Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22094

Hankkeen nimi: Läsnä yrittäjän arjessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2020 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0187743-7

Jakeluosoite: Isokatu 4

Puhelinnumero: 0504777280

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ppy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Viirelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.viirela(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504777280

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien asemaa yrittäjiä yhdistävänä organisaationa ja verkostoitumisen mahdollistajana. Tarkoituksena on vahvistaa eri paikkakunnilla toimivien yrittäjäjärjestön paikallisyhdistysten roolia vertaistuen tarjoajana oman paikkakunnan yrittäjille. Lisäksi hyödynnetään muita Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jo olemassa olevia verkostoja (esim. Yksinyrittäjäverkosto ja Nuoret Yrittäjät) koulutusten, ohjattujen ryhmätapaamisten tai muun toiminnan kautta vertaistuen tarjoamisessa yrittäjille. Yrittäjien työssäjaksaminen paranee, kun sosiaalinen verkosto on tukena neuvomassa ja jakamassa omia kokemuksia. Asiantuntijapalvelut liiketoiminnan kehittämisessä ovat ensiarvoisen tärkeitä työssäjaksamisen tukemisessa, koska usein liiketoiminnan kehittämisen pullonkaulana on yrittäjän oma osaaminen. Asiantuntijapalveluiden avulla yritykseen saadaan uutta tietotaitoa, poistetaan esteitä, joiden takia liiketoiminnan teon tapoja ei ole voitu uudistaa tai edesautetaan osaamisen kehittymistä yrityksessä.

Hankkeen toisena tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalveluita yrityksille. Neuvontapalveluissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa mallia, joten neuvontapalveluiden monipuolistamisen kautta apu yrittäjille on tarjolla nopealla aikataululla. Neuvontapalveluista yrittäjä saa apua omasta tilanteesta riippuen joko hyvinvointiin, toimintakyvyn ylläpitämiseen tai tarvittaessa kriisineuvontaa. Toimintakyky- tai kriisineuvonta voi tukea suoraan yrittäjän mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia tai keskittyä yrityksen kriisin kartoittamiseen ja toimintakyvyn edellytysten arviointiin. Neuvontapalveluita voidaan tarvittaessa joustavasti kohdentaa eri aihealueisiin hankkeen aikana sen mukaan, mitkä ovat yrittäjien tarpeet poikkeustilanteesta johtuen.

Hankkeen toiminta jakaantuu kahden tavoitteen mukaan seuraavasti:

1) Tuetaan yrittäjien työssäjaksamista poikkeustilanteessa. Työssäjaksamisen tukeminen tapahtuu kahdella tavalla: vahvistetaan yrittäjien verkostoja ja vertaistukea sekä tarjotaan asiantuntijapalveluita yrityksen ja yrittäjän avuksi, joilla autetaan poistamaan työssäjaksamiseen akuutisti vaikuttavia esteitä. Työterveyslaitoksen tekemien tutkimusten mukaan sosiaaliset verkostot ja niihin liittyvät tekijät ovat merkittäviä terveydelle ja hyvinvoinnille. Niillä voidaan ajatella olevan vaikutusta ihmisten työkykyyn ja jaksamiseen. Paikallisyhdistyksiä ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jo olemassa olevia verkostoja tuetaan luomaan yrittäjille mielekästä toimintaa, kuten hyvinvointiin liittyviä koulutuksia, ja autetaan luomaan paikallisia vertaistuenmalleja (esimerkiksi puhelinringit), jolla vahvistetaan yrittäjien sosiaalisia verkostoja ja tätä kautta vaikutetaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Lisäksi perustetaan vertaistuelle muita ryhmiä esimerkiksi neuvontapalveluiden pariin hakeutuneista yrityksistä, jos tarvetta on. Erityisesti yksinyrittäjillä voi sosiaaliset kontaktit olla vähäisiä ja se vaikuttaa yrittäjän jaksamiseen negatiivisesti.

Asiantuntijapalveluilla voidaan auttaa kohdennetusti yrityksiä ja yrittäjien jaksamista poikkeustilanteessa. Meneillä oleva poikkeustila näyttää yrittäjälle oman ja henkilöstön osaamisen puutteet tai omien voimavarojen vähyyden ja niiden kehittämiseen asiantuntijapalvelut auttavat. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvun kartta -hankkeella on dynaaminen hankintajärjestelmä käytössä, jota voidaan sellaisenaan hyödyntää myös näiden asiantuntijapalveluiden kilpailuttamiseen. Näin voidaan tarjota välitön tuki yrityksille tilanteen ollessa akuutti.

