Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22129

Hankkeen nimi: 3K - Kestävän Kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää osaamista ja osaamisen johtamista

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 0447250801

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: iiris niemonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ennakointi-ja laatuasiantuntija, yrityskehittäjä ja kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iiris.niemonen(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

3K -Kestävän Kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää Osaamista ja Osaamisen Johtamista
muutospäivitys 03/2021, muutospäivitys 22112022

Toteuttamisalue: Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat
Toteuttamisaika: 08/2020 - 12/20233
Kohderyhmä: Alue: yritykset ja organisaatiot ja palveluntuottajat, yhteensä 12 yritystä, 200 henkilöosallistujaa
Budjetti: n. 590 000 euroa
Rahoitus: ESR tl 3.7.1/Keski-Suomen ELY, alueen kunnat, osallistuvat yritykset

Hankkeen keskeinen päämäärä/tavoite: Edistää yrityksen osaamispääomaan ja sen jatkuvaan uudistamiseen rakentuvaa kilpailukykyä ja kasvua. Henkilöstövoimavaralähtöisen ajattelun nähdään tukevan työn tuottavuutta, työelämän laatua ja työhyvinvointia.

2023
Tavoitteena on luoda perusta jatkuvaan muutokseen soveltuvalle ketterälle yhteiselle osaamisen ennakointitoiminnalle. Ennakointiyhteistyö tukee kestävän osaamisen ja osaamisen johtamisen perustan rakentumista edistämällä alueen yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeiden tunnistamista ja niihin reagoimista.

2020-2022
Hankkeen tavoitteeseen pyritään edistämällä yritysten johdon ja työntekijöiden muutos- ja uudistumisvalmiuksia; Hanke keskittyy yrityksen tulevaisuuden osaamisen ennakointiin, henkilöstövoimavarojen tunnistamiseen, osaamisen ja osaajien varmistamiseen lisäämällä osaamisen johtamisen taitoja, ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja rekrytointivalmiuksia, työhön sitouttamista ja edellytyksiä työurien pidentämiselle.

Yrityskohtaisilla piloteilla ja kokeiluilla pyritään löytämään toimintatapoja ja työkaluja, uusia sosiaalisia innovaatioita, joilla em. tavoitteita edistetään ja joita voidaan levittää hyödynnettäväksi muissa alueen yrityksissä.

Pilotit painottuvat toimialoittain. Kokkolan seutukunnassa erityisesti kone- ja tuotantotekniikan toimiala ja sen liitännäisalojen yritykset. Kaustisen seutukunnassa painopistetoimialat.

Toimenpiteet piloteissa ja kokeiluissa kohdistuvat seuraaviin pääteemoihin:
*Tulevaisuuden osaamisen ennakoiminen
*Työntekijöiden ja työyhteisön osaamisen kehittäminen ja osaamispolkujen rakentaminen
*Koulutusten toteuttaminen (eri rahoituksella)
*Osaamisen johtamisen kehittäminen
*Työvoiman rekrytointivalmiuksien kehittäminen ja työyhteisöön, työhön sitouttaminen


Hankkeen tuotoksia/tuloksia:

*erilaiset valmennuspilotit
*työssä olevien uraohjaukset
*osaamiskartoitukset
*henkilöstösuunnitelmat ml osaamisen kehittämissuunnitelmat
*räätälöidyt koulutussuunnitelmat
*työelämäläheiset koulutuspilotit (eri rahoituksilla)
*rekrytointi- ja sitouttamismallit
*kumppanuusyhteistyömallit
*OJT-itsearviointityökalu
Hankkeen vaikutuksia:
*Yrityksien muutos- ja uudistumisvalmiudet vastata työelämän murroksen tuomiin haasteisiin paranevat - luodaan perustaa pysyville muutos- ja uudistumisvalmiuksille
*Osaamispääoma ja sen jatkuva uudistaminen sekä organisaation kyvykkyys opitaan näkemään merkityksellisenä liiketoiminnan osatekijänä
*Henkilöstövoimavaralähtöisen ajattelun nähdään tukevan työn tuottavuutta, työelämän laatua ja työhyvinvointia
*Osaamisen kehittämis-ja uudistamistarpeiden tunnistaminen, ennakoiva suunnittelu ja käytännön kehittäminen paranevat
*Osaamisen johtaminen kehittyy; tavoitteisuutta, suunnitelmallisuutta, uusia toimintatapoja, työkaluja, verkostoja
*Työssä olevien omat valmiudet oman työn kehittämiseen, osaamisen ylläpitämiseen ja uudistamiseen, työn säilyttämiseen, työmarkkinakelpoisuuteen, ammatilliseen liikkuvuuteen ja piteneviin työuriin paranevat
*Ennakoiva rekrytointiosaaminen kehittyy
*Osaamisen ja oppimisen kehittämiseen työelämäläheisiä toimintamalleja, työkaluja, sosiaalisia innovaatioita
*Jatkuvan oppimisen kulttuurille syntyy perusta
*Koulutusyhteistyökumppanuudet tiivistyvät ja syventyvät ja yhteistyö tuo selkeää lisäarvoa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

22112022:
3K 2023 kohderyhmänä on alue; alueen yritykset, organisaatiot ja niille palveluja tuottavat toimijat

03/2022 muutos:
COVID-19 -vaikutukset ja em. johtuvat monenlaiset yhteistyön käytännön rajoitteet haastavat hankkeessa erityisesti työntekijäkohderyhmän kanssa toteutettavaa toimintaa. Tätä ennakoiden:
1. työntekijöiden osallistujamäärätavoite pienennetään ja tavoitteeksi asetetaan 100 henkilöosallistujaa.
2. toteutettavien "muiden henkilötyöpäivien" määrätavoite 250 htpv pienennetään samassa suhteessa ja uudeksi tavoitteeksi asetetaan 100 htpv.


