Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22115

Hankkeen nimi: Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2020 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: 08-46911

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: http://www.kalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miia Himanka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.himanka(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-4691246

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kalajoki Matkailuyhdistys ry, 1896744-7
Kalajoen Yrittäjät ry, 1088445-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yksinyrittäjien ja pienten yritysten toimintakyvyn turvaaminen edistämällä yrittäjien työhyvinvointia ja organisoimalla vertaistukea aikana, jolloin yritysten tulot ja asiakasvirrat ovat äkillisesti tyrehtyneet poikkeusolojen vuoksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien osaamista edistämällä uusien toimintatapojen käyttöönottoa mm. digiloikalla, mikä edistää yritysten tehokkuutta, tuottavuutta ja samalla työhyvinvointia voimauttamalla yrittäjiä sekä mahdollistaa kriisistä selviämisen. Yrittäjien oman toivomuksen mukaisesti kriisistä selviytymiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi kriisin jälkeen organisoidaan osaamisen kehittämisen toimenpiteitä kuten koulutusta, valmennuksia ja (etä)työpajoja yritysryhmille mm. markkinoinnista ja yrityksen jatkuvasta kehittämisestä.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat:
1) Yrittäjien toimintakyvyn säilyttäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukemisen työpaketti, joka sisältää etäkeskustelu- ja etävertaistukitilaisuuksia, koulutusta, vertaiscoachausta, tiedonvälitystä sekä yksittäisten yrittäjien ohjaamiseen yrityspalveluiden piiriin heidän omissa hankkeissaan. Toteuttajana Kalajoen Yrittäjät ry.
2) Yritysten digiloikka-työpakettiin, joka on tiedonvälitystä ja koulutusta etänä, erilaisia tietoisku-, benchmarking- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä ottamalla käyttöön kaikille yrityksille soveltuva, maksuton, yhteinen oppimis- ja toiminta-alusta, heidän keskinäiseen tiedonvaihtoon, yhteistuotekehitykseen, -palvelumuotoiluun ja yhteismarkkinoinnin suunnitteluun sekä myynninedistämiseeen. Työpaketista vastaa Kalajoki Matkailuyhdistys ry.
3) Hallinnointi-työpakettiin kuuluvat hankejohtamisen, -raportoinnin ja koordinoinnin, viestinnän lisäksi hankkeen ostopalveluiden hankinta em. työpaketteihin sekä muu osaamisen kehittäminen. Kokonaisuudesta vastaa päähallinnoijana Kalajoen kaupunki.

Hankkeen tuloksena yksinyrittäjien, mikro- ja pk-yritysten osaaminen ja tietämys sekä toimintatavat ovat uudistuneet, yrityksille on luotu kanavat vertaistukeen ja yhteistyökumppanit ovat ottaneet käyttöön uusia kanavia yrittäjien ohjaamiseen. Välillisesti myös eri yrittäjäyhdistysten välinen yhteistyö kehittyy ja kohentuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven alueella toimivat yksinyrittäjät, mikro- ja pk-yritykset. Iso osa alueen pienistä yrityksistä toimii palveluvaltaisilta aloilla, jotka ovat kärsineet haastavasta pandemiatilanteesta eniten.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen yrittäjäyhdistykset, kunnat ja kaupungit, koulutusorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 588

