Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22138

Hankkeen nimi: Taitava Me

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0832545-9

Jakeluosoite: Puistokatu 5

Puhelinnumero: 0447730996

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.savonlinnankesayliopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Peräkorpi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.perakorpi(at)savonlinnankesayliopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447730999

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taitava Me -hankkeen tavoitteet ovat
1. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, työelämätaitojen kehittäminen ja harrastamiseen rohkaiseminen.
2. Kehittää nuorten itseilmaisuosaamista ja liikunnallista terveyttä. Näiden taitojen kohentumisen myötä voidaan vähentää kiusaamista ja sen pitkäaikaisia vaikutuksia, syrjäytymistä sekä opintojen keskeyttämistä. Työpajoissa opitaan myös arjen taitoja taiteen ja draaman keinoin.
3. Lisätä nuorten kulttuuri- ja luovaa toimintaa, joka tukee vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkiteemaa. Nuorten kulttuuri osaksi tulevaa kulttuurivuotta.
4. Luoda nuorille paikallisidentiteettiä ja nostaa nuorten oman kotiseudun arvostusta. Nuorten paikallisidentiteettiä vahvistetaan kytkemällä työpajoihin paikallisia sisältöjä (historiateemat, kulttuuriperintö, luonto, tapahtumat) ja toteuttamalla työpajat merkityksellisissä ympäristöissä, esimerkiksi Olavinlinnassa.
5. Tukea nuorten sitoutumista kotiseutuun ja alueen yhteisiin tapahtumiin.
6. Lisätä Savonlinnan nuorisoystävällisyyttä ja vetovoimaa asuin- ja opiskelukaupunkina.

Hankkeessa toteutetaan 10 Taitava Me työpajaa tai tapahtumaa/toimintavuosi. Lisäksi tuetaan nuoria erilaisin ohjauksen keinoin. Osallistujia on yhteensä vähintään 150 nuorta koko hankkeen aikana. Lisäksi 150 nuorta osallistuu lyhytkestoisiin toimenpiteisiin. Kolme työpajaa varataan työpajojen ideoinnille, jo tehtyjen tuotosten esittelylle ja pajojen arvioinnille. Viimeinen esittelytyöpaja toimii myös hankkeen ”loppuseminaarina”.

Kaikille avoimien työpajojen ja tapahtumien sisältönä on esimerkiksi erilaisten esittävään taiteeseen ja sitä tukevan teknologian taitojen oppiminen. Toteuttamistapana ovat tutustumiskäynnit alueen luonto- tai kulttuurikohteisiin, kokeileminen, opetteleminen ja tuottaminen sekä yhdessä tekeminen. Vetäjinä tai vierailijoina toimivat aihepiirin huippunimet ja ammattilaiset.

Työpajat ja tapahtumat tuotetaan yhteistyössä savonlinnalaisten ja kansallisten taiteen alan ammattilaisten kanssa nuorten kanssa yhdessä ideoiduista aiheista. Yrittäjyys on läsnä työpajoissa läpäisevänä teemana: nuoret oppivat ymmärtämään miten opittua taitoa voi hyödyntää esim. lisäarvoa tuottavana palveluna matkailuyrityksille tai itsenäisesti tehtävänä työnä matkailukauden aikana.

Jokaiseen työpajaan liittyy sen toiminnan tai tulosten esittely. Tuotokset kootaan interaktiiviseen verkkosivustoon tai some-kanavaan, joka jatkaa elämäänsä myös hankkeen jälkeen, ja tuotoksia esitellään Savonlinnan seudun tapahtumissa, esim. pelinäytös Syystulilla ja digitaalisesti verkossa.

Hankkeen tuloksena siihen osallistuneet nuoret ovat saaneet osaamista työpajojen aiheissa, valmiuksia toteuttaa itseään, esiintymisvalmiuksia ja valmiuksia yrittäjyyteen. Osallistujat luovat uusia sosiaalisia suhteita ja verkostoja alueella. Pitkän aikavälin vaikutuksena on mm. aktiivinen kuntalaisuus ja mikroyrittäminen, joka toimii mallina myös muille alueen nuorille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on syrjäytymisvaarassa olevat tavalliset savonlinnalaiset nuoret ja Savonlinnaan muualta tulleet eri oppilaitosten opiskelijat. Tarkempi varsinainen kohderyhmä on työllisyyspalvelujen asiakkaina oleva nuoret ja ohjaamojen asiakkaat. Näiden lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat toisen ja korkea-asteen oppilaitosten opiskelijat, jotka käyttävät ohjauspalveluja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten perheet ja Savonlinnan asukkaat, jotka pääsevät seuraamaan esityksiä ja osallistumaan tapahtumiin. Matkailutoimijat, jotka voivat käyttää kulttuuritapahtumien sisältöjä osana palvelukonseptiaan. Matkailijat, jotka pääsevät osallistumaan tapahtumiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 525

