Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22092

Hankkeen nimi: Pk-yritysten vertaistuella tulevaisuuteen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jänkälä Raimo Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.jankala(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 510 9481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön ja vertaisoppimisen avulla ylläpitää ja kehittää lappilaisten yritysten liiketoimintaa haastavassa poikkeustilanteessa. Yrityksillä on tarvetta kriisitilanteessa löytää keskustelukumppaneita ja ideointiapua kriisitilanteesta selvitäkseen. Tämä on samalla yrittäjien ja yritysten päätöksentekijöiden työhyvinvoinnin ja -kyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Yrittäjillä on tarvetta kokemusten jakamiseen, erilaisten ratkaisumallien vertailuun ja vuoropuheluun.

Hankkeen alussa osallistujat rekrytoidaan nopeasti ja monikanavaisesti (mm. LinkedIn sekä Facebook) sekä tehdään mukaan lähtevien yrittäjien työhyvinvoinnin alkukartoitus ja yritysten riskitesti sekä liiketoiminnan ongelmakohtien paikantaminen.

Hankkeen toimesta kootaan tietokanta “koronainnovaatioista” ja niiden takana olevista yrityksistä ja asiantuntijoista hyödynnettäväksi hankkeen järjestämissä Innovointifoorumeissa.

Hankkeen toiminnan keskiössä ovat matalan kynnyksen innovointifoorumit:

a) Staattisessa foorumissa, esimerkiksi Facebookin, WhatsAppin, Mentimeterin tai muun verkkokäyttöisen työskentelyalustan kautta yritykset voivat esittää kysymyksiä askarruttaviin ongelmiin ja ratkaisukeinoihin sekä saada vastauksia muilta yrityksiltä, hankehenkilöstöltä ja asiantuntijoilta.

b) Online-pohjainen etäyhteyksiin perustuva foorumi (esim. Teams) kokoontuu vähintään kaksi kertaa kuussa keskustelemaan staattisessa foorumissa esiin tulleista kysymyksistä ja ratkaisuista.


Näitä täydentävät teemoittain kokoontuvat pienemmät foorumit asiantuntijoiden ja hankehenkilöstön kanssa. Esimerkinomaisesti työstetään tarvittavia ratkaisuja erilaisten liiketoiminnan kehittämismenetelmien (palvelumuotoilu tms.) avulla eteenpäin, mikäli löydetyn ongelman ratkaiseminen sitä edellyttää.


Foorumeissa hyödynnetään muiden vertaisyritysten ratkaisut (koronainnovaatiot) vastaavan kaltaisessa tilanteessa, hyödynnetään ketterää yrittäjyystoimintaa koskeva asiantuntemusta sekä etsitään ja hyödynnetään pk-yrittäjien ilmaisemien ongelmien perusteella henkilöitä ja tahoja, jotka ovat ongelmien kannalta olennaisia.

Hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja parhaita käytäntöjä välitetään lappilaisten kehittämisorganisaatioiden ja oppilaitosten käyttöön sekä varmistetaan ohjeistuksen avulla yritysten omaksumien ratkaisumallien toteutus myös hankkeen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaisten pk-yritysten yrittäjät ja avainhenkilöt, joilla on tavoitteena selviytyä nykyisen kriisitilanteen yli toimintakykyisenä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat lappilaiset kehittämisorganisaatiot ja heidän edustajansa ja asiantuntijansa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 862

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 828

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Muonio, Rovaniemi, Kittilä, Pelkosenniemi, Kolari, Pello, Posio, Inari, Sodankylä, Salla, Ranua, Savukoski, Tornio, Enontekiö, Simo, Keminmaa, Ylitornio, Utsjoki, Tervola, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa toimintaympäristöanalyysinä on hyödynnetty Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hankkeen aikana tuotettua tietoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tulokset hyödyntävät niin naisten kuin miesten omistamia yrityksiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen varsinaisena tavoitteena

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tämä hanke on arvioitu pääsääntöisesti neutraaliksi tai jonkin verran myönteiseksi niin välittömien kuin välillisten vaikutusten osalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hanke suosii verkkopohjaisia järjestelmiä ja paperittomuutta, ja siinä hyödynnetään virtuaalisia ympäristöjä. Maaseutualueen elinvoimaisuuden ahvistamisen voidaan välillisesti nähdä vähentävän ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Taloudellisen kestävyyden osalta hankkeella arvioidaan olevan merkittävää välitöntä ja välillistä myönteistä vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
liiketoimintaosaamista ja parantaa kilpailukykyä. Merkittävää välitöntä ja välillistä vaikutusta arvioidaan olevan myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Muiden tavoitteiden osalta nähdään suunnitteluvaiheessa vähäisempiä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Yrityksiä kannustetaan verkostossa huomioimaan uusiutuvan energian tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Taloudellisen kestävyyden osalta hankkeella arvioidaan olevan merkittävää välitöntä ja välillistä myönteistä vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Yritysten kasvua ja vientiä tukevat virtuaaliset toimintatavat edistävät uudenlaisten aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä toiminta-alueella
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Some ja virtuaaliset kommunikaatiokanavat ovat hankkeessa jatkuvassa käytössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus sekä kulttuuriympäristö ja ympäristöosaaminen ovat arviointikohteina kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus –osiossa.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämisen näkökulmasta hankkeella arvioidaan olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia erityisesti useiden nykyisten verkostojen ulkopuolella oleville kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrittäjille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeen aikana rakentuu laaja kontaktiverkosto vertaisyrityksiin ja yritysrajapinnan toimijoihin tarjoaa mahdollisuuden ammatillisuuden vahvistumiseen ja oman liiketoiminnan kehittämisloikkaan verkoston tuella.
Kulttuuriympäristö 1 3
Yrittäjyyskulttuurin edistäminen kaupungeissa ja maaseutumaisilla alueilla on yhtenä pitkäntähtäimen tavoitteena. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kautta voi syntyä lisää hyvinvointiin, kulttuuriin ja kulttuuriympäristöön sekä ympäristöosaamiseen liittyvää
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-