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 333

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 903

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 014

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki, Merijärvi, Alavieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeessa pyritään sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseen huomioimalla tilanne ja toimintaympäristö ja analysoimalla ongelmat niiden esiintullessa sen suhteen. Hankkeella parannetaan yrittäjien työhyvinvointia ja osaamista sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa toiminnassa pyritään tasa-arvoiseen toimintatapaan ja edistämään työhyvinvointia ja osaamista eri sukupuolta edustavien kohderyhmän kanssa toimiessa sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei pyri edistämään tasa-arvoa päätavoitteenaan vaan työhyvinvointia ja osaamista sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonvarojen kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen, joskin pitkällä aikavälillä digitaalisten toimintojen hyödyntäminen saattaa vähentää riskien toteutumista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon momimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia pinta tai pohjavesiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia Natura 2000 kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia materiaalien ja jätteiden määrään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeella on merkittävät myönteiset vaikutukset paikallisen elinkeinorakenteen kestävälle kehittämiselle, kun se edistää yrittäjien työhyvinvointia, tehokkuutta ja osaamista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeelle on myönteiset vaikutukset aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeelle on vähäiset vaikutukset liikkumiseen, kun tapaamiset organisoidaan etänä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Hankkeella on merkittävät myönteiset vaikutukset Yrittäjien ja niiden tukiorganisaatioden työhyvinvoinnin edistämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hanke edistää vähissä määrin yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta kkohdistuessaan kaikkiin alueen yksinyrittäjiin ja pieniin yrittäjiin heidän yhteiskunnallisesta asemastaan tai kulttuuristaan riippumatta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöosaamiseen, välillisesti ympäristöosaaminen kohentuu digitaalisten toimintatapojen käyttöönotossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on yksinyrittäjien ja pienten yritysten toimintakyvyn turvaaminen edistämällä yrittäjien työhyvinvointia ja organisoimalla vertaistukea aikana, jolloin yritysten tulot ja asiakasvirrat ovat äkillisesti tyrehtyneet poikkeusolojen vuoksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien osaamista edistämällä uusien toimintatapojen käyttöönottoa mm. digiloikalla, mikä edistää yritysten tehokkuutta,tuottavuutta ja samalla työhyvinvointia voimauttamalla yrittäjiä sekä mahdollistaa kriisistä selviämisen. Yrittäjien oman toivomuksen mukaisesti kriisistä selviytymiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi kriisin jälkeen organisoidaan osaamisen kehittämisen toimenpiteitä kuten koulutusta, valmennuksia ja (etä)työpajoja yritysryhmille mm. markkinoinnista ja yrityksen jatkuvasta kehittämisestä.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat:
1) Yrittäjien toimintakyvyn säilyttäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukemisen työpaketti, joka sisältää etäkeskustelu- ja etävertaistukitilaisuuksia, koulutusta, vertaiscoachausta, tiedonvälitystä sekä yksittäisten yrittäjien ohjaamiseen yrityspalveluiden piiriin heidän omissa hankkeissaan. Toteuttajana Kalajoen Yrittäjät ry.

2) Yritysten digiloikka-työpaketti, joka on tiedonvälitystä ja koulutusta etänä, erilaisia tietoisku-, benchmarking- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä kaikille yrityksille soveltuva, maksuton, yhteinen oppimis- ja toiminta-alusta, heidän keskinäiseen tiedonvaihtoon, yhteistuotekehitykseen, -palvelumuotoiluun ja yhteismarkkinoinnin suunnitteluun sekä myynninedistämiseen käyttöönotto. Työpaketista vastaa Kalajoki Matkailuyhdistys ry.

3) Hallinnointi-työpakettiin kuuluvat hankejohtamisen, -raportoinnin ja koordinoinnin, viestinnän lisäksi hankkeen ostopalveluiden hankinta em. työpaketteihin sekä muu osaamisen kehittäminen. Kokonaisuudesta vastaa päähallinnoijana Kalajoen kaupunki.

Hankkeen tuloksena hankkeessa mukana olleiden yksinyrittäjien, mikro- ja pk-yritysten osaaminen ja tietämys sekä toimintatavat ovat uudistuneet, yrityksille on luotu kanavat vertaistukeen ja yhteistyökumppanit ovat ottaneet käyttöön uusia kanavia yrittäjien ohjaamiseen. Välillisesti myös eri yrittäjäyhdistysten välinen yhteistyö kehittyy ja kohentuu.
Hankkeen myötä hankkeen osallistujat ovat löytäneet toisistaan vertaistukea ja hankkeen alueen yrittäjien verkostoituminen on edistynyt ja uusia verkostoitumisen tapoja on otettu käyttöön etätapaamisten ja -koulutusten myötä. Hankkeen myötä kynnys olla yhteydessä hankkeen työntekijöihin ja heidän edustamiin yhdistyksiin on madaltunut. Hankkeessa kokeiltiin useampia etätyöskentelyn mahdollistavia työvälineitä. Niiden käyttö ja osaaminen on vahvistunut, ja hankkeeseen osallistuneet yrittäjät näkevät nyt etätyökalujen käyttämisen yhtenä tapana toteuttaa tapahtumia, kokouksia, koulutuksia tai ryhmätyöskentelyä.