Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22096

Hankkeen nimi: Tästä selvitään - yrittäjän tukena poikkeustilanteessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2020 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ProAgria Oulu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0210123-5

Jakeluosoite: Kauppurienkatu 23 PL 106

Puhelinnumero: 08 3168611

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.proagriaoulu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heini Iinatti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projekti- ja yritysasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heini.iinatti(at)proagria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405551674

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään tukemaan yksinyrittäjiä, mikroyrityksiä ja muita pieniä yrityksiä haastavassa poikkeustilanteessa ja löytämään ratkaisuja liiketoiminnan jatkamiselle. Hankkeen valmistelussa ja sisällössä on huomioitu, että yritystoimintaa kohtaava haastava tilanne on yrittäjälle kokonaisvaltaisesti koko elämään vaikuttava tekijä. Hankkeessa pyritään kohtaamaan yrittäjät yksilöinä ja tarjoamaan heille vertaisryhmiin painottuen henkistä tukea, uusia voimavaroja sekä yritystoiminnan uusiutumisen keinoja, huomioiden mm. digitaalisten menetelmien mahdollisuudet liiketoiminnassa.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan vähintään kuusikymmentäviisi (65) Pohjois-Pohjanmaalla toimivaa eri yritystä / yrittäjää hankkeen tarjoaman tuen piiriin sen eri toimintamuotojen kautta. Hanke järjestää webinaareja eri aihepiireistä ja yrittäjäklinikoita yhteensä kahdeksan (8) kappaletta. Yrittäjillä järjestetään em. aiheisiin keskittyviä vertaisryhmätapaamisia yhteensä viisitoista (15) kappaletta. Ryhmien lopullinen ohjelma, kokoonpano ja yksittäisen ryhmän tapaamisten lukumäärä muotoutuu yrittäjien tarpeiden mukaisesti. Yrittäjillä on myös mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta asiantuntijalta yrityksensä tai oman tilanteensa läpi käymiseen sekä tarvittavien jatkotoimien kartoittamiseen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa yritysten ja yrittäjien selviytyminen kriisistä. Keskeisin tavoiteltava tulos on yritystoiminnan jatkuminen. Kaikki yritykset eivät välttämättä selviä kriisistä, jolloin tärkeää olisi tukea yrittäjää yrityksen takana, jotta hän tai he selviäisivät työkykyisinä ja näkisivät esimerkiksi uusia liikeideoita tai uramahdollisuuksia tulevaisuudessaan.

Vertaisryhmätyöskentely tarjoaa yrittäjille heidän tarvitsemaansa verkostoa myös jatkossa. Yrittäjiä kohtautetaan ja tuetaan heitä löytämään yhteistyömahdollisuuksia jatkossa. Myös yrittäjien välinen tiedonvaihto, vuorovaikutus ja vertaistuki myös hankkeen ulkopuolella on tärkeä yhteistyön muoto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä yksinyrittäjät, joiden yritystoiminta on hankalassa tilanteessa Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Hankkeella ei ole toimialakohtaisia rajoja.

Ensisijaista kohderyhmää, joille toimenpiteet on suunniteltu ovat:

- Korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilasta kärsivät yritykset, erityisesti palvelualan yrittäjät

- Nuoret ja/ tai vasta yrityksen perustaneet yrittäjät

- Yrittäjät ja yritykset, kenen toimintaan ennakoidaan poikkeustilan muodostavan pysyvän muutoksen esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymiseen.

- Yrittäjät, joiden toimintaa poikkeustilanne uhkaa merkittävästi, talouden, työprosessien toteuttamisen tai työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kaikki yritykset, joita osallistuvat hankkeen aihealueen webinaareihin ja infotapahtumiin, varsinkin etäyhteydellä järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua myös muualta Suomesta. Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös kunnat, joiden alueella yritykset toimivat ja maksavat veronsa ja tuottavat palvelunsa ja tuotteensa. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, jotka voivat hyödyntää yritysten palveluita ja tuotteita jatkossakin. Yrityksiä ja yrittäjiä tukemalla ne luovat elinvoimaa paikkakunnalleen. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat myös hankkeessa mukana olevien yritysten työntekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 843

