulkaisussa yrittäjänaiset jakavat oman yrittäjyytensä haasteita ja digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja. Sisältö rohkaisee muita yrittäjänaisia hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksiin oman yritys- ja liiketoiminnan kehittämisessä vahvistaen pitkällä aikavälillä sukupuolten tasa-arvoa yrittäjyydessä.

Hankkeessa digitalisaatiota lähestytään laajemmalla fokuksella kuin vain digitaalisten työkalujen käyttöön ottona. Lähestymistapa on strateginen. Digitalisaatio nähdään mahdollisuutena liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kehittäminen lähtee liikkeelle yrittäjänaisten tarpeista ja niihin pohjautuvista kehittämissuunnitelmista.

Hankkeen tuloksena syntyy sukupuolten tasa-arvoa edistävä Yrittäjänaisen digivinkit liiketoiminnan kasvuun - verkkojulkaisu. Hankkeessa 90 yrittäjänaista saa tukea oman yrityksensä liiketoiminnan vahvistamiseen ja kumppanuusverkostojen rakentumiseen. 70 yrittäjänaista tekee yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja 40 yrittäjänaista tekee vähintään yhden yrityksen digitaalisuutta kehittävän teon.

Hankkeen tuloksena yrittäjänaisten valmius hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä vahvistuu. Kumppanuusverkostojen muodostuminen vahvistaa yritystoimintaa, yritysten kasvua sekä yrittäjien hyvinvointia. Sukupuolten välinen tasa-arvo yrittäjyydessä lisääntyy. Pitkällä aikavälillä Uudenmaan yrittäjänaiset ovat verkostoituneet keskenään ja kehittäneet yritystään digitaalisia työvälineitä ja prosesseja hyödyntäen.

Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Uudenmaan alueen yrittäjänaiset toimialasta riippumatta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uudenmaan alueen yrittäjänaisten yritysten työntekijät sekä asiakkaat
Naisyrittäjiä kouluttavat tahot
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat
Toimintaansa kehittäville yrityksille palveluja tuottavat yritykset (esim. digimarkkinointia, sähköisiä asiakasjärjestelmiä tuottavat yritykset)
Yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, kaupunkien yrityspalvelut ja muut yrittäjille tukea tuottavat organisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 316 786

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 894

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 422 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 858

