Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22102

Hankkeen nimi: HAPPY:D KUNTA

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2020 ja päättyy 18.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Fruntimmersföreningen i Kuopio rf

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171479-3

Jakeluosoite: Piispankatu 8

Puhelinnumero: 044 7318000

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.muotoiluakatemia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tanninen-Komulainen Eija Tuula Mirjami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.tanninen-komulainen(at)designkuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7318000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa luodaan ja testataan käytännön ratkaisuja Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja nuorisotyön tarpeisiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä kolmentoista pohjoissavolaisen kunnan, kuntien nuorisotyön ja nuorten kanssa toimivien 3. sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmänä on syrjäytymisuhan alla olevat nuoret.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen Muotoiluakatemia koordinoi hanketta sähköisen ympäristön kautta, hyödyntäen kaikille avoimia ja ilmaisia etäyhteyksiä mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä. Hanke toteutetaan etätyöpajoissa, joissa luovan alan ammattilaiset työskentelevät syrjäytymisuhan alla olevien nuorten kanssa. Etätyöpajojen avulla aktivoidaan syrjäytymisuhan alla olevia nuoria ja toteutetaan kullekin mukana olevalle kunnalle muotoiluprojekti.

Hankkeen tavoitteena on
- aktivoida nuoria heitä kiinnostavan tekemisen avulla ja antaa heille rytmi elämään koronakriisin aikana
- synnyttää nuorille digitaalinen yhteisö, joka tarjoaa korkealaatuista ja mielekästä tekemistä osaksi kuntien nuorisotyötä
- kehittää alueellista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä
- kehittää paikallisten toimijoiden ekosysteemiä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyväksi

Etätyöpajoissa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta. Aikataulussa etenevä, kalenteroiduin etätapaamisin järjestetty projekti luo nuorten elämään säännöllisyyttä ja pysyvyyttä, mikä vahvistaa nuorten elämänhallintaa. Tiimityöskentely vahvistaa nuorten kykyä toimia ryhmässä ja vahvistaa tekijöiden itseluottamusta. Etätyöpajoissa korostetaan luovan ajattelun ja ideoinnin lisäksi myös kokonaisvaltaista ongelmanratkaisua. Työpajojen keskeisenä tausta-ajatuksena on tuoda esiin se, että luovuus on osa meidän jokaisen ajattelua ja osaamista. Työpajoissa nostetaan esiin piilevä osaaminen, jota jalostetaan luovan alan toimijoiden ohjaamana ja asiantuntijoiden tukemana osaksi suunnitteluprosessia. Hankkeen aikana motivoidaan nuoria käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti.

Hankkeen toiminnot suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat onnistumisen kokemuksia. Työskentelyä tuetaan kannustamalla ja antamalla palautetta tehdystä työstä. Onnistuminen luo motivaatiota ja se vaikuttaa puolestaan sitoutumiseen ja yhteenkuuluvuuteen. On havaittu, että kun työssä onnistuu, työn imu kasvaa automaattisesti, minkä avulla voidaan myös välillisesti vahvistaa ihmisen elämänhallintaa. Hankkeella Kuopion Rouvasväenyhdistys haluaa vahvistaa rooliaan yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuun osallistuvana kulttuurijärjestönä. Tavoitteena on lisätä hankkeessa mukana olevien nuorten integroitumista osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Hankkeen aikana toteutetaan etäyhteyksiä ja digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä malli kuntien nuorisotyön tueksi. Mallia voidaan jatkaa ja soveltaa myös poikkeusolojen jälkeen. Hankkeen aikana muodostettuja moniammatillisia verkostot vahvistavat kunkin paikkakunnan nuorisotyön muotoja.

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry johtaa toiminnan toteutusta ja hallinnointia. Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omarahoitusosuus on 20% hankkeen kuluista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankeen varsinainen kohderyhmä on syrjäytymisuhan alla olevat nuoret Pohjois-Savossa. 

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Pohjois-Savon kuntien nuorisotoimi sekä 3. sektorin nuorisotoimijat, kunnat sekä luovan alan ammattilaiset. 

