Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22088

Hankkeen nimi: Talent Coastline Employment

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: PL 3

Puhelinnumero: +358-6-325 1111

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://vaasa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ritva Mertaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritva.mertaniemi(at)vaasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406163962

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Talent Coastline Employment –hanke on syntynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden erinomaisesta työllisyystilanteesta, joka osaltaan realisoituu työvoimapulaksi, joka voi estää yritysten kasvun. Pohjanmaan ELY- keskuksen Talent Coastline ekosysteemityö on tuonut yhteen alueen toimijat osaajapulaa ratkaisemaan
kansainvälisen rekrytoinnin avulla. Alueilla on vahvoja kansainvälisiä koulutusorganisaatioita sekä korkeakoulutuksen että ammatillisen koulutuksen saroilla. Koulutusorganisaatioiden kansainväliset osaajat tarvitaan alueelle elinkeinoelämän palvelukseen ja tämä vaatii tukea yrityksiin kv-hr ja lupa-asioiden osaamisen osalta, kielitaidon osalta, markkinoinnin osalta ja erityisesti asenteiden muokkaamisen osalta.
Hankkeeseen ovat sitoutuneet kahden maakunnan osalta lähes kaikki koulutusorganisaatiot, alueiden maakunnalliset liitot sekä valtiotoimijan edustajat kuten ELY-keskus ja TE-toimisto sekä AVI. Elinkeinoyhtiöt, kauppakamari sekä yrittäjäjärjestöt ovat lähettäneet vahvaa viestiä ko. palveluiden, koordinoinnin sekä yhteistyön tarpeesta. Hankkeeseen sitoutuneet yritykset Wärtsilä ja Barona toimivat kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tuovat hankkeeseen tärkeän mahdollisuuden yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä työnvälitykseen ja rekrytointiin liittyen. Kolmannen sektorin toimijoista kansainvälisen Erasmus Student Networkin ja Auroras-verkoston mukana olo tukee hankkeen tavoitteita pitovoiman vahvistamiseksi alueilla. Hankkeen koordinaattorilla Vaasan kaupungilla on pitkä kokemus asettautumispalveluiden tuottamisesta maahanmuuttoon liittyen, joille hanke tarjoaa kaivattua tukea ja mahdollisuutta kehittyä edelleen. Kokkolan kaupungin mukana olo vahvistaa ko. kaupunkiseutujen yhteistyötä ja rakentaa yhteistä työssäkäyntialuetta Pohjanmaan rannikkoseudulle

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. ELÄ MEILLÄ 2. TYÖSKENTELE MEILLÄ! 3. APUA MEILTÄ! Kussakin kokonaisuudessa on toimia, joita tehdään joko molemmilla alueilla tai toisen alueen toimesta alueellisesti siten, että ne tulokset ovat molempien alueiden käytössä. 1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen 2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja viestinnän keinoin. 3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueilla on vahvaa korkea-asteen ja toisen asteen koulutusta, jossa on merkittävä määrä kansainvälisiä opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita (Vaasa n. 1100 kansainvälistä opiskelijaa, Kokkola n. 650), jotka tulisi saada pidettyä alueella valmistumisenkin jälkeen. Koulutustoimijoiden yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on ollut tiivistä ja tavoitteena onkin kasvattaa alueen osaamispohjaa ja vahvistaa entisestään alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja tuoda uudenlaisia näkökulmia organisaatioiden toimintakulttuuriin kansainvälisten osaajien kautta.

Kohderyhmänä ovat 1. kansainväliset osaajat, johon kuuluu työperäiset maahanmuuttajat (sisältäen myös vuokratyövoima ja kausityöntekijät) sekä kansainväliset tutkinto-opiskelijat, kansainväliset jatko-opiskelijat ja tutkijat 2. Kansainvälisten osaajien mukana mahdollisesti seuraavat puolisot ja perheenjäsenet sekä 3. Elinkeinoelämä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
Hankkeessa tavoitetaan myös muita, joita ei henkilötason tiedoilla kuitenkaan kerätä.

