Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22076

Hankkeen nimi: Living Portfolio - muuttuvaan työelämään

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 15.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Myllypurontie 1

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: https://www.metropolia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Wartio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.wartio(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 159 7785

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten työllistymistä edistävä elävä portfoliomalli, joka kohtaa työelämän ja rekrytoinnin tarpeet sekä toimii projekti- ja keikkatalouden kentässä jatkuvaa työllistymistä edistävänä ja vahvistavana kestävänä toimintamallina. Nuorten toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien helsinkiläisten työnhakua helpotetaan yhteisten uusia teknologioita työnhaun malleissa hyödyntävien koulutustyöpajojen myötä. Hyödyntämällä uusia audiovisuaalisia teknologioita ja nuoren oman elävän ja alati muuttuvan kokemus- ja osaamishistorian tarinallistamista, saadaan luotua nuorille älykäs, kestävä ja tasa-arvoinen työnhaun elävä työnhaun portfoliomalli.
Living Portfolio - muuttuvaan työelämään- hanke kehittää ratkaisumallin nuorten helsinkiläisten työnhakijoiden
työllistymisvalmiuksien parantamiseen ja kouluttaa työnhakijoita kohtaamaan työnantajien ja rekrytoijien työllistämistarpeita uuden portfoliomallin avulla. Painopiste on luovan- ja teknologia-alan ammateissa, joissa projekti- ja keikkatalous pyöräyttää työntekijät nopealla syklillä uudelleen hakijan rooliin, jolloin tällä kohderyhmällä on jatkuva tarve nopeasti päivittää ja ylläpitää, osaamistaan, työnhakua ja työnhaun malleja. Kohderyhmän työmarkkina-aseman ja työllistymisedellytysten parantamiseksi toteutetaan osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä ja kehitetään kestävää ja älykästä työnhaun osaamista.

Hankkeessa kootaan yhteen työllistymispalveluiden, työelämän ja koulutuksen asiantuntijaryhmä, jonka kanssa yhteiskehitetään uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä älykäs työnhaun portfoliomalli kohtaamaan työelämän ja rekrytoinnin odotuksia. Asiantuntijaryhmän kanssa tunnistetaan työelämän muuttuvia tarpeita ja keskitytään nuorten työnhakijoiden työelämä- ja metataitojen esiin tuomiseen työnhaun prosesseissa sekä etsitään ratkaisuja osaamisperusteisen työnhaun kehittämiseen uuden portfoliomallin avulla.

Hankkeessa järjestetään Living Portfolio koulutustyöpajoja Ohjaamo Helsingissä yhteistyökumppaniverkoston kautta tavoitetuille nuorille toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömille. Työnhaun portfoliomalliin sisältyviä oman osaamisen markkinointi- ja digitaitoja koulutetaan ja pilotoidaan nuorille työttömille Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun puitteissa. Tavoitteena on myös kehittää kohderyhmän taitoja tunnistaa omaa osaamistaan ja kykyjään ja linkittää niitä työelämän vaatimuksiin sekä tunnistaa mahdollisia yrittäjyysajattelua vaativia työn konteksteja.

Hankkeen asiantuntijatyöryhmän yhteiskehittelytyöpajoissa sekä nuorten työnhakijoiden koulutustyöpajoissa yhtenä fasilitointimetodina käytetään Voimaa elokuvasta- hankkeessa (S21224) kehitettyä elokuvan katsomisen ja fasilitoidun keskustelun menetelmää. Katsomalla oman osaamisen teemaa ja suomalaista työelämää käsitteleviä otteita elokuvista ja niistä ohjatusti keskustelemalla saadaan nuoret toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömät viritettyä omien työelämätaitojen ääreen.
Muita hankkeita, joiden tulokisa tullaan hyödyntämään ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliiton koordinoima Oivallus - Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa- hanke, KOHTAAMO - Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelujen kehittämisen tuki (S20318), LAMKin ja Savonian Tehokkaasti työelämään- hanke (S20637) ja SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen (S21452).

Hankkeessa järjestetään asiantuntijaryhmän yhteiskehittelytyöskentelyn lomassa kaksi Erätauko- keskustelua, joissa osallistujina asiantuntijaverkoston lisäksi nuorten työnhakijoiden sekä julkisen palvelujen edustajia, kuusi nuorille suunnattua Living Portfolio koulutustyöpajaa, tuotetaan juurruttamisen tueksi Living Portfolio verkkosivusto valtakunnalliseen käyttöön, loppuseminaari sekä loppujulkaisu, missä koostetaan asiantuntijaryhmän työskentelyn tulokset sekä nuorten koulutustyöpajojen ja pilotoinnin tulokset.