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 843

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 843

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 843

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Oulun, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Merijärvi, Lumijoki, Kärsämäki, Taivalkoski, Alavieska, Kalajoki, Kempele, Reisjärvi, Oulainen, Oulu, Muhos, Siikalatva, Siikajoki, Pyhäjärvi, Sievi, Tyrnävä, Hailuoto, Utajärvi, Ylivieska, Ii, Raahe, Liminka, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Haapajärvi, Haapavesi, Vaala, Pyhäntä, Kuusamo, Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty, mutta taustatiedoissa on otettu huomioon, että palveluelinkeinot ovat maaseudun asukkaiden suurimpia työllistäjiä ja iso osa palveluyrittäjistä on naisia. Naisista suurin osa (kolme neljäsosaa) on yksinyrittäjiä, jotka toimivat kaupan ja palveluiden alalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kohdentaen tukitoimenpiteitään maaseudun yksinyrittäjiin ja palvelualan yrityksiin. Pohjois-Pohjanmaan alueella naisyrittäjyyttä edistää ja tukee toiminnallaan osana ProAgria Oulua toimiva Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, joten kohderyhmään on hyvä kontakti valmiiksi olemassaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sinällään kohderyhmää ei valita tasa-arvonäkökulmasta vaan tukea tarjotaan kaikenlaisille yrityksille toimialasta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Ei suoraa vaikutusta. yritysten toiminnan kehittämisen kautta välillinen vaikutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Ei suoraa vaikutusta. Hankkeessa hyödynnetään merkittävästi etäyhteyksiä, jolloin liikkuminen yms. vähäisempää, lisäksi yritysten toiminnan kehittämisen kautta välillinen vaikutus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Ei suoraa vaikutusta. yritysten toiminnan kehittämisen kautta välillinen vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta. yritysten toiminnan kehittämisen kautta välillinen vaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeen keskeinen päämäärä on paikallisen yritystoiminnan tukeminen selviämään poikkeustilanteesta kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeen keskeinen päämäärä on paikallisen yritystoiminnan tukeminen selviämään poikkeustilanteesta ja etsimään uusia liiketoimintaratkaisuja mm. digitaalisuutta hyösyntäen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Ei suoraa vaikutusta. Hankkeessa hyödynnetään merkittävästi etäyhteyksiä, jolloin liikkuminen yms. vähäisempää, lisäksi yritysten toiminnan kehittämisen (esim. digitalliset ratkaisut yritystoiminnassa) kautta välillinen vaikutus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hankkeen keskeinen päämäärä on paikallisen yritystoiminnan tukeminen selviämään poikkeustilanteesta ja siten lisätä hyvinvointia alueella.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke tukee yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kohdentaen tukitoimenpiteitään maaseudun yksinyrittäjiin ja palvelualan yrityksiin, joista iso osa on naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Ei suoraa vaikutusta. Välillinen vaikutus kaikenlaisten yrittäjien ja yritysten kehittämiseen - toimialasta ja taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Ei suoraa vaikutusta. yritysten toiminnan kehittämisen kautta välillinen vaikutus.
Ympäristöosaaminen 0 5
Ei suoraa vaikutusta. yritysten toiminnan kehittämisen kautta välillinen vaikutus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanketta päätettiin hakea, koska ProAgria Oulu ry:n yritysasiantuntijat näkivät työnsä kautta kuinka suuria vaikutuksia koronalla oli maaseudun pienten yritysten toimintaan. Pienten yritysten kehittämisen resurssit ovat usein pienet ja selkeästi oli havaittavissa, että myös yrittäjien oma jaksaminen ja hyvinvointi alkoivat kärsiä korona epidemian pitkittyessä. Tähän havaittuun tarpeeseen vastattiin Tästä selvitään – yrittäjän tukena poikkeustilanteessa -hankkeella.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli mahdollistaa yritysten ja yrittäjien selviytyminen kriisistä. Keskeisin tavoiteltava tulos oli yritystoiminnan jatkuminen. Hankkeen tietoon ei ole tullut yhtään yritystä raportin kirjoittamiseen mennessä, joka olisi lopettanut toimintansa hankkeen aikana. Hankkeen aiheet keskittyivät lisäämään yritysten ja yrittäjien kriisistä selviämisen mahdollisuuksia sekä jaksamista, hyvinvointia ja henkistä tukea hankalana aikana. Yrittäjiä pyrittiin tukemaan itsensä sekä yhteisön johtamisen taidoissa sekä erilaisiin poikkeusoloihin varautumisessa. Yrityksille pyrittiin löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tapoja hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia.
Hankkeen aikana järjestettiin webinaareja ja yrittäjäklinikoita yhteensä 25 kappaletta. Vertaisryhmätapaamisia oli yhteensä 23 kappaletta ja niihin osallistui kuutisenkymmentä yrittäjää. Yrityskohtaista ohjausta sai yhteensä 30 yrittäjää.
Hanke toteutettiin onnistuneesti hankesuunnitelman mukaisesti. Kyselyiden ja suullisen palautteen perusteella hankkeen voidaan katsoa vastanneen yrittäjien tarpeeseen. Hankkeen aikana tavoitettiin yhteensä 138 osallistujaa ja 88 yrittäjää.