Työllistyminen on työnantajan ja työntekijän sopimus eli sekä yritykset että julkinen sektori ovat hankkeen kohderyhmää tämän osalta. Erityisesti näemme alueella työllistämispotentiaalia pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Pk-sektori on alueella hyvin kansainvälistä ja vienti erityisesti Pohjoismaihin on vahvaa. Alueen korkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen suurten kansainvälisten yritysten kanssa (Wärtsilä, ABB, Danfoss) ja innovaatiotoiminta edellyttää laajaa osaamispotentiaalia. Pohjanmaalla toimii myös Pohjoismaiden suurin energiaklusteri työllistäen 11 000 energiasektorin osaajaa, muodostaen 2 % Suomen työvoimasta ja tuottaen 5,5 % Suomen viennistä, 12 % teknologiaviennistä ja 30 % energiateknologian viennistä. Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämä koostuu paljon kemian, biotalouden ja mineraalitalouden yrityksistä. Alue on siis hyvin osaamisintensiivistä ja tarvitsee sekä suorittavan että asiantuntijatason toimijoita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä hankkeessa ovat kaikki osallistuvat organisaatiot, kehittäen näiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisinä, monimuotoisina ja monikulttuurisina toimijoina synergiaa tavoitellen. Erityisesti hankkeessa pilotoidaan myös julkisen ja yksityisen sektorin mahdollisuuksia järjestää yhdessä toimintoja esim. rekrytointiin ja houkutteluun liittyen. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa nähdään myös mahdollisuutena erityisesti elämiseen ja olemiseen Suomessa liittyvän kokonaisuuden osalta.
Vaasan yliopiston Linginnon osatoteutus tuo hankkeeseen myös tutkimusosion kielellisien vaikeuksien vaikutuksesta urakehitykseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 388 737

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 382 960

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 518 317

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 510 614

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Kokkolan, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Kaskinen, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Kokkola, Kannus, Pedersören kunta, Pietarsaari, Kruunupyy, Kristiinankaupunki, Vöyri, Luoto, Maalahti, Närpiö, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 41

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kokonaisvaltaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty, mutta osallistavien tahojen arvoihin on sisäänrakennettuna sukupuolten tasa- arvokysymykset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet pyritään tekemään kaikkia sukupuolia palvelemiseksi, myös mahdolliset erityistarpeet huomioiden esimerkiksi kulttuurisista lähtökohdista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistavien tahojen arvoihin on sisäänrakennettuna sukupuolten tasa- arvokysymykset ja sukupuolinäkökulma pyritään huomioimaan toimintojen suunnittelussa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Kahden maakunnan hankkeessa välimatkat esim Vaasan ja Kokkolan välillä ovat pitkät, 120 km, joten luonnonvarojen säästämiseksi käytämme hankkeessa aina sähköisiä yhteydenpitomahdollisuuksia, kuten Skype, aina sen salliessa. Lisäämme kustannustehokkuutta tehostamalla esimerkiksi raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemäärää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Hankkeessa energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen lisääminen on tärkeää. Käytämme julkista liikennettä aina mahdollisuuksien mukaan, ja yritämme välttää lentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Toiminnassa pyritään kierrättämään ja käyttämään uusiutuvia materiaaleja. Lisäksi asiakaskuntaa pyritään valistamaan asiasta esim. Vaasan alueen jäteyhtiö Ab Stormossen Oy:n kanssa alkuinfo-tilaisuuksissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Hankkeessa pyrimme edesauttamaan uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Huomioiden väestöpohjan kehittymisen kaupunki tarvitsee kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseksi uusia osaajia ja innovaatioita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Toimivat julkiset liikenneyhteydet, laiva-, juna- ja lentokenttäyhteydet tekevät kaupungista helposti saavutettavan mm. kansainvälisille osaajille. Brändäyksen avulla voidaan tukea edelleen tietouden lisäämistä alueen liikennemahdollisuuksista. Yritysten liiketoiminnan kannalta logistiikka on keskeinen vaikuttaen myös alueen elinvoimaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke edistää Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla asuvien kansainvälisten osaajien hyvinvointia ja Vaasassa jopa merkittävästi.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa on tarkoitus edistää henkilöstön ja kuntalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää kaikessa toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tarjoaa heille tietoa toimiakseen yhdenvertaisina kuntalaisina Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Talent Coastline Employment -hanketta koordinoi Vaasan kaupunki. Vamia osana Vaasan kaupunkia toteutti oman osahankkeen. Muita osatoteuttajia oli Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur skn/ Yrkesakademin i Österbotten, Vaasan yliopiston kielikeskus Linginno sekä Kokkolan kaupunki. Hanke oli yksi valtakunnallisesta Kokka kohti Suomea – kokonaisuutta. Hankkeen toiminta-aika oli 1.5.2020 – 31.12.2022.
Hanke valmisteltiin laajana yhteistyönä osana Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivaa kumppanuusverkosto Talent Coastlinen -ekosysteemin toimijaverkostoa ja mukana on ollut toimijoita molemmista maakunnista. Alueen veto- ja pitovoima syntyy eri toimijoiden yhteistyönä ja siksi on ollut erityisen hedelmällistä, että hanke on ollut laajan yhteistyöverkoston kannattama.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää alueiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä 1. vahvistamalla kansainvälisten osaajien kielitaitoa ja verkostoitumista, 2. tuottamalla työnantajille materiaalia ja palvelua osaamisen ja monimuotoisuuden vahvistamiseksi kansainvälistyvässä työelämässä ja samalla vaikuttamalla suotuisempaan asenneilmapiiriin kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi ja kehittämällä tiedonkulkua yritysten välillä HR-verkoston kautta, sekä 3. kehittämällä kaupunkien ja kuntien asettautumispalveluita yhtenäisen tunnistettavan minimitason saavuttamiseksi tiivistämällä viranomaisyhteistyötä sekä muotoilemalla eheämpää palvelukokonaisuutta sekä sähköistä alustaa.
Vaasan osahankkeessa kv-osaajien alkuvaiheen asettautumista ja mielekästä arkea tukevien palveluiden kehitettiin järjestämällä tietoiskuja webinaareina ja mahdollisuuksien mukaan myös tapaamisia, jotka tukivat kohderyhmän sosiaalista hyvinvointia ja tarjosi mahdollisuuksia verkostoitumiselle ja osallisuudelle. Hankkeessa pilotoitiin uusille kansainvälisille asukkaille tarkoitettua Welcome to Vaasa-tilaisuutta, missä kuntaan muuttaneet henkilöt toivotettiin tervetulleeksi Vaasaan ja missä heille tarjottiin tärkeää tietoa alkuvaiheen asettautumista ja toimivan ja mielekkään arjen muodostumista tukevista palveluista. Hankkeen päätyttyä ilaisuus järjestetään yleisöluentona tkansalaisopisto Almassa n. 3-4 kertaa vuodessa. Alkuvaiheen tietoiskuja järjestettiin myös webinaareina, mikä osoittautui toimivan hyvin kohderyhmän näkökulmasta. Tilaisuuden järjestäminen ja siihen osallistuminen on helppoa, sillä varsinkin työ- tai opiskelupäivän päätteeksi webinaariin osallistuminen vie vähemmän aikaa. Webinaarien lisäksi hankkeessa järjestettiin myös tapahtumia kohtaamisille ja sosiaaliselle kanssakäymiselle.. Kansainvälisten osaajien verkostoitumista ja tutustumista paikalliseen työelämään tuettiin sekä koordinoiduilla yritysvierailuilla että tarjoamalla tietoa julkisesta sektorista työnantajana. Sen lisäksi toteutettiin virtuaalinen kohtaamis- ja rekrytointitapahtuma yhdessä Talent Coastline – ekosysteemin toimijoiden kanssa.
Hankkeen pysyvänä tuloksena syntyi myös Vaasa Spouse Programme, mikä on Vaasan kaupungin, Pohjanmaan TE-toimiston ja Vaasan yliopiston yhteisesti kehittämä ohjelma kv-osaajien puolisoille. Ohjelmaa koordinoi Vaasan yiiopisto osanan Talent Boost- toimintaa.
Vaasan kaupungin osahankkeen tavoitteena oli tehostaa kv-osaajille tarjottavia palveluita vahvistamalla ja laajentamalla jo olemassa olevan TNO-palveluita tarjoavan Welcome Officen toimintaa ja kaikki kehittämistyö juurrutettiin mahdollisuuksien mukaan osaksi Welcome Officen toimintaa. Vuoden 2023 alussa Vaasan kansalaisinfo ja sen osana Welcome Office palvelu muutti samoihin tiloihin Kelan ja Ohjaamon kanssa. Tilat mahdollistavat myös pop-up-periaatteella toimivia, muiden viranomaisten palveluita. Tämä työ jatkuu edelleen osana kaupungin kehittämistyötä ja kaupunki jatkaa erityisesti kv-osaajien ja heitä palkkaavien yritysten palveluiden kehittämistä International House – toimintamallia hyödyntäen..
Talent Coastline Employment -hankeen (ESR) Kokkolan kaupungin osahankkeessa on kehitetty työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuttaneen palvelupolkua ja ulkomaalaisia työntekijöitä rekrytoivien työnantajien palveluita sekä kehitetty verkostoyhteistyötä ja alueen pitovoimaa.


Kokkolan osahankkeessa lanseerattiin kolme toisiinsa linkittyvää palvelua: sähköinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu ja työnantajien kv-rekrytietopaketti My Kokkola, matalankynnyksen neuvontapalvelu Welcome Office, joka toimii myös koordinaatiotahona maahanmuuttoasioissa, sekä uusille kaupungin asukkaille postitettava tervetulo- ja infopaketti. Lisäksi Kokkolan osahankkeessa pilotoitiin tulkkaus- ja käännöspalveluita työvoimakoulutuksen ja työssäoppimisjaksojen yhteyteen sekä järjestettiin erilaisia kansainvälisten osaajien työllistymistä, verkostojen syntymistä ja alueen vastaanottavaisen ilmapiirin kehittymistä tukevia tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa tuotettiin kaupunkiorganisaation käyttöön myös kansainväliset osaajat ja moninaiset kuntalaiset huomioivaa viestintämateriaalia, tilastokatsauksia, valokuvia, esitteitä ja videoita.

Elinkeinojen ja kaupunkikehityksen vastuualueelta käsin toiminut Kokkolan osahanke auttoi linkittämään työ-, opiskelu- ja perhesyistä tulevien ja elinkeinoelämän tarpeita, jo aiemmin hyvin toimineisiin, järjestökentän ja humanitaarisin syin tulevien kotoutumispalveluiden yhteistyöverkostoon. Hanke oli mukana myös monissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa ja toi niistä ideoita ja ajankohtaista tietoa kaupunkiorganisaatioon ja alueelle.

Vaasan yliopiston kielikeskus Linginnon osahankkeen tavoitteena on ollut kehittää Pohjanmaan alueen kontekstiin sopivaa ja sitä tukevaa työelämälähtöistä joustavaa kieltenopetusta; tukea Suomeen tulevien ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden suomen ja ruotsin kielen sekä suomalaisen kulttuurin osaamista; tuottaa uudenlainen ja jo ennen henkilön Suomeen saapumista tarjolla oleva joustava koulutusmalli ja lisätä tämän kautta kotimaisten kielen ja suomalaisen kulttuurin osaamisen tasoa saapuvien kv-opiskelijoiden ja edelleen opintojen jälkeen Pohjanmaan alueelle tai muualle Suomeen jäävien kv-osaajien piirissä.

Kielikeskus Linginnon osahanke on tuottanut saapuville kv-opiskelijoille suunnatun orientoivan kielen ja kulttuurintuntemuksen verkkokurssin ja siihen yhdistettävän paikan päällä suoritettavissa olevan kesäkurssin. Verkkokurssi + kesäkurssi -yhdistelmä on mahdollistanut alueelle saapuvalle opiskelijalle sen, että opiskelijalla on jo opintojen alussa suomen ja/tai ruotsin perusteet hallussa. Lisäksi opiskelija on tutustunut kaksikielisen Suomeen ja tulevan asuinalueensa kontekstiin.

Vamia tuotti markkinointivideoita, joiden tarkoitus oli toimia kannustuksena toisille yrittäjille ja madaltaa työnantajien kynnystä palkata kansainvälisiä osaajia osaksi työyhteisöään. Videoissa kansainvälisiä osaajia palkanneet työnantajat kertoivat kokemuksistaan ja niissä esitettiin ytimekkäästi ja visuaalisesti etuja kansainvälisistä osaajista työyhteisön jäsenenä.
Videot on kuvattu ja toteutettu sekä suomeksi että ruotsiksi. Videot ovat linkitetty hankkeen www-sivuille ja löytyvät myös Vamian YouTube-kanavalta


Yrkesakademin tuotti koulutuspaketin ”Kansainvälisessä työyhteisössä - Att arbeta i en internationell arbetsgemenskap” sekä suomeksi että ruotsiksi. Sähköinen koulutupaketti on suunnattu yrittäjille ja työnantajille.
Koulutuspaketin mainostamiseen tuotettiin esittely- ja markkinoitnivideo https://www.youtube.com/watch?v=uUKbsHP5GsM ja hankkeen loppusseminaariin tuotettiin myös pidempi esittelyvideo syyskuussa 2021. https://www.youtube.com/watch?v=TBnEEivwrhY

Sähköinen materiaali on kaikkien saatavilla ja se löytyy Yrkesakademin i Österbottenin nettisivuilta. https://projekt.yrkesakademin.fi/index.php/details/1/175-talent-coastline-employment

Koulutusmateriaalin kesto kokonaisuudessaan on n. 1 työpäivä, mutta sen voi myös suorittaa lyhyempinä osina. Koulutuksessa käsitellään teemoja kuten monikulttuurinen Suomi, moninaisen työyhteisön johtaminen, hyvät suhteet työpaikalla, vuorovaikutus ja kieltä kehittävä työskentelytapa sekä rakrytointi ja lupa-asioita.
https://sites.google.com/view/talentcoastlineemployment-sv/startsida.

TCE-hankkeen ”co-creation” verkostomainen työskentely toi tuloksena myös kehitysideoita ja suosituksia kehitystoimenpiteiden sisällöllisistä painotuksista. Hyvänä käytänteenä pidettiin erityisesti kansainvälisille osaajille suunnatun viestinnän yhdistämistä inklusiivisesti kaupungin muuhun viestintään, esimerkiksi moninaisuuden huomioivien kuvituskuvien ja kieliversioinnin avulla. Koko hankkeessa hyviä kokemuksia saatiin myös orientaatiovaiheen innostukseen suunnatuista palveluista, kuten orientoivista kieli- ja kulttuurikursseista ja jo ennakkoon alueen mahdollisuuksia esiin tuovasta digitaalisesta alustasta. Neuvontapalvelu, jossa on resurssia koordinaatioon ja asiakaspalveluun osoittautui avaintekijäksi palvelupolussa. Digitaalinen palvelu ja neuvontapalvelu tukivat hyvin toisiaan ja auttoivat vastaamaan moninaisten kohderyhmien palvelutarpeisiin. Työvoimakoulutuksen yhteyteen järjestetyistä tulkkaus- ja kielikoulutuksista saadut kokemukset kannustavat jatkokehittämään vastaavanlaisia työllistämisen esteitä purkavia yhteistyömalleja. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että myös mahdollisen työllistymisen jälkeen on tarjolla tukea kielen oppimiseen ja esimerkiksi aiemman ammatillisen osaamisen hyödyntämiseen.
www.talentcoastlineemployment.fi