2) Tarjotaan vaikeuksissa oleville yrityksille hyvinvointi-, toimintakyky- ja kriisineuvontaa. Poikkeustilanteessa yrittäjän toimintakyky on koetuksella ja stressi on suuri. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät laajentaa ja syventää yrityksille tarjolla olevia neuvontapalveluitaan pelkästä kartoituksesta pitempikestoiseen neuvontaan. Neuvontapalveluiden tarjontaan voidaan ottaa esimerkiksi mielenterveys-, työkyky- ja velkaneuvontapalveluita joustavasti tilanteen mukaan ja mille kysyntää on. Neuvontapalveluita varten perustetaan asiantuntijapooli, jossa on tarjolla asiantuntijuutta niin yrittäjän henkiseen hyvinvointiin kuin yrityksen taloudellisen tilanteen ymmärtämiseen, kartoitukseen ja vaihtoehtojen ja seurausten selvittämiseen. Valmiiksi perustettu asiantuntijapooli, jossa on useita asiantuntijoita monenlaisella erityisosaamisella varmistaa sen, että apu saadaan nopeasti yrittäjälle. Jotta yritykset löytävät ja uskaltavat hakea apua, hanke tekee yhteistyötä tilitoimistojen kanssa. Tilitoimistot ovat usein ensimmäinen taho, joka huomaa yrityksen talousvaikeudet. Tilitoimistojen kautta voidaan levittää tietoa neuvontapalveluista ja täten saada yritykset neuvonnan piiriin ennen kuin tilanne on kehittynyt täysin toivottomaksi.

Hankkeen tulokset

Kaikki toiminnat tähtäävät siihen, että elinkelpoiset yritykset selviävät poikkeustilanteen yli niin, että yritystoiminnalla on jatkumisen edellytykset ja että yrittäjä säilyttää oman toimintakykynsä poikkeustilanteen läpi. Näin autetaan Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaisuuden säilymistä. Asiantuntijapalveluiden avulla lisätään ja kehitetään osaamista yrityksissä, jolloin yritysten toimintaedellytykset ovat entistä paremmat seuraavien häiriötilanteiden osuessa kohdalle. Kuten yrittäjägallup osoitti, yrittäjät eivät hae helposti apua omaan jaksamiseen. Täten oman paikallisen verkoston rooli korostuu yrittäjän työssä jaksamisessa. Jotta verkostosta saa vertaistuen, on toiminnan oltava niin houkuttelevaa, että yrittäjä lähtee mukaan ja osallistuu. Näin huolehditaan myös siitä, että yrittäjän oma puoliso ei kuormitu yli omien voimavarojen, kun yrittäjä saa tukea jaksamiseen verkoston vertaistuesta. Kuntien neuvontapalvelut ovat suuren paineen alla, koska heille on annettu esimerkiksi yksinyrittäjätuen käsittely, eikä kuntien elinkeinotoimijoilla ole resursseja antaa muuta neuvontaa niin paljoa kuin tarve olisi. Hankkeen avulla voidaan puuttua aikaisemmassa vaiheessa vaikeuksissa olevien yritysten haasteisiin ja näin pienentää poikkeustilanteen aikaansaamaa vahinkoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk- ja mikroyritykset (myös yksinyrittäjät) ja niiden johto ja työntekijät, jotka ovat Pohjois-Pohjanmaalta. Vertaistukea kanavoidaan verkostojen ja paikallisyhdistysten kautta yrityksille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki Pohjois-Pohjanmaalla toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöt sekä yrittäjien perheet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 610

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Koillismaan, Ylivieskan, Oulun, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Tyrnävä, Hailuoto, Pyhäjärvi, Oulu, Merijärvi, Siikalatva, Muhos, Kempele, Kärsämäki, Siikajoki, Oulainen, Utajärvi, Lumijoki, Raahe, Ii, Taivalkoski, Liminka, Pyhäntä, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Vaala, Kuusamo, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 4

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjien sukupuolijakauma noudattelee kansallista jakaumaa, eli noin 2/3 yrittäjistä on miehiä ja 1/3 naisia. Naiset toimivat hieman useammin yksinyrittäjinä (60%) kuin työnantajayrittäjinä (40%). Vastaavasti miehistä yksinyrittäjiä on noin 45% ja 55% on työnantajayrittäjiä. Toimialoista vain rakentamisessa painottuu miesten osuus yrittäjinä ja naisten osuus on selkeästi suurempi terveys- ja sosiaalipalveluissa ja muissa palveluissa. Hanke ei suosi tai hyljeksi mies- tai naisyrittäjiä, koska erityisiä toimiala tai sukupuolirajauksia ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Noin kolmannes yrittäjistä on naisia ja 2/3 miehiä. Yrityksiä palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen erityinen tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hanke voi välillisesti vaikuttaa, jos yritykset alkavat suosia etätyötä, jolloin työmatkaliikenne vähenee. Samoin palaverikäytännöt asiakkaiden kanssa voivat muuttua etäpalavereita suosiviksi, jolloin liikenteen päästöt supistuvat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Voi välillisesti vaikutta, kun digitaaliset työnteon tavat syrjäyttävät perinteisiä, jolloin esim. tulostaminen vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivia asiantuntijoita ostopalveluissa. Lisäksi hankkeen piirissä on yritykset Pohjois-Pohjanmaalla, jolloin yritysten toiminnan jatkuvuus takaa palveluiden monipuolisuuden säilymistä. Voi välillisesti vaikuttaa, jos yritykset sallivat tulevaisuudessa paremmin joustavat työnteon tavat, kuten etätyö. Tämä voi kannustaa muuttoa kasvukeskuksien ulkopuolelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hanke voi auttaa välillisesti yrityksiä kehittämään palveluitaan tai aineettomia tuotteitaan, kun yrityksiä ja yrittäjiä autetaan selviämään poikkeusolosuhteiden yli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hanke voi välillisesti vaikuttaa, jos yritykset alkavat suosia etätyötä, jolloin työmatkaliikenne vähenee. Samoin palaverikäytännöt asiakkaiden kanssa voivat muuttua etäpalavereita suosiviksi, jolloin liikenteen päästöt supistuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Hanke keskittyy auttamaan yrttäjien hyvinvointia ja työkykyä. Välillisesti hanke vaikuttaa koko työyhteisön jaksamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Vaikuttaa välillisesti. Hanke kohtelee yhdenveraisesti jokaista yrittäjää sukupuoleen, ikään, rotuun tai muuhun tekijään katsomatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Keväällä 2020 koronapandemia iski voimalla ja muutti yritysten toimintaolosuhteita radikaalisti. Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeella tavoiteltiin yritysten selviämisen tukemista tarjoamalla yrityksille vertaistukea ja asiantuntija- ja neuvontapalveluita.

