Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22099

Hankkeen nimi: HYMY – Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0243004-7

Jakeluosoite: PL 365

Puhelinnumero: 0503125818

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.odl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Pyky

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.pyky(at)odl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125818

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaepidemia on vaikuttanut nopeasti erityisesti yksin- ja mikroyrittäjiin, joita Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä on yli 90 %. Epidemia aiheuttaa myynnin laskua, lomautuksia ja talousvaikeuksia, jotka lisäävät entisestään yrittäjien uupumusta. Uupunut yrittäjä ei jaksa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, elintavoistaan ja jaksamisestaan. Uupumus voi osaltaan heikentää yrittäjän valmiuksia ja kykyä huolehtia liiketoiminnasta ja johtaa liiketoiminnan päättymiseen, jolloin vaikutukset kohdistuvat koko henkilöstöön. HYMY-hanke tarjoaa henkistä tukea, vertaisvalmennusta, elintapaohjausta ja yrittäjyyden tukea Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille ja vahvistaa siten yrittäjän kykyä johtaa yritystä ja itseään akuutissa kriisitilanteessa. Toiminnassa korostuu tarvelähtöinen, kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tuki, jolla pyritään parantamaan yritysten tuottavuutta. Toiminta parantaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.6.-31.12.2020 välisenä aikana ja hankkeen päätoteuttajan toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjien lähipiiri
Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyritysten työntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 348

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 532

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 348

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 532

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Oulun, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Raahe, Alavieska, Hailuoto, Sievi, Oulainen, Ii, Kärsämäki, Muhos, Lumijoki, Ylivieska, Kalajoki, Kempele, Reisjärvi, Tyrnävä, Utajärvi, Siikalatva, Oulu, Pyhäjärvi, Taivalkoski, Siikajoki, Merijärvi, Nivala, Pyhäntä, Kuusamo, Pyhäjoki, Liminka, Pudasjärvi, Haapajärvi, Vaala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Pohjanmaalla on noin 26 000 PK-yritystä. Yrityksistä noin 93 % on alle 10 hengen yrityksiä ja 71 % yksinyrittäjiä. Kaikista yrittäjistä noin 35 % on naisia. Laskennallisesti alueella on noin 9000 naisyritäjää, joista noin 8400 on yksinyrittäjä tai mikroyrittäjä. Naiset ovat tutkimus- sekä hanketoiminnan aiempien kokemusten perusteella aktiivisempia osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan. Tässä hankkeessa pyritään tavoittamaan sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naiset osallistuvat yleensä aktiivisemmin hyvinvointia edistävään toimintaan. On oletettavaa, että näin on myös tässä hankkeessa. Hankkeen tiedottamisella pyritään huolehtimaan siitä, että miesyrittäjät saavat tietoa hankkeesta ja sen toiminnasta. Hankkeen suunnittelussa huomioidaan miesnäkökulma ja miehiä osallistetaan hankkeen suunnittelun. Tarvelähtöisä palveluita kehitetään sekä miesten että naisten näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää jonkin verran liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Toiminnassa korostetaan luonnonvaroja säästäviä malleja. Kestävän kehityksen teemat eivät ole hankkeen keskiössä, mutta tarvittaessa niitä nostetaan esiin myös kohderyhmille hyvän elämän eväinä. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena, inhimillisenä kuin sosiaalisenakin, jolloin kestävä kehitys voidaan nähdä myös kohderyhmän ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävänä. Hankkeen osatoteuttajatahon ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO14001:2015 standardin vaatimusten mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää jonkin verran liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua, kuten yhteiskuljetukset ja julkinen liikenne. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Kestävän kehityksen teemat eivät ole hankkeen keskiössä, mutta tarvittaessa niitä nostetaan esiin myös kohderyhmille hyvän elämän eväinä. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena, inhimillisenä kuin sosiaalisenakin, jolloin kestävä kehitys voidaan nähdä myös kohderyhmän ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeessa toteutetaan matalan kynnyksen liikuntatoiminnan osana luonnossa ja elinympäristössä tapahtuvaa toimintaa. Toimintojen järjestämisessä huomioidaan ympäristö, sen kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminnassa huomioidaan myös vesiin, maaperään ja ilmaan liittyvät asiat toimintoja organisoitaessa. Nämä eivät ole kuitenkaan hankkeen päätavoitteena.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimintoja organisoitaessa huomioidaan tarvittaessa Natura-kohteet, mutta nämä eivät ole hankkeen päätavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon materiaalien kestävä käyttö. Tiedottamisessa ja viestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä materiaaleja. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot toimivat kestävän kehityksen mukaisesti ja kierrättävät jätteensä. Toiminnot ohjaavat kohderyhmään kuuluvia peruselämänhallinnan välineisiin. Jokapäiväinen asia materiaalisuus ja niistä syntyvät jätteet koskettavat peruselämänhallinnan asioita. Tämä ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa pyritään ohjaamaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia huolehtimaan omista sekä ympäristön asioista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole vahvasti läsnä hankkeen toimenpiteissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen päämääränä on tukea yrittäjien hyvinvointia ja tuottavuutta koronaepidemian aiheuttamassa tilanteessa. Hankkeen toiminta vaikuttaa pidemmällä aikavälillä myös paikallisen elinkeinorakenteen vahvistumiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hanke kehittää yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvointipääomaa, joka edistää tuottavuutta. Hanke tuottaa uutta tietoa tuottavuuden parantamisesta hyvinvointia edistämällä kohderyhmän yrittäjillä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää jonkin verran liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa esim. Ohjausten ja koulutusten yhteydessä. Kuitenkaan hankkeen tuloksissa liikkumisen ja logistiikan ratkaisut eivät ole keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu hankkeen päätavoitteisiin.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa pyritään vaikuttamaan siihen, että sekä naisilla että miehillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet hankkeen toimintaan osallistumiseen. Naiset osallistuvat tyypillisesti miehiä aktiivisemmin hyvinvoinnin edistämiseen tehtäävään toimintaan. Hankkeen toimintojen suunnitelluun osallistuu molempien sukupuolten edustajia ja sisältöä kehitetään myös miehiä kiinnostavaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen toimintaan voivat osallistua kohderyhmään kuuluvat eri kulttuuriryhmien edustajat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke ei suoraan edistä ympäristöosaamisen lisäämistä, mutta toiminnassa välillisesti otetaan huomioon myös ympäristö sekä kaupunkiympäristöihin että luontoon sijoittuvassa matalan kynnyksen toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli edistää Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Lisäksi tavoitteena oli kehittää ja tarjota tarvelähtöisiä työhyvinvointia ja yrittäjyyttä tukevia palveluita ja näin vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä.

