Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22131

Hankkeen nimi: Digitalisaatio osaksi arkea -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemijärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Jakeluosoite: Aikuisten psykososiaaliset palvelut, sairaalakatu 9

Puhelinnumero: 040 139 8228

Postinumero: 98100

Postitoimipaikka: Kemijärvi

WWW-osoite: http://www.kemijarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkola Tuula Hellevi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aikuisten psykososiaaliset palveluiden osastonhoitaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.valkola(at)kemijarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 139 8228

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DIGITAITOJEN KEHITTÄMINEN OSAKSI ASIAKASTYÖTÄ
Digitalisaatio osaksi arkea -hankkeen tavoitteena on kehittää syrjäytymisvaarassa oleville ja/tai haasteellisen elämän tilanteessa olevien mielenterveys- tai päihdeongelmaisille tai syrjäytymisvaarassa oleville perheille osallisuutta tukevia toimintamuotoja poikkeusoloissa. Kansanterveyshaasteena ovat mielenterveyden häiriöt sekä niihin lukeutuvat päihdeongelmat. Tämä koskee niin nuoria kuin aikuisiakin, eikä poikkeustila (Covid-19) yhtään helpota tilannetta, vaan uusia haasteita tulee koko ajan. Eristäytyminen sosiaalisista kanssakäymisistä tuo mukanaan omia haasteita; yksinäisyyden, erilaisia pelkotiloja, erilaista päihdekäyttäytymistä, itsetuhoisuutta jne. Etä- ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen voidaan tuoda osallisuutta tukevia palveluita niitä tarvitseville sekä turvata heidän perustarpeet: ohjaamalla heidät oikeiden palveluiden ja tuen piiriin. Digitalisaatio osaksi arkea –hankkeen tarkoitus on löytää erilaisia keinoja heikossa asemassa olevien palveluiden saatavuuteen Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Digitalisaatio osaksi arkea -hankkeen tarkoituksena on kehittää erilaisia sähköisiä palveluita yhdessä kaupungin oman organisaation kanssa, painottuen Aikuissosiaalityöhön ja Aikuisten Psykososiaalisiin palveluihin. Tarkoituksena on selvittää digitalisaation mahdollisuuksia perheiden tukimuotona sekä osana mielenterveys- ja päihdetyötä. Miten vanhemmuuden ja/tai asiakkaiden arjen tukeminen ja ohjaaminen onnistuisi etänä? Poikkeustilanteissa on haasteellista asiakkaan tai perheen vanhempien tukeminen akuuteissa haastavissa perhetilanteissa tai trauma/kriisitilanteissa. Nyt poikkeusoloissa on mahdollisuus kehittää erilaisia toimintamalleja, jota voidaan jatkossa hyödyntää ns. normaalioloissakin.

Tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen digitalisaation avulla. Ajatuksena olisi perustaa Digitalisaatio osaksi arkea –hankkeen avulla ”auttava puhelin” tai ''sähköinen yhteydenotto -lomake'', johon asiakkaat voisivat ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Eri tutkimusten ja kyselyjen mukaan nuoret aikuiset ovat tottuneet käyttämään etäyhteyksiä. Joskus voi olla helpompaa kohdata työntekijä ensimmäisiä kertoja etänä ja nimettömänä. Mahdollisuus etänä kohtaamiseen voisi madaltaa kynnystä ensimmäiseen yhteydenottamiseen. Kun luottamus on jo alkanut muodostumaan, niin olisi helpompi kohdata työntekijä kasvokkain tai etäyhteydellä.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden/perheiden suurin haaste on se, että heillä ei ole tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja käytössään. Jos asiakkaalla ei ole tietokonetta tai älypuhelinta, sim-korttia, puheaikaa tai tietoturvallista ohjelmistoa, se asettaa rajoituksia etäyhteyksille (myös puhelut). Myös tämän hetkinen poikkeustilanne (Covid-19) tuo omat haasteet kasvokkain tapaamiseen. Digitalisaatio osaksi arkea -hankkeen tarkoitus on tukea ja järjestää työntekijöille erilaisten etäohjelmien käyttökoulutusta ja tehdä koulutusmateriaaleja sekä kouluttaa kuinka asiakas kohdataan etänä, esimerkkinä ratkaisukeskeinen kohtaamiskoulutus .Asiakkaille voitaisiin myös tarjota etäohjelmien käyttökoulutusta sekä muita koulutuksia liittyen ravitsemukseen, ohjata jumppaa, tarjota vertaiskoulutusta verkossa jne. Lisäksi tarvitaan markkinointia asian tiimoilta eli tiedottamista eri keinoin esim. kaupungin sivut, paikallislehti, sähköiset mikro- ja yhteisöpalvelimet.
Digitalisaatio osaksi arkea -hankkeen tarkoituksena on vastata tähän alueeseen. Aikomuksena olisi järjestää Kemijärven asukastuvan yhteyteen 2-3 nettiyhteydellä varustettua tietokonehuonetta, johon asiakas voi varata ajan itselleen. Projektityöntekijä on tiettyinä aikana paikalla, jolloin hän voi avustaa asiakasta tarvittaessa nettiyhteyden käytössä ja toimia apuna tarvittaessa asioinnissa. Hankkeen tarkoitus olisi hankkia pari kolme tablettia. Näitä voitaisiin lainata/vuokrata asiakkaille etäyhteyksiä varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä:
1.Haasteellisessa tilanteessa olevat perheet sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset. Asiakkaiden ikä voi vaihdella 18- 65 – vuotiaisiin. Tavoitteena on tukea digitaalisen menetelmin perheen tai asiakkaan arkea ja turvata heille tarvittavat palvelut poikkeusoloissa. Haasteet voivat liittyä psyykkisiin, fyysisiin, ja sosiaalisiin tilanteisiin.
2.Aikuisten psykososiaalisten palveluiden ja Perhepalveluiden työntekijät sekä muut kaupungin yksiköiden työntekijät, jotka työskentelevät kohderyhmän kanssa.
3.Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Asiakkaiden omaiset ja läheiset
2. Kokemusasiantuntijat
3. Vapaaehtoistyöntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 011

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 599

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 763

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 748

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen pyritään saamaan naisia ja miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mahdollisuuksien mukaan otetaan sukupuolinäkökulma hankkeessa, myös erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa otetaan huomioon tasa-arvo kaikkien hankkeessa työskentelevien kesken.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen aikana tulleet jätteet käsitellään jätemääräysten mukaan. Pyritään kehittämään digitalisaation käyttöä ja sitä kautta vähentää mm. paperijätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Suositaan paikallisia tuotteita ja palveluita mahdollisuuksien mukaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Sosiaalipalvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
liikkumista eri paikkoihin välttämään
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Psyykkinen ja fyysisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Edistetään sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa, kun asiakkaat motivoidaan toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti sukupuolesta ja tausta riippumatta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeen toiminnassa on myönteinen asenne ja ilmapiiri ympäristöasioihin. Ympäristön hyödyntäminen osaksi kuntoutusnökökulmaa digitaalisin menetelmin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitalisaatio osaksi arkea -hanke sai Euroopan sosiaalirahaston ja Kemijärven kaupungin rahoitusta keväällä 2020. Kevään 2020 koronaviruspandemian aiheuttamien valtakunnallisten ja kansainvälisten rajoitus- ja sulkutoimien vuoksi hankkeelle nousi selkeä tarve. Hankkeessa kehitettiin yhdessä Kemijärven kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa sähköisiä palveluita, lisättiin kohderyhmän osallisuutta digitaalisia menetelmiä hyödyntäen, opetettiin digitaitoja, integroitiin Kemijärven kaupungin asukastupa Raatipirtille digineuvontaa ja -toimintaa sekä kehitettiin etäkuntouttavaa toimintamallia eli sosiaalisen etäkuntoutuksen toimintamallia. Hanke alkoi Kemijärvellä elokuussa 2020 ja päättyi kesäkuussa 2021. Kohderyhmänä olivat haasteellisessa tilanteessa olevat perhe-, sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijät.

Hankkeen yhtenä tuloksena Kemijärvellä avattiin sähköinen yhteydenotto mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kuntalaiset voivat nyt ottaa yhteyttä joko anonyymisti tai vahvasti tunnistautuneena Virtu-palveluportaalin kautta. Yhteydenotto on mahdollista kaikkina vuorokaudenaikoina ja palvelulla siten pyritään asiakaslähtöisyyden sekä palveluiden saatavuuden parantamiseen. Lomakkeen laadinnassa on pyritty huomioimaan saavutettavuusvaatimukset. Yhteydenottoa on markkinoitu paikallisesti niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kuin kaikille kuntalaisille.

Digineuvontaa toteutettiin hankkeen alusta jatkuen hankkeen loppuun saakka. Hankkeen päätyttyä digineuvonta jatkuu asukastuvan ja avokuntoutusyksikön ammattilaisten toimesta. Digineuvonnassa on ohjattu asiakkaita pääasiassa yksilöllisesti, mutta myös ryhmissä kokoontumisten ollessa mahdollisia. Yksilölliseen digineuvontaan on todettu olevan tarve ja hankesuunnitelmaankin viitaten yhtenä haasteena on se, ettei kaikilla ole tasavertaisia edellytyksiä asioida sähköisissä palveluissa eikä hyödyntää arjessaan teknologiaa tai digitalisaatiota. Haasteet liittyvät syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden henkilöiden kohdalla usein kyvykkyyteen, osaamiseen, motivaatioon ja/tai tarpeellisen teknologian puuttumiseen. Digitalisaatio osaksi arkea -hankkeen toimintaan hankittiin kaksi tablettitietokonetta, jotka jäivät hankkeen päätyttyä asiakkaiden käyttöön asukastuvalle sekä avokuntoutuksen päivätoiminnan yksikköön. Hankkeen työntekijät tukivat ja pyrkivät edistämään asiakkaiden oppimista, sisäisen motivaation kehittymistä ja teknisiä taitoja. Näin saatiin hyviä tuloksia ja kokemuksia digineuvonnasta.

Digineuvonta toteutettiin matalan kynnyksen palveluna, jota tavoitellaan myös sosiaalihuoltolain mukaisella sosiaalisella kuntoutuksella. Hankkeessa kehitettiin sosiaalisen etäkuntoutuksen toimintamallia yhteistyössä Kemijärven kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa, jonne toimintamalli jää käyttöön. Etäkuntoutuksessa yhdistetään joustavasti asiakkaan tilanteeseen parhaiten soveltuvia kuntouttavia menetelmiä. Asiakkaan kuntoutus voi tapahtua yhtä lailla kasvotusten ammattilaisen kanssa kuin hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia, jota on hankkeen aikana koottu myös etäkuntoutustoimintaa ajatellen.Ammattilaisten digitaitoja lisättiin koulutuksella asiakastyön toteuttamiseksi etänä. Koulutusta hankittiin ulkopuolisilta toimijoilta ja hankkeen työntekijät opastivat ja jalkauttivat organisaation käytössä olevia etätyöalustoja ammattilaisten käyttöön. Etätyöskentelyalustaa hyödyntäen tietoa pyrittiin kokoamaan ja jäsentämään, jolloin ammattilaisilla olisi helppo löytää esimerkiksi etäkuntouttavaan toimintaan tarvitsemansa materiaalit. Ammattilaiset pääsivät keväällä 2021 harjoittelemaan etätyöskentelyä kokoontumisrajoitusten aikaan erään ryhmätoiminnan käynnistyttyä etätyöalustan kautta. Voitiin todeta, että asiakkaiden motivaation ollessa korkea oppiminen oli varsin nopeaa ja mielekästä.

Hankkeessa on tehty koko ajan tiivistä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä on tehty Kemijärven kaupungin eri ammattilaisten kanssa tapahtumien, toiminnan ja tulosten laatimiseksi niin nuorisotyön kuin perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Hankeyhteistyötä on myös tehty paikallisesti toimivien hankkeiden kanssa siten, että yhteistyö on tukenut molempien hankkeiden tavoitteiden toteutumista.

Digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi on tärkeää huomioida erityisesti yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien osalta digiyhteiskunnassa ja sen kehityksessä kiinni pysyminen. Julkisten toimijoiden digitaalisten palveluiden sujuva ja itsenäinen käyttäminen vaatii päivitettäviä taitoja. Lähipalveluiden vähentyessä, sähköisen asioinnin lisääntyessä ja koronapandemian vaikutusten kohdistumisen vuoksi hankkeen kohderyhmä on tärkeää huomioida jatkossakin. Useat palvelut vaativat asianmukaisesti vahvan tunnistautumisen, mutta esimerkiksi vahvan tunnistautumisen mahdollisuudet eivät vielä toteudu kaikilla kansalaisilla. Selvitysten mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjistä pieni osa käyttää monialaisesti ja paljon palveluita. Digitalisoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kansallisia palveluita olisi syytä huomioida tämä pienten, mutta mahdollisesti paljon palveluita tarvitsevien asiakasryhmien digiosaamisen vahvistaminen.