Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22101

Hankkeen nimi: Yhessä eteenpäin. Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D, PL 68

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Hotokka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.hotokka(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505247429

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa –hankkeen aikana on havaittu, että oppilaitosnuorisotyölle on 2. asteen oppilaitoksissa jatkuva tarve: yhteisöllisyyden puute, nuorten heikko sitoutuminen opintoihin ja nuoruuden ikävaiheen puutteellinen huomioiminen koulujärjestelmässä ovat pulmia, joita voidaan ratkaista oppilaitoksissa tehtävän yhteisöllisen nuorisotyön keinoin. Uusimman kouluterveyskyselyn tulokset vahvistavat Yhessä!-hankkeessa tehtyjä havaintoja. Opiskelijoilla ei ole peruskoulun päättövaiheessa selkeää jatkosuunnitelmaa opintojensa suhteen; haetaan ”pakosta jonnekin”. Tämä näkyy opiskelumotivaation puutteena ja opintojen keskeyttämisinä erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu ei suju, koska itsenäisiä opiskeluvalmiuksia ei ole. Kaikilla kouluasteilla esiintyy kiusaamista. Nuorilla on puutteita elämänhallinnassa ja opiskelumotivaatiossa sekä mielialaan liittyviä ongelmia ja koulustressiä yläkoulussa ja 2. asteella. Päihteidenkäyttöä on kaikilla kouluasteilla.

Koulunkäynnin tukemiseen ei tällä hetkellä ole oppilaitoksissa riittävää resurssia. Suuri osa opettajien työajasta käytetään nuorten perustaitojen tukemiseen ja oppilashuollon työhön opetuksen kustannuksella. Kaikille kouluasteille tarvitaan enemmän lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. Vahva kasvattajayhteisö voi tukea opiskelijoiden sosioemotionaalisen kompetenssin ja elämänhallintataitojen kehittymistä. Kasvattajiksi tarvitaan nuorisoalan osaajia opetusalan ammattilaisten työpareiksi.

Näihin tarpeisiin haetaan ratkaisuja tässä hankkeessa, jonka keskiössä on yhteisöllisyyden ja vertaistoiminnan kehittäminen 2. asteella ja laajentaminen osaksi peruskoulun päättövaihetta Yhessä!-hankkeen kokemusten pohjalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Yhessä!-hankkeessa mukana olleiden yhteistyöoppilaitosten kanssa Savonlinnassa ja Mikkelissä. Uutena toimijana mukaan tulee Mäntyharju. Yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä pilotoidaan ja juurrutetaan kuntien sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueiden kanssa. Yhteistyötahoina on lisäksi vähintään yksi perus- tai yhtenäiskoulu jokaisesta kunnasta. Hankkeessa luodaan Etelä-Savon alueelle moniammatillinen verkosto, jonka toimijat tuottavat tehokkaita nuorisotyön palveluita oppilaitoksiin jo olemassa olevien tukipalveluiden täydentäjäksi.

Hankkeessa painotetaan syrjäytymisriskissä olevien nuorten kanssa tehtävää työtä. Oppilaitoksissa tehtävällä nuorisotyöllä tuetaan sekä peruskoulun nivelvaiheessa että 2. asteella opiskelevien nuorten opiskelumotivaatioon ja elämänhallintaan liittyviä vahvuuksia. Yhteistyössä opetus- ja muun henkilöstön sekä kouluterveyshuollon henkilöstön kanssa käynnistetään uusia työmuotoja, jotka edistävät opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, oppilaitosten inklusiivisia toimintatapoja, ehkäisevät koulukiusaamista sekä vahvistavat nuorten sosioemotionaalista kompetenssia ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Yhessä! eteenpäin –hankkeen tavoitteina on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä oppilaitosten henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työssä jaksamisen tukeminen koulun toimintakulttuurin uudistumisen myötä. Oppilaitosnuorisotyön toimintaroolien ja työmuotojen mallintaminen huomioidaan erityisesti haastavista kasvuolosuhteista tulevien, eriarvoisessa asemassa olevien nuorten kanssa työskentelyssä. Nuorten kognitiivisia ja sosiaalisia valmiuksiaan vahvistetaan nuorisotyön keinoin niin, että he oppivat osallistumaan yhdenvertaisina sekä oppilaitoksen toimintaan että muille yhteiskunnan osa-alueille. Hankkeessa kuvataan palvelumuotoilun menetelmillä erilaisia yhteisöllisiä toimintoja ja siirretään niitä osaksi peruskoulun nivelvaiheessa ja 2. asteen oppilaitoksissa tehtävää oppilaitosnuorisotyötä. Toimintamalleja hyödynnetään erityisesti opintojen keskeyttämisriskissä olevien opiskelijoiden opiskelumotivaation ja elämäntaitojen tukemisessa.

