Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22084

Hankkeen nimi: Yhdessä etänä - osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210427-6

Jakeluosoite: Valtakatu 26

Puhelinnumero: 016-259111

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.kemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alila Hanna Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.alila(at)kemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405376261

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saura-säätiö sr, 1733423-4
Meriva sr, 1570156-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden palveluiden turvaaminen poikkeustilanteessa on erityisen tärkeää, jotta käynnistyneet asiakkuudet, valmennus- ym. prosessit eivät keskeytyisi. Erilaisten palveluiden kehittäminen poikkeusoloissa tukee asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.

Valmennus- ym. palvelu ei ole aikaan tai paikkaan sidottua, kohtaamista voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Palveluiden vieminen verkkoon ja toteuttaminen pääasiassa etävalmennuksena vaatii sekä henkilöstöltä että asiakkailta uudenlaisten etäyhteysalustojen haltuunottoa ja palvelujen uudenlaista toteuttamista, mutta asettaa tiettyjä vaatimuksia myös erilaisille etäyhteysalustoille esimerkiksi henkilötietolain ja tietoturvan näkökulmista.

Hankkeessa tavoitteena on vertailla erilaisia etäyhteysalustoja sekä käytettävyyden että turvallisuusnäkökulmat huomioiden ja valita muutama alusta, joiden hyödyntämiseen perehdytetään Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä, kuntoutus-/ valmennuspalveluiden tuottajien Meriva -säätiön ja Saura- säätiön henkilökuntaa sekä näiden palveluiden asiakkaita.

Hankkeessa mallinnetaan kasvokkain tapahtuvien palveluiden eri menetelmien toteuttamistapoja etänä toteutettavaksi, esim. kaupungin ja Merivan Kemikammarin kautta tarjottavia palveluita etänä sekä säätiöillä etäyksilövalmennuksena että etäryhmävalmennuksena. Työhönvalmennussäätiöiden kuntouttavien valmennuspalveluiden asiakkaita osallistetaan kuntoutuspalvelun valmennuksen sisällölliseen kehittämiseen, jotta etävalmennus vastaisi parhaiten valmentautujien tarpeita poikkeustilanteessa. Myös erilaisten sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä esim. valmennustyössä ja viestinnässä mallinnetaan, sillä viestinnän merkitys poikkeusaikana digi- ja etätyöskentelyn mahdollistajana on vahvistunut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:

*työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, erityisesti nuoret, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyvät
*muut hankkeen toiminnan kannalta merkittävät sidosryhmät, esim. viranomaiset, muut kuntatoimijat, 3. sektorin toimijat, työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat ja palveluntuottajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:

*kuntalaiset, jotka tarvitsevat vastaavia palveluita, mm. ikäihmiset
*muut Lapin työhönvalmennussäätiöt ja työpajatoimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 866

