Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22113

Hankkeen nimi: DIGIVERTY -digiosallisuutta Vaalassa!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaalan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0190027-0

Jakeluosoite: Vaalantie 14

Puhelinnumero: (08) 5875 6000

Postinumero: 91700

Postitoimipaikka: Vaala

WWW-osoite: http://www.vaala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niskanen Ari Eero Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.niskanen(at)vaala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 855 924

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

COVID-19 pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi kokoontumisia on rajoitettu ja osa kuntien toiminnoista on suljettu kokonaan. Silti kuntien on turvattava kaikkien kuntalaisten tarvitsemat palvelut myös poikkeusoloissa. DIGIVERTY-hankkeen avulla kehitetään ja parannetaan kohderyhmän eli työttömien palveluita sekä niiden saavutettavuutta. Hankkeessa järjestettävien koulutusten avulla parannetaan kohderyhmän digiosaamista. Kohderyhmälle suunnatut kunta- ja sotepalvelut kootaan yhteen helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa hankitaan kannettavia tietokoneita sekä niihin liittyvät ohjelmistot sekä sovellukset, jotta kohderyhmälle voidaan järjestää etäkoulutuksia ja valmennuksia heidän hyvinvointiaan ja arkeaan tukevissa asioissa sekä digiosaamisessa. Poikkeusoloissa toteutettavalla etätoiminnalla tuetaan kohderyhmän osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Koulutukset ja valmennukset sekä varsinkin digiosaaminen hyödyttää kohderyhmää myös poikkeusolojen jälkeen heidän jatkopoluillaan työelämään sijoittumisessa. Hankkeessa koulutetaan myös kohderyhmän kanssa työskentelevää henkilöstöä Vaalan kunnan hallinto- ja hyvinvointiosastoilla. DIGIVERTY-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä VERTY – Vertaistukea, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistä -yhdessä! -hankkeen kanssa sekä mahdollistaa VERTY-hankkeen aloittamisen poikkeusoloissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Vaalan kunnan kaikki työttömät, mutta erityisesti nuoret alle 29-vuotiaat sekä yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Myös Vaalan kunnan henkilöstö kuuluu hankkeen kohderyhmään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kunnan hallintokunnat, Oulunkaaren kuntayhtymä sekä kohderyhmään kuuluvien perheet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 597

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 597

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 996

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 996

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen valmistelu on aloitettu niin nopealla aikataululla poikkeusoloissa, ettei analyysia ole ehditty tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon kaikki sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työttömien hyvinvoinnin edistäminen poikkeusoloissa sekä digiosaamisen lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -4 -2
Hankkeelle ostetaan kannettavia tietokoneita yms.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Kohderyhmän työelämävalmiuksien parantaminen vaikuttaa myös paikalliseen elinkeinorakenteeseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään kohderyhmän digiosaamista sekä koulutuksia, jotka on käytettävissä myös poikkeusolojen jälkeen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Etäkoulutukset vähentävät liikkumista paikasta toiseen ja mahdollistavat palveluiden saannin etäisyydestä huolimatta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hankkeen päätavoite on kohderyhmän hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen digitaalisin keinoin poikkeusoloissa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Toiminta suunnitellaan kaikki sukupuolet huomioon ottaen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös vähemmistökulttuurien edustajia. Toiminnassa edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

DIGIVERTY-hanke (S22113) toimi aikavälillä 1.5.2020-31.12.2020. Hanke liittyi toimintalinjaan 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, jonka erityistavoitteena oli 10.1. ”Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen”. Hankkeen hanketyöntekijä aloitti 15.6.2020 digipalvelujen kehittäjänä. Hankkeen tavoitteena oli auttaa kohderyhmiä, jotka olivat samat kuin VERTY-hankkeessa. Niihin sisältyivät kaikki työttömät, kuitenkin erityisesti alle 29-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, sekä heidän läheisensä/perheensä. Vaalan kunnan henkilöstö oli myös osa hankkeen kohderyhmää. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä olivat kunnan hallintokunnat, Oulunkaaren kuntayhtymä, sekä kohderyhmiin kuuluvien perheet. DIGIVERTY-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja parantaa kohderyhmän eli työttömien palveluita, sekä niiden saavutettavuutta. Toisena tavoitteena on ollut suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuutta, jonka avulla parannetaan kohderyhmien digiosaamista. Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen ja digiosaamisen hyödyntämiseen tarvittiin uusia keinoja. Saavutettavuuden ja tehokkuuden parantamisen kautta asiakkaita autetaan pääsemään työmarkkinoille.

DIGIVERTY-hankkeelle hankittiin 15 kpl kannettavia tietokoneita nuorten ja työttömien digipalveluiden ja –toimintojen käyttöön, sim-kortteja 15 kpl, kannettavia laukkuja 15 kpl, kuulokemikrofoneja 30 kpl, lisäksi tarvittavia ohjelmistoja ja lisenssejä, sekä alustoja. Koronarajoitusten vuoksi kannettavien tietokoneiden saapuminen viivästyi. Asiakkaille annettavissa tietokoneissa oli 4G-ominaisuus, jolla varmistettiin tietokoneiden internetyhteys ilman WLAN-yhteyttä niiden sisälle asennetuilla sim-korteilla. Tarvittavia ohjelmistoja asennettiin asiakkaiden tietokoneisiin muun muassa Discord, Office 365-paketti, sekä asiakkaiden tarpeiden mukaiset muut ohjelmistot. Tilatuissa kuulokemikrofoneissa varmistettiin olevan hyvä äänenkuuluvuus. Asiakkaita ohjeistettiin kannettavan tietokoneen käytössä, lisäksi laadittiin myös erilaisia materiaaleja, joiden avulla asiakas pystyi käyttämään tietokonetta ilman erillistä hiirtä. Asiakkaita myös ohjeistettiin Windows-ympäristössä toimimisessa.

DIGIVERTY-hankkeessa laadittiin kyselytutkimukset kohderyhmälle ennen koulutuskokonaisuuden rakentamista. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmenetelmää laajemman mittarin saamiseksi tutkittavasta ilmiöstä. Alkututkimuksessa käytettiin monimetodista lähestymistapaa, jotta voitiin tuottaa uutta teoriaa hankkeesta ja ottaa huomion asiakkaiden omat tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada DIGIVERTY-hankkeen ilmiö ymmärrettäväksi. Tutkimuksen alussa vertailtiin olemassa olevia tietoja erilaisten tietokantojen avulla. Näin pystyttiin keräämään erilaisia tietoja valmiista tilastoista ja rekistereistä. Hankkeen digiosaamisaineiston keruutavassa käytettiin aineistotriangulaatiota. Digitaitojen kartuttamista ja digikoulutusten koulutuskokonaisuuden rakentamista varten tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tavoitteena oli ymmärtää hankkeen tavoitteet syvällisesti ja tunnistaa sekä parantaa asiakkaiden digitaitojen heikkouksia. Esitutkimus toteutettiin havainnoinnilla ja tarkkailulla, jolloin otettiin huomioon kohderyhmän tavoitteet digitaitojen kehittämisessä, jonka jälkeen toteutettiin puolistrukturoidut haastattelut ja kyselytutkimukset (alkukysely ja loppukysely). Kyselytutkimuksessa käytettiin sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Kerättyä lähdeainestoa käytettiin projektin aikana päättelyn, tulkinnan ja argumentoinnin tukena. Tutkimusaineistoa on luokiteltu ja tutkittu tarkemmin, jotta kunnalla on mahdollisuus hyödyntää sitä jatkokehityksessä. Tuloksia analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jotta tuloksista voidaan erottaa samankaltaisuudet ja erilaisuudet. Määrällisiä kysymyksiä analysoitiin kvantitatiivisella analyysillä eli sisällön erittelyllä, esimerkkeinä keskiarvot, -hajonnat ja korrelaatiot. Tutkimusaineistoa litteroitiin analyysia varten ja aineisto koottiin uudelleen kokonaisuudeksi, joka vastasi hankkeen tarkoitusta ja tavoitteita. Nämä analyysit jäävät kunnalle, jotta aineistoa voidaan hyödyntää myöhempää käyttöä varten.

