Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22105

Hankkeen nimi: Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tunturi-Lapin Kehitys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1639011-1

Jakeluosoite: Puthaanrannantie 15

Puhelinnumero: +358400415345

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: Muonio

WWW-osoite: http://www.tunturilapinkehitys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hettula Veli-Matti Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti.hettula(at)tunturilapinkehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400415345

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa

Matkailu on voimakkaasti kasvava palvelua-ala Tunturi-Lapissa, johon Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi tullut äkillinen suhdannemuutos vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotta yritykset pystyvät vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin. Yksinyrittäjien, mikro- ja pk-yrittäjien hyvinvoinnin tukeminen kriisin keskellä ja eritoten vaikeuksissa olevien yritysten hyvinvointi-, toimintakyky- ja kriisineuvonta tulee tehdä koordinoidusti ja riittävillä resursseilla, jotta kaikki yritykset saavat oman tilanteensa tarvitseman avun ja tuen. Muutostilanteiden ja esimerkiksi etätyön ja digitaalisuuden tuomat osaamishaasteet mikro- ja pk-yrityksissä ovat monitahoiset. Lomautusten ja irtisanomisten aiheuttamiin äkillisiin haasteisiin pitää pystyä vastaamaan. Tämän vuoksi alueen yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet ja kehityspolut ja niiden toteuttamissuunnitelmat on oltava riittävästi resursoituna.

Tarpeiden kartoituksessa on kansallisten ja maakunnallisten asiantuntijapalveluiden lisäksi myös yritysten vertaisoppiminen ja siihen osallistaminen ja kannustaminen huomioitava aiempaa enemmän. Kun oman yrityksen toiminta-alueen läheisessä toimintaympäristössä löytyy tarvittava osaaminen ja siihen on olemassa paikallinen osaaja, voi se johtaa alueen yrityksissä uudenlaisiin innovaatioihin omien tuotteiden tuotteistamisessa. Kriisin jälkeistä poikkeustilaa on leimannut nopea informaation ja ohjauksen tarve, joka on muuttunut kiivaassa tahdissa uusien määräysten ja ohjeiden suodattamisena ja omaksumisena. Tässä rakennemuutosten nopeassa vauhdissa eritoten kausityövoimatarpeiden oikea resursointi on yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää.

Yritysten alueellisen hyvinvoinnin osalta koordinoitu mielenterveys-, päihde- ja kriisityön tuki on erittäin olennainen osa kriisin jatkon kannalta. Alueen yhteisten hyvinvointiin liittyvien tapahtumien mahdollistaminen tilanteen niin salliessa joko fyysisesti tai etänä on eritoten pienillä paikkakunnilla tapahtumien avulla oikea tapa saada viesti perille.

Hankkeessa on tavoitteena osallistaa kaikille avoimissa työpajoissa, Koronaexit virtuaaliaamukahvitilaisuuksissa ja yrityskohtaisissa klinikoissa noin 25-30 mikroyritystä ja noin 50-55 yksittäistä osallistujaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Enontekiön ja Muonion kuntien alueella toimivat yritykset, alueorganisaatiot, oppilaitokset, yhdistykset ja kaikki yritystoiminnasta kiinnostuneet toimijat.

Alueen lisäksi kohderyhmänä ovat myös laajemmin kaikki Tunturi-Lapin Kehityksen järjestämiin ”Koronaexit virtuaaliaamukahvitilaisuus” osallistuvat organisaatiot ja toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Enontekiön ja Muonion kuntien
- Lapin maakunnan aluekehittäjät (ELY, AVI, Lapin liitto, jne)
- Kunnanvaltuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset
- Opiskelijat yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa
- Alueelle saapuvat matkailijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 972