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 470

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tausta-analyysissa tarkasteltu hankkeen kohderyhmää myös sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta sen tulokset lisäävät tasa-arvoa. Asiakkaan palvelutarve sukupuolen sijasta määrittää hankkeeseen mukaan pääsemisen ja toimenpiteet. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Vaikutukset ovat vähäiset, vaikka hankkeessa edistetään etä- ja digitaalisia ratkaisuja. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Kemin kaupunki on myös ISO 14001 -sertifioitu. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Vaikutukset ovat vähäiset, vaikka hankkeessa edistetään etä- ja digitaalisia ratkaisuja. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Kemin kaupunki on myös ISO 14001 -sertifioitu. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Kemin kaupunki on myös ISO 14001 -sertifioitu. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Kemin kaupunki on myös ISO 14001 -sertifioitu. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanketoiminta ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen toiminnoissa pyritään vähäiseen jätteiden määrään ja kierrätykseen. Kestävä kehitys huomioidaan hankinnoissa. Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Kaupunki on ISO14001 -sertifioitu. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Kaupunki on ISO14001 -sertifioitu. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeessa toteutettavat toimet vaikuttavat osaltaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytyksien parantamiseksi ja täten vaikuttavat myös paikalliseen elinkeinorakenteeseen kestävällä tavalla. Myös kehitettävä toimintamalli tukee välillisesti muiden palvelutuottajien toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeessa kehitetään aineettomia palveluita etä- ja digitaalisina. Hankkeessa aiheeseen liittyvä osaaminen lisääntyy ja osittain vaikuttaa aineettomien palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Hanke toteutetaan pääasiassa Kemin ja Kemijärven alueilla ja kehitetään etä- ja digitaalisia palveluja. Etäyhteyksiä hyödynnetään esim. kokouksissa. Näin vähennetään liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke tukee sosiaalisesti kestävää kehitystä. Toimenpiteitä kohdistetaan osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hanketoiminnassa ja tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
Yhdenvertaisuutta pyritään edistämään kohdentamalla toimia heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin (mm. pitkäaikaistyöttömät, nuoret, ikääntyvät). Hanke lisää yhdenvertaisuutta lisäksi kulttuurista kestävyyttä, koska maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään.
Kulttuuriympäristö 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.
Ympäristöosaaminen 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Ohjelma sisältää 17 kohtaa ja niihin kuuluvat mm. taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Nämä periaatteet vaikuttavat myös hanketoimintaan kaupungin ollessa päähakijana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhdessä etänä- osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena hankkeen päätavoitteena oli vertailla eri etäyhteysalustoja tietoturvan ja käytettävyyden näkökulmasta. Yhdessä Kemin kaupunki, Meriva ja Saura-säätiö halusivat kehittää kasvokkain tapahtuvien palveluiden toteuttamistapoja etänä toteutettavaksi. Koronapandemian tuoma poikkeustila haastoi kehittämään uusia etänä toimivia ratkaisuja osallisuuden ja yhteisöllisyyden luomiseen. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden palveluiden turvaaminen poikkeustilanteessa on erityisen tärkeää, jotta käynnistyneet asiakkuudet, valmennus- ym. prosessit eivät keskeytyisi. Erilaisten palveluiden kehittäminen poikkeusoloissa tukee asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.

Kemin kaupungin ja säätiöiden tarjoamat palvelut perustuvat pääsääntöisesti kasvokkain tapahtuvaan palveluun ja etä- ja digitaalisilla palveluiden kehittämisellä tavoiteltiin uuden toimintatavan luomista, jotta nykyisiä palveluita pystytään tarjoamaan eri kanavia käyttäen sekä kasvokkain että etänä. Hankkeessa kartoitettiin etäyhteysalustoja. Kartoituksen jälkeen valittiin yksi alustoista (Teams), johon lähdettiin kehittämään palveluita. Toimintatapojen ja palvelusisältöjen kehittämiseen osallistettiin työntekijöitä, valmentajia ja asiakkaita. Myös erilaisten sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä viestinnässä mallinnettiin hankkeessa tavoitteena mahdollistaa digi- ja etätyöskentely poikkeusaikana ja turvata palveluiden tavoitettavuus.

Tuloksena hankkeessa saatiin, että työntekijät ja valmentajat ovat valmiimpia tekniikan ja esiintymisen osalta aloittamaan ja toteuttamaan etävalmennuksia sekä opastamaan myös asiakkaita ja valmennettavia etäyhteysalustan käyttöön. Hankkeen myötä henkilöstön tietotekninen osaaminen kehittyi ja uudenlaisten etäyhteysmallien kehittäminen saatiin käynnistettyä. Tietoteknisiä sovelluksia hyödyntämällä voidaan tavoittaa ja saada aikaan onnistuneita valmennus sekä palveluohjaus –palveluita useissa eri ikäryhmissä. Uudella ja ajanmukaisella osaamilla pystytään takaamaan se, että valmennuspalvelut sekä palveluohjaus ja neuvonta tavoittaisivat laajemmin kohderyhmän asiakkaita.