Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22116

Hankkeen nimi: Etäapu - Mielenterveys- ja päihdetyötä etänä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2496986-0

Jakeluosoite: PL 400

Puhelinnumero: 08 61561

Postinumero: 87070

Postitoimipaikka: Kainuu

WWW-osoite: http://www.sote.kainuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pikkarainen Marita

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marita.pikkarainen(at)kainuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 0862

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on
1) vahvistaa Kainuun soten mielenterveys-, päihde ja kriisityöntekijöiden etäpalveluosaamista niin palvelun tuottamisen kuin teknologiaosaamisen osalta-alueilla.
2) työntekijät ymmärtävät etänä annettavan hoidon ja terapian erityispiirteet, osaavat hyödyntää niitä työssään ja arvioida asiakkaan ja hänen hoidon soveltuvuutta etänä toteutettavaksi.
3) työntekijöillä on hyvät valmiudet ja mahdollisuudet hyödyntää monipuolisesti jo olemassa olevaa teknologiaa hoito- ja terapiatyössä.
4) lisätä työntekijöiden valmiuksia ohjata asiakkaita etäpalvelujen käytössä.

Osaamisen vahvistaminen toteutetaan valmennuksellisena koulutuksena sekä etähoidon ja –terapian että teknologiaosaamisen vahvistamisen osalta.
Koulutukset toteutetaan tilanteen salliessa lähiopetuksena, joka videoidaan ja tarjotaan näin mahdollisuus kaikille mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille osallistua koulutukseen. Mikäli pandemian vuoksi kokoontuminen ei ole sallittua, toteutetaan koulutukset etänä.

Koulutusten lisäksi työntekijöille tarjotaan asiantuntijatuki ongelmatilanteissa, joka madaltaa kynnystä toteuttaa etäpalvelua.

Hankkeessa kartoitetaan mielenterveys- ja päihdetyön työntekijöiden teknologiset mahdollisuudet tuottaa etäpalveluja ja tarvittaessa hankitaan palvelun tuottamiseen tarvittavia pientarvikkeita kuten kameroita, mikrofoneja/kaiuttimia.

Hankkeen tuloksena on mielenterveys- ja päihdetyön toimintatavan muutos, jossa asiakkaan hoito- ja terapiapalveluissa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti teknologiaa ja etäratkaisuja. Tämä mahdollistaa uudenlaisen tavan tehdä työtä esimerkiksi etätyönä tai olla asiakkaaseen tiiviimmin yhteydessä työaikaa lisäämättä. Hankkeella saadaan lisättyä työntekijöiden osaamista tuottaa palveluja etänä.
Tuloksena on, että asiakkaan hoito ja terapia toteutuvat mahdollisesta pandemiasta tai muiden hoitoon/terapiaan pääsyyn liittyvistä esteistä huolimatta. Asiakkaat saavat palvelun suoraan kotiin ja voivat hyödyntää teknologiaa oman hoitonsa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on, että asiakkaiden elämäntilanteet eivät kriisiydy ja asiakkaat eivät siirry pandemian aikana raskaampiin palveluihin.
Pitkän aikavälin vaikutuksina palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannustehokkuus paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kainuun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 614

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 133

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 63 268

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 916

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Kajaani, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osallistuva organisaatio on pääsääntöisesti naisvaltainen; Kainuun sotella naisten osuus henkilöstöstä on noin 87%. Hanke kohdistuu kuitenkin koko henkilöstöön. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jonkin verran enemmän miehiä työntekijöinä verrattuna muihin palveluihin. Organisaatiossa on laadittu henkilöstöraportit vuosittain sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tässä hankkeessa huomoidaan yksilöllisyys muutoksessa ja uuden oppimisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota miesten osallisuuteen hankkeessa, koska organisaatio on naisvaltainen. Toisaalta eri ihmisten oppiminen vaihtelee eri oppimistyylien mukaisesti yksilöllisesti. Taustalla huomioidaan tehdyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Sukupuolisensitiivinen orientaatio on mukana kehittämisessä ja kaikessa toiminnassa huomioidaan sukupuolten näkökulmat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke palvelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti ja hankkeen luonteesta johtuen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Etäpalvelujen avulla vähennetään liikkumista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Etäpalveluilla vähennetään ilmastoriskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Ks ed.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Ks. ed.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Etäpalveluista ei synny jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Voi luoda uudenlaista yrittäjyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Kyse on juurikin aineettomien palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
vähentää liikkumista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Uusi toimintamalli edistää asiakkaiden hyvinvointia paremmin saatavien ja saavutettavien palvelujen myötä. Työntekijöiden työhyvinvointi paranee. Turvaa palvelun kriisiaikoina. Ennaltaehkäisee palvelutarpeiden kriisiytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Palvelujen saavutettavuus paranee. Edellyttää kuitenkin, että huomioidaan ne asiakkaat, joilla ei ole resursseja ja edellytyksiä etäpalveluihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden yhdenvertaisuus lisääntyy, edellyttäen, että huomioidaan ne asiakkaat, joilla ei ole resursseja ja edellytyksiä etäpalveluihin.
Kulttuuriympäristö 0 3
Uudenlaisilla työtavoilla voi olla vaikutusta työntekijöiden yksityiselämän uudenlaisiin toimintamalleihin.
Ympäristöosaaminen 0 3
Työntekijät voivat tulla tietoisemmiksi etätyön hyvistä puolista ympäristön näkökulmalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli etähoidon ja etäterapia osaamisen lisääminen mielenterveys- ja päihdetyöntekijöillä (mukana olevat yksiköt lasten ja nuorten psykiatria, perheneuvola, nuorten ja koulu psykologit, aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito). Kun työntekijöiden osaaminen lisääntyy asiakkaat saavat parempaa palvelua ja ohjausta myös etätyöskentelyn menetelmillä. Hankkeen tavoitteena oli lisätä myös työntekijöiden tietoisuutta käytettävissä olevista etätyön menetelmistä ja mahdollisuuksista sekä asiakaspalveluiden kehittäminen. Tarkoituksena oli hankkia koulutuspalveluja teknologiaosaamisen sekä palvelujen tuottamisen kouluttajilta. Hankkeessa oli varattu määrärahaa pienlaitehankintoihin (web-kameroita, kaiuttimia ja headsettejä) mahdollistamaan työntekijöiden etätyöskentelyä. Pienlaite hankinnalla saatiin yksiköihin etätyöhön soveltuvaa laitteistoa nopeasti käyttöön otettavaksi, mahdollisti paremmin asiakaspalvelua kotiin.

Hankkeen tuloksena työntekijöiden valmius, rohkeus ja ymmärrys etäpalveluihin lisääntyivät. Työntekijöillä on hankkeen tuloksena myös paremmat valmiudet ohjata asiakkaita etäpalveluiden käyttöön sekä tuottaa etäpalvelua asiakkaille.