alkuperäinen:

Alueen yritykset; johto, avainhenkilöt, lähiesimiehet, työntekijät

Pilottiin valitaan 1-2 toimialaa, joista yhteensä noin 12 yritystä ja 250 työntekijää.
Pilotit painottuvat toimialoittain. Kokkolan seutukunnassa erityisesti kone- ja tuotantotekniikan toimiala ja sen liitännäisalojen yritykset. Kaustisen seutukunnan keskeiset painopistetoimialat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pilottitoimialat ja Kpedu:n pilottitoimialojen koulutusalat ja kouluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 471 668

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 449 282

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 561 642

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 534 937

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Lestijärvi, Toholampi, Veteli, Kannus, Perho, Halsua, Kaustinen, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
sukupuolinäkökulma ei ole painottunut hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
valtavirtaistaminen ei ole painottunut hankkeessa, välillisesti siihen voi olla hankkeella vaikutusta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
ei
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
hankkeessa tuotetaan aineettomia tuotteita ja palveluja - ks. kohta tulokset/tuotokset - ja niillä on sekä välitöntä että välillisiä vaikutuksia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei
Kulttuuriympäristö 0 0
ei
Ympäristöosaaminen 1 3
valmennuksissa ym. tuodaan esille tulevaisuuden työmuotojen esim. etätyö ja digitalisoitumisen mahdolllisuuksia ja hyötyjä myös kestävän kehityksen näkökulmasta

9 Loppuraportin tiivistelmä

3K - Kestävän Kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää osaamista ja osaamisen johtamista (S22129)
https://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/3k

3K-hanketta toteutettiin Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa ajalla 08/2020-12/2023. Hankkeen kokonaisbudjetti oli n. 590000 euroa. Hankkeen rahoitti ESR 3.7.1 Keski-Suomen ELY, alueen kunnat ja yritykset.

Hankkeen kohderyhmänä olivat alueen yritykset, niiden henkilöstö sekä alueelliset toimijat. Hankkeessa aloitti 13 yritystä/organisaatiota sekä 223 henkilöä. Lisäksi avoimeen toimintaan osallistujia oli yhteensä 683. Hankkeessa kertyi 311 htpv. Asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin.

3K -hankekokonaisuus on ennakoinut osaamisen johtamisen merkityksen korostumista muuttuvassa työelämässä. Hanke loi perustaa sekä yritysten strategiseen osaamisen johtamiseen (08/2020-12/2023) että käynnisti laadullista alueellista yhteistä osaamisen johtamista (hankkeen jatko 01-12/2023).

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli edistää yrityksen osaamispääomaan ja sen jatkuvaan uudistamiseen rakentuvaa kilpailukykyä ja kasvua. Lisäksi jatkohankkeessa tavoitteena oli luoda perustaa jatkuvaan muutokseen soveltuvalle ketterälle yhteiselle osaamisen ennakointitoiminnalle.

Hanketta on toteutettu onnistuneesti suunnitelmien mukaisesti. Toiminta-ajan puitteissa hanke on luonut ja pilotoinut toimintatapoja ja -malleja, järjestänyt tilaisuuksia, toteuttanut toimenpiteitä, kehittänyt työkaluja ja luonut ekosysteemiä, verkostoja yhteistyöntapoja sekä yrityslähtöiseen että alueen yhteiseen osaamisen strategiseen johtamiseen, yhdessä yritysten ja alueen toimijoiden kanssa.
Hankkeen keskeisiä tuloksia olivat mm:
• yritys/organisaatiopilotit ja heidän kanssaan räätälöidyt palvelukokonaisuudet, erilaiset yrityslähtöiset toteutustavat
• em. pilottien tukeminen ja verkottaminen asiantuntijapalveluihin
• perusta ns. ulkoiselle HRD-tukipalvelulle, palveluyhteistyölle
• erilaiset toimintaa tukevat kartoitukset
• alueen yritysten ja toimijoiden verkottaminen tulevaisuustiedon äärelle
• alueen yritysten ja toimijoiden tulevaisuusajattelua, ennakointikyvykkyyttä ja yhteistä tulevaisuustyötä tukevat avoimet tilaisuudet,
tapahtumat, työpajat, benchmarking ja em. liittyvä yhteistyö
• toteutusta ja palvelutoimintaa tukeva kehittämis- ja pilotointityö; työkaluja, rakenteita, malleja sekä alueellisia että yrityskohtaisia
prosesseja osaamisen johtamista tukemaan esim.
o osaamiskartoitukset, osaamisen johtamiseen sähköinen työkalu (OJT)
o yrityskohtaisia tuotoksia esim. Osaamisen johtamisen käsikirja
o alueen ennakointimallin, tulevaisuustyöskentelyn ja yrittäjyyden tulevaisuuskortit
o osaamisen ennakoinnin kehittämistyöryhmä – jatkaa KOE-hankkeessa

.laaja toimintaa tukeva asiantuntija- ja palveluntuottajaverkosto, ekosysteemi

Hanke on ollut pääavaus sekä yrityslähtöiselle että alueelliselle strategiselle osaamisen johtamiselle. Työtä jatketaan sekä alueellisessa verkostossa että ylimaakunnallisessa yhteistyössä. Vastaavalle hanketoiminnalle nähdään tarvetta jatkossakin.