Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22126

Hankkeen nimi: Järjestöjen etäpalvelut käyttöön

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2020 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1091823-7

Jakeluosoite: Kansankatu 13 A 28, 6. krs

Puhelinnumero: 0406895910

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://lappilaiset.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Kestilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.kestila(at)lapinsote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406895910

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etäpalveluiden merkitys korostuu koronarajoitusten aikana. Sosiaali- ja terveysjärjestöt haluavat olla aktiivisesti mukana tuottamassa etäpalveluita ja -toimintaa lappilaisille. Järjestöjen etätoiminnan löytäminen on aikaisemminkin ollut haastavaa, mutta erityisesti poikkeustila on nostanut esiin niiden vaikean löydettävyyden. Hanke perustuu järjestökentän tarpeeseen järjestöjen etäpalveluiden ja -toimintojen kartoituksesta, koonnista sekä niiden markkinoinnista lappilaisille. Hankkeeseen ovat sitoutuneet Lapin ensi- ja turvakoti ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry ja Lapin sydänpiiri ry sekä yhteistyökumppaneina mukana ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Lapin liitto.

Hankkeen tavoitteena on koota Lapissa tarjottavien sosiaali- ja terveysjärjestöjen etäpalvelut ja -toiminnot yhteiseen palvelutarjottimeen siten, että ne ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa yhdessä osoitteessa. Lisäksi tavoitteena on edistää Lapissa tarjottavien sosiaali- ja terveysjärjestöjen etäpalveluiden ja -toimintojen linkittymistä osaksi julkisen sektorin Virtu.fi -etäpalvelutarjotinta sekä ehkäistä digisyrjäytymistä vahvistamalla järjestöjen digipalvelukulttuuria.

Hankkeen tuloksena tieto Lapissa toimivien järjestöjen etäpalveluista ja –toiminnoista on koottu yhdelle palvelutarjottimelle lappilaiset.fi -verkkopalveluun. Tieto Lapissa toimivien järjestöjen etäpalveluista ja -toiminnoista lisääntyy ja ihmiset löytävät palvelut helposti hyödyntääkseen niitä. Myös julkisen sektorin palveluohjaus järjestöjen etätoimintaan tehostuu. Lappilaiset.fi -verkkopalvelusta on rajapintaratkaisuilla toteutettu sujuva yhteys Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitämään Virtu.fi -palveluportaaliin linkittäen lappilaisen sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan vahvemmin osaksi julkisen sektorin palveluita ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen etätoiminta on digisyrjäytymistä ehkäisevää. Etäpalveluita ja -toimintaa tarjoavat järjestötoimijat tukevat kohderyhmiensä etäpalveluiden käyttöä ja -toimintaan osallistumista. Järjestöjen välinen sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy etäpalveluiden ja –toimintojen kehittämisessä sekä digisyrjäytymisen ehkäisyssä.

Hankkeen toiminnan vaikutuksena lappilaisten on helppo saada apua ja tukea tai osallistua järjestöjen toimintaan välimatkoista riippumattomasti. Näin ihmisten osallisuus mahdollistuu paremmin, syrjäytymisriski pienenee ja hyvinvointi lisääntyy. Lappilaisten ihmisten ja järjestötoimijoiden digitaidot lisääntyvät ja lappilaisten järjestöjen digipalvelukulttuuri kehittyy myönteisemmäksi sekä digisyrjäytymistä ehkäiseväksi. Lappilaiset saavat tukea ja toimintaa etäyhteyksin erityisesti poikkeavissa olosuhteissa.

Horisontaaliset periaatteet ovat sisäänkirjoitettuina hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Lapissa toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapissa asuvat ihmiset
Muiden toimialojen järjestöt Lapissa (esim. nuorisojärjestöt, kyläyhdistykset, kulttuuri- ja liikuntayhdistykset).
Toimeksi.fi -palvelukokonaisuuden muut alueelliset verkkopalvelut valtakunnallisesti
Järjestöt muualla Suomessa – mallia voi levittää ja parastaa muilla alueilla
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset
Julkinen sektori

