Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22082

Hankkeen nimi: eTsemppi - Etäkuntoutuksen ja -valmennuksen kehittäminen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KSAK Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Jakeluosoite: Airotie 2b

Puhelinnumero: 040 860 8949

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.ksak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Posio Auli Marita

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: auli.posio(at)ksak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 531 6426

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa osallisuutta ja edistää laaja-alaista hyvinvointia ja arjessa selviytymistä luomalla uusia etäkuntoutuksen ja -valmennuksen keinoja, joilla tuetaan palveluiden ja työelämän ulkopuolella olevia. Hankkeessa kehitetään alueelle sopivaa etäkuntoutusta ja -valmennusta.

Tavoitteena on saada kuntoutus ja valmennus sähköisesti kaikkien saataville ja jokaisen omaan toimintaympäristöön. Kuntoutukseen ja valmennukseen osallistuminen on tällöin mahdollista omasta kodista käsin ja siten lisää kuntoutukseen osallistujien määrää. Tämä edellyttää kuntoutujien ja osin myös ammattilaisten osaamisen päivittämistä niin, että heillä on mahdollisuus osallistua etänä toteutettavaan palveluun.

Hankkeessa lisätään asiakkaiden osaamista etäkuntoutuksessa ja -valmennuksessa käytettävien laitteiden, välineiden ja sovellusten käytöstä perehdyttämällä asiakkaat tarvittaviin laitteisiin, välineisiin ja sovelluksiin. Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan etäkuntoutuksen pilottiryhmä. Lisäksi hankkeessa selvitetään ammattilaisten osaamisen kehittämisen tarpeita etäkuntoutuksessa hyödynnettäviin laitteisiin, välineisiin ja sovelluksiin liittyen. Selvityksen pohjalta järjestetään osaamisen kehittämisen tilaisuuksia.

Hankkeen tavoitteena ja tuloksena kehitetään n. 30 kuntoutuja-asiakkaan ja 15 ammattilaisen osaamista etäkuntoutuksen ja -valmennuksen välineisiin ja sovelluksiin, jotta heillä on paremmat valmiudet etäpalveluiden hyödyntämiseen. On toteutettu etävalmennuksen pilottiryhmä, jonka kautta saadaan kokemuksia etäkuntoutuksen toteuttamisesta ja sen vaikuttavuudesta sosiaaliseen kuntoutukseen sekä asiakkaiden valmiuksista lähteä mukaan etäpalveluihin.

Kokonaisuudessaan on lisätty asiakkaiden osallisuutta ja laaja-alaista hyvinvointia työllistymistä tukien sekä toteutettua uudenlaisia ajasta ja paikasta riippumattomia toimintamuotoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat eri ikäiset kuntoutujat, jotka hyötyvät etäkuntoutuksesta ja -valmennuksesta. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti kuntouttavassa työtoiminnassa olevat sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat.

Kuntoutuksen ja valmennuksen ammattilaiset lähinnä Kuusamon kaupungin Askeleesta, KSAK Oy:stä ja Ksakki ry:stä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat osallistujien perheet ja lähipiiri sekä asiakasohjauksesta vastaavat tahot ja hankkeessa olevien organisaatioiden muut työntekijät sekä yhteistyöverkosto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 763

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 703

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 494

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 946

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta on tehty hyödyntäen Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelu Askeleen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden ja tilastojen mukaan kuntouttavassa työtoiminnassa on hieman enemmän miehiä. Sen sijaan kuntoutuksen palveluja tarjoavien toimintayksiköiden henkilöstö on naisvaltaista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä naisiin että miehiin ja osallistujilla on sukupuoleen katsomatta yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen aikana pyritään edistämään tasa-arvoista osallistumista ja huolehditaan, että toteuttamistavat ovat sellaisia, että ne edistävät sekä naisten että miesten osallistumista. Hankkeessa pyritään edistämään tasa-arvoa, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan hakkeen toteutuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Hankkeen etäpalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitellaan kestäviä ratkaisuja ja toimintamalleja ja ohjataan ympäristövastuuseen. Etäkuntoutuksessa ja -valmennuksessa voidaan hyödyntää alueen monimuotoista luontoa, mikäli se palvelee asiakkaiden tavoitteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Kuusamossa on useita Naruta 2000 -kohdetta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään huomiota käytettäviin materiaaleihin ja jätteen syntymiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeella pyritään vaikuttamaan siihen, että asiakkaat saisivat entistä paremmat mahdollisuudet kuntoutumiseen ja siitä edelleen työllistymiseen. Tämän kautta he olisivat edistämässä elinkeinorakennetta jatkossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Kehitetään aineettomia toimintamalleja etäkuntoutuksen sisälle.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Hankkeessa kehitetään nimenomaan digitaalisia mahdollisuuksia osallistua kuntoutukseen ja valmennukseen. Tämän seurauksena kulkuneuvoilla tapahtuva liikkuminen vähenee. Lisäksi kannustetaan ekologisiin liikkumisvaihtoehtoihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke pyrkii edistämään kuntoutujien hyvinvointia lisäämällä heidän mahdollisuuksiansa osallistua osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaan toimintaan.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Etäkuntoutusta ja -valmennusta kehittämällä pyritään edistämään tasa-arvoisempia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Hankkeessa pyritään huolehtimaan siitä, että sekä miehillä että naisilla on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hanke vahvistaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kuntoutus- ja valmennuspalveluihin sekä ylipäätään sähköiseen asiointiin. Hankkeen toiminnalla pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan osallistujien kokemusta kuulumisesta johonkin.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeen toiminnan kautta kohderyhmien tietous kestävän kehityksen periaatteista ja tavoitteista lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

