Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22117

Hankkeen nimi: PALMU- palkkatukityöstä mukaan työelämään

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0166906-4

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: 0155274000

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Maaria Tolvanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyspalvelujen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.tolvanen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444174148

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savonlinnan seutu on rakennetyöttömyyden aluetta, johon on kehittynyt laaja välityömarkkinoiden kenttä. Savonlinnan kaupunki työllistää palkkatuella vuosittain n. 250 pitkäaikaistyötöntä. Myös 3.sektorin toimijat työllistävät palkkatuella useita henkilöitä vuodessa. Kaupungin työllisyyspalveluissa on havaittu, että KELAN työmarkkinatukilistalla toistuu samojen henkilöiden joukko, joka työllistyy uudelleen ja uudelleen vain palkkatukityöhön joko kaupungille tai 3. sektorille.

Palkkatukijakso ei riitä kaikille henkilöille ponnahduslaudaksi kohti avoimia työmarkkinoita. Palkkatukijakson aikana tarvitaan henkilökohtaista ohjausta ja työllistymisen esteiden syiden perusteellista tarkastelua ja näiden syiden poistamiseen tähtäävien toimenpiteiden järjestämistä. Henkilökohtaisen ohjauksen tärkeys ja jatkuva tuki on huomattu myös aikaisemmissa hankkeissa.

Savonlinna on valittu työllisyyden kuntakokeilualueeksi. Hanke täydentää työllisyyden kuntakokeilun tavoitteita, joista yksi on pysyvien työpaikkojen löytyminen avoimilta työmarkkinoilta. PALMU-hankkeen työntekijät toimivat kuntakokeilun omavalmentajan työparina kaikkein haastavimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työvalmentajana.

Hanke on valmisteltu kuntakokeilun valmistelun yhteydessä ja sen konteksti on olla kuntakokeilun reunalla ja vieressä. Hanke toimii itsenäisesti, mutta kiinteässä suhteessa kuntakokeiluun ja toimii sitä täydentävänä palveluna.

Hankkeen tuloksena pilotoidaan palkkatukijaksosta työvalmennusjakso- malli, joka jää elämään Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluihin kuntakokeilun jälkeenkin ja on työllisyyspalvelujen henkilökunnan työkaluna palkkatukityöntekijöiden ohjauksessa.

Kevään aikana Suomessa esiintynyt korona-pandemia ja siitä johtuva poikkeustila on vaikuttanut monien työllisyystilanteeseen heikentävästi. Poikkeustilan jälkeen tarvitaan monialaista palvelutarpeen arviointia ja nopeaa reagointia ihmisten palvelutarpeeseen.

Kuntakokeiluun liittyen ammattioppilaitoksille on suunnattu erillisrahoitusta tukemaan kuntakokeilua. Olemme neuvotelleet Samiedun kanssa työkyvyn arviointimentelmän käyttämisestä esim. työkokeilun aikana, sekä siitä sujuvien koulutuspolkujen työstämisestä asiakkaille. Tämä polku on mahdollinen myös PALMU- hankkeen asiakkaille. Työkykä arvioidaan ja jäljellä olevaa työkykyä pyritään vahvistamaan. Koulutuspolkuja rakennetaan tukemaan jäljellä olevaa työkykyä vahvistavasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Palkkatukityössä olevat pitkäaikaistyöttömät, joilla työllistyminen avoimille markkinoille on vaikeutunut työttömyyden pitkittyessä.

Kaupungin TMT maksulistalla olevat henkilöt, joille suunnitellaan palkkatukityötä

Kohderyhmässä on mukana nuoria alle 30 vuotiaita sekä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Työllisyyspalvelujen toteuttamassa MAHKU-hankkeessa on huomattu, että maahanmuuttajien työllistyminen avoimille markkinoille on hyvin vaikeaa. Henkilökohtaisella tuella ja ohjauksella heitä on kuitenkin saatu myös palkkatukityön jälkeen työllistymään yrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Savonlinnan alueen yritykset, jotka saavat turvattua osaavan työvoiman saannin tulevaisuuden työvoimapulan aikana. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, sekä talotekniikan puolella tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan lisää työntekijöitä. Tähän lisääntyvään työvoiman tarpeeseen PALMU-hankkeessa valmennetaan työntekijöitä.

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut, jolle hankkeen aikana pilotoitu malli jää pysyväksi toimintamalliksi kaupungin palkkatukityöllistämiseen ja on työllisyyspalvelujen henkilökunnan käytössä joka päiväisessä toiminnassa.

3. sektorin työllistävät yhdistykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 288

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 021

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 415 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 280 026

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen asiakkaat saavat yhdenvertaista palvelua sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen tavoitteissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Hankkeen materiaalit valitaan kestävän kehityksen periaatetta noudattaen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Hankkeen matkakulut minmoidaan ja hankkeessa käytetään yleisiä kulkuneuvoja tai yhteiskyytejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeessa kierrätetään materiaaleja ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Hankkeessa kierrätetään materiaaleja sekä noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Materiaalit hankitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja jätteet kierrätetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Mahdollisuuksien mukaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden pääsy töihin alueen yrityksiin, tehokkaan työvalmennuksen avulla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen asiakkaita kannustetaan yrittäjyyteen ja heitä ohjataan siihen liittyvien palvelujen piiriin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Käytetään julkista liikennettä mahdollisimman paljon
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Palkkatukikierteessä olevien pitkäaikaistyöttömien pääsy töihin avoimille työmarkkinoille pysyvästi
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Edistetään pitkäaikaistyöttömien tasa-arvo ja osallisuutta yhteiskunnassa Varsinkin yli 50 vuotiaiden osallisuutta työelämään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon ja yhdenvartaisuuden periaatteita noudattaen
Kulttuuriympäristö 4 3
Kannustetaan oman alueen kehittämiseen ja yrittäjyyteen
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita

9 Loppuraportin tiivistelmä

-