Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22108

Hankkeen nimi: Likistä Digiä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2020 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pudasjärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188962-2

Jakeluosoite: PL 10

Puhelinnumero: 040 8266417

Postinumero: 93101

Postitoimipaikka: Pudasjärvi

WWW-osoite: http://www.pudasjarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hallikainen Irina Anisia Virinea

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irina.hallikainen(at)pudasjarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504058409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Likistä Digiä –hankkeella kehitetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat etä- ja digipalvelujen tuottamisen työllisyyspalveluissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Hanke toteutetaan Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa, johon kuuluvat kaupungin oma työllistäminen, kuntouttava työtoiminta, nuorten työpaja, avoin työpaja ja työllisyyshanke Vahvaksi -hanke. Hanke toteutetaan 18.5. - 31.12.2020.

Koronavirus-epidemian aiheuttaman poikkeustilanteen myötä Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden tarjoamat lähipalvelut keskeytyivät 18.3.2020 alkaen. Likistä Digiä –hankkeen päätavoitteena on kaupungin työllisyyspalveluiden tuottaminen asiakkaille poikkeustilanteessa etä- ja digipalveluina. Hankkeen avulla mahdollistetaan etäpalveluiden kehittäminen ja taataan palveluiden oikea-aikainen saatavuus nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työllisyyspalvelujen asiakkaille myös poikkeustilanteen aikana.

Hankkeessa on kaksi työpakettia:

1)Työllisyyspalveluiden etä- ja digitoimintojen kehittäminen palvelumuotoilun avulla
Hankkeen tavoitteena on kehittää etä- ja digipalveluja palvelumuotoilun avulla. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa työllisyyspalveluiden henkilöstöä etäpalveluiden käyttämiseen ja etäpalvelumateriaalin tuottamiseen. Etäpalveluiden kehittämisessä myös asiakkaat ovat mukana. Kehitetyt etäpalvelut otetaan käyttöön mahdollisimman pian.

2)Työllisyyspalveluiden etä- ja digipalveluiden sisällön kehittäminen hyvinvointia tuottavien yritysten palveluiden avulla. Työllisyyspalveluiden etä- ja digipalveluiden sisältöä kehitetään hankkimalla ostopalveluina paikallisilta pienyrityksiltä täydentäviä palveluita, joita kehitetään etäpalveluiksi asiakkaille mahdollisimman nopeasti

Likistä Digiä –hankkeen aikana syntyy työllisyyspalvelujen etä- ja digipalvelujen tuottamisen malli, jota voi ketterästi soveltaa poikkeustilanteissa sekä niiden jälkeen. Etäteknologiaa hyödynnetään osana palveluvalikoimaa myös jatkossa tavalla, joka mahdollistaa asiakkaiden tasavertaisen osallisuuden pitkistä välimatkoista huolimatta sekä tarjoaa heille mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopivan palvelumuodon.

Hankkeen aikana tarjotaan asiakkaille heidän tarvitsemiaan palveluita digimuodossa. Vaikutuksena voidaan nähdä etäpalvelujen käytön oppiminen ja käyttö jatkossakin osana työllisyyspalveluita. Etäpalveluiden kehittäminen antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopivan työskentelytavan ja mahdollistaa tasavertaisen osallisuuden pitkien välimatkojen kuntalaisille. Ostopalveluna hankittavalla palvelumuotoilulla kehitetään etäpalvelujen tuottamisen malli, joka sisältää myös asiakkaille tuotetut selkeät ohjeet ja tuen palvelun käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat pudasjärveläiset nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat. Kohderyhmään kuuluu myös Pudasjärven työllisyyspalveluiden henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-palvelut, paikalliset yrittäjät, oppilaitokset, yhdistykset ja kehittämishankkeet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 296