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin, Porvoon, Loviisan

Kunnat: Porvoo, Vantaa, Tuusula, Karkkila, Inkoo, Pornainen, Sipoo, Pukkila, Lapinjärvi, Lohja, Myrskylä, Hyvinkää, Vihti, Nurmijärvi, Espoo, Kirkkonummi, Askola, Järvenpää, Loviisa, Hanko, Kerava, Helsinki, Siuntio, Mäntsälä, Raasepori, Kauniainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on valmisteltu sen tiedon pohjalta mitä on olemassa naisyrittäjien kasvuhalukkuudesta ja sen esteistä ja Oona-hankkeesta saadusta kokemuksesta ja yrittäjänaisten tarpeista. Tilastot osoittavat, että Suomessa toimivat yritykset ovat valtaosin hyvin pieniä. Erityisesti yrittäjänaisten yritykset ovat yleisesti pieniä, korkeintaan viiden työntekijän yrityksiä on 68 prosenttia. Yrittäjät ovat miesvaltaista joukkoa. Vuonna 2017 kaksi kolmesta yrittäjästä oli miehiä (67 %) ja joka kolmas oli nainen (33 %). Työnantajayrittäjistä vain reilu neljännet (26 %) on naisia. Tätä on selitetty sillä, että naiset toimivat tyypillisesti eri aloilla kuin miehet. Yli puolet kaikista yrittäjistä oli vuonna 2017 itsensätyöllistäjiä eli työskenteli yksinyrittäjinä tai yrittäjämäisesti. Yksinyrittäjistä naisia on 40 prosenttia. Yksinyrittäjille yleisin toimiala oli palvelusektori. Selvityksen mukaan naisyrittäjät haluavat tukea, neuvontaa ja koulutusta erityisesti tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä, verkostoitumisessa, tietotekniikan käytössä ja sukupolven vaihdostilanteissa. Erityisenä tarpeena naisyrittäjät mainitsivat myös työnantajaosaamisen kehittämisen. Eniten lisäosaamista naisyrittäjät katsoivat tarvitsevansa yrityksen kotisivujen laatimisessa, markkinoinnissa, digitalisaation hyödyntämisessä liiketoiminnassa ja verkostoitumisessa. Naisyrittäjille verkostot ja vertaistuki ovat miesyrittäjiä tärkeämpiä, sillä naisista suuri osa toimii yksinyrittäjinä tai hyvin pienissä yrityksissä, joissa vertaistukea on vähän tarjolla tai ei lainkaan. Naisten kohdalla yrittämisen motiiveina korostuvat ei-rahamääräiset asiat. Naisten motiivit ja onnistumisen tunteet liittyvät perheeseen, työtyytyväisyyteen ja hyvään elämään. Miehiä yrittäjyyteen kannustaa odotettavissa olevat korkeammat tulot. Naisten yrittäjyyteen liittyy miehiä vähäisempi riskinottokyky, taloudellisen kasvun ja kansainvälistyminen tavoittelu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on suunniteltu uusmaalaisten naisyrittäjien kasvuhalukkuuden tukemiseksi. Hanke rakennetaan huomioiden yrittäjänaisten yrittämiseen liittyvät haasteet. Koulutuksen sisältö perustuu osallistujalle tehtävään tarvekartoitukseen ja sen pohjalta muodostuvaa yksilölliseen kehittämispolkuun. Koulutuksessa käytetyt menetelmät ja harjoitukset vahvistavat yrittäjänaisten yrittäjyysosaamista. Hankkeessa tuetaan yrittäjänaisten kasvun mahdollisuuksia ja hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja vahvistamalla kasvuhalukkuutta tukevaa kumppanuusverkostoa. Hankkeen tavoitteena ei ole pelkästään tuottaa tietoa ja osaamista uusista digitaalisista välineistä vaan, lisätä ymmärrystä digitalisaation madollisuuksista ja tukea niiden hyödyntämistä yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvattamisessa. Hankkeessa syntyy yrittäjänaisten kanssa yhteiskehittämisen tuloksena tasa-arvoa edistävä tuote, digijulkaisu. Julkaisu käsittelee yrittäjänaisten yrittämisen arjesta nousevia tarpeita ja kokemuksia sekä niihin löytyneitä ratkaisuja. Yhteiskehittämin nostaa naisten osaamisen ja tietotaidon keskiöön. Samaistuminen tukee oppimista, osallistuutta ja muiden kokemuksista inspiroitumista. Julkaisussa esitellyt digitaaliset kokeilut madaltavat muiden kynnystä hyödyntää digitaalisia työkaluja oman liiketoiminnan kehittämisessä. Julkaisun ytimessä on sukupuolisensitiivisyys ja asiakaslähtöisyys. Julkaisu vahvistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä yrittäjänaisten tarpeet huomioiden ja sitä kautta edistää tasa-arvon toteutumista yrittäjyydessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon lisääminen yrittäjyydessä. Hanke vastaa naisyrittäjien tarpeisiin. Hanke kehittää ja tuottaa yhteiskehittämisen periaatteella tasa-arvotuotteen "Yrittäjänaisen digivinkit liiketoiminnan kasvuun", jonka avulla voidaan tukea yrittäjänaisten yritysten kehittymistä ja kasvua. Hankkeessa edistetään Uudellamaalla toimivien naisten yritysten kasvuhakuisuutta lisäämällä naisyrittäjien osaamista ja verkostoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeessa Uusmaalaiset yrittäjänaiset kehittävät osaamistaan digitalisaation hyödyntämisessä ja asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Yritykset vahvistavat liiketoimintaansa ja kumppanuusverkostojaan ja siten kestävää kasvua. Hanke voi välillisesti vaikuttaa yritysten haluun ostaa tuotteita ja palveluja muilta yrityksiltä. Hanke kohdistuu maakuntaohjelmissa mainittuihin kärkialoihin - sosiaali- ja terveysalalle sekä digitalisaation edistämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Hankkeessa vahvistetaan yritysten kykyä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja sekä kehittää myös aineettomia tuotteita ja palveluja. Hankkeessa yritysten toimialaa ei ole rajattu ja esimerkiksi hyvinvointialan yritysten tuotteet ja palvelut ovat usein aineettomia. Välillisesti hanke voi vaijuttaa yritysten halukkuuteen ostaa tuotteita tai palveluja muilta yrityksiltä itse tekemisen sijaan. Tällaiset palvelut ovat usein aineettomia, kuten markkinointi tai asiakashallintajärjestelmät.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa tuetaan naisyrittäjien hyvinvointia yrittäjien osaamista ja kumppanuusverkotoja vahvistamalla sekä välillisesti naisyrittäjien yritysten henkilöstön hyvinvointia. Osaamisen kasvun ja uusien välineiden avulla naisyrittäjät pystyvät myös jatkossa huolehtimaan paremmin omasta hyvinvoinnistaan.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on tukea naisyrittäjiä oman yrityksen kasvupolulla. Päämäräänä on, että naisyrittäjät kasvattaisivat yrityksiään samalla tavalla kuin miesyrittäjätkin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään hankkeessa myös niin, että hankkeen opintojaksoille pyritään saamaan mukaan myös maahanmuuttajayrittäjiä, jotka ovat naisia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei voida osoittaa merkittävää vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-