Sähköpostivahvistus on saatu 13 pohjoissavolaiselta kunnalta: 
Vieremä
Vesanto
Varkaus
Tervo
Suonenjoki
Sonkajärvi
Siilinjärvi
Rautalampi
Pielavesi
Leppävirta
Kuopio (toivovat ryhmät 1. etsivänuorisotyö, 2. iso lähiö Petonen-Saaristokaupunki ja Juankosken yksinäisten nuorten ryhmä)
Kiuruvesi
Kaavi 

Jokainen kunta ei ole valitettavasti määritellyt viesteihinsä mistä nuoret löydetään. Kokemuksemme mukaan nuorisotoimien kautta nuoret kyllä löytyvät. Teemme nuorille aluksi "markkinointityöpajan", jossa konkreettisesti tehdään ja nähdään mitä etätyöpajat tulevat pitämään sisällään. Kokemuksemme mukaan näiden jälkeen nuoret sitoutuvat mukaan helpommin. 

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 703

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 703

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 703

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 703

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Kuopio, Kiuruvesi, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Mukaan hankkeeseen otetaan kaikki apua ja tukea tarvitsevat nuoret.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuoli ei ole merkityksellinen tässä hankkeessa vaan tuen ja avun tarvitsija
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli ei ole oleellinen kysymys syrjäytymisuhan alla olevien nuorten kohdalla vaan tuen antaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

HAPPY:D KUNTA -hanke oli Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n koordinoima hanke, joka toteutettiin 15.4.2020 – 18.10.2020 välisenä aikana. HAPPY:D KUNTA -hankkeessa testattiin ja luotiin digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä muotoilun etätyöpajamalli Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja nuoristotyön tarpeisiin. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi kolmentoista pohjoissavolaisen kunnan nuorisotoimijoita. HAPPY:D KUNTA -hankkeen rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.
HAPPY:D KUNTA -hanke toteutettiin kesän ja syksyn 2020 aikana etätyöpajoissa, joissa nuoret oppivat muotoilun menetelmistä ja muotoiluprosessista luovan alan ammattilaisten ohjaamina. Hankkeessa toimi kolme etätyöpajaryhmää, joissa nuoria oli mukana yhdeksältä paikkakunnalta. Etätyöpajaryhmät suunnittelivat pohjoissavolaisiin kuntiin tilateoksia, jotka ryhmät toteuttivat syksyn 2020 aikana. Etätyöpajoissa hyödynnettiin ilmaisia digitaalisia suunnittelun työkaluja ja käytettiin luovasti lähiympäristöstä löytyviä materiaaleja. Etätyöpajaryhmissä suunnitellut tilateokset toteutettiin tiimityönä, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä oli tärkeä rooli projektin onnistumisessa. Tiivis ryhmähenki, mielekäs tekeminen sekä säännöllinen ja aikataulussa etenevä projekti motivoi nuoria ja antoi heille säännöllisyyttä ja pysyvyyttä elämään. Etätyöpajoissa nuorille esiteltiin myös muotoilu- ja luovan alan eri osa-alueita sekä tuotiin tietoa alan koulutuksista ja työmahdollisuuksista. Hankkeessa muodostetut monialaiset ja monipaikkaiset verkostot kehittivät alueellista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Hankkeen tuloksina toteutettiin 1) Prosessianalyysi hankkeen kulusta ja 2) Muotoilun etätyöpajamalli. Muotoilun etätyöpajamallin tavoitteena on tukea kuntien nuorisotyötä. Malli hyödyntää ilmaisia digitaalisia alustoja sekä suunnittelun ohjelmia. Malli on joustavasti sovellettavissa eri mittaisten ja eri laajuisten muotoiluprosessien vetämiseen. Muotoilun etätyöpajamalli esiteltiin kaikille avoimessa ja etänä järjestetyssä tilaisuudessa. Malli ja siihen sisältyvä aineisto löytyvät hankkeen verkkosivuilta.