Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22141

Hankkeen nimi: Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 0447857006

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: PL6

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Yrjö Niemelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.niemela(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447855753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teollisuus on tehnyt tutkimuksia jäsenyrityksiensä menestymisen ja kansainvälisen kasvun hankaluuksista ja esteistä. Myynti ja asiakkaalle lisäarvoa tuottava myynnin osaaminen koetaan osaamisvajeeksi teollisten yritysten henkilökunnan keskuudessa. Hanke tavoittelee pääsääntöisesti kohderyhmiksi kansainvälisessä toimintaympäristössä teollisuudessa toimivia yrityksiä alihankintaverkostoineen. Hankkeen "Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä" tavoitteena on koulutuksen avulla nostaa teollisien yrityksien myynnin toimintaa koko organisaation tasoilla vastaamaan strategian mukaista asiakaskokemusta globaaleilla markkinoilla. Opiskelijat ovat työnantajayrityksissä erilaisissa myyntiin ja asiakasprosessien hoitamiseen liityvissä työtehtävissä ja haluavat kehittää myyntiprosessin hallintaan liittyvää osaamistaan. Myynti osana asiakkuuden hoitoa tavoitellaan koko organisaation asiakkaiden työskentelevien perusosaamiseksi. Yrityksen tiedonhallintajärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen osana opiskelijan päivittäistä työtä kehittyy osaksi päivittäistä työtä.Toimenpiteinä opiskelijoiden kanssa toteutetaan vaiheittaiset teemoitetut koulutusmoduulit ja lähiohjaus opiskelijan soveltaman tiedon muuttamiseksi käytännön toiminnaksi uudella tavalla. Hankkeen koulutuksien jälkeen oppijoilla on mahdollisuus hyödyntää tietoa ja järjestelmiä tuottaessaan myynnin toimintojen avulla aitoa asiakkaan kokemaa lisäarvoa asiakkailleen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat modernissa myynnin toimintaprosessissa työskentelevät henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti yhteys asiakkuuksien hoitoprosessissa tai myynnissä asiakkaaseen. Opiskelijoiden työnantajat toimivat pääsääntöisesti valmistavan teollisuuden, kunnossapidon, teknisen kaupan alalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, joiden asiakkaat hyötyvät tasalaