Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22091

Hankkeen nimi: Yrittäjien Salla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sallan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0192936-4

Jakeluosoite: Postipolku 3

Puhelinnumero: 0400-393987

Postinumero: 98900

Postitoimipaikka: Salla

WWW-osoite: http://www.salla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erkki Parkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.parkkinen(at)salla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-393987

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksiä kohdannut äkillinen poikkeustila vaikuttaa erityisen voimakkaasti Sallan yrityksiin, sillä lähes kaikki sallalaiset yritykset ovat suoraan tai välillisesti kytköksissä matkailuun. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saattaa paikalliset yritykset ja yrittäjät hallitusti yli poikkeusolojen aiheuttaman muutostilanteen niin, että poikkeusolojen jälkeenkin on paikallista yritystoimintaa edelleen olemassa. Hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja tulevaisuudenuskoa sekä vahvistaa yritysten verkostoitumista ja vertaistukea. Tavoitteena on myös säilyttää yrityksissä ennen poikkeusoloja olleita työpaikkoja. Tavoitteena on myös luoda uudenlaisia toimintatapoja yritysten kehittämiseen.

Hanke tarjoaa kartoituksia, työpajoja ja asiantuntija-apua liiketoimintaan ja hyvinvointiin liittyen. Kartoitukset liittyvät osaamiseen, liiketoiminnan kehittämistarpeisiin ja työhyvinvointiin. Työpajojen aiheet liittyvät erityisesti poikkeustilanteessa koettuihin tarpeisiin: yritysten sähköisen osaamisen lisäämiseen, liiketoimintaa tukeviin aiheisiin sekä hyvinvointiin ja yrittäjien jaksamiseen. Yrityksille tehtävissä kartoituksissa ja työpajoissa esiin nousseita tarpeita voidaan työstää myös yrityskohtaisina toimenpiteinä asiantuntijaohjauksessa.

Hankkeessa toteutetaan sähköinen paikallisen neuvonnan paikka, ja kunnan elinkeino- ja työllisyysyksikön toimintatapoja kehitetään osaksi sähköistä palvelua ja yritysten verkostoa. Hankkeessa kootaan mentoriosaajaverkosto yrittäjien tueksi. Hankkeessa pilotoidaan ja testataan pienen kunnan yritysjakauman huomioiva monialaisen verkostoitumisen malli, jossa verkoston muodostavat kunnassa toimivat pk- ja mikroyritykset, alkutuotannonharjoittajat, kevytyrittäjät, osuuskuntatoimijat, yritystoimintaa suunnittelevat ja yritysten työntekijät sekä kunnan elinkeinopalvelut ja työllisyysyksikkö. Hankkeen jälkeen toimintamalli on siirrettävissä myös muiden pienten kuntien hyödynnettäväksi. Hankkeen tukitoimilla on vaikutusta sekä yritysten akuuttiin tilanteeseen että yritysten pidemmän aikavälin kehittymiseen.

Hanke tukee ja kehittää paikallista yritystoimintaa ja verkostoitumista niin, että osallistujat ovat tasa-arvoisia. Yritysten välisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuurilliseen kestävyyteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen yrittäjät toimialasta riippumatta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat yritysten työntekijät, joiden toimeentuloon ja työllistymiseen hankkeen tuloksilla voi olla olennainen merkitys.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 003

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 003

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 226

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 226

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 43

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu yrittäjien sukupuolijakaumaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden sukupuolijakaumaa vertaamalla lähtötilanteessa olleeseen yrittäjien sukupulijakaumaan pystytään tarkastelemaan hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia sukupuolinäkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on tukea ja kehittää paikallista yritystoimintaa ja verkostoitumista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Yritystenvälisen yhteistyön lisäämisellä voidaan lisätä luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Yritystenvälisen yhteistyön lisäämisellä voidaan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Yritysten välisellä yhteistyöllä voidaan lisätä kasvilisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta (erityisesti alkutuotantotyritykset)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Yritysten välinen yhteistyö voi vaikuttaa logistisiin ratkaisuihin, ja sitä kautta kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Hankkeen kohderyhmänä olevia yrityksiä toimii Natura -alueilla (mm. ohjelmapalvelut)
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa muutamissa matkailuyrityksissä käyttöönotetun Sallan ekologinen asiakaslupaus -ajattelumallin levittämisen muihin paikallisiin yrityksiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa muutamissa matkailuyrityksissä käyttöönotetun Sallan ekologinen asiakaslupaus -ajattelumallin levittämisen muihin paikallisiin yrityksiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeella edistetään paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistumista ja paikallisten palveluiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden parempaa hyödyntämistä yritysten välistä yhteistyötä lisäämällä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on osa paikallista yritysverkostoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa myös logistisia yhteistyötapoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin, työllisyyteen ja osallistumismahdollisuuksiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteiden kohdentamisella ja sisällöllä huomioidaan tasa-arvon edistäminen esimerkiksi kohdentamalla työpajoja naisille tai nuorille yrittäjille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeella voidaan vaikuttaa yhdenvertaisuuteen vähentämällä eriarvoisuutta yrittäjille ja työntekijöille kohdennettavilla toimilla muutostilanteesta selviytymiseen.
Kulttuuriympäristö 0 10
Erityisesti alkutuontantoyritysten toiminnalla on olennainen merkitys alueen kultturiympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 5 0
Hankkeessa levitetään tietoa alueen yrityksille Sallan ekologinen asiakaslupaus -ajattelumallista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronasta johtuva yrityksiä kohdannut äkillinen poikkeustila vaikutti erityisen voimakkaasti Sallan yrityksiin, sillä lähes kaikki sallalaiset yritykset ovat suoraan tai välillisesti kytköksissä matkailuun. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli saattaa paikalliset yritykset ja yrittäjät hallitusti yli poikkeusolojen aiheuttaman muutostilanteen niin, että poikkeusolojen jälkeenkin on paikallista yritystoimintaa edelleen olemassa. Hankkeen tavoitteena oli tukea yrittäjien jaksamista ja tulevaisuudenuskoa sekä vahvistaa yritysten verkostoitumista ja vertaistukea. Tavoitteena oli myös säilyttää yrityksissä ennen poikkeusoloja olleita työpaikkoja. Tavoitteena oli myös luoda uudenlaisia toimintatapoja yritysten kehittämiseen.

Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2020-30.6.2021. Hanke tarjosi yrittäjille kartoituksia, työpajoja ja asiantuntija-apua liiketoimintaan ja hyvinvointiin liittyen. Hankkeessa toteutettiin 39 työpajaa, joiden aiheet liittyvät erityisesti poikkeustilanteessa koettuihin tarpeisiin: yritysten sähköisen osaamisen lisäämiseen, liiketoimintaa tukeviin aiheisiin sekä hyvinvointiin ja yrittäjien jaksamiseen.

Hankkeessa toteutettiin sähköinen paikallisen neuvonnan paikka, ”Tietopankki yrittäjälle”. Myös kunnan elinkeino- ja työllisyysyksikön toimintatapoja kehitettiin osaksi sähköistä palvelua ja yritysten verkostoa. Hankkeessa luotiin pienen kunnan yritysjakauman huomioiva monialaisen verkostoitumisen malli, jossa verkoston muodostavat kunnassa toimivat pk- ja mikroyritykset, alkutuotannonharjoittajat, ja muut yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat sekä kunnan eri toimijat ja mentorit. Olosuhteisiin nähden hanke toteutui hyvin, ja se onnistui yhdistämään eri alojen yrittäjiä vaikeana aikana. Hankkeessa kehitetty toiminta ei lopu hankkeen päättymiseen.