Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22077

Hankkeen nimi: ApuVaHanke-voimaannuttamista arkeen 2020

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.4.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Seurakunta

Y-tunnus: 0171444-3

Jakeluosoite: PL 1064

Puhelinnumero: 017 158111

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionseurakunnat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Diakoni, Kallaveden seurakunta

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo-leena.kinanen-nimmrichter(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404848546

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanketoimenpiteillä vahvennetaan asiakkaiden toiminta- ja työelämävalmiuksia poikkeustila-aikana ja sen päättyessä.
Hankkeen kohderyhmä on suurimmassa avuntarpeessa olevat perheet, jotka eivät saa riittävästi olemassaolevien järjestelmien kautta tukea.
Hankkeen asiakasohjaus tapahtuu virallisen palveluverkoston kautta (aikuissosiaalityö ja diakonia)
Hankkeella vähennetään digi syrjäytymistä.

Kuopiolaisen olemassa olevan palveluverkoston avulla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia koronakriisin aikana ja siirryttäessä normaaliarkeen.
Hankkeessa on ennaltaehkäisevä ote. Apu kohdentuu nopeasti sitä tarvitseville ja sillä pyritään estämään suurempia vaurioita.
Hanke tuottaa täsmäratkaisuja helpottamaan arkea poikkeustilan aikana ja tukee asiakkaita kohti jatkopolkuja ja työllistymismahdollisuuksia.
Hanke vahvistaa verkoston toimintaa sosiaalisesti heikossa asemassa olevien perheiden palveluissa.

Hankkeessa luodaan toimintamalli tarpeiden, palveluntuottajien ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.
Toimintamallia voidaan hyödyntää myös poikkeusolosuhteiden päätyttyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Vähävaraiset perheet Kuopion seurakuntayhtymän alueella.
Digi-palvelujen ulkopuolelle jäävät nuoret ja työikäiset perheissä.
Erityisen väsyneet yksinhuoltaja perheet.

Lastensuojeluasiakkaat, päihde- ja mielenterveysperheet, syrjäytyneet, tavoittamattomat nuoret, sekä yksinäiset vanhemmat ja nuoret.
Muut erityistä tukea tarvitsevat ja väliinputoaja ryhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työikäiset avun saajien lähiverkostossa.

Hankeen vapaaehtoiset toimijat, jotka tulevat eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Yhteistyökumppanit
Lapsiperheyksikkö, sosiaalityö, Poliisin sosiaalityöntekijä, Hope, MLL, PeLa, Nuorten Palvelu, Partio, Puijola, Kaupungin nuoriso- ja koulutuspalvelut
Sisarhanke ViaDia, Yritykset, työttömien yhdistys yms.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 676

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 676

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 137 840

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon

Kunnat: Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta ja tarpeita on tarkasteltu eri sukupuolten näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Erityisen haavoittuvissa perheissä heikompien väkivallan riski on kasvanut eristymisen seurauksena. Tilanteen vaikutukset erityisesti naisten asemaan on tunnistettu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on heikoimmassa asemassa olevien tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Digitoiminnan positiiviset ilmasto- ja kulutusvaikutukset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Digitoiminnan positiiviset ilmastovaikutukset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Digitoiminnan positiiviset ilmastovaikutukset.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Digitoiminta liikkumista ympäristöystävällisempi toimintatapa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Digitoiminnan positiiviset ympäristövaikutukset.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 0
Suojavarusteista tuleva jäte hävitetään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Myönteiset vaikutukset verkoston ja yritysyhteistyön kehittymisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen palvelut pääosin aineettomia palveluita. Hankkeen toimintamalli on aineettomien palvelujen tarpeen ja tuottamisen koordinointi.
Liikkuminen ja logistiikka 4 1
Logistiikan parantaminen parantaa osallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 3
Toiminta kohdistaa eniten tukea tarvitsevien ryhmien auttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Hankkeella on välillisiä positiivisia vaikutuksia myös laajempaan yhteisöön
Tasa-arvon edistäminen 8 3
Toiminta kohdistaa eniten tukea tarvitsevien ryhmien auttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 3
Hankke vähentää digisyrjäytymistä ja tuo palveluja niille jotka eivät niitä muuten saavuta. Hankkeella on välillisiä positiivisia vaikutuksia myös laajempaan yhteisöön
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Välilliset vaikutukset dikiosaamisen lisääntymisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

'ApuVaHanke-voimaannuttamista arkeen 2020' on kuopiolainen ESR rahoitteinen lyhyen aikavälin COVID-19 -hanke. Hankkeen toteutuksesta on vastannut Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä yhteistyössä Kuopion kaupungin, alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa on kaksi työntekijää ja sitä on ohjannut projektiryhmä, sekä hankkeelle nimetty epävirallinen ohjausryhmä.

ApuVa2020 -hanke tarjoaa palveluita arjessa selviytymisen taitojen vahvistamiseen. Palvelu tuotetaan ostopalveluna. Asiakasohjaus tapahtuu sähköisellä palvelupyynnöllä. Palvelupyynnön on voinut tehdä diakoni, sosiaali-tai koulutoimen, varhaiskasvatuksen tai neuvolan työntekijä.

ApuVa2020 -palvelua on voinut hakea: Henkisten voimavarojen (ApuVaTsemppi), Arjenhallinnantaitojen (ApuVaArki) tai Digitaalisen osaamisen (ApuVaDigi) vahvistamiseen.

Hankkeelle on ohjattu 58 perhettä. Palvelupyyntöjä hankkeelle tuli kaikkiaan 62 kappaletta. ApuVaTsemppi palvelua on tarjottu 35, ApuVaArki palvelua 38 ja ApuVaDigi palvelua 10 asiakasperheeseen, lisäksi on järjestetty digikurssi digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Useille asiakasperheille on tarjottu rinnakkain eri ApuVa2020 -palveluita.

ApuVa2020 -hankkeen palvelukonsepti on osoittautui nopeaksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi kaikista heikoimmassa asemassa olevien perheiden tukemisessa.
Hankkeesta on tehty vaikutusten arviointi toimija- ja asiakaspalautteen perusteella.