Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22081

Hankkeen nimi: Virtaa taiteesta- Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2020 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Lapinkävijäntie 4

Puhelinnumero: 040-3594702

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.korundi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kähkönen Kaija Sylvia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: museolehtori / varajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaija.kahkonen(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-3594702

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtaa taiteesta-hankkeen lähtökohtana on tarjota Rovaniemen taidemuseon etätyöpaja-palvelua syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Lapin läänin alueella. Korona-kriisi lisää sosiaalihuollon asiakkaiden avun tarvetta ja aiheuttaa laajaa ahdinkoa. Tarve erilaisille kuntoutusta tukeville palveluille lisääntyy huomattavasti. Virtaa taiteesta-hanke vastaa tähän tarpeeseen. Rovaniemen taidemuseo toteuttaa yhteistyössä Rovaniemen etsivän nuorisotyön kanssa etänä toimivan palvelun Lapin läänin nuorisotyöntoimijoille. Palvelu sisältää videoyhteyden kautta tutustumisen taidemuseon näyttelyyn ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. Kyseessä on oikea vuorovaikutteinen ja keskusteleva opastustilanne ja työpaja. Etätyöpajojen sisältö pohjautuu aina esillä olevaan Rovaniemen taidemuseon näyttelyyn, jossa esitellään Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman taideteoksia.

Tavoitteena on edesauttaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia ja lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat päättäneet tai keskeyttäneet opiskelun, ovat työmarkkinoiden ulkopuolella ja vaarassa syrjäytyä ja joutua yhteiskunnan ulkopuolelle. Palvelun tilaaja on etsivän nuorisotyön ohjaaja, kuntien kulttuuritoimijat, opettajat tai kolmannen sektorin toimijat. Rovaniemen taidemuseo tarjoaa maksuttomia palveluja Lapin läänin kouluille ja oppilaitoksille, tämä kuuluu taidemuseon saavutettavuuden periaatteisiin. Virtaa taiteesta-opastukset ja työpajat ovat myös maksuttomia.

Virtaa taiteesta-hanke antaa pysyvän toimintamallin nuorisotyöhön sekä taidemuseon museokasvatukseen, jonka avulla edesautetaan Lapin alueella asuvien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia ja lisätään aktiivisuutta omassa elämässä. Osallistava ja yhteisöllinen taidetoiminta lisää sosiaalista vuorovaikutusta sekä tarjoaa osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Nuorilla osallistuminen yhteisölliseen taidetoimintaan auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristyneisyyttä lyhyellä aikavälillä.

Virtaa taiteesta luo pohjan jatkuvalle yhteistyölle Lapin alueen nuorisotoimijoiden ja taidemuseon välillä ja auttaa jatkossa luomaan yhteisiä toimintatapoja. Lisäksi Virtaa taiteesta tuottaa uudenlaisia työkaluja etsivään nuorisotyöhön ja uutta osaamista taidemuseon alueelliseen yleisötyöhön. Etäpalvelu toimii myös jatkossa Rovaniemen taidemuseon näyttelyissä ja se on sovellettavissa erilaisiin työpajakokonaisuuksiin. Palvelu tulee olemaan tarjolla tulevaisuudessa myös muille erityisryhmille ryhmäkohtaiset erityispiirteet huomioiden. Etsivän nuorisotyön ja taidemuseon asiantuntijat saavat valmiudet hyödyntää hankkeessa omaksuttuja taitoja digitaalisten etäpalvelujen kehittämisessä. Virtaa taiteesta hankkeen tuloksia hyödynnetään museokasvatuksen ja nuorisotyön tutkimuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Virtaa taiteesta -hankkeen pääasialliset kohderyhmät ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat päättäneet tai keskeyttäneet opiskelun, ovat työmarkkinoiden ulkopuolella ja vaarassa syrjäytyä ja joutua yhteiskunnan ulkopuolelle. Lisäksi kohderyhmänä ovat Lapin läänin alueen nuorisotoimijat. Palvelun tilaajakohderyhmänä voi olla myös kuntien kulttuuritoimijat, opettajat tai kolmannen sektorin toimijat. Palvelu tulee olemaan tarjolla tulevaisuudessa myös muille erityisryhmille, kuten ikä-ihmiset, mielenterveyskuntoutujat tai erityistukea tarvitsevat lapset.

