Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22088

Hankkeen nimi: Talent Coastline Employment

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: PL 3

Puhelinnumero: +358-6-325 1111

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://vaasa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ritva Mertaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritva.mertaniemi(at)vaasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406163962

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten, 0988182-8
Vaasan yliopisto Linguinno, 0209599-8
Kokkolan kaupunki, 0179377-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Talent Coastline Employment –hanke on syntynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden erinomaisesta työllisyystilanteesta, joka osaltaan realisoituu työvoimapulaksi, joka voi estää yritysten kasvun. Pohjanmaan ELY- keskuksen Talent Coastline ekosysteemityö on tuonut yhteen alueen toimijat osaajapulaa ratkaisemaan
kansainvälisen rekrytoinnin avulla. Alueilla on vahvoja kansainvälisiä koulutusorganisaatioita sekä korkeakoulutuksen että ammatillisen koulutuksen saroilla. Koulutusorganisaatioiden kansainväliset osaajat tarvitaan alueelle elinkeinoelämän palvelukseen ja tämä vaatii tukea yrityksiin kv-hr ja lupa-asioiden osaamisen osalta, kielitaidon osalta, markkinoinnin osalta ja erityisesti asenteiden muokkaamisen osalta.
Hankkeeseen ovat sitoutuneet kahden maakunnan osalta lähes kaikki koulutusorganisaatiot, alueiden maakunnalliset liitot sekä valtiotoimijan edustajat kuten ELY-keskus ja TE-toimisto sekä AVI. Elinkeinoyhtiöt, kauppakamari sekä yrittäjäjärjestöt ovat lähettäneet vahvaa viestiä ko. palveluiden, koordinoinnin sekä yhteistyön tarpeesta. Hankkeeseen sitoutuneet yritykset Wärtsilä ja Barona toimivat kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tuovat hankkeeseen tärkeän mahdollisuuden yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä työnvälitykseen ja rekrytointiin liittyen. Kolmannen sektorin toimijoista kansainvälisen Erasmus Student Networkin ja Auroras-verkoston mukana olo tukee hankkeen tavoitteita pitovoiman vahvistamiseksi alueilla. Hankkeen koordinaattorilla Vaasan kaupungilla on pitkä kokemus asettautumispalveluiden tuottamisesta maahanmuuttoon liittyen, joille hanke tarjoaa kaivattua tukea ja mahdollisuutta kehittyä edelleen. Kokkolan kaupungin mukana olo vahvistaa ko. kaupunkiseutujen yhteistyötä ja rakentaa yhteistä työssäkäyntialuetta Pohjanmaan rannikkoseudulle

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. ELÄ MEILLÄ 2. TYÖSKENTELE MEILLÄ! 3. APUA MEILTÄ! Kussakin kokonaisuudessa on toimia, joita tehdään joko molemmilla alueilla tai toisen alueen toimesta alueellisesti siten, että ne tulokset ovat molempien alueiden käytössä. 1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen 2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja viestinnän keinoin. 3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueilla on vahvaa korkea-asteen ja toisen asteen koulutusta, jossa on merkittävä määrä kansainvälisiä opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita (Vaasa n. 1100 kansainvälistä opiskelijaa, Kokkola n. 650), jotka tulisi saada pidettyä alueella valmistumisenkin jälkeen. Koulutustoimijoiden yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on ollut tiivistä ja tavoitteena onkin kasvattaa alueen osaamispohjaa ja vahvistaa entisestään alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja tuoda uudenlaisia näkökulmia organisaatioiden toimintakulttuuriin kansainvälisten osaajien kautta.

Kohderyhmänä ovat 1. kansainväliset osaajat, johon kuuluu työperäiset maahanmuuttajat (sisältäen myös vuokratyövoima ja kausityöntekijät) sekä kansainväliset tutkinto-opiskelijat, kansainväliset jatko-opiskelijat ja tutkijat 2. Kansainvälisten osaajien mukana mahdollisesti seuraavat puolisot ja perheenjäsenet sekä 3. Elinkeinoelämä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
Hankkeessa tavoitetaan myös muita, joita ei henkilötason tiedoilla kuitenkaan kerätä.

