Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22135

Hankkeen nimi: Yrke för alla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30 A

Puhelinnumero: 06-324 2000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ann-Maj Björkell-Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Affärsutvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ann-maj.bjorkell-holm(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447503150

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Inom projektet arbetar vi med följande tre arbetspaket:

1. Planering och utveckling av åtgärder

2. Synliggörande av jämlika möjligheter och karriärvägledning.

3. Stöd i yrkesutbildningen.

Arbetspaketen kan överlappa varandra.

Planering och utveckling av åtgärder utgående från tillgänglig data och information från olika källor gällande övergångsskeden från grundskolan till yrkesutbildning på andra stadiet, från yrkesutbildning till arbetslivet och från arbetslivet till kompletterande/vidare utbildning på andra stadiet. Det här första arbetspaketet stöder det kommande utvecklingsarbetet som kommer att göras inom de andra två paketen.

Synliggörande av jämlika möjligheter och karriärvägledning samt att hitta rätt väg till yrket har en avgörande roll i arbetet med att minska klyftorna mellan könen i arbetslivet gällande aktiviteter på arbetsmarknaden, karriärutveckling och företagande. Att hitta det yrke som intresserar den unga är den viktigaste framgångsfaktorn i utbildningen och har stor inverkan på studieframgång. Därför är det viktigt att underlätta studerandes väg till det yrke som intresserar och möjliggöra jämlika studier till det yrket.

Målet är att skapa en helhetsmodell mellan olika aktörer för att klargöra, synliggöra framtida möjliga yrken och jämlika möjligheter i arbetslivet för både elever i grundskolan och studerande inom andra stadiets yrkesutbildning. Lokala och regionala lösningar ingår. Vi söker tillgängliga former för ungdomar inom den grundläggande utbildningen att stegvis röra sig mot en yrkesutbildning genom att tydliggöra yrkesutbildningen idag samt vilka arbets- och fortsatta studiemöjligheter det finns och i vilken kontext arbetet utförs ute i företagen (karriärvägledning). Målsättningen är att jobba fram en helhetsmodell så att elever, som kommer att söka till en yrkesutbildning, hittar rätt utbildning och väljer den utifrån sina egna mål och enligt rättvisa premisser. Synliggörande av modellens tillämpning för andra läroanstalter ingår i utvecklingsarbetet och görs via Google sites. Projektet bidrar med att ge en positiv, rättvis och jämlik bild av de yrken man kan studera till inom andra stadiets yrkesutbildning och därigenom jämlika möjligheter.

Stöd i yrkesutbildningen kommer att ske via en betydande insats för att förbättra ungdomars och studerandes jämlika inkludering i utbildning och arbetsliv. Skolmiljö, lika möjligheter och trygghet beaktas i planering av verksamheten och utvecklingsarbetet består av att öka yrkesutbildningens personals möjligheter att kunna vägleda, handleda och hantera olika studerande jämlikt. I projektet utvecklas en helhetsmodell för stöd och pedagogisk rehabilitering enligt individuella behov och som förverkligas genom sektorövergripande samarbete.

Pilotering sker på alla områden där modeller har utvecklats. Modellerna piloteras först så att vi först testar modellen med ett antal branscher, för att sedan utvidga den till att omfatta alla utbildningar.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Eftersom utvecklingsarbetet rör hur vi organiserar arbetet (modeller, rutiner, processer, lösningar och dokumentationen av dessa) är den egentliga målgruppen lärare, handledare och övrig personal inom utbildning.

Målgruppen för den lokala och regionala verksamheten är det mångprofessionella samarbetsnätverket som bildas som ett resultat av utvecklingsarbetet; personal inom studerandevården, ungdomsverkstäder, social- och mentalvård och tredje sektorns organisationer. Arbetslivskontakten sker via föreningen Företagarna i Korsholm r.f. och EkoRedo bokföring som ger respons på projektets verksamhet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Den indirekta målgruppen består också av elever vid grundskolorna som blivande studerande i och med att de deltar i deltar i utarbetandet av modeller och piloteringen av utvecklingsverksamheten, men fungerar inte som deltagare i projektet. Till den indirekta målgruppen hör också studerande inom Yrkesakademin i Österbotten, speciellt studerande som upplever att de inte är en del av gemenskapen och samhället, med mental ohälsa, beroendeproblematik och invandrade personer med traumatisk bakgrund, samt övriga ungdomar/studerande som upplever utanförskap och diskriminering.

