Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22128

Hankkeen nimi: Eteenpäin Oulussa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tervarit Juniorit ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1104637-0

Jakeluosoite: Nuottasaarentie 12

Puhelinnumero: 040 3504816

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: https://www.tervaritjuniorit.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anniina Sunnari-Pietikäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anniina.sunnari(at)tervaritjuniorit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 3504816

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorisotyöttömyys on koko yhteiskuntaamme koskettava ongelma, jonka vähentämiseksi Tervarit Juniorit on tehnyt aktiivista työtä jo viiden vuoden ajan. Haluamme jatkaa tätä tärkeää työtä myös jatkossa hyviksi havaitsemillamme toimintatavoilla, sekä kokeilemalla myös uusia tapoja auttaa nuoria kohti työelämää. Hankkeemme tavoitteena on kahden ja puolen vuoden aikana auttaa työhön tai opintoihin 180 oululaista nuorta. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät ja työelämänulkopuolella olevat nuoret. Hanke auttaa kohderyhmäänsä eri tavoin löytämään työ/opintopaikan. Hankehenkilöstö tapaa asiakkaita henkilökohtaisissa tapaamisissa, joissa yhdessä luodaan työnhaun dokumentit ja tehdään tarvittavat hakemukset. Hyödyntämällä seuran aiemmin solmittuja yhteistyökumppanuuksia paikallisten toimijoiden kanssa, hanke välittää työhakijoita eri yrityksiin työhaastatteluihin ja myös piilotyöpaikkoihin. Hanke järjestää myös erilaisia lyhytkoulutuksia, joiden tarkoitus on parantaa osallistujiensa työelämävalmiuksia. Lisäksi hankehenkilöstö valmentaa ja tutustuttaa työelämään urheilusta ja seuratoiminnannasta kiinnostuneita henkilöitä työkokeilujen avulla. Työkokeilijoita otetaan seuraan kerrallaan neljä kappaletta.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat TE-palvelut, Oulun kaupunki, Osao ja muut paikalliset ammattioppilaitokset, sekä korkeakoulut, Maahanmuuttovirasto ja erityisesti paikallinen yrityselämä. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa ja muiden järjestötoimijoiden kanssa.
Hanke järjestää ohjattua työnhakua, työkokeilumahdollisuuksia urheiluseuroissa, neuvoja ja apua työn/opintopaikan hakuun, yritysvierailuja ja lyhytkursseja. Lyhytkursseja järjestetään erityisesti työvoimapula-aloille, kuten metalliteollisuus ja horeca.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 17–30 vuotiaat oululaiset työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Otamme mukaan myös yli 30-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat motivoituneita osallistumaan toimintaan. Hankkeeseen osallistumaan ovat tervetulleita myös maahanmuuttajat ja sellaiset turvapaikanhakijat, joilla on työnteko-oikeus voimassa. Hankeosallistujilta ei vaadita suomen kielen taitoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat paikalliset oppilaitokset ja pääasiassa paikalliset yritykset, mutta myös muut Suomessa toimivat yritykset. Kaupunki, paikalliset kolmannen sektorin toimijat ja urheiluseurat hyötyvät myös ihmisten työllistyessä tai päästessä opiskelemaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 312 075

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 755

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 370 598

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 214 117

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 451

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Aiemmassa Pallo Hallussa -hankkeessa on huomattu että suurin osa asiakkaista on miehiä. Uudessa hankkeessa pyritään erityisesti tavoittamaan toimintaan mukaan myös naisia. Yksi keino tähän on ottaa yhteys jalkapalloilevien lasten vanhempiin. Näin tavoitetaan myös kotiäitejä ja maahanmuuttajanaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mukaan tavoitellaan kaikkia sukupuolia ja naisten aktivointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Meneillään olevassa ESR-hankkeessa on huomattu, että naisille on helppo löytää töitä. Haasteellista on löytää toimintaan mukaan työn/opintopaikanhakijanaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hanketoiminnassa tasa-arvoisuus on yhtenä teemana ja seuran toimintatapoihin kuuluu myös keskustella tasa-arvokysymyksistä muista kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa tarvittaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa ei käytetä merkittävissä määrin luonnonvaroja. Luonnonvarojen kestävään käyttöön asiakkaat pääsevät perehtymään työllistyessään ja omaksuessaan työnantajansa toimintatapoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt mediassa paljon ja myös oululaiset yritykset ovat alkaneet entistä enemmän panostamaan kestäviin ratkaisuihin. Hankkeen kautta työllistyville tulevat ilmastonmuutoskysymykset ja kestävää kehitystä tukevat ratkaisut työnantajan kautta tutuiksi. Hankkeen asiakaspalvelu järjestetään kaupungin keskustassa hyvien bussiyhteyksien ja polkupyöräkaistan lähettyvillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminta ei liity suoraan vaikutuksen kohteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Hankkeen toiminta ei liity suoraan vaikutuksen kohteeseen. Hankkeessa suositaan joukkoliikennettä ja vältetään yksityisautoilua. Tällä on vaikutusta ilman puhtauteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei liity suoraan vaikutuksen kohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 1
Hankkeessa vältetään paperisen materiaalin tuottamista ja suositaan sähköisiä tiedotuskanavia. Huolehditaan myös kierrätyksestä asianmukaisella tavalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen toimitiloissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Hanke pyrkii työllistämään asiakkaitaan nimenomaan Oulun alueelle. Onnistuminen tuo alueen työnantajille uutta nuorta ja innokasta työvoimaa, sekä myös pitkän osaamisen omaavaa maahanmuuttajatyövoimaa. Tämä joukko auttaa työnantajia eri aloilta kehittämään toimintaansa ja elinkeinorakenne kehittyy alueellamme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeen toimintatapoja pyritään osaltaan juurruttamaan seuran ja yhteistyöseurojen toimintaan. Toimivia malleja ja yhteistyökumppanuuksia jaetaan myös alueen muiden työllisyystoimijoiden käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeen toiminnassa suositaan ekologisia kulkemismuotoja. Myös hankeosallistujille kartoitetaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kulkea uudessa työssä tai koulussa joukkoliikenteen välinein tai polkupyörällä, tai useita henkilöitä yhtäaikaisesti samaan työhön rekrytoitaessa myös kimppakyydein.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 7
Hankkeen päätavoitteena on työllistämisen ja opintoihin ohjaamisen keinoin edistää oululaisten nuorten hyvinvointia. Vaikutukset näkyvät myös välillisesti mm. syrjäytymisen vähentymisenä.
Tasa-arvon edistäminen 6 4
Hankkeen toiminta tukee kaikkien sukupuolien ja eri taustoista tulevien henkilöiden tasa-arvoista mahdollisuutta päästä elämässään eteenpäin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
Yritysyhteistyön kautta hanke levittää tietoa ja pyrkii vähentämään työnantajien ennakkoluuloja nuorten työkokemusta vailla olevien henkilöiden, sekä maahanmuuttajatyönhakijoiden palkkaamiseen liittyen. Hanke pyrkii myös murtamaan klassisia ajatuskuvioita, jonka mukaan jotkin opinto- tai työalat sopisivat vain yhdelle sukupuolelle.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen työllistämät maahanmuuttajat lisäävät yritysten kielitaitopohjaa ja tuovat työyhteisöihin myös kansainvälistä osaamista.
Ympäristöosaaminen 1 1
Ympäristöaloille työllistyvät henkilöt kartuttavat osaamistaan ja jakavat sitä työnantajayrityksille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-