Toimenpiteiden seurauksena nuoren hyvinvointi vahvistuu ja koulutuksellinen syrjäytyminen vähenee. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden taidot ja kyky vaikuttaa omiin elinoloihinsa vahvistuvat. Opiskelijoiden kanssa työskentelevien monialainen yhteistyöosaaminen vahvistuu. Oppilaitosten toimintakulttuuri kehittyy yhteisöllisemmäksi ja osallisuutta tukevaksi. Oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön syntyy uusia sisältöjä luotujen mallien pilotoinnin kautta. Hankkeessa luodaan alueellinen oppilaitosnuorisotyön toimija- ja kehittäjäverkosto. Toimenpiteiden tuloksena syntyy alueellinen yhteisöllisen oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimintamalli, joka on hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat
1) toisen asteen oppilaitosten opiskelijat Etelä-Savossa (lukiot ja ammattiopistot). Kohderyhmänä ovat erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa olevat nuoret, joilla on vaikeuksia itseohjautuvaan opiskeluun, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja tarvitsevat tukea elämäntaidoissa, opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa sekä siirtymisessä opiskeluista työelämään,
2) Etelä-Savon alueen perusopetuksen 9. luokkien siirtymä/nivelvaiheen oppilaat, joilla on haasteita jatko-opintojen valinnoissa ja 2. asteelle (lukioon tai ammattiopistoon) siirtymisessä,
3) oppilaitosten ja opiskelijahuollon henkilöstö, joka tarvitsee lisätietoa nuorten kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta, yksilöllisestä ohjaamisesta ja osallistamisesta sekä perehdytystä yhteisöllisten toimintatapojen edistämiseen ja kasvattajayhteisön vahvistamiseen sekä
4) nuorten kanssa kunnissa ja kaupungeissa työskentelevät ammattilaiset (nuorisotyöntekijät, järjestöjen työntekijät, koulunkäynnin ohjaajat jne.).

Muutoshakemus 2./2022.
Varsinaisten kohderyhmien lisäksi jatkoajalla mukaan otetaan perusopetusta päättävien ja 2.asteella opiskelevien huoltajat ja läheiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat
1) muu toisen asteen ja perusopetuksen henkilöstö, joka ei suoraan osallistu hankkeeseen tai sen toimenpiteisiin. Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön toimintatapojen muutos osallistaa koko henkilöstön, jos hankkeessa onnistutaan juurruttamaan onnistuneet kokeilut osaksi jokapäiväistä toimintaa,
2) eteläsavolaiset järjestöt, jotka osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin ja saavat opiskelijoista harjoittelijoita, työkokeilijoita ja mahdollisesti uusia vapaaehtoisia,
3) kaupunkien (Mikkeli, Savonlinna, Mäntyharju) sivistystoimien toimijat, joille tiedotetaan säännöllisesti hankkeen onnistuneista toimenpiteistä ja jotka voivat vaikutta hankkeen toimintamallien juurruttamiseen,
4) nuorten läheisverkostot sekä
5) kaupunkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, joiden kanssa luodaan yhteistyötä ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden vähentämiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 478 203

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 918

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 597 755

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 464 898

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Mikkeli, Mäntyharju, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 470

