Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22119

Hankkeen nimi: NEWLOG

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vantaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Jakeluosoite: Tennistie 1

Puhelinnumero: +358400297740

Postinumero: 01370

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.varia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Korkalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, NEWLOG-hanke

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.korkalainen(at)vantaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406116695

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, 0161075-9
Hyria koulutus Oy, 2250205-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NEWLOG -hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla. Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa osaamista ja tuoda valmiuksia muuttuviin työtehtäviin logistiikan eri toiminta-alueilla. Lisäksi alan työnkuvat ovat muuttuneet huomattavasti aiemmasta. Tähän tarvitaan laadukasta ja osuvaa koulutustarjontaa, jossa kyetään huomioimaan digitaalisuuden tuomat haasteet.

Hankkeen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja alan osaamista seuraavin osatavoittein:

1. Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita, joilla selvitetään osaamisvajeita logistiikka-alan osaamista.
2. Luodaan uudenlaisia ratkaisuja osaamisen varmistamiseksi automatisoituvassa ympäristössä.
3. Kehitetään yksilön opiskelu-, työelämä- ja muutosvalmiuksia yhteistyössä työelämän kanssa sekä yksilöllisiä opiskelu- ja urapolkuja.
4. Aktivoidaan asiatuntijavaihtoa työelämän ja oppilaitoksen välillä.
5. Kehitetään logistiikka-alan koulutusten tarjoajien ja työelämän yhteistyötä ja verkostoja.


Hankkeen tavoitteiden mukaisesti tuloksena ja vaikutuksina
1. Saadaan tietoon ennakoivasti millaista osaamista logistiikka-alalla tarvitaan tulevaisuudessa.
2. Saadaan kehitettyä osaamistarpeiden mukaista sekä tutkinto- että ei tutkintotavoitteista koulutusta erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Koulutussisällöt ovat muunnettavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa yritys- ja opiskelijatarpeissa.
3. Toteutetaan malleja yksilön muutosvalmiuksien vahvistamiseen muuttuvassa työympäristössä ja urapolkujen luomisessa.
4. Opettajien työelämäosaaminen päivittyy vastaamaan työelämän osaamistarpeita.
5. Saadaan aikaan logistiikan asiakkuuksien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto.

Hankkeen kohderyhmänä ovat logistiikka-alan yritysyhteistyökumppanit, heidän työntekijänsä sekä logistiikka-alalle hakeutuvat, kouluttautuvat henkilöt ja myös työssä omaa osaamistaan kehittävät henkilöt. Hankeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021 ja hankkeen toteuttajina ovat Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia, Hyria Koulutus Oy ja Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on logistiikka-alan yritysyhteistyökumppanit, heidän työntekijänsä sekä logistiikka-alalle hakeutuvat, kouluttautuvat henkilöt ja myös työssä omaa osaamistaan kehittävät henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yhteistyökumppaneiden asiakkaat, jotka hyötyvät kehittyneemmän ja toimivamman toimitusketjun tuomasta palvelusta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 527 995

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 703 996

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 586

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Hyvinkää, Vantaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 175

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kuljetus- ja varastoalat ovat perinteisesti miesvaltaisia työympäristöjä. Naisten osuus aloilla on kasvanut tasaisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Hankkeessa on hyödynnetty muiden tekemiä analyysejä. SKAL ry:n julkaisun mukaan raskaan kaluston kuljettajista on noin 5 % naisia. Kuljetusalojen työvoimasta 15% on naisia Lähdetieto julkaisussa on EU-komissio ja Ruotsin tilastokeskus (SCB).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Muuttuvat työtehtävät tuovat vetovoimaa alalle naisten osuuden lisääntyessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tasa-arvon edistäminen miesvaltaisella alalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Digitaalisten välineiden käyttö ja suurten kuljetusyksiköiden lisääntyminen vähentää ympäristön kuormittumista. Energia optimoiduilla kuljetusyksiköillä polttoaineen kulutuksen väheneminen/kuljetettu tavaramäärä (21%-25%) joka vuositasolla tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen osalta noin 60 tonnin vähenemää/kuljetusyksikkö(lähde: Auramaa Oy/Turun ammattikorkeakoulu opinnäytetyö)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Digitaalisten välineiden käyttö ja suurten kuljetusyksiköiden lisääntyminen vähentää ympäristön kuormittumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Automatisoituminen vähentää kasvihuonepäästöjen määrää. Osaamisen kehittäminen vahvistaa trendiä. Energia optimoiduilla kuljetusyksiköillä polttoaineen kulutuksen väheneminen/kuljetettu tavaramäärä (21%-25%) joka vuositasolla tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen osalta noin 60 tonnin vähenemää/kuljetusyksikkö(lähde: Auramaa Oy/Turun ammattikorkeakoulu opinnäytetyö)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Suuret yksiköt vähentävät ilmaston rasitusta energiatehokkuutta lisäämällä ja huomioimalla ympäristön kuormituksen. Energia optimoiduilla kuljetusyksiköillä polttoaineen kulutuksen väheneminen/kuljetettu tavaramäärä (21%-25%) joka vuositasolla tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen osalta noin 60 tonnin vähenemää/kuljetusyksikkö(lähde: Auramaa Oy/Turun ammattikorkeakoulu opinnäytetyö)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Esimerkiksi hankintaosaamista kehittämällä huomioidaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Edistetään koulutuksen avulla huomioimaan ja ottamaan käyttöön hiilineutraaleja energiamuotoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Koulutuksen avulla tarjotaan paikallisille toimijoille uudenlaisia toimintatapoja ja osaamista huomioimaan kestävä kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Uusien koulutusratkaisujen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hanke liittyy liikkumisen ja logistiikan kehittämiseen ympäristö huomioiden.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hyvinvoinnin lisääminen koulutustason ja osaamisen kasvattamisella ja varmistamalla työllisyys alalla.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Tasa-arvoa edistetään alalla henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja huomioimalla uusien osaamistarpeiden avulla tasa-arvoinen työllistyminen alalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Yhdenvertaisuutta kehitetään henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja huomioimalla uusien osaamistarpeiden avulla tasa-arvoinen työllistyminen alalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
Vastuulisuuden huomioon ottaminen kuuluu logistiikka-alan koulutuksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-