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 363 257

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 455 258

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 441 539

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työpajatoimintojen suunnittelussa on huomioitu tavallisen sukupuolenmukaisen harrastuneisuusjakauman vaikutus kiinnostukseen pajoja kohtaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään tuottamaan toimintoja, jotka vetoavat yhtäläisesti kaikkiin sukupuoliin, muta tarjotaan myös mahdollisuus eriytyneeseen toimintaan silloin kun se parhaiten palvelee kohderyhmää. Myös muunsukupuolisten integroitumiseen kiinnitetään huomiota.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Hanketoimenpiteet eivät suoranaisesti vaikuta elinkeinorakenteeseen. Pitkällä aikavälillä työpajoja läpäisevä yrittäjyysnäkökulma ja saavutetut tuotantotaidot voivat vaikuttaa elinkeinojen harjoittamiseen alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Hankkeen työpajojen välillisenä tavoitteena on taitoihin liittyvän yrittämisen herätteleminen. Hankeaikana odotetaan syntyvän joitain palveluaihioita, ja jatkossa enemmän.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeen päätavoite on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen, ja psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kasvattaminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hankkeen päätavoite on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeen päätavoite on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen.
Kulttuuriympäristö 5 4
Hankkeen työpajat kytkeytyvät paikalliseen kulttuuriympäristöön ja sen ylläpitämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen.
Ympäristöosaaminen 2 3
Teknillis-luonnontieteellinen kestävä kehitys ei ole hankkeen toimintojen fokuksessa, mutta ympäristönäkökulmat otetaan huomioon työpajoissa ja niiden tuotosten suunnittelussa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuettiin 16-29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia, itseilmaisua ja yhteistoimintataitoja järjestämällä matalan kynnyksen harrastustoimintaa nuorilta itseltään tulleiden toiveiden mukaisesti. Tarjoamalla mielekästä tekemistä ja erilaisia vastuurooleja harrastamisessa vahvistettiin nuorten kokemusta toimijuudesta osana paikallista yhteisöä ja siten tuettiin sitoutumista kotiseutuun. Hankkeen tavoitteena ollut syrjäytymisriskissä olevien nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen onnistui hankkeesta saadun palautteen mukaan hyvin. Harrastustoiminnalla, jossa sai vapaasti kokeilla uusia asioita, opetella lisää tutusta harrastuksesta tai vain olla mukana ilman tavoitteita, pystyttiin tukemaan hyvin erilaisista mukaan lähtökohdista tulleita nuoria.
Hankkeessa järjestettiin yhteensä 33 eri taiteen ja tekemisen eri työpajaa. Osa työpajoista jatkui iltakokoontumisina lähes koko hankeen ajan, osa oli lyhyempiä, muutaman päivän kestoisia. Lisäksi järjestettiin kuusi retkeä, kaksi avointa tapahtumaa ja viisi nuorten työpajoissa tekemiä töitä esittelevää näyttelyä. Työpajojen aiheet vaihtelivat liikunnallisesta tekemisestä, kotiseutuun tutustumisesta ja käsitöistä erilaisiin kuvataiteen lajeihin ja pelaamiseen. Työpajoja ohjasivat luovan alan ammattilaiset, jotka onnistuivat luomaan pajoihin itseilmaisua ja sitoutumista tukevan turvallisen ja yhteisöllisen ilmapiirin.
Hankkeen työpajoihin osallistui aktiiviseesti 161 nuorta. Heidät tavoitettiin pääasiassa hankeen yhteistyökumppaneiden avulla ja markkinoimalla pajoja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen edetessä nuorille avattiin keskustelukanavat Discordissa, jossa he saivat vapaasti keskustella eri pajojen asioista ja toimivat samalla hankeen toimintaa arvioivana ja ohjaavana nuorten yhteisönä.
Näyttönä nuorten yhteisöllisyyden, sitoutumisen ja työelämätaitojen kehittymisestä voidaan pitää sitä, että jotkut työpajat jatkavat nuorten itsenäisetsi vetäminä harrastusryhminä hankeen jälkeenkin.