DIGIVERTY-hankkeessa järjestettiin sekä asiakkaille että henkilökunnalle uudenlaisia tapoja kehittää ja parantaa digiosaamistaan. Koulutuksia suunniteltaessa otettiin huomioon sellaisetkin digiosaamiset, jotka hyödyttävät kohderyhmää myös poikkeusolojen jälkeen heidän jatkopoluillaan työelämään sijoittumisessa. Hankkeessa koulutettiin myös kohderyhmän kanssa työskentelevää henkilöstöä, sisältäen Vaalan kunnan henkilöstön hallinto-osastossa, hyvinvointiosastossa, sivistysosastossa ja teknisessä osastossa. Koulutuskokonaisuutta rakennettaessa pala palalta otettiin huomioon myös VERTY-hankkeen tavoitteet. DIGIVERTY-hanke toimi tiiviissä yhteistyössä VERTY – Vertaistukea, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistä –yhdessä! –hankkeen kanssa, jolla pyrittiin varmistamaan erilaisilla digikoulutuksilla, että VERTY-hanke kykenee toimimaan myös poikkeusoloissa. Teemoja oli erilaisia ja osa valmennuksista järjestettiin paikan päällä ja osa taas etäisesti. Kohderyhmälle järjestettiin myös henkilökohtaista valmennusta paikan päällä ja etäisesti. Koronarajoitusten aikana varmistettiin, ettei osallistujien määrä ylittäisi yli 10 henkilöä. Mikäli osallistujien määrä ylittyi, niin tällöin valmennukset/koulutukset pidettiin Teams-etäyhteyssovelluksen kautta. Etäkoulutuksissa ja kasvokkain tapahtuneissa koulutuksissa otettiin huomioon sellaiset digitaidot, jotka hyödyttävät kohderyhmän osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Koulutuskokonaisuuden aiheet:

- Tietokoneen perusteet (Windows-ympäristö)
- Discordin perusteet
- Työhakemuksen laatiminen
- CV-kurssi
- Kelan palvelut
- TE-palvelut (Suomi.fi, mol.fi, erilaiset työnhakukanavat ja työpaikkavahdit)
- Opintopolun palvelut
- Työhaastatteluun valmistautuminen
- Somekoulutus (Facebook, Instagram ja Twitter)
- Sosiaali- ja terveyspalvelut (Omakanta ja Oulunkaaren omahoito)
- Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
- Opintopolku- ja verohallinto –koulutus
- Office 365 osa I + pdf (Word + Adobe Acrobat Reader DC)
- Office 365 osa II (Microsoft PowerPoint)
- Office 365 osa III (Excel)
- Office 365-pilvi 1 (OneDrive, OneNote, Outlook + kalenteri)
- Office 365-pilvi 2 (Planner, Yammer, Microsoft Sway)
- Office 365-pilvi 3 (Microsoft Stream, Delve, Power Automate)
- Etäyhteyssovellukset (Slack, Microsoft Teams, Discord)
- Kuvankäsittelyn perusteet (Adobe Photoshop + ilmainen kuvankäsittelyohjelma)
- Canva-koulutus (Isovanhempien ja oman kullan päivä –digitapahtuma)
- Videokuvaus ja editoinnin perusteet (Adobe Premiere Pro + muu ilmainen videon editointiohjelma)
- Google Forms- ja SurveyMonkey
- Halloween digitapahtuma, jossa opeteltiin käyttämään Canva-työkalua (poikkeusoloissa on mahdollista suunnitella ja laatia omanlainen kortti ja lähettää digitaalisesti perheen jäsenille tai läheisilleen tai ystävilleen)
- Kelan palvelujen koulutustilaisuus (Asiantuntija itse Kelan asiantuntija)
- Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot haltuun

Digitaalisia palveluita ja toimintoja, sekä erilaisia viranomaispalveluiden saatavuutta varmistettiin nettisivulla: (https://www.digiverty.fi/)

DIGIVERTY-hanke teki myös yhteistyötä Oulunkaaren Tukiverkko-hankkeen (https://www.oulunkaari.com/oulunkaari/kehittaminen-kuuluu-kaikille/hankkeet/tukiverkko-hanke/) kanssa. Yhteistyö osoittautui hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen välineeksi. Jaettiin avoimesti tietoa hankkeiden toteutuksista ja toiminnoista.

Erilaisten digikoulutusten teemojen avulla parannettiin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja varmistettiin työmarkkinoilla tarvittavan osaavan työvoiman saatavuutta, sekä ehkäistiin syrjäytymistä yhteisöstä. Eri koulutuksista laadittiin koulutusvideot ja materiaalit, joita VERTY-hanke ja muut voivat hyödyntää DIGIVERTY-hankkeen toiminnan päätyttyä.