Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22103

Hankkeen nimi: Pelkkänä korvana - Tunturi-Lapin yritysten tuki poikkeusoloissa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Leader Tunturi-Lappi ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1732325-2

Jakeluosoite: Valtatie 28

Puhelinnumero: 040 579 0639

Postinumero: 99100

Postitoimipaikka: Kittilä

WWW-osoite: https://leadertunturilappi.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Polvi Ella-Noora Saara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ella-noora.polvi(at)tunturileader.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 99100

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tunturi-Lapin pk-yritykset ovat kokeneet odottamattoman toimintaympäristön muutoksen. Vaarana on, että normaalioloissa kannattavatkin yritykset kaatuvat tai yrittäjillä ei ole voimavaroja selvitä kriisistä. Yrittäjille on tarjolla rahoituskanavia, mutta ne eivät pelkästään riitä tilanteesta selviämiseen. Pelkkänä korvana -hanke tarjoaa yrittäjille aikaa, läsnäoloa (etänä) sekä tarvittavaa tukea. Tarkoitus on muodostaa Tunturi-Lapin pk-yrittäjistä tukiverkosto toisilleen, minkä lisäksi hankkeen projektipäällikkö kuuntelee ja neuvoo eteenpäin. Tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä selviytymään tästä tilanteesta ja kasvattaa maltillisesti osaamista siten, että yrittäjien usko tulevaisuuteen palaa.

Hankkeen projektipäällikkö valjastetaan täysiaikaisesti pk-yrittäjien palvelemiseen hankkeen tiedotuksen, fasilitoinnin ja raportoinnin ohella. Ostopalveluina toteutetaan kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja, joissa kuullaan elämästä 1990-luvun laman aikana ja sen jälkeen; ohjattuja ryhmäkeskusteluja, joissa opitaan käsittelemään kriisejä keskustelemalla; kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus, jossa yrittäjä oppii panostamaan itseensä; etäpalavereiden, digitaalisten työkalujen sekä markkinoinnin koulutukset, joissa yrittäjät voivat suunnata katseensa tulevaisuuteen ja kehittää osaamistaan.

Hankkeen tuloksena Tunturi-Lapin pk-yrittäjät voivat hyvin, saavat itsevarmuutta, selviävät tästä kriisistä ja kasvattavat valmiuksiaan tuleviin muutoksiin, saavat ja antavat vertaistukea toisilleen sekä osaavat paremmin hyödyntää digitaalisia työkaluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Tunturi-Lapissa toimivat pk-yritykset. Erityisesti pyrimme tavoittamaan yksinyrittäjät sekä pandemiasta kärsineet yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Tunturi-Lapin kunnat, kylät, matkailijat, vakituiset sekä vapaa-ajan asukkaat. Pk-yritykset kannattelevat alueen elinvoimaa ja palveluita, joten tukemalla heitä tuemme koko seutukuntaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 373

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 278

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 941

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kolari, Muonio, Enontekiö, Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 84

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tunturi-Lapin pk-yritykset eivät ole sukupuolijaottuneet. Toimintaympäristön muutokset johtuvat poikkeusoloista, jotka koskettavat kaikkia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tunturi-Lapin pk-yritykset eivät ole sukupuolijaottuneet. Toimintaympäristön muutokset johtuvat poikkeusoloista, jotka koskettavat kaikkia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tunturi-Lapin pk-yritykset eivät ole sukupuolijaottuneet. Toimintaympäristön muutokset johtuvat poikkeusoloista, jotka koskettavat kaikkia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Yrittäjät oppivat hyödyntämään etätyökaluja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Valtaosa Tunturi-Lapin yrityksistä on pk-yrittäjiä, joita tuetaan kriisin yli tässä hankkeessa. Heillä on jatkossa paremmat valmiudet myös mahdollisiin muihin kriiseihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on tukea yrittäjiä kriisitilanteessa ja auttaa heitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa tuetaan yksin jääneitä pk-yrittäjiä toimialasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeeseen saatiin mukaan 96 Tunturi-Lapin alueen yrittäjää 85 yrityksestä. Ajatukset yrittäjillä muuttuivat positiivisemmiksi ja koettiin yli kuntarajojen ylittävää tiivistä yhteistyötä ja verkottumista. Ryhmässä nousi myös halu tavata toisiaan hankkeen ulkopuolellakin, joten olemme järjestäneet toistakymmentä kohtaamista alueen eri yrittäjien tiloissa ja tutustuneet näin toisiimme ja toistemme palveluihin. Vertaistukea on annettu ja saatu ryhmän sisällä, ilmapiiri on ollut poikkeuksellinen lämmin, auttavainen ja avoin. Aroista asioista on avauduttu niin ryhmässä kuin projektinjohtajalle kaksin luottamuksella. Hanke saavutti tilan, johon haluttiin hakeutua jopa ilman suurta rekrytointiakin ja johon osallistuminen tuntui palautteen mukaan tärkeältä, luontevalta ja yritystä eteenpäinvievältä. Luottamuksellinen ilmapiiri on ollut hankkeen osallistujien mukaan poikkeuksellista. On koettu, että elämä voitaisiin yrityksissä nähdä hyvinkin synkkänä ilman tätä vertaistukihanketta. Tästä on muodostunut monelle elämäntapa ryhmässä. Moni on saanut uusia ystäviä yksinäiseen yrittäjän ammattiin ja ovat kokeneet, että ovat tulleet kuulluiksi ja nähdyiksi, ymmärretyiksi vihdoinkin kaltaisiensa kesken, sekä ovat kokeneet voineensa antaa tukea myös toisille, mikä on suuri juttu. Empatia ryhmässä on ollut käsinkosketeltavaa.