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 181

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 965

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 545

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 58

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 54

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketoiminnoissa on mukana molempia sukupuolia, sekä kohderyhmässä että toimijoissa. Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan siten, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan eri ympäristöissä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Tiiviimmän yritysten ja muiden organisaatioiden matkailuyhteistyön myötä luonto rasittuu vähemmän, mm. yhteiset reitistöt, ohjelmapalvelut, kuljetukset ja tilat.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeessa tehtävien koulutusten ja työpajojen kautta materiaalien ja jätteiden käyttöön ja käsittelyyn liittyvä osaamisen kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Hankkeen kautta saadaan uutta osaamista yritysten tarpeisiin. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan yritysten henkilöstön osaamista työelämälähtöisesti. Verkostoitumalla ja yhteistyökokeiluin vahvistetaan moniosaajuutta (kesä- ja talvisesongit, työkierto), yhteistyöllistämistä, paikallista osaamista. Paikallisen työvoiman pysyminen alueella on todennäköisempää räätälöidyin ratkaisuin. Työurat pitenevät. Tavoitetaan koulutuksiin haluavat ja tuetaan siten työnantajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole.
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hyvinvointitapahtumassa yrityksille järjestetään sekä erilaisia koulutuksia ja sen lisäksi tarjotaan erilaisia hyvinvointimahdollisuuksia. Ajankohta pyritään ensisijaisesti järjestämään aikaan, jolloin se voidaan tehdä fyysisesti esimerkiksi luonnon ympäristössä. Tilanteen niin vaatiessa toinen vaihtoehto on järjestää se etänä.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Hanketoiminnoissa on mukana molempia sukupuolia, sekä kohderyhmässä että toimijoissa. Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan siten, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan eri ympäristöissä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei ole.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hankkeessa tehtävien kououtusten ja työpajojen kautta ympäristöosaamiseen ja -tietoisuuteen liittyvä osaamisen kehittäminen voi tulla kyseeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa- hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti eli alueen yrittäjiä erittäin tarkasti kuunnellen. Yli 65 eri yritystä osallistui hankkeen yleisiin koulutuksiin, työpajoihin tai yrityskohtaisiin klinikoihin.
Laajalla yhteistyöverkostolla koulutustarjoama oli erittäin kattava ja yrittäjät pääsivät kehittämään omaa hyvinvointiaan sekä koulutustarpeitaan valmistautuessaan Covid-19 jälkeiseen uuteen aikaan.

Yhteistyössä muiden vastaavien hankkeiden ja toimijoiden kanssa yrityksille perustettiin www.yrityskoulutuskalenteri.fi sivusto, jotta lukuisat eri hankkeet ja koulutukset löytyisivät yrittäjille mahdollisimman helposti ja vaivattomasti Tunturi-Lapin alueella. Hankkeen edetessä koulutustarjoamaa laajennettiin osallistujien osalta koko Lapin mittakaavaan ja Yrityskoulutuskalenteri sivusto teki hankkeen loppuvaiheessa samoin eli laajeni verkkokaupan myötä koko Lapin mittakaavaan.
Lisätietoja: https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/yrityskoulutuskalenteri-laajenee-koko-lapin-mittakaavaan/

Hankkeen aikana yli 25 koronaexit-virtuaaliaamukahvien avulla pystyttiin myös reagoimaan nopeasti alueen yritysten toiveisiin. Hankkeen jatkoaikana 1.2-31.5 pystyttiin myös toteuttamaan alueen yritysten toiveita jatkoaikahakemuksen mukaisesti.

Haasteina hankkeen aikana koettiin ajallisesti yli vuoden kestänyt pitkittynyt covid-19 pandemia. Tähän reagoitiin järjestämällä koulutukset ja työpajat hybridisti eli yksi osallistujista saattoi olla paikan päällä, toinen seurasi tapahtuman livenä etäyhteyden päästä ja kolmas katsoi tapahtuman tallenteen jälkikäteen. Kukin itselleen parhaimmin sopivalla tavalla. Yksityiskohtaisia klinikoita tarjotiin osassa koulutuksia syvemmän tiedon saavuttamiseksi. Yritykset kokivat Korona-ajan mahdollisuudeksi nostaa omaa osaamistaan ja koulutusten tallenteet olivat yritysten käytössä hankkeen loppuun 31.5.2021 saakka.

Hankkeen kotisivu:
https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/koronaexit-yritysten-koronavaikutusten-jalkeiset-toimenpiteet-tunturi-lapissa/