Läsnä yrittäjän arjessa- hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli tukea yrittäjien työssäjaksamista poikeusoloissa tarjoamalla vertaistukea sekä asiantuntijapalveluita. Työssäjaksamisen tukemisessa hyödynnettiin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien asemaa yrittäjiä yhdistävänä organisaationa ja verkostoitumisen mahdollistajana. Hankkeen kautta järjestettiin valmennuksia viidellä paikkakunnalla ja tapahtumia neljällä paikkakunnalla. Lisäksi kahdeksan tapahtumaa järjestettiin verkossa, joista yksi tapahtuma oli suunnattu yksinyrittäjille.

Toinen keino työssäjaksamisen tukemisessa olivat asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalvelut liiketoiminnan kehittämisessä ovat ensiarvoisen tärkeitä työssäjaksamisen tukemisessa, koska usein liiketoiminnan kehittämisen pullonkaulana on yrittäjän oma osaaminen. Asiantuntijapalveluiden avulla yritykseen saadaan uutta tietotaitoa, poistetaan esteitä, joiden takia liiketoiminnan teon tapoja ei ole voitu uudistaa tai edesautetaan osaamisen kehittymistä yrityksessä. Asiantuntijapalveluiden kautta tukea sai 21 yritystä, joilla mm. muutettiin työnteon tapoja "uuteen normaaliin" paremmin sopiviksi. Asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisessa käytettiin dynaamista hankintajärjestelmää, joka soveltui tähän tarkoitukseen hyvin.

Hankkeen toisena tavoitteena oli vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalveluita yrityksille. Neuvontapalveluista yrittäjä saa apua omasta tilanteesta riippuen joko hyvinvointiin, toimintakyvyn ylläpitämiseen tai tarvittaessa kriisineuvontaa. Toimintakyky- tai kriisineuvonta voi tukea suoraan yrittäjän mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia tai keskittyä yrityksen kriisin kartoittamiseen ja toimintakyvyn edellytysten arviointiin. Neuvontapalveluita voidaan tarvittaessa joustavasti kohdentaa eri aihealueisiin hankkeen aikana sen mukaan, mitkä ovat yrittäjien tarpeet poikkeustilanteesta johtuen. Hankkeen neuvontapalveluista haki apua 15 yrittäjää, joista vain yksi tarvitsi moniammatillista apua. Suurin syy neuvontapalveluiden piiriin hakeutumiselle oli taloudellisen tilanteen ja yrityksen kriisin kartoittamisen ja ymmärtämisen tarve. Laajennetut neuvontapalvelut osoittivat tarpeellisuutensa, koska kaikki tukea saaneet yritykset tarvitsivat enemmän kuin tunnin neuvontaa. Neuvontapalveluita varten puitesopimuksella perustettu asiantuntijapooli mahdollisti nopean avun tarjoamisen yrittäjille, kun he sitä tarvitsivat. Laajennetut neuvontapalvelut antoivat myös arvokasta kokemusta Early warning -toiminnan suunnitteluun. Hankkeen toimintaa pystyttiin bencmarkkaamaan ja se antoi hyödyllistä tietoa, millaisia resursesja early warning -toimintaan on syytä varata.

Erityistavoitteen 7.1 mukaisten kysymysten perusteella hanke onnistui hyvin yrittäjien työssäjaksamisen tukemisessa. Näiden vastausten perusteella työyhteisöjen vuorovaikutus ja yhteistyö paranivat, joilla on suora vaikutus tutkimusten mukaan työssä jaksamiseen. Lisäksi työn organisoinnin ja henkilöstön osaamisen koettiin parantuneen hankkeen avulla. Tämä osoittaa, että hankkeen palveluilla pystyttiin vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä hankehakemuksessa oli todettu. Yksikään yritys, joka sai hankkeen kautta tukea, ei lopettanut toimintaansa hankkeen aikana.