Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22137

Hankkeen nimi: VEKE – vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi/pienyrityskeskus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Inka Vanhanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: inka.vanhanen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 467 7982

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITE

VEKE – Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin –hankkeen tavoitteena on saada lisää vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin. Hanke vastaa Kestävää tuottavuutta ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Hankkeen toimet edistävät yritysten vetovoimaa ja tuottavuutta sekä henkilöstön sitoutumista ja työhyvinvoinnin paranemista kaikilla toimialoilla Etelä-Savossa yritysten kokonaisvaltaisen ja osallistavan kehittämisen kautta. Hanke tukee alueen pk-yritysten uudistumista ja kilpailukykyä.

TARVE

Yritysten vetovoimaisuuden ja tuottavuuden parantamista tarvitaan, koska työvoiman saatavuus ja pysyvyys ovat Etelä-Savossa haaste monille yrityksille. Pärjätäkseen alati muuttuvassa kilpailussa ja varmistaakseen työhyvinvoinnin toteutumisen alueen yritykset tarvitsevat apua johtamiskäytäntöjen kehittämiseen, jotta yritykset pystyvät vastaamaan haasteisiin henkilöstön sitouttamisessa ja motivoimisessa sekä työhyvinvoinnissa.

Hanke tarjoaa uudenlaista tukea johtamiseen. Hankkeessa mennään organisaatioihin syvemmälle sisälle arjen käytäntöihin sen sijaan, että yrityksen edustavat tulisivat lähinnä vain koulutus- ja lähipäiville. Yrityksiä haastetaan tarkastelemaan arjen johtamistyötään ja työkäytäntöjä sekä kehittämään niitä toimivammiksi ja tuloksellisemmiksi. Motivaatiota ja osaamisen hyödyntämistä parannetaan ottamalla eri henkilöstöryhmät mukaan tekemään kokonaisvaltaista kehittämistyötä yhdessä johdon kanssa. Uudenlaisesta kehitystyöstä ja parantuvista toimintatavoista viestiminen lisää sekä yritysten ulkoista että sisäistä vetovoimaisuutta

TOIMENPITEET

Hankkeessa tehdään seuraavaa:
- kartoitetaan osallistuvien yritysten nykytilaa, jonka tuloksena tunnistetaan osallistuvien organisaatioiden kehittämistarpeet, johtamis- ja työkäytäntöjen sekä vetovoimaisuuden nykytilaa. Tätä käytetään pohjana tavoitteiden ja toimenpiteiden valinnassa.
- autetaan organisaatioita kehittämään toimintatapojaan ja johtamistaan kokonaisvaltaisesti ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Tuetaan sitä, että kaikki henkilöstöryhmät ovat mukana kehittämisessä. Autetaan yrityksiä levittämään ja vahvistamaan jo hyvin toimivia käytäntöjä sekä kehittämään johtamis- ja työkäytäntöjään. Saatetaan yrityksiä yhteen sparraamaan toisiaan.
- hankkeen aikana kerätään ja analysoidaan jatkuvasti tietoa, jota hyödynnetään kehittämistoimenpiteissä ja jota levitetään laajalle yleisölle. Soveltuvia mittareita etsitään ja käytetään yhdessä yritysten kanssa.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena hankkeen kohderyhmän eli eteläsavolaisten noin 20-250 henkeä työllistävien yritysten ja organisaatioiden johtamis- ja työkäytännöt kehittyvät toimivammiksi ja tuottavammiksi.

Kehittämistoimenpiteet auttavat hyödyntämään henkilöstön osaamista paremmin, mikä parantaa tuottavuutta. Johdon ja eri henkilöstöryhmien yhdessä tekemä kehittämistyö auttaa sitouttamaan henkilöstöä ja parantamaan motivaatiota. Yritykset ovat saaneet välineitä kehittyä entistä tuottavammiksi, edistyksellisemmiksi ja vetovoimaisiksi.

Hankkeessa saadaan ajankohtaista, levitettävää tietoa osallistavasta kehittämisestä ja Etelä-Savon alueen organisaatiot saavat hankkeesta työkaluja ja menetelmiä kehittämistyön toteuttamiseen arjessaan. Yritysten kehittäminen sisältä käsin tuottaa niistä myös ulos päin houkuttelevampia ja osaavampia työnantajia.

PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSET

Hankkeessa tehtävä kehittämistyö ja siinä saatava uusi tieto kehittää pitkällä tähtäimellä Etelä-Savon yritysten ja organisaatioiden työnantajakuvaa, mikä auttaa houkuttelemaan osaavaa henkilöstöä alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat eteläsavolaiset yritykset, jotka työllistävät noin 20-250 henkeä. Kohderyhmiin kuuluvat myös alueen yrityksille palveluja tarjoavat organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja julkiset organisaatiot.

Hankkeeseen otetaan mukaan alkuvaiheessa 16 yritystä, mutta varataan muutamalle yritykselle paikkoja tulla myöhemmin mukaan. Kuitenkaan yritysmäärä ei voi kasvaa liian suureksi, jotta toimenpiteissä päästään paneutumaan kussakin yrityksessä pintaa syvemmälle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yritysten asiakkaat ja kumppanit sekä alihankkija- ja muut verkostot. Hankkeeseen osallistumattomat Etelä-Savon alueen yritykset ovat myös välillinen kohderyhmä, sillä pitkällä tähtäimellä hanke kehittää alueen vetovoimaisuutta. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös potentiaaliset uudet työntekijät ja työvoimaviranomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 284 744

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 190 185

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 361 717

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 241 592

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki, Pertunmaa, Sulkava, Enonkoski, Hirvensalmi, Mäntyharju, Heinävesi, Joroinen, Savonlinna, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnittelussa on huomioitu, että sukupuolittuneet käytännöt voivat olla haastava tekijä osallistavassa kehittämisessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään kehittämään toimivia yrityskehittämisen, johtamis- ja työkäytäntöjä, jotka vähentäisivät sukupuolten välistä epätasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke voi vaikuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön, jos yrityksillä tulee uusia innovaatioita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, jos yrityksillä tulee uusia innovaatioita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeessa pyritään kehittämään organisaatioiden toimintatapoja toimivimmiksi, mikä voi johtaa materiaalien tehokkaampaan käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hanke kehittää paikallisten yritysten ja organisaatioiden vetovoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa etsitään ja kehitetään uusia työkaluja ja malleja johtamisen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpidossa ja neuvotteluissa hyödynnetään etäsovelluksia silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Osallistavalla kehittämisellä on tärkeä merkitys siinä, että ihmiset voivat töissä hyvin.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Osallistavalla kehittämisellä voi olla vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Osallistavalla kehittämisellä voi olla vaikutuksia positiivisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoranaisesti kuulu hankkeen toimenpiteiden piiriin

9 Loppuraportin tiivistelmä

-