eTsemppi - Etäkuntoutuksen ja -valmennuksen kehittäminen -hanke lisäsi 25 kuusamolaisen kuntoutuja-asiakkaan sähköisiin palveluihin ja sovelluksiin sekä tabletin, mikrofonikuulokkeiden, tietokoneen ja älypuhelimen käyttöön liittyvää osaamista. Hankkeen pääasiallisina työskentelymuotoina olivat yksilötapaamiset lähikontaktissa ja etäyhteydellä sekä ryhmätapaamiset lähikontaktissa.
Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin eValmennus-pilottiryhmä, johon osallistui neljä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta. Asiakkaat ohjautuivat pilottiin Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askeleen kautta. Ohjaajina toimi kaksi hanketyöntekijää. Ryhmä kokoontui Teams-etäyhteydellä 11 kertaa ajalla 1.10.-10.12.2020. Ryhmäkokoontumisten välillä osallistujat olivat yhteydessä ohjaajiin puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostilla. Kokoontumisissa käytiin läpi hyvinvointiin ja arjen digitaitoihin liittyviä asioita sekä tutustuttiin internetin mahdollisuuksiin vapaa-ajan toiminnoissa. Pilottiryhmän osallistujat oppivat Teamsin ja sähköpostin käyttöä, tiedonhakua ja etäyhteydessä tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta.
Hankkeen toimintaan osallistuminen hyödytti erityisesti henkilöitä, joilla digiosaamisen taso oli matalin. He rohkaistuivat toimimaan itsenäisesti sekä hankkeen tablet-laitteella että omilla laitteillaan kuten älypuhelimella. Joidenkin kynnys itsenäiseen sähköiseen asiointiin tai tiedonhakuun pysyi korkealla hankkeessa koetusta huolimatta. Entiset tavat asioida koettiin hyviksi tai omaa laitetta ei ollut. Aloitusvaiheessa sujuvaksi osaamisensa arvioineet kokivat saaneensa hyötyä Microsoft Teams-sovellukseen perehtymisestä.
Hankkeessa kartoitettiin kuntoutuksen ja valmennuksen ammattilaisten osaamisen kehittämisen tarpeita liittyen työssä hyödynnettäviin laitteisiin, välineisiin ja sovelluksiin. Hankkeen toteuttamiin koulutuksiin osallistui kahdeksan työntekijää. Edustetut organisaatiot olivat Ksakki ry, Kuusamon kaupunki/vanhustyö, Kuusamon kaupunki/nuorisotyö ja Pohjois-pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askel sekä yksi yrittäjä. Koulutuksissa käsiteltiin Microsoft Teams-sovellusta ja muita etävalmennuksen sovelluksia sekä tietoturva-asioita.
Hankkeen asiakastyössä testattiin erilaisia sovelluksia ja välineitä: tablet-laite, mikrofonikuulokkeet, streamauslaitteisto, älypuhelin, tietokone, Movendos mCoach-etävalmennuspalvelu, Miradore-etähallintaohjelma, Microsoft Teams-, WhatsApp- ja sähköpostisovellukset. Eniten käytettiin tablet-laitetta, älypuhelinta, Teams-sovellusta sekä teksti- tai WhatsApp-viestejä. Hankkeen aikana syntyneet tablet-laitteen opastusvideot ja koulutusten tallenteet löytyvät Ksakki ry Multimediapajan YouTube-kanavalta.