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneilla miehillä on 1,4 kertainen riski keskeyttää opinnot naisiin verrattuna. Sukupuolella on vaikutus myös muissa opinnoissa. Esimerkiksi miesten riski näyttötutkinnosta muuhun koulutukseen siirtymisen keskeyttämisessä on 1,5 kertainen naisiin verrattuna. Myös lukio-opintojen keskeyttämisriski on miehillä 1,5 kertainen naisiin verrattuna (Opetushallitus 2014). Koulutuksen keskeyttäminen koskee siis korostetusti nuoria miehiä, mutta keskyttämisessä ei ole merkittäviä eroja koulutussuunnassa tai koulutuksen suorittamisen tavoissa. Perusopetuksen koulupudokkaita on keskimäärin hieman alle 1 % ikäluokasta, mutta merkittäviä eroja sukupuolten välillä ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen koulutukseen liittyvät toimenpiteet pidetään avoimina kaikille ja sukupuolisensitiivisyys on tärkeä periaate hankkeessa toimiville työntekijöille. Vertaisryhmätoiminnan suunnittelussa huomioidaan sukupuoleen liittyvät tekijät. Toimenpiteitä suunnitellaan niin, että ne olisivat kiinnostavia erityisesti vaikeimmin tavoitettavissa oleville nuorille, joissa on oletettu poikien yliedustus. Juvenian henkilöstössä on vahva tutkimusosaaminen ja -kokemus sukupuolittuneista käytännöistä ja sukupuolisensitiivisestä kehittämisestä ja kohtaamisesta. Sukupuolinäkökulma on myös osa oppilaitosten henkilökunnan koulutuksia, joissa keskiössä on nuorten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja ohjausosaamisen kehittäminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hankkeessa kehitetään uusia js vakiinnutetaan hyviksi todettuja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimintamalleja perusopetuksen päättövaiheen siirtymiin ja 2.asteen oppilaitoksiin. Toimintamallit ovat uudenlaisia koulutukseen sisältyviä palveluja, joilla voidaan edistää nuorten opintoja ja työllistymistä, vahvistaa heidän opiskelu- ja työelämätaitojaan sekä oman polun löytämistään.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Nuorisotyön toimintojen liittäminen osaksi oppilaitosten kasvattajayhteisön toimintoja palvelee erityisesti ympäristökunnista maakuntakeskuksiin pendelöiviä nuoria. Erityisesti 2.asteen ammatillista kouluverkkoa on harvennettu ja näiden oppilaitosten opiskelijat joutuvat liikkumaan eniten kodin ja koulun väliä, myös pitkien välimatkojen päästä. Heillä ei ole mahdollisuutta kohdata elämänhallintaa tukevia ammattilaisia kouluajan ulkopuolella. Kun nuorisotyö tuodaan kouluun koulupäivän aikana, heille voidaan tarjota tukea opiskelun lisäksi myös muille elämän osa-alueille. Nuoret ovat valveillaoloajastaan pitkiä yhtenäisiä jaksoja oppilaitoksissa, jossa heille voidaan tarjotaan mielekästä tekemistä myös oppituntien ulkopuolella kouluissa. Näin nuoret pääsevät osallisiksi myös muusta elämänhallintaan liittyvästä tuesta ilman, että julkista liikenneverkkoa täytyisi kasvattaa ja lisätä julkisia liikennöintivuoroja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeen toimenpiteillä pyritään vahvistamaan nuorten elämäntaitoja, osallisuutta ja opiskeluvalmiuksia sekä mahdollisuuksia löytää oma elämänpolkunsa. Hankkeen kohderyhmänä ovat varsinkin nuoret, jotka kokevat yksinäisyyttä, elämäntaitojen puutetta ja näköalattomuutta sekä heikkoa itseohjautuvuutta opiskeluissa. Heidän itsetuntonsa ja -taitojensa sekä uusien omaehtoisuutta tukevien palveluiden vahvistamisella edistetään merkittävästi juuri hauraimmassa asemassa olevassa nuorten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 10
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää sellaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria kaikille että yksilöllistä ohjausta niille, jotka tarvitsevat eniten tukea elämäntaidoissa, opiskeluvalmiuksissa, siirtymissä toiselle asteelle ja työ-elämään sekä opiskelujen ulkopuolisessa elämässä. Näillä toimenpiteillä edistetään nuorten vä-listä mahdollisuuksien tasa-arvoa merkittäväst.i
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 10
Oppilaitosten yhteisöllisen ja erityisen tuen vahvistamisella edistetään merkittävästi yhteiskun-nallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Nuorisotyön tuominen osaksi koulun kasvattajayh-teisöä edistää nuorten yhdenvertaisuutta erityisesti niillä nuorilla, joilla on pisimmät ja hanka-limmat liikenneyhteydet oppilaitoksiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-