Eftersom stöd-och handledningspersonalen inom grundskolorna och vid andra instanser som handleder unga, utgör en viktig samarbetspart är de också en indirekt målgrupp. Här ingår även arbets- och näringslivet eftersom de kommer att dra nytta av projektets verksamhet och resultat. Blivande möjliga arbetstagare har en verklig bild av arbetsmiljön, -uppgifter och -metoder. Företagen i regionen ger även information om vad som förväntas av anställda inom en viss bransch. Grundskolans elevers föräldrar ges möjlighet att besöka yrkesutbildningen tillsammans med eleverna från grundskolan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 111 668

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 123 517

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Kruunupyy, Kaskinen, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Kristiinankaupunki, Vöyri, Pietarsaari, Pedersören kunta, Maalahti, Närpiö, Luoto, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Både kvinnor och män delar med sig av sin sakkunskap i planeringen och genomförandet av projektet. Kvinnornas och männens insatser i utvecklingsarbetet varierar mellan olika verksamheter och yrken. Genomförandet av utvecklingsarbetet anpassas enligt respektive yrke genom att höra studerande och personalens önskemål. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighet som berör arbetsmiljön och verksamhetskulturen ur ett könsperspektiv att poängteras i samband med skapande av material och stödtjänster.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktören i projektet har en jämställdhetsplan och i projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av ålder och kön, har möjlighet att delta på jämlika premisser. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med skapande av material och stödtjänster. Projektarbetarna väljs på basen av sin kompetens och vilja att delta i utvecklingsarbetet. I genomförandet fungerar både kvinnor och män som sakkunniga. Jämställdhet iakttas i val av vem som gör vilket utvecklingsarbete.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Jämställdhet iakttas i all utvecklingsverksamhet, val av personer, sakkunniga och metod.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
YA har en miljöledningsmanual för Campus Kungsgården som inkluderar vår miljöpolicy. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004. Inom all vår verksamhet strävar vi till ständig förbättring, förebyggande åtgärder, förebyggande av förorening samt hållbar utveckling. Inom kvalitets- och miljöledningssystemet strävar vi till att, i samarbete med andra parter inom samkommunen, utveckla arbetsgemenskapen och betona trivsel och trygghet i arbetet samt fysisk och psykisk hälsa. Främjande av hållbar utveckling inom YA innebär att studerande och personal känner till den hållbara utvecklingens principer och motiveras att verka för dem i studier och arbete samt som medborgare. De känner till och iakttar miljövänliga arbets- och handlingssätt och kan i synnerhet identifiera de vanligaste problemavfallen och hanteringen av dem. De uppskattar naturens mångformighet, förstår den hållbara utvecklingens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner och kan främja dessa värden i sin verksamhet. Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Mycket av det material som skapas inom projektet är i digital form, vilket inverkar i någon grad på materialanvändning.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Samarbete och lära av varandra är förutsättningar för att öka utbytet, kompetensen och sysselsättningen. I projektet vill vi stärka kompetenser som är lämpliga på arbetsmarknaden och som motverkar utslagning.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
I projektet eftersträvas bestående verksamheter som förbättrar kvaliteten i utbildningen och studerandes möjlighet till fortsatt utbildning och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
I projektet eftersträvas minimering av resurser för förflyttning och logistik. i och med att planering och utveckling sker dels via digitala webbmöten.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
I projektet utvecklas modeller och tjänster som förbättrar studerandes studieframgång, möjligheter till sysselsättning och därmed främjar det deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Jämlikhet, delaktighet och inkludering starka principer i projektet som genomsyrar alla åtgärder och är en av de centrala effekterna av utvecklingsverksamheten i projektet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Jämlikhet, delaktighet och inkludering starka principer i projektet som genomsyrar alla åtgärder och är en av de centrala effekterna av utvecklingsverksamheten i projektet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Ympäristöosaaminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet

9 Loppuraportin tiivistelmä

-