Työllistyminen on työnantajan ja työntekijän sopimus eli sekä yritykset että julkinen sektori ovat hankkeen kohderyhmää tämän osalta. Erityisesti näemme alueella työllistämispotentiaalia pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Pk-sektori on alueella hyvin kansainvälistä ja vienti erityisesti Pohjoismaihin on vahvaa. Alueen korkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen suurten kansainvälisten yritysten kanssa (Wärtsilä, ABB, Danfoss) ja innovaatiotoiminta edellyttää laajaa osaamispotentiaalia. Pohjanmaalla toimii myös Pohjoismaiden suurin energiaklusteri työllistäen 11 000 energiasektorin osaajaa, muodostaen 2 % Suomen työvoimasta ja tuottaen 5,5 % Suomen viennistä, 12 % teknologiaviennistä ja 30 % energiateknologian viennistä. Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämä koostuu paljon kemian, biotalouden ja mineraalitalouden yrityksistä. Alue on siis hyvin osaamisintensiivistä ja tarvitsee sekä suorittavan että asiantuntijatason toimijoita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä hankkeessa ovat kaikki osallistuvat organisaatiot, kehittäen näiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisinä, monimuotoisina ja monikulttuurisina toimijoina synergiaa tavoitellen. Erityisesti hankkeessa pilotoidaan myös julkisen ja yksityisen sektorin mahdollisuuksia järjestää yhdessä toimintoja esim. rekrytointiin ja houkutteluun liittyen. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa nähdään myös mahdollisuutena erityisesti elämiseen ja olemiseen Suomessa liittyvän kokonaisuuden osalta.
Vaasan yliopiston Linginnon osatoteutus tuo hankkeeseen myös tutkimusosion kielellisien vaikeuksien vaikutuksesta urakehitykseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 388 737

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 258 819

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 518 317

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 345 092

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Pedersören kunta, Kristiinankaupunki, Kaskinen, Kruunupyy, Mustasaari, Kokkola, Pietarsaari, Vöyri, Kannus, Uusikaarlepyy, Luoto, Närpiö, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kokonaisvaltaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty, mutta osallistavien tahojen arvoihin on sisäänrakennettuna sukupuolten tasa- arvokysymykset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet pyritään tekemään kaikkia sukupuolia palvelemiseksi, myös mahdolliset erityistarpeet huomioiden esimerkiksi kulttuurisista lähtökohdista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistavien tahojen arvoihin on sisäänrakennettuna sukupuolten tasa- arvokysymykset ja sukupuolinäkökulma pyritään huomioimaan toimintojen suunnittelussa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Kahden maakunnan hankkeessa välimatkat esim Vaasan ja Kokkolan välillä ovat pitkät, 120 km, joten luonnonvarojen säästämiseksi käytämme hankkeessa aina sähköisiä yhteydenpitomahdollisuuksia, kuten Skype, aina sen salliessa. Lisäämme kustannustehokkuutta tehostamalla esimerkiksi raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemäärää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Hankkeessa energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen lisääminen on tärkeää. Käytämme julkista liikennettä aina mahdollisuuksien mukaan, ja yritämme välttää lentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Toiminnassa pyritään kierrättämään ja käyttämään uusiutuvia materiaaleja. Lisäksi asiakaskuntaa pyritään valistamaan asiasta esim. Vaasan alueen jäteyhtiö Ab Stormossen Oy:n kanssa alkuinfo-tilaisuuksissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Hankkeessa pyrimme edesauttamaan uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Huomioiden väestöpohjan kehittymisen kaupunki tarvitsee kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseksi uusia osaajia ja innovaatioita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Toimivat julkiset liikenneyhteydet, laiva-, juna- ja lentokenttäyhteydet tekevät kaupungista helposti saavutettavan mm. kansainvälisille osaajille. Brändäyksen avulla voidaan tukea edelleen tietouden lisäämistä alueen liikennemahdollisuuksista. Yritysten liiketoiminnan kannalta logistiikka on keskeinen vaikuttaen myös alueen elinvoimaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke edistää Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla asuvien kansainvälisten osaajien hyvinvointia ja Vaasassa jopa merkittävästi.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa on tarkoitus edistää henkilöstön ja kuntalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää kaikessa toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tarjoaa heille tietoa toimiakseen yhdenvertaisina kuntalaisina Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-