Helsingissä toimiva Metropolia ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen nuorille työnhakijoille kehitettävän
työnhakua edistävän elävän portfoliomallin, media-alan opiskelijoita ja toimitiloja, Ohjaamo Helsinki toimii työllistymispalveluiden asiantuntijana ja kontaktiverkostona nuoriin työnhakijoihin sekä Living Portfoliomallin juurruttamistyössä hankkeessa tuotettua mallia hyödyntäen, Valmennuskeskus Public toimii työllistymisvalmennustyön asiantuntijana, Academic Work tuo rekrytointiasiantuntijuuden hankkeen asiantuntijatyöryhmään, Metka ry opiskelijayhdistyksenä tuntee alumnien työllisyystilannetta ja Helsinki XR Center tuo uusien teknologioiden asiantuntijuutta Living Portfolio mallin kehittäminen. Muita yhteistyöverkostossa toimivia tahoja ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, jolla on edustusto TEMin Nuorisotakuu työryhmässä, Metropolian SIMHE-palvelut ja Helsingin Yrittäjät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Living Portfolio kohdistuu erityisesti nuorten toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien helsinkiläisten kohderyhmiin, joiden on vaarana jäädä työelämän ulkopuolelle ja siten syrjäytyä myös sosiaalisesti. Painopiste on luovan- ja teknologia-alan ammateissa, joissa projekti- ja keikkatalous pyöräyttää työntekijät nopalla syklillä uudelleen hakijan rooliin, jolloin tällä kohderyhmällä on jatkuva nopean tarve päivittää ja ylläpitää, osaamistaan, työnhakua ja työnhaun malleja. Myös asiantuntijatyöpajoihin osallistuvat ja yhteiskehittelyssä mukana olevat ovat osallistujia.

Hankkeen osallistujat tavoitetaan Metropolian ja yhteistyökumppaniverkoston kautta. Yhteistyöorganisaatioita ovat: Ohjaamo Helsinki, missä koulutustyöpajat järjestetään ja Ohjaamo toimii viestintäyhteistyössä kohderyhmien tavoittamisessa. Helsinki XR Center, joka tarjoaa uusien teknologioiden hankkeen toimintaan soveltamisen asiantuntijuutta ja Metka ry on yhteistyössä luoville ja teknologia-aloille valmistuneiden työttömien alumnien tavoittamisessa ja hankkeen tulosten juurruttamisessa. Muita verkostoja ovat mm. Academic Work, Allianssi ry, Integrify koodarikoulu, SIMHE-palvelut, Helsingin NMKY ja Helsingin Yrittäjät, sekä työnantajien edustajia. Hanketoimijoilla on laajan yhteistyöverkoston lisäksi vankkaa kokemusta nuorten työnhakijoiden tavoittamisesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmän koulutustyöpajoihin osallistuvat media- ja kulttuurialan opiskelijat ja sosionomit sekä hankeen kohderyhmän nuoria työllistävät yritykset kulttuuri- media- ja sosiaali-alalla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 399

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 339

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 199

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 118

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeen valmistelussa on huomioitu tasa-arvoisuus ja tasavertaisuus ja sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen on läsnä hankeprosessissa. Sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen läpäisee koko prosessin suunnittelusta toteutukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitteluprosessissa ja toteuttamisessa huomioidaan erilaisista taustoista tulevien nuorien työnhakijoiden mahdolliset yksilöllisyydet ja rajoitteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllistymisen edistäminen. Sukupuolten välinen tasa-arvo noussee yhteiskehittelyssä, koulutustyöpajoissa ja portfoliomallissa esille, mutta sen edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Lähinnä kaikkien eri osapuolien näkemyksiä kunnioittavaan dialogiin pyrkiminen on vahva tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikutus on neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Tiedotus tapahtuu sähköisesti. Samoin kaikkien painotuotteiden tarpeellisuus pohditaan tarkasti. Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä alustoja ja modernia, mediapohjaista toimintaympäristöä vuorovaikutukseen, oppimiseen, ohjaukseen, tiedotukseen ja materiaalien jakamiseen. Hankkeen pyrkimys ja peruskäytäntö on paperittomuus. Hankkeessa noudatetaan päätoteuttaja Metropolian Green Office - sitoumuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Toimimme Metropolian tarjoamien palveluiden energiapalveluiden varassa. Hankkeessa suositaan julkisen liikenteen käyttöä liikkumisessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Prosessin pitkäaikaisena tavoitteena on nuorten työnhakijoiden auttaminen työelämään, joka tuottaa sosiaalisesti ja myös taloudellisesti kestävää paikallista rakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke keskittyy aineettoman ja sähköisen pääoman kasvattamiseen. Hankkeessa kehitetään sähköinen alusta työnhakuun, joka edesauttaa paperittoman työnhaun toteutumista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Nuorten työllistyessä hyvinvointi kasvaa niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Hankkeen toimitaan sukupuolisensitiivisesti läpi hankeen toimien.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Hankkeessa tuetaan nuorten työllistymista ja näin parannetaan heidän yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeessa toimitaan paikallisseudulla ja pyritään vaikuttamaan työnhaun toimintakulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristön merkitys tasa-arvon ohella on teema, joka otetaan huomioon hankkeen toiminnassa. Hankkeessa noudatetaan päätoteuttaja Metropolian Green Office - sitoumuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-