Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22123

Hankkeen nimi: Oulaisten työllisyyshanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulaisten kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186852-2

Jakeluosoite: Sampsankatu 1

Puhelinnumero: 0444793201

Postinumero: 86300

Postitoimipaikka: Oulainen

WWW-osoite: http://www.oulainen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Löytynoja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.loytynoja(at)oulainen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444793218

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda työllisyydenhoitomalli Oulaisiin, lisätä työllisyyttä ja ohjata asiakkaat erilaisiin työllisyyttä edistäviin palveluihin. Hankkeessa luodaan matalankynnyksen palvelupiste, järjestetään elämänhallintaa tukevaa ja työelämään valmentavaa ryhmätoimintaa työttömille sekä kehitetään uusista toimintamuodoista ja olemassa olevista toiminnoista hyvä ja toimiva palvelupolku asiakkaalle. Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin, elämäntilanteen ja työllisyyden edistäminen eri keinoin ja sitä kautta myös taloudellisen hyödyn saaminen kunnalle työmarkkinatukiosuuksien ja toimeentulotukimenojen pienenemisen myötä. Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat kaiken ikäiset oulaistelaiset työttömät, erityisen huomion kohteena ovat alle 29vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja ikääntyvät työttömät. Hankkeella pyritään lisäämään työllisyyttä, osallisuutta ja arjen hallintaa sekä lisäämään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeesta saatuja tietoja ja tuloksia hyödynnetään hankkeen jälkeisessä työllisyysasioiden suunnittelussa. Paikkakunnan luontoa hyödynnetään hyvinvointia lisäävänä elementtinä hankkeeseen osallistuvien keskuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat kaikenikäiset oulaistelaiset työttömät, erityisen huomion kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja ikääntyvät työttömät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat työttömien perheet ja läheiset, järjestöt, työnantajat ja muut toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 465

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 832

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 604

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 31

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 175

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulaisissa on selkeästi enemmän työttömiä miehiä kuin naisia. Te-hallinnon tilastoja ja työllisyyskatsauksia on käytetty hankkeen suunnitteluvaiheessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet tukevat sukupuolinäkökulman toteutumista. Kaikki asiakkaille suunnatut toimet soveltuvat sekä miehille että naisille ja ne räätälöidään yksilökohtaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutuminen kuuluvat tavoitteisiin, mutta hankkeen päätavoite ei ole yksistään sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Kestävä kehitys otetaan hankkeessa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa pyrimme tekemään ekologisia valintoja, käyttämään kimppakyytejä, välttämään turhaa kopiointia ja tulostamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Ilmastonmuutoksen riskit huomioidaan hankkeessa mahdollisuuksien mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus otetaan hankkeessa huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 5
Materiaalivalinnoissa suositaan ekologisia vaihtoehtoja, tulostusta ja turhaa kopiointia vältetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hanke tiivistää yhdistysten, yritysten ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja yhdistysten, yritysten ja heikossa työllistymisasemassa olevien henkilöiden välille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Mahdollisuuksen mukaan hankkeessa käytetään digitaalisia yhteyksiä, suositaan kimppakyytejä ja julkista liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työllistyminen ja työllisyyttä edistävät palvelut edistävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Työllisyyspalveluiden kehittäminen tasa-arvoistaa asiakkaiden työllisyyspalveluiden saantia. Hankkeen palvelut tasa-arvoistavat heikossa työasemassa olevia ja osatyökykyisiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hankkeeseen osallistuminen edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuuden kokemusta yhteiskunnallisella ja kulttuurisella tasolla.
Kulttuuriympäristö 6 5
Hankkeen avulla luodaan mahdollisuudet laajentaa oman elin- ja kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 6 5
Hankkeessa käytetään yhtenä hyvinvointia edistävänä toimintana luontoa sekä luontoliikuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-