Hanke tarjosi yrittäjille tukea henkiseen hyvinvointiin ja vertaisvalmennukseen, elintapoihin ja yrittäjyyteen. Hankkeen palvelutarjotin koostui tarvelähtöisestä ryhmä- ja yksilöohjauksesta (teemoina liikunta, ravitsemus, uni ja palautuminen, stressinhallinta ja voimavarat, ja yrittäjyyden tuki), kaikille avoimista webinaareista sekä sähköisestä terveystarkastuksesta, jonka pohjalta voi ohjautua lääkärin tekemälle hyvinvointilähtöiselle vastaanottokäynnille. Yrittäjiä osallistui hankkeeseen 85.

Hanke onnistui vastaamaan hyvin yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämistarpeeseen. Ryhmätoiminnan vaikutuksia ja yrittäjien kokemaa merkitystä selvitettiin sähköisellä kyselyllä ryhmien viimeisellä tapaamiskerralla. Kyselyyn vastasi yhteensä 64 yrittäjää. Heistä 94% koki saaneensa Hymy-hankkeesta lisää hyvinvointia arkeen ja 98% suosittelisi hanketta kollegalleen. Liikuntaryhmään osallistuneiden kunto parani ja ravitsemusryhmään osallistuneiden ruokailutottumukset kohenivat. Osallistujat saivat konkreettista tukea stressinhallintaan ja yrityksen kehittämiseen. Katso lisää tuloksia: https://youtu.be/KYWB1_YoUrk .