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 747

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 191

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 747

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 191

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kolari, Ranua, Ylitornio, Pello, Savukoski, Muonio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Keminmaa, Simo, Tornio, Pelkosenniemi, Enontekiö, Posio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei varsinaisesti liity sukupuolten tasa-arvoon vaan kaikkien ihmisten tasavertaisuuteen. Suurin osa sote-järjestöaktiiveista naisia. Mukaan pyritään saamaan myös miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei varsinaisesti liity sukupuolten tasa-arvoon vaan kaikkien ihmisten tasavertaisuuteen. Suurin osa sote-järjestöaktiiveista naisia. Mukaan pyritään saamaan myös miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei varsinaisesti liity sukupuolten tasa-arvoon vaan kaikkien ihmisten tasavertaisuuteen. Suurin osa sote-järjestöaktiiveista naisia. Mukaan pyritään saamaan myös miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kierrätys ja uusiomateriaalien käyttö aina, kun mahdollista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Paikallisten yrittäjien käyttö mahdollisuuksien mukaan, jos tarvitaan ostopalveluja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Järjestöjen etäpalvelujen ja -toimintojen kokoaminen ja markkinointi siten, että ne ovat vaivattomasti löydettävissä
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Etäyhteyksiä hyödynnetään aina, kun mahdollista. Kuitenkin myös kasvokkainen kohtaaminen on tärkeää markkinoinnissa. Järjestöjen etäpalveluiden käyttö vähentää liikkumista pitkien välimatkojen Lapissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen päämääränä vaikuttaa Lapissa asuvien ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävästi järjestöjen etäpälveluiden ja digituen avulla sekä välittömästi että välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen 8 7
Järjestöjen etäpalvelut ovat tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Palveluissa on myös sukupuolisensitiivisiä toimintoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Järjestöjen etäpalvelut ovat tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Myös yhteistyötä mm. saamelais-, maahanmuuttaja- ja kotouttamista edistävien järjestöjen kanssa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Järjestöjen etäpalvelut käyttöön – hankkeen idea syntyi järjestöjen verkostotapaamisessa, jossa todettiin, että järjestöjen tuottamia korona ajan etäpalveluja ja –toimintoja oli vaikea löytää. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli kerätä Lapissa toimivien järjestöjen etäpalvelut ja -toiminnot yhteiseen palvelutarjottimeen lappilaiset.fi -sivustolle. Palvelutarjottimesta löytyy etäpalveluita eri elämänvaiheissa olevien ihmisten tarpeisiin. Sivun päivittämisestä ja mainonnasta hankkeen päätyttyä vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys. Järjestöt voivat tulevaisuudessa itse ilmoittaa etäpalveluita ja -toimintoja etäpalvelutarjottimelle rekisteröitymällä lappialiset.fi -sivustolle. Hankkeessa myös markkinoitiin etäpalvelutarjotinta niin järjestöjen ja julkisen puolen työntekijöille kuin lappialisille ihmisille verkostoissa, paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Etäpalvelutarjottimen käytöstä on tehty video, jossa esitellään etäpalvelutarjotinta.

Hankkeen tavoitteena oli myös kartoittaa ja järjestää etäpalveluiden tuottamista tukevaa koulutusta Lapissa toimiville järjestöille. Hankkeessa pidettyjen koulutusten tavoitteena oli vahvistaa järjestöjen digipalvelukulttuuria ja näin ehkäistä digisyrjäytymistä. Hankkeessa järjestettiin koulutuksia tietoturva- ja tietosuojaetäpalveluissa, ideointiapua etäpalveluiden ja – toimintojen kehittämiseen sekä koulutusta vuorovaikuttamiseen ja esiintymiseen etäyhteyksissä. Koulutukset olivat kysyttyjä ja koulutuspaikat täyttyi todella nopeasti.

Hankkeen tavoitteena oli myös luoda lappilaiset.fi -sivustosta rajapintaratkaisulla yhteys virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen sivulle. Toimenpiteenä oli myös luoda rajapintaratkaisuja kuntien internetsivuille. Palvelutarjottimesta luotiin linkki Keminmaan, Kemin ja Enontekiön kunnan internet-sivuille. Virtu.fi -sivuston rajapintaratkaisun haasteeksi muodostui se, että hankkeen tuottamassa etäpalvelutarjottimessa palvelut ja toiminnot ovat linkkien taustalla, kun taas Virtu.fi:n toiminta-ajatus on, että sen kautta pääsee suoraan sähköiseen palveluun. Avoimeksi jää, voisiko myöhemmin osan etäpalvelutarjottimen palveluista linkittää suoraan neuvonta- ja vertaistukiosioon, esimerkiksi osaksi rakenteilla olevaa sähköistä perhekeskusta. Rajapintaratkaisukeskustelut Virtun osalta jatkuvat hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toiminnan kautta Lapin alueella toimivien järjestöjen etäpalvelut- ja toiminnot ovat helpommin saatavilla ja Lapissa asuvien on helpompi saada apua ja tukea kotoa käsin, välimatkoista riippumatta. Näin myös mahdollisuus ihmisten osallisuuteen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen on kasvanut, ja syrjäytymisriski pienentynyt. Hankkeessa on vahvistettu järjestöjen digipalvelukulttuuria tukemalla järjestöjä kehittämään ja tuottamaan etäpalveluja. Samalla myös on ehkäisty digisyrjäytymistä vahvistamalla järjestöjen digitaitoja.