Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22093

Hankkeen nimi: Koutsaakko nää mua

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2054621-1

Jakeluosoite: Jokisuuntie 2

Puhelinnumero: 0503950330

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: Ii

WWW-osoite: http://www.ii.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aalto Lea

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllistämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lea.aalto(at)ii.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503950330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien hyvinvointia poikkeustilanteessa ja lisätä yritysten tuottavuutta. Tukemalla yrittäjien henkistä hyvinvointia varmistetaan, että yrittäjät pystyvät tekemään tarvittavia toimenpiteitä yritystoimintansa sopeuttamiseksi ja uudistamiseksi. Palvelun avulla pyritään täydentämään yrityspalveluiden tarjontaa ja helpottaa poikkeustilanteen aiheuttamaa kuormitusta yritysneuvonnassa. Tavoitteena uusi sähköinen toimintamalli poikkeusoloja varten sekä yrittäjien hyvinvoinnin tueksi jokapäiväiseen toimintaan.

Hankkeessa toteutetaan vertaiscoaching-ryhmiä, joita tavoitellaan määrällisesti 5. Yhteen ryhmään mahtuu 5-6 yrittäjää. Vertaiscoaching-ohjelma koostuu kuudesta 1 – 1 1/2 tunnin mittaisesta virtuaalisesta tapaamisesta. Tapaamiset toteutetaan 2 viikon välein 3 kuukauden aikana (2krt/kk). Ryhmäkoko 5-6 osallistujaa. Tavoitteena on saada yhteensä 35 osallistujaa (30 yrittäjää, 5 kunnan edustajaa). Coaching-ryhmiä vetää 2 yritysvalmentajaa. Kunta palkkaa kaksi henkilöä (50 % työajalla), jotka ovat päivittäin yhteyksissä yrityksiin ja tarjoavat matalan kynnyksen apua poikkeustilanteessa.

Hankkeen aikana saadaan kokemuksia vertaiscoaching-ryhmistä ja niitä voidaan hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen Iin kunnassa. Työllisyyden kuntakokeilun alkaessa jatketaan yrittäjäneuvonnan, -palveluiden ja yhteistyön tiivistämistä. Tulevaisuudessa mahdollisissa kriisitilanteissa on valmiudet vertaismentorointiin. Lisäksi testataan anonyymia chat-palvelua ja kehitetään digitaalisia viestintäkanavia yrittäjien ja kunnan välillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Iin kunnan työllistämispalvelut, hyvinvointipalvelut sekä Iin kunnan yrityspalvelut. Coaching-ryhmiin osallistuu yksi kunnan työntekijä/ryhmä toimintatapojen juurruttamiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 745

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 63 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 431

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi ollaan tehty yhteistyössä Iin Micropoliksen Noora Huotarin kanssa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritysten valinnassa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Iissä on enemmän mies- kuin naisyrittäjiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 3
Palvelut tuotetaan etäyhteyksien avulla. Hankkeen markkinointi ja tiedotus hoidetaan ensisijaisesti sähköisin keinoin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 2
Vähentää väen liikkuvuutta ja siten ympäristöä kuormittavia päästöjä (verkkototeutus).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Vaikutus on välillinen sähköisten palvelujen myötä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Vaikutus on välillinen sähköisten palveluiden ja verkossa tapahtuvien toimintojen myötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Vaikutus on samaan tapaan ja samoin perustein välillinen sähköisten toimintojen ja verkossa tapahtuvien toimintojen myötä myös Natura-alueiden osalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Verkossa tapahtuvan toiminnan myötä myös esim. paperisia koulutusmateriaaleja tarvitaan suhteellisesti vähemmän. Hankkeen markkinointi on osin sähköistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Iin kunnan strategian ja Iin kehittämisyhtiö Micropoliksen ympäristöosaamisen välilliset vaikutukset.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke edistää Iin alueen yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta ja palvelee toiminnallaan siten myös elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Koko hanke perustuu pääosin aineettomiin palveluihin. Sen myötä myös saadaan arvokasta tietoa kyseisten palvelujen kehittämiseen ja käyttöön myös tulevaisuudessa ja vahvistetaan paikallista osaamista sekä kunnan, kuin hankkeen osallistujien osalta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 4
Hankkeen toiminnot tapahtuvat verkon kautta, mikä vähentää väen liikkuvuustarvetta ja siten myös henkilöautoliikennettä ja päästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hankkeen tarjoamien vertaiscoaching virtuaalitapaamisilla vastataan Iin alueen yrittäjien hyvinvoinnin, voimavarojen, toimintakykyisyyden kuin tiedon saatavuuden kasvuun. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota myös yrittäjien luottamukselliseen vuorovaikutukseen sekä sen ylläpitämiseen. Tapaamiset tukevat yrittäjiä, sekä vertaistuen, että verkostoitumisen kautta ja estävät siten syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Ei rajoiteta tai muodosteta ryhmiä sukupuolen mukaan. Tarjotaan palveluja tasapuolisesti kaikille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen tapaamiset tuovat yhteen eri ikäryhmien ja eri yhteiskuntaryhmien yrittäjiä. Verkostoitumisen ja vertaistuen kautta vähentävät eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hanke luo henkistä kulttuuriperintöä palveluidensa myötä, alueen yrittäjien verkostoitumisen ja vertaistuen myötä.
Ympäristöosaaminen 3 6
Iin kunnan strategian ja Iin kehittämisyhtiö Micropoliksen ympäristöosaamisen välilliset vaikutukset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutti 3 vertaiscoaching ryhmää (6 tapaamista/ryhmä)

Hankkeessa tarjotttiin 4 yrittäjälle yksilöcoachingia (3kertaa /yrittäjä)

Hankkeessa toteutettiin 6 teemavalmennusta, joista tallenteet
Teemavalmennusten aiheet:
•Mindfullnes työssä
•Matka kohti tavoitteita
•Yrittäjyysunelmat
•Stressin kesytys
•Ajankäytön hallinnan työkalut
•Yrittäjän mindset ja voimavarat

Hanke streemasi Yrittäjäyhdistyksen tilaisuuden:
•Harri Gustafsberg - MIELEN SUORITUSKYKY JA HENKISET VOIMAVARAT (Iin yrittäjien aamupalatilaisuuden tallenne)