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 706

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 632

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 33

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pudasjärvellä oli työttömiä työnhakijoita 2/2020 354 henkilöä, joista miehiä 249 henkeä (70%) ja naisia 105 henkeä (30%).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen hankkeen toimintaan. Se, miten hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet koskevat naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina asemassa olevien tasa-arvon edistäminen suhteessa muihin väestöryhmiin. Sukupuolten tasa-arvo toteutuu hankkeessa niin, että etäpalveluita suunniteltaessa pyritään tarjoamaan sekä miehille että naisille heidän itsensä kanssa suunniteltuja, räätälöityjä ja tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja toimenpiteiksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti kehitetyt etäpalvelut vähentävät palveluihin kulkemisen tarvetta. Pudasjärvellä, pitkien välimatkojen kunnassa, tämä vähentää esim. polttoaineiden kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Etäpalveluiden avulla toiminnot tuodaan asiakkaan ympäristöön, joten kulkemisesta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Ihmisen voivat olla aktiivisia lähellä kotiansa ja vaikuttaa suotuisasti ja kestävän kehityksen mukaisesti lähiympäristöönsä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Kestävän kehityksen ajattelun mukaan ottaminen suunnitelluissa ja toimenpiteissä lisää tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Etäpalveluiden kehityksellä ja käyttöönotolla vähennetään ympäristön saastumista ja kasvihuonekaasujen lisääntymistä. Pudasjärvi pyrkii olemaan uuden kuntastrategian mukaisesti v. 2027 Suomen luonnonmukaisin kasvukaupunki.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Digipalveluiden kehittäminen vähentää fyysisen materiaalin käyttöä. Hankkeen materiaalihankinnoissa suositaan paikallisia hankintoja ja ne tehdään tarpeen mukaisesti ja niin, että hankitut materiaalit jäävät käyttöön myös hankkeen jälkeen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Sähköenergia on suuressa roolissa etäpalveluissa. Uusiutuvia (tuuli-, aurinko -sähkö) energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Hankkeessa ostetaan paikallisten yrittäjien palveluita, joita tarjotaan hankkeen asiakkaille etäpalveluna. Yrittäjät saavat mahdollisuuden kehittää toimintaansa uudella tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hakkeessa kehitetään etä- ja digipalveluita nuorille ja muille heikossa työmarkkinatilanteessa oleville. Kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeenkin hankkeessa luodun toimintamallin avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Poikkeustila estää fyysisen liikkumisen ja kokoontumisen yhteen, hankkeessa hyödynnetään digitaalisia palveluja ja opastetaan työllisyyspalveluiden henkilökuntaa ja kohderyhmää käyttämään niitä. Nämä toiminnot vähentävät fyysistä liikkumista, mutta edistävät tiedon liikkumista digitaalisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Työllisyyspalvelujen asiakkaat jäävät vallitsevassa koronakriisitilanteessa heille tarjottavien fyysisen osallisuutta tukevien palvelujen ulkopuolelle. Työllisyyspalveluiden kehittäminen etäpalveluksi turvaa heille mahdollisten palveluiden saamisen. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen myös poikkeustilan aikana.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Nuoret ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt ovat heterogeeninen ryhmä. Ryhmän sisällä voi olla useita henkilöitä, jotka asuvat kaukana kuntakeskuksen palveluista. Työllisyyspalveluiden etäpalveluiden kehittämisen myötä heille voidaan löytää uusia palvelumuotoja myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät työllisyyspalveluiden asiakkaiden tasa-arvon edistymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Poikkeustila kohtaa yhtälailla kaikkia valtakunnallisesti. Pudasjärven työllisyyspalveluilla ei ole tarjottavana etä- ja digipalveluita. Palveluiden kehittämisen myötä työllisyyspalvelujen asiakkaille voidaan tarjota palveluita laajemmalla valikoimalla ja yhdenvertaisemmin.
Kulttuuriympäristö 5 7
Poikkeustilanne on nopeuttamassa työkulttuurin muutosta. Asiantuntijoiden mukaan työkulttuuri tulee muuttumaan ja kehittymään pysyvästi erilaiseksi tämän erityistilanteen jälkeenkin. On tärkeä löytää yhteisiä tapoja soveltaa ja hyödyntää erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä etätyössä. Hanke kehittää asiakkaille digitaalisesti tarjottavien palveluiden saatavuutta pitkäistä etäisyyksistä huolimatta.
Ympäristöosaaminen 1 3
Kestävän kehityksen ajattelun mukainen suunnittelu tehtävissä toimenpiteissä lisää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronasta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaille tarjoamat lähipalvelut keskeytyivät keväällä 2020. Likistä Digiä –hankkeen päätavoitteena oli kaupungin työllisyyspalveluiden tuottaminen etä- ja digipalveluina. Hankeaikana on kehitetty etäpalveluja nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työllisyyspalvelujen asiakkaille.

Hankkeen kehittämistoimenpiteenä on ollut henkilöstön osaamisen kehittäminen etä- ja digipalvelujen tuottamisessa. Palvelumuotoilun kautta hankkeessa on luotu etävalmennuksen malli, jonka avulla työllisyyspalveluita on kehitetty etä- ja digipalveluiksi. Hankkeen valmennuksilla ja koulutuksilla on mahdollistettu työllisyyspalveluiden valmennushenkilöstön osaaminen ja riittävä ammattitaito käyttää sähköisiä työkaluja ja menetelmiä osana yksilö-, ryhmä- tai työvalmennusta. Hankkeen avulla osaaminen vahvistui ja asiantuntijapalveluiden kautta etäpalvelujen muotoilu ja kehittäminen saatiin nopeasti kokeiluun asiakkaiden kanssa. Lisäksi työllisyyspalveluja kuvattiin animaatiovideon kautta, joka parantaa työllisyyspalvelujen esittelyä, asiakaspolkujen ja yhteistyöverkoston kuvaamista digitaalisesti.

Työllisyyspalvelujen tuottamiseen ja asiakaskäyttöön hankittiin etävalmennuksen mahdollistavaa laitteistoa. Likistä Digiä -hankkeessa hankitut tietokoneet ja muut laitteet ovat käytettävissä sekä työntekijöille että asiakkaille. Tämä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta, kun tietokoneiden puuttuminen ei ole este osallistumiselle. Uudet riittävät laitteet parantavat työllisyyspalveluiden etätoimintojen tarjoamisen mahdollisuutta.

Likistä Digiä -hankkeessa on kehitetty etä- ja digiosaamista myös hyvinvointipalveluja tuottavien yrittäjien näkökulmasta. Hankkeen aikana on kehitetty kahden yrityksen mahdollisuutta tuottaa etäpalveluita. Kokeilu antoi yrittäjille todellisen asiakaskunnan kehittää omia jo olemassa olevia palveluita etäpalveluiksi. Hankkeessa on todettu, että digiosaamisen kehittämistä tarvitaan edelleen asiakas- ja yrityspinnassa etäpalvelujen kehittämiseksi.

Likistä Digiä -hankkeessa on saatu aikaan etä- ja digipalvelujen menetelmiä ja materiaaleja, jotka ovat jaettavissa ja yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeessa on kehitetty hyviä käytänteitä etä- ja digipalvelujen tuottamiseen. Etäpalveluiden avulla tarjotaan monipuolisempia ja yksilöllisempiä työllisyyspalveluja, jotka ovat muuttuneet osaksi työllisyyspalvelujen perustoimintoja.