Työpajat ovat osoittautuneet olevan erittäin laadukkaita ja specifejä ajan tarpeisiin nähden. Ryhmäkeskustelu-työpajat loivat avointa ja rehellistä ilmapiiriä, vertaistuellista keskustelua. Näitä ei nauhotettu koonniksi, joten sekin oli omiaa kasvattamaan luottamusta. Nämä oli omiaan kasvattamaan lisää avointa ilmapiiriä hankkeessa työpajojen ulkopuolellakin aktiivisessa somekanavassamme sekä hankkeen ulkopuolelle syntyneisiin kohtaamisiin yrityksissä.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin työpaketti puolestaan edisti juuri sitä mitä pitikin. Tulimme monella eri tasolla ymmärtämään, että mikäli yrittäjä ei itse jaksa eikä panosta omaan hyvinvointiinsa, miten ihmeessä myöskään yritys voisi hyvin. Opimme stressinhallintaa ja resiliessikyvyn kasvattamista eri tekniikoin kahdeksan viikon valmennuksessa. Näinä aikoina se koettiin erityisen tärkeäksi. Nyt jos koskaan koetaan, että muuntautumiskyky ja kyky kasvattaa omaa osaamistaan on tarpeen ja ajankohtainen. Kenties jopa ainutlaatuinen tilanne siihen. Pohdimme myös omaa hyvinvointia nimenomaan arvojen kirkastamisen kautta. Onko se mitä teen yrityksessäni minulle merkityksellistä ja mitä minä haluaisin tulevaisuudessa tehdä enemmän, jotta se vastaisi arvojani. Ymmärrämme selkeästä työpajan jälkeen, että meidän pitää ymmärtää stressinhallinnan ja resilienssikkyvyn eri työkalujen käyttömahdollisuudet, jotta jatkossakin olemme vahvempia ottamaan vastaan koronan kaltaisia, pienempiä ja suurempiakin, takapakkeja yrittäjinä.

Digitaaliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät työpajat tekivät myös sen mitä pitikin, eli herättävät yrittäjät siihen, että nyt on ainutlaatuinen aika jolloin yrittäjien täytyy panostaa digiloikkaan ja laittaa tuotteensa verkkoon. Nyt on se aika kun pitää kehittyä ja käyttää aika hyödyksi omalle yritykselle ja astua nykyaikaan. Pitää olla valmius toimia myös silloin kun käytännössä asiakkaita ei ole. Olemme saaneet siihen käytännön työkaluja, apua ja tukea. Ryhmässämme on myös monta digiosaaja-yrittäjää, joten on paljon puitu eri markkinointi-ja viestintäkeinoja ryhmässä mitä pitäisi nyt ottaa huomioon ja vertaistuen kautta ollaan opetettu toinen toisiamme.

Opimme myös niin etäkokousten eri muunnelmia kuin eri digialustojen käyttämistä. Tämä lisää pitkällä aikavälillä Tunturi-Lapin alueen pk-yrittäjien kilpailukykyä, ekologisuutta ja toiminnan kestävyyttä kun kaikki tapahtumat, jotka vain on mahdollista tehdä etänä, voi tehdä myös etänä.