Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22132

Hankkeen nimi: Timantti - Pienyrittäjän tukihanke koronakriisistä selviytymiseksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.8.2020 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Edukai Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1560488-6

Jakeluosoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 044-7157794

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.edukai.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Anne Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.huotari(at)edukai.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101393

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaviruksesta aiheutunut poikkeustilanne on nopeasti aiheuttanut arvioiden mukaan Suomen taloushistorian pahimman tilanteen. Yritysten myynti ja asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Kriisin alkuvaiheessa etenkin monet yksin- ja pienyrittäjät ovat joutuneet nopeasti suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja yritysten tulevaisuus on vaakalaudalla.

Muutostilanteesta selviytyminen edellyttää monenlaista tukea. Tässä hankkeessa luodaan ja toteutetaan mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin perustuva yrittäjien jaksamista ja selviytymistä tukeva valmennusohjelma. Hankkeen tarjoamalla valmennuksella vahvistetaan yrittäjien uskoa ja luottamusta tulevaan sekä tuetaan heitä jatkosuunnitelmien laatimisessa.

Valmennusohjelmat räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaisesti. Toteutus n. 10 hlön pienryhmissä koostuen lähi- ja etävalmennuksesta ryhmässä sekä yksilöllisesti. Valmennukseen voi tulla mukaan nonstop tyyppisesti. Menetelmissä korostuu vertaistuen merkitys, tavoitteena on luoda pienryhmiin luottamuksellinen ilmapiiri, minkä puitteissa ryhmä voi jakaa kokemuksiaan.

Valmennusten jaksamista ja hyvinvointia tukevia sisältöjä ovat mm.
- Kriisin kohtaaminen ja kriisitilanteessa toimiminen
- Muutoksen kohtaaminen ja toimiminen muutostilanteessa
- Mielenterveys ja jaksaminen
- Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijät
- Resilienssin eli psyykkisen palautumiskyvyn vahvistaminen
- Tunteiden käsittely
- Vertaistuen merkitys
- Velka- ja konkurssineuvonta
- Henkilökohtaiset jatkosuunnitelmat

Valmennukset jälkeen osallistujat ovat saaneet uskoa ja toivoa tilanteesta selviytymiseen. Heillä on suunnitelma, jonka mukaan edetä niin yrityksen kuin henkilökohtaisenkin tilanteensa näkökulmasta. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena on alueen yritysten toimintaedellytysten varmistaminen ja elinvoimaisuuden säilyminen
sekä inhimillisten tragedioiden välttäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kajaanin seutukunnan alueen mikro- ja pk-yritysten yrittäjät. Ensisijaisiksi osallistujiksi on ajateltu mikro- ja pienyrittäjiä/yksinyrittäjiä, joilla ei välttämättä ole omia työntekijöitä. Mikäli mukana on yrittäjiä, joilla on myös henkilöstöä, myös henkilöstöön voi kohdentua tarpeelliseksi katsottuja työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevia toimenpiteitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osallistuvien yrittäjien työntekijät ja läheiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 832

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 832

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 063

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opintie 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmä selviää ja valikoituu osana hankkeen toimenpiteitä. Kolmasosa Suomen yrittäjistä on naisia, joten tällä perusteella voisi olettaa, että naisten osuus hankkeessa olisi pienempi kuin miesten. Toisaalta yleiseen mielikuvaan perustuen naisyrittäjiä voi olla helpompaa saada mukaan hankkeen jaksamista edistäviin toimenpiteisiin kuin miehiä. Asia huomioidaan kohderyhmän valinnassa ja pyritään saamaan mukaan kaikkien sukupuolten edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toimenpiteissä. Mukaan tavoitellaan osallistujia sekä mies- että naisvaltaisilta toimialoilta ja kaikkia sukupuolia edustavia osallistujia valitaan mukaan. Hankkeen toimenpiteissä ja menetelmissä huomioidaan niiden vaikutukset sekä miesten että naisten kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on yrittäjien jaksamisen ja selviytymisen tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan luonnovarojen käytön kestävyys mm. materiaalien käytössä, kierrättämisessä, matkustamisessa ja valmennuksen toteutustavoissa (myös verkkovälitteisyys).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Edukai Oy:n tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa välitöntä/välillistä vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyminen kaikessa toiminnassa ja toissijaisena tavoitteena on löytää jätteelle hyötykäyttöä joko materiaalin tai energian muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yrittäjien jaksamista ja selviytymistä tukevilla toimenpiteillä tavoitellaan paikallisen elinkeinorakenteen pysyvyyttä ja kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa luodaan ja toteutetaan valmennusohjelma yrittäjien jaksamisen ja selviytymisen tueksi muutostilanteessa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeessa käytetään kohtaamisten ja kokoontumisten lisäksi etätyöskentelyvälineitä ja -tapoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on osallistujien hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen ja sitä kautta alueen elinvoimaisuuden tukeminen ja edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke ottaa huomioon sukupuolet eli erityisteemat, mitä mies- ja naisyrittäjillä saattaa olla. Lähtökohtana on tasa-arvoinen kohtelu kaikille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankeosallistujia kohdellaan yhdenvertaisina yksilöinä ja heitä palvellaan tasa-arvoisesti heidän omista lähtökohdista ja tarpeista lähtien.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen toiminnassa huomioidaan Kainuun kulttuuriset erityispiirteet ja mahdollisuudet yrittäjien tukemisessa. Myös eri kulttuuriympäristöstä tulevien osallistujien tarpeet huomioidaan.
Ympäristöosaaminen 9 9
Edukai Oy toimii kestävän kehityksen sertifioidussa ammatillisessa oppilaitosympäristössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja tarjottiin yksin- ja pienyrittäjille tuottavuutta ja hyvinvointia parantavia palveluita sekä vahvistettiin osallistujien vertaisoppimista ja verkostoitumista. Hankkeessa luotiin ja toteutettiin yrittäjien tarpeisiin pohjautuva valmennusohjelma. Valmennusohjelmalla tuettiin yrittäjien jaksamista, hyvinvointia ja selviytymistä koronakriisistä sekä vahvistettiin resilienssiä ja uskoa tulevaan.

Osa osallistujista jatkoi yrityksensä toimintaa ja heidän jaksamistaan ja resilienssiään vahvistettiin tässä. Tällöin hankkeen toimenpiteitä kohdistui myös yrityksen mahdollisiin työntekijöihin. Osalla yrityksiä/yrittäjiä taas tilanne vaati kokonaan uusien suunnitelmien laatimista, mikäli yritys oli joutunut/joutuu lopettamaan toimintansa.

Valmennus sai osallistujilta myönteistä palautetta. Tarve vastaavanlaiselle toiminnalle jatkossakin tuotiin esille usean osallistujan toimesta.