Nuoret pyritään tavoittamaan niillä keinoilla, mitä etsivä nuorisotyö käyttää, useimmiten suoralla yhteydenotolla. Hankkeen alussa Virtaa taiteesta-työpajoista tiedotetaan laajasti some-kanavilla ja Rovaniemen taidemuseon www-sivulla sekä uutiskirjeiden kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Virtaa hankkeen palvelut tulevat olemaan tarjolla tulevaisuudessa myös muille erityisryhmille, kuten ikä-ihmiset, mielenterveyskuntoutujat tai erityistukea tarvitsevat lapset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 906

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 133

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Inari, Rovaniemi, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Enontekiö, Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 91

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Nuoriso-ja kulttuurialan työntekijöissä on enemmän naisia. Työpajoihin liittyvässä toiminnassa on yhtä paljon naisia ja miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei liity hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeeseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Matkustaminen vähäistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeeseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Käytetään kotimaisia materiaaleja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeeseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Ostopalvelut pyritään tilaamaan paikallisilta yrittäjiltä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Digitaalinen palvelu
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Vähäistä hankkeessa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Parantaa nuorten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Parantaa taiteen saavutettavuutta ja Lapin läänin nuorten tasa-arvoista oikeutta kulttuuripalveluihin.
Kulttuuriympäristö 10 0
Parantaa tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity hankkeeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtaa taiteesta saavutti lyhyessä ajassa merkittävän osan hankkeen tavoitteista. Hanke toteutettiin 10 kuukauden aikana vuosina 2020-21. Lähtökohtana oli tarjota Rovaniemen taidemuseon etätyöpaja-palvelua syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Lapin läänin alueella. Hankkeeseen osallistui yhteensä kahdeksan kuntaa: Posio, Utsjoki, Sodankylä, Ranua, Salla, Savukoski, Kemi ja Rovaniemi. Korona-kriisi lisäsi nuorten avun tarvetta ja tarve erilaisille kuntoutusta tukeville palveluille lisääntyi huomattavasti. Virtaa taiteesta-hanke vastasi tähän tarpeeseen. Rovaniemen taidemuseo toteutti yhteistyössä Rovaniemen etsivän nuorisotyön kanssa etänä toimivan palvelua Lapin läänin nuorisotyöntoimijoille. Palvelu sisälsi videoyhteyden kautta tutustumisen taidemuseon näyttelyyn ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. Etätyöpajojen sisältö pohjautui aina esillä olevaan Rovaniemen taidemuseon näyttelyyn, jossa esiteltiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman taideteoksia. Etsivän nuorisotyön kautta muodostettu nuorten ryhmä toimi hankkeessa testiryhmänä, joka testasi työpajojen sisällöt ja antoi niiden toimivuudesta palautetta.

Runsas osanotto edisti hankkeen tulosten toteutumista. Paikallisia nuorisoryhmiä osallistui Virtaa taiteesta työpajoihin Rovaniemen taidemuseossa hankkeen aikana yhteensä 59 henkeä. Live streamauksia kuntiin toteutettiin 11 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 56 henkeä. Etukäteen nauhoitettuja työpajoja toteutettiin 3 eri kokonaisuutta, joita lähetettiin 7 kertaa Sallaan, Ranualle ja Savukoskelle. Kaikki toteutetut etätyöpajat ovat nauhoitettu ja niitä voidaan hyödyntää myös jälkikäteen.

Virtaa taiteesta teki yhteistyötä Yhdessä osallisuuteen – hankkeen kanssa. Rovaniemeltä Vamos-ryhmä osallistui paikan päällä työpajoihin 3 kertaa. Posiolta osallistui ryhmä, jossa oli myös työkuntoutuksessa olevia henkilöitä. Sodankylästä Seita-säätiöstä osallistui kolmeen live stream työpajaan yhteensä 12 osallistujaa. Peruutettuja lähetyksiä oli muutamia koronasta johtuvien kokoontumisrajoitusten takia.