Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22133

Hankkeen nimi: Vetoapua lappilaisille yrityksille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 040 647 7231

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harju-Myllyaho Anu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaamispäällikkö, Vastuulliset palvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.harju-myllyaho(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 647 7231

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vetoapua lappilaisille yrityksille -hanke, eli Vetoapu -hanke, auttaa lappilaisia yrityksiä palauttamaan, muotoilemaan ja uudistamaan toimintojaan covid19- taudin aiheuttaman kriisitilanteen jälkeen muuttuneessa toimintaympäristössä. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat yrityksiin ja organisaatioihin, joilla vaikeassa muutostilanteessa haasteita sopeutua muutokseen tai säilyttää kilpailukyky liki täysin ulkopuolisista muutoksista johtuen.
Hankkeen kohderyhmä ovat lappilaiset mikro- ja PK-yritykset, erityisesti palvelu- ja erikoiskaupan sekä valmistuksen aloilla, esimerkiksi matkailualan pienet ohjelmapalveluyritykset.
Hankkeen tavoitteena on yritysten ja organisaatioiden henkilöstön osaamisen sopeuttaminen sekä innovaatiokyvyn ja muutostilanteiden hallintakyvyn edistäminen. Toimenpiteillä etsitään ratkaisuja sopeuttaa toimintaa niin, että vahvistettu henkilöstön osaaminen ja siihen liittyvät toimintavalmiudet tukevat toimintaedellytyksiä kriittisessä muutostilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteet:
TP 1. Viestintä. Viestinnän pääpaino on yritysten ja työntekijöiden tavoittaminen. Yrityksiä ja niiden henkilöstöä aktivoidaan kertomaan omista tarpeistaan, mistä teemoista kaipaavat tietoa ja mihin tarvitsevat asiantuntija-apua tuottavuuteen ja muutostilanteisiin liittyvän osaamisen kehittämiseen liittyen.
Lisäksi hankkeessa tuotetaan Vetoapuopas -digitaalinen menetelmäopas yrityksille.
TP 2. Työpajat ja sparraukset. Hankkeessa järjestetään 8 työpajaa ja niihin liittyvät yrityskohtaiset sparraukset. Kohderyhmänä olevat yritykset ja niiden henkilöstö voivat suoraan vaikuttaa järjestettävien työpajojen teemoihin. Työpajoja voidaan järjestää esimerkiksi seuraavista aiheista:
• Kestävä hinnoittelu ja kannattavuus nopeassa muutoksessa
• Tuotekehitystä tulisilla hiilillä, tuotetarjooman sopeuttamisen välineet muutostilanteessa
• Innovoidaan yhdessä – missä toinen yritys, siellä uuden tuotteen mahdollisuus!
• Vastuullisuudesta viestimisen peruspilarit (turvallisuus, hygienia)
• Operatiivinen toiminta asiakasrajapinnassa muuttuneessa asiakaspalveluympäristössä
• Työyhteisön elpyminen erityisissä oloissa
• Muutostilanteen johtaminen
Hanke pyrkii tukemaan lappilaisia mikro- ja PK-yrityksiä nopeasti ja ketterästi. Hankkeen toimenpiteiden kautta kannustetaan yrityksiä jatkamaan omaa liiketoimintaansa muuttuneessa, vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä. Työpajojen ja sparrausten kautta myös parannetaan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin.
TP 3. Hankkeen hallinto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset mikro- ja PK-yritykset, erityisesti palvelu- ja erikoiskaupan sekä valmistuksen aloilla. Esimerkiksi matkailualan pienet ohjelmapalveluyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjäjärjestöt, alueen eri kehittäjäorganisaatiot, alueen muiden alojen mikro- ja PK-yritykset sekä työorganisaatiot. Etäpalveluosaaminen Lapin sote-alan mikro- ja pk-yrityksille -hankkeen osallistujat.

Kohdeyritysten alihankkijat ja kumppanit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 465

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 623

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 71 831

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 029

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Keminmaa, Ranua, Tornio, Salla, Simo, Pello, Savukoski, Posio, Ylitornio, Inari, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Muonio, Enontekiö, Kolari, Sodankylä, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelun aikana on tehty sukupuolivaikutusten arviointi mm. Lapin Letka hankkeen suvauskoneen avulla. Tuloksen mukaan hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti. Silti matkailualalla työskentelee enemmän naisia, ja toisaalta yrittäjissä on enemmän miehiä, ja siksi sukupuolittuneisuus on otettava huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää sukupuolineutraalisuutta matkailualan toiminnassa edistämällä kaikkien sukupuolten asioita tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Näkökulma on huomioitu, mutta ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa on huomoitu kestävän kehityksen näkökulma.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Autetaan yrityksiä reagoimaan toimintaympäristön äkilliseen muutokseen, tuetaan yritysten sopeutumiskykyä uusiin tilanteisiin kestävästi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Autetaan yrityksiä muokkaamaan palveluitaan ja kehittämään uusia vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeessa hyödynnetään etäyhteyksiä ja monipaikkaista työtä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke edistää yritysten ja työntekijöiden hyvinvointia antamalla työkaluja vähentää kriisitilanteen aiheuttamaa taloudellista epävarmuutta ja tarjoamalla mahdollisuutta yritysten verkostoitumiseen ja vertaistukeen
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hankkeen valmistelussa on tehty Lapin Letkan suvauskone-testi, mikä osoittaa hankkeen tukevan miesten ja naisten asioita tasa-puolisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Tuetaan pieniä yrityksiä, jotka on tämänkaltaisessa kriisissä ahtaimmalla
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vetoapua lappilaisille yrityksille -hankkeessa autettiin ja tuettiin lappilaisia yrityksiä palauttamaan, muotoilemaan ja uudistamaan toimintojaan covid19- taudin aiheuttaman kriisitilanteen jälkeen muuttuneessa toimintaympäristössä. Hankkeen toimenpiteet kohdentuivat yrityksiin ja organisaatioihin, joilla oli vaikeassa muutostilanteessa haasteita sopeutua muutokseen tai säilyttää kilpailukyky liki täysin ulkopuolisista muutoksista johtuen. Hankkeen kohderyhmänä olivat lappilaiset mikro- ja PK-yritykset, erityisesti palvelu- ja erikoiskaupan sekä valmistuksen aloilla, esimerkiksi matkailualan pienet ohjelmapalveluyritykset. Hankkeen tavoitteena oli yritysten ja organisaatioiden henkilöstön osaamisen sopeuttaminen sekä innovaatiokyvyn ja muutostilanteiden hallintakyvyn edistäminen. Toimenpiteillä etsitiin ratkaisuja sopeuttaa toimintaa niin, että vahvistettu henkilöstön osaaminen ja siihen liittyvät toimintavalmiudet tukisivat toimintaedellytyksiä kriittisessä muutostilanteessa ja sen jälkeen.

Hankkeen konkrettisena tuloksena pidettin kahdeksan työpajaa ja niihin liittyvät sparraukset. Työpajojen teemoina olivat verkostoituminen ja uudet kehitysideat, uusien asiakkaiden hankinta, turvallisuus ja työhyvinvointi. Työpajojen teemoista ja sisällöistä laadittiin Vetoapua – matkailun tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin -julkaisu, joka on kaikkien yrittäjien hyödynnettävissä. Hankkeessa tehtiin myös laaja-alista viestintää eri kanavissa.