Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22130

Hankkeen nimi: Sata uraa ammatillisesta!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Länsirannikon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2245018-4

Jakeluosoite: Satamakatu 19

Puhelinnumero: 02 623 7100

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.winnova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Maarit Elisabet Vaahtio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanke-ja kansainvälisen toiminnan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.vaahtio(at)winnova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 455 8279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Kankaanpään Opisto, 0280690-5
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, 0203929-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sata uraa ammatillisesta! -hanke kokoaa uudenlaisia työelämän verkostoja ammatillisen II asteen koulutuksen vahvistamiseksi, työelämävastaavuuden parantamiseksi sekä opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymisen tukemiseksi. Opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden, vastavalmistuneiden sekä jo hetken työelämässä olleiden henkilöiden sekä heidän työnantajiensa näkemyksiä ja mielipiteitä ammatillisen koulutuksen työmarkkina- ja työelämävastaavuudesta nostetaan aiempaa painokkaammin esiin. Ammatillisen koulutuksen sisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä sekä työelämään ohjausta parannetaan opintonsa päättäneiden, työelämään siirtyneiden sekä työnantajien kokemusten pohjalta.

Hanketta on valmisteltu satakuntalaisten ammatillisen II asteen oppilaitosten yhteistyönä erilaisissa asiantuntijaryhmissä sekä oppilaitosten sisällä muun muassa strategisen kehittämisen yhteydessä. Hankkeen tarpeesta ja toteutustavoista on keskusteltu myös alueen työnantajien sekä oppilaitosten opiskelijoiden kanssa.
Sata uraa ammatillisesta! -hanke verkostoi Satakunnan II asteen ammatilliset oppilaitokset Kankaanpään Opiston, Sataedun ja WinNovan ja alueen työantajat kokoamalla ammatillista oppilaitoksista valmistuneet alumniverkostoon, kehittämällä kummiyritystoimintaa erityisesti vaikeammin työllistyvien opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymisen tueksi sekä vahvistamalla opettajien työmarkkinatuntemusta ja opiskelijoiden työnhaun/työllistymisen tukemisen edellyttämää osaamista. Ammatillisen koulutuksen sisältöihin haetaan parempaa työelämävastaavuutta valmistuneille ja heidän työnantajilleen kohdennettavan seurantatutkimuksen (opettajien käynnit työpaikalla, haastattelut, kyselyt) kautta. Tätä tietoa käytetään opetussisältöjä ja -menetelmiä kehitettäessä.

Alumnitoiminta kokoaa Kankaanpään Opistosta, Sataedusta ja WinNovasta ammattiin valmistuneista työelämään ja/tai jatko-opintoihin siirtyneistä henkilöistä satakuntalaisen ammatillisen osaamisen työelämänasiantuntijaverkoston ja ottaa heidät mukaan alueen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Alumnien osaamista ja verkostoja hyödynnetään opiskelijoiden uraohjauksen eri vaiheissa sekä opetussisältöjen ja -menetelmien kehittämisessä. Alumnitarinoilla lisätään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.
Valmistuneiden kokemuksia ammatillisen koulutuksen vastaavuudesta työelämän tosiasiallisiin osaamistarpeisiin kartoitetaan kyselyin ja haastatteluin. Valmistuneilta pyydetään Amis-palaute opintojen päättövaiheessa mutta työelämään siirtyneiden kokemuksia suoritetun tutkinnon ja koulutuksen vastaavuudesta ei kerätä. Kartoituksessa sovelletaan Turun yliopistossa käytössä olevaa mallia sekä hyödynnetään eurooppalaisessa Ditoga-yhteistyöhankkeessa tarkoitukseen koottua kysymyspatteristoa. Vastaukset analysoidaan ja niitä käytetään opetussisältöjä, -menetelmiä ja oppimisympäristöjä uudistettaessa.

Sata uraa ammatillisesta! -hanke hyödyntää sekä jo päättyneitä että käynnissä olevia hankkeita jalostamalla edelleen niissä kehitettyjä toimintamalleja: WinNovan Winkkarissa kehitetty työnhaun neuvontapalveluiden ja pop up –rekrytilaisuuksien toteutusmalli leviää Kankaanpään Opistoon ja Sataeduun. WinNova sparraa Kankaanpään Opistoa ja Sataedua toimintamallin käynnistämisessä. Lisäksi hanke jalostaa edelleen WinNovan Winkkari-hankkeessa kehitettyä työelämäyhteistyömallia erityisopiskelijoiden työllistymisen tukemisesta siirtämällä painopisteen julkiselta sektorilta yksityiselle sekä pop up -rekryjä koskemaan myös oman työssäkäyntialueen ulkopuolisia työmahdollisuuksia sekä eurooppalaisia työmarkkinoita. Kohti työtä 2.0 -hankkeessa kehitetty Amisappi laajenee sisältämään myös alumnitarinoita.
Hankkeen tuloksena satakuntalainen ammatillinen koulutus lisää vetovoimaisuuttaan, opiskelijat kiinnittyvät työmarkkinoille, motivoituvat samalla jatkuvaan oppimiseen ja rohkaistuvat ammatilliseen liikkuvuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kankaanpään opistossa, Sataedussa ja WinNovassa opiskelevat opiskelijat sekä edellä mainituista oppilaitoksista valmistuneet ja työmarkkinoille siirtyneet. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat. Alueen työnantajat. Kankaanpään opiston, Sataedun ja WinNovan opettajat sekä muu henkilöstö.

Hakemuksen kohdassa 12.2. määritellyt työssä olevat (ml. yrittäjät) ovat Kankaanpään opistossa, Sataedussa ja WinNovassa opiskelleita, nyt jo työmarkkinoille siirtyneitä henkilöitä; työnantajien ja yritysten sekä organisaatioiden edustajia sekä Kankaanpään opiston, Sataedun ja WinNovan henkilöstöä. Noin 20 % edustaa oppilaitosten henkilöstöä; loput eli n. 80 % tavoitemäärästä on työelämän toimijoita.


Sataedu työllistää n. 260 henkilöä ja toimipaikat sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa, Sataedun opiskelijamäärä on noin 3200. WinNovan henkilöstömäärä on n. 510 ja toimintaa on mm. Laitila, Uusikaupunki, Rauma, Pori ja Ulvila, WinNovan opiskelijamäärä n. 6000. Kankaanpään opiston henkilöstömäärä on 12 vakituista työntekijää ja 55 tuntityöntekijää, opiskelijamäärä ammatillisessa koulutuksessa 328 ja toiminta-alue Kankaanpää, Pori ja Tampere, muistihoitajakoulutuksia myös Turussa ja Uudessakaupungissa. Hankkeen osallistujat tulevat kaikista kolmesta oppilaitoksesta ja oppilaitosten työelämäkumppaneista sekä oppilaitosten edustamilta alueilta huomioiden hankkeen toteutusalue. Suunnitteluvaiheessa voidaan arvioida, että osallistujat jakaantuvat oppilaitoksien kokojen mukaisessa suhteessa: Kankaanpään Opisto n. 10 %; Sataedu n. 35 % ja WinNova n. 55 %.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat ja työyhteisöt, jotka tarjoavat opiskelijoille työllistymismahdollisuuksia. Muut oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 552

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 427

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 499 403

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 903

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi, Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan, Vakka-Suomen

Kunnat: Pori, Pyhäranta, Nakkila, Huittinen, Harjavalta, Pomarkku, Kokemäki, Säkylä, Rauma, Eura, Ulvila, Kankaanpää, Merikarvia, Uusikaupunki, Eurajoki, Jämijärvi, Karvia, Laitila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 99

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 280

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa hyödynnetään koulutuksen järjestäjien keräämää tilastotietoa keskeyttäneistä ja eronneista opiskelijoista, jotka osoittavat, että nämä ilmiöt ovat pojille tyttöjä tyypillisempiä. Nämä tulokset heijastuvat myös nuorten työttömyyttä kuvaavissa sukupuolijakaumissa. Hankkeessa hyödynnetään koulutuksen järjestäjien keräämää tilastotietoa eri koulutusalojen opiskelijoiden sukupuolijakaumasta. Näistä ilmenee, että tietyt koulutusalat (esim. hius- ja kauneudenhoitoala) ovat vahvasti naisvaltaisia ja tietyt koulutusalat (esim. sähköala, autoala) miesvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ohjaustoimenpiteissä sitoudutaan sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen, joka yhtäältä kiinnittää huomiota sukupuolen ohjaavaan merkitykseen koulutusalan valinnassa, toisaalta pyrkii tunnistamaan ja purkamaan niitä esteitä, jotka ylläpitävät sukupuolittunutta työnjakoa niin koulutusaloilla kuin työelämässäkin. Sukupuolinäkökulman huomioiminen on yksi tekijä, joka edistää opiskelijan kiinnittymistä työmarkkinoille. Alumnitarinoissa ja -videoissa pyritään tuomaan esiin ns. epätyypillisiä koulutus- ja työuria, joissa nainen toimii miesvaltaisella alalla tai mies naisvaltaisella alalla. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota nuorten miesten kohonneeseen riskiin jäädä syrjään koulutuksesta ja työelämästä, ja toisaalta kannustetaan tyttöjä hakeutumaan miesvaltaisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Mm. hankkeen ohjaustoimenpiteissä sitoudutaan sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen, alumnitarinoissa ja -videoissa tuodaan esiin sukupuolen suhteen epätyypillisiä koulutus- ja työuria, mutta hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Syrjäytymisen ehkäiseminen on kestävän kehityksen mukaista toimintaa, mikä ilmenee vähenevänä palvelutarpeena ja sitä kautta luonnonvarojen säästymisenä. Hankkeen kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkokouksina, näin vältetään turhaa autolla liikkumista. Matkat valtakunnallisiin tapahtumiin ja seminaareihin tehdään pääsääntöisesti julkisilla kulkuvälineillä välttäen yksityisautoilua. Turhaa tulostamista ja paperinkulutusta pyritään välttämään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hanketta toteutetaan alueellisesti. Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkokouksina, näin vältetään turhaa autolla liikkumista. Matkat valtakunnallisiin tapahtumiin ja seminaareihin tehdään pääsääntöisesti julkisilla kulkuvälineillä välttäen yksityisautoilua.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeessa pyritään uusiomateriaalien käyttöön esim. kun tarvitaan paino- tai printtimateriaaleja. Digitaaliset ohjausmenetelmät / digitaalinen infopaketti vähentävät syntyvän jätteen määrää ja turhaa liikumista. Turhaa paperin kulutusta ja tulostamista pyritään välttämään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Joustavien ja nopeiden koulutus- ja työelämäsiirtymien myötä saadaan turvattua alueen yritysten ja organisaatioiden työvoimatarve. Seurantatutkimuksen toteuttaminen ja tulokset antavat tietoa ammatillisen koulutuksen alueellisesta työelämävastaavuudesta, jolloin koulutusta voidaan kehittää mm. sisältöjen ja oppimisympäristöjen osalta paremmin työelämän aitoja työtehtäviä vastaavaksi. Hankkeen toimenpiteet esim. Winkkari-toimintamallin osaksi kehitettävät opiskelijan työnhakualuetta ja ammatillista liikkuvuutta lisäävät pop up -rekrytapahtumat kasvattavat opiskelijoiden työnhakualuetta ja näin turvaavat paremman työvoimatarjonnan. Alumnitoiminta lisää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta alueella, näin turvataan osaavan työvoiman saatavuus alueen yrityksille ja organisaatioille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Hankkeessa kehitettävät ja pilotoitavat toimintamallit (esim. alumnitoiminta, kummiyritystoiminta) ovat aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 9
Hanketta toteutetaan alueellisesti. Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkokouksina, näin vältetään turhaa auton käyttöä. Matkat valtakunnallisiin tapahtumiin ja seminaareihin tehdään pääsääntöisesti julkisilla kulkuvälineillä välttäen yksityisautoilua. Digitaaliset työvälineet ohjaustilanteissa ja perehdytyksessä (digitaalinen infopaketti) vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymisen edellytyksiä kehittämällä siirtymävaihetta koulutuksesta työhön huomioiden opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Esim. kummiyritystoiminnan yksi elementti on erityistä tukea tarvitsevien / vaikeammin työllistyvien henkilöiden sekä heidän työnantajiensa tukeminen työuran alkutaipaleella, mikä ehkäisee syrjäytymistä sekä lisää sosiaalista yhdenvertaisuutta. Opiskelijan tehokkaampi työllistyminen parantaa henkilökohtaista hyvinvointia, mutta myös hyvinvointia koko yhteiskunnan tasolla sekä kestävää yhteiskuntarakennetta. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus kasvaa mm. alumnitoiminnan avulla, tämä parantaa työvoiman saatavuutta alueella ja lisää alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Hanke huomioi erilaiset oppijat ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat edistäen näin tämän kohderyhmän tasa-arvioisia työllistymismahdollisuuksia. Esim. kummiyritystoiminnan yksi elementti on erityistä tukea tarvitsevien / vaikeammin työllistyvien henkilöiden sekä heidän työnantajiensa tukeminen työuran alkutaipaleella, mikä ehkäisee syrjäytymistä sekä lisää sosiaalista yhdenvertaisuutta. Sukupuolten tasa-arvo toteutuu mm. siten, että pyritään rekrytoimaan mukaan toimenpiteisiin tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Lisäksi esim. alumnitarinoissa tuodaan esiin ns. epätavallisia uratarinoita, jotka voivat kannustaa naisia hakeutumaan miesvaltaisille aloille tai miehiä naisvaltaisille aloille. Pitkällä aikavälillä tämä tasottaisi mm. naisten ja miesten välisiä palkkaeroja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke huomioi erilaiset oppijat ml. erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja maahanmuuttajat edistäen näin näiden kohderyhmien tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteissä voi olla mukana maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jolloin edistetään tämän kohderyhmän yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, esim. alumnitoiminnassa ja -tarinoissa/-videoissa voidaan tuoda esiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutus- ja uratarinoita.
Kulttuuriympäristö 8 9
Hankkeen tavoitteena on edistää työmarkkinoiden tasa-arvoa ja opiskelijoiden yhdenvertaisia työllistymismahdollisuuksia, mikä vahvistaa osaltaan myös paikallista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 2
Ei suoraa vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-