Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22112

Hankkeen nimi: OuluToivo2020

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Seurakunta

Y-tunnus: 0210109-1

Jakeluosoite: Isokatu 17

Puhelinnumero: 0407726066

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulunseurakunnat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Asikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhtymäjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.asikainen(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407726066

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on COVID-19 –pandemian vaikutusten torjuntaan tähtäävät toimenpiteet, koskien työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien työikäisten henkilöiden osallisuutta tukevien toimenpiteiden kehittämistä. Näillä toimenpiteillä tarkoitetaan osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukevien palveluiden tehostettua koordinaatiota ja tarjontaa. Hankkeen tavoitteena on vastata kohderyhmän akuuttiin avuntarpeeseen antamalla välitöntä apua (keskusteluapu, ruoka-apu, palveluohjaus) ja ehkäisemällä yksinäisyyttä sekä osattomuutta etsivän työn ja ryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa kehitetään myös diakoniapalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisyhteistyötä, vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa huomioiden myös digitaalisten palveluiden ja ratkaisuiden hyödyntäminen poikkeustilanteessa.

Hanke vastaa tavoitetasoltaan ja toimenpiteiltään myös laajemmin kansallisen valmiuslainsäädännön mukaisten toimenpiteiden tehostamiseen varmistaen väestön turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset ihmiset. Kohderyhmänä ovat myös sosiaali- ja terveyssektorin työntekijät, järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät sekä seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on muu väestö sekä Oulun kaupungin eri palvelusektorit, viranomaistahot (AVI, TE-toimisto) ja poliittiset päättäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 514

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 071

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 124 392

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 839

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 17

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on laadittu hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osalta ja analyysi on ajettu yhteen. Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ovat laatineet analyysin, samoinkuin seurakuntayhtymän diakoniatyön erityispalvelut. Analyseejä on hyödynnetty mm. käynnistettäessä Oulu Apu -toimenpiteet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita sekä naiset että miehet. Toimenpiteitä voidaan suunnata tarvittaessa kohdennetusti sukupuoli huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ensijaisesti ole sukupuolten tasa-arvon edistämishanke vaan yhteiskunnallisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja heikommassa asemassa olevien yksilöiden auttamishanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Logistiikan ja materiaalien osalta pyritään minimoimaan ympäristön kuormitusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Kyseessä on poikkeusolosuhteissa toteutettava avustushanke, jossa primäärinä tavoitteena ei ole ilmastonmuutoksen aiheuttaminen riskien minimoiminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kyseessä on poikkeusolosuhteissa toteutettava avustushanke, jossa ensisijaisena tavoitteena ei ole luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Kyseessä on poikkeusolosuhteissa toteutettava avustushanke, jossa ensisijaisena tavoitteena ei ole esim. kasvihuonekaasujen vähentäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei oteta kantaa Natura 2000 -ohjelmaan ja sen kohteena oleviin suojelualueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Materiaalien osalta pyritään minimoimaan ympäristön kuormitusta ja hyödynnetään kierrätettävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Uusituvia energialähteitä pyritään hyödyntämään, mikäli mahdollista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat paikalliseen väestöön ja elinkeinoelämään kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa tuotetaan aineettomia palveluita hyödyntäen digitalisaatiota ja immateriaalioikeuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Liikkumisessa ja logistiikassa pyritään minimoimaan tarpeeton ta liikkumista huomioiden mm. pandemian terveysaspektit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen ensisiajisena ja välittömänä tavoitteena on edistää ja turvata terveyttä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen tehtävänä on eri väestöryhmien tasa-arvoisuuden edistäminen ja kaikenlaisen eriarvoisuuden minimoiminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa edistetään yhteiskunnallissa yhdenvertaisuutta huomioiden myös eri kansalais-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmät.
Kulttuuriympäristö 5 10
Hankkeessa ei varsinaisesti edistetä kulttuuriympäristöä, joskin toimenpiteillä on paikallista kulttuuri-identiteettiä vahvistava vaikutus.
Ympäristöosaaminen 4 7
Hankkeen tavoitteena ei ole ympäristöosaamisen vahvistaminen. Ympäristöosaaminen vahvistuu lähinnä välillisesti hankkeessa toteutettavien kierrätettävyyteen, logistiikkaan ja digitalisaation hyödyntämiseen liittyen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

OuluToivo2020 -hankkeen tarkoituksena oli COVID-19 -pandemian vaikutusten torjuntaan tähtäävät toimenpiteet. Kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella ja ilman opiskelupaikkaa olevat työikäiset oululaiset. Hanke toteutettiin 1.6.– 30.11.2020.

Hankkeen tavoitteena oli luoda toimiva palvelupisteverkosto mahdollisia poikkeustilanteita varten, tarjota kohderyhmälle välitöntä apua, kuten keskustelu- ja ruoka-apua, sekä tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena oli myös kehittää digitaalisia ratkaisuja poikkeustilanteisiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kerättiin tietoa koronakevään kokemuksista sekä ammattilaisilta että kohderyhmältä. Ammattilaisille tehtiin kysely, josta saatiin 51 vastausta. Ammattilaisten vastauksista kävi ilmi, ettei moni heistä ollut varma poikkeusajan avun perille menemisestä. Vastauksissa tuli esille myös yhteistyön tärkeys.

Kohderyhmän kokemukset kerättiin keskustelutilaisuuksissa, joita järjestettiin yhdessä Oulun seurakuntien diakoniatyön, Byströmin Ohjaamon sekä Vuolle Setlementin kanssa. Keskustelutilaisuuksiin osallistui 87 henkilöä. Osa kohderyhmästä koki koronaepidemian vaikuttaneen elämään suuresti, kun taas osalle sillä ei ollut juuri minkäänlaista vaikutusta. Moni kertoi kokeneensa yksinäisyyttä, masennusta ja ikävöivänsä läheisiä. Monet tunsivat kulujen kasvamisen myötä stressiä ja ahdistusta. Vaikka heidän tulot eivät pienentyneet, menot kasvoivat mm. lasten etäkoulun ja vähävaraisille tarkoitettujen ruokailujen sulkeutumisen takia.

Kohderyhmälle tarjottiin välitöntä apua perustamalla keskusteluapua ja palveluohjausta tarjoava palvelupiste puhelinpäivystystoimintana sekä antamalla ruoka-apua keskustelutilaisuuksien yhteydessä. Kohderyhmälle järjestettiin Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus, retkipäivä Rokuan leirikeskukseen ja kaksi Voimaa uuteen normaaliin -ryhmää. Voimaa uuteen normaaliin -ryhmä oli yksi hankkeessa kehitellyistä digitaalisista palveluista, sillä ryhmä voidaan toteuttaa myös verkossa. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät videoita, jotka opastavat erilaisten palvelujen käyttämiseen ja sähköiseen asiointiin.

Hankkeessa valmisteltiin toimintamalli, johon sisältyy suunnitelma palvelupisteverkostosta. Hankkeen päättyessä toimintamalli luovutettiin hankkeen aikana kootun ohjaus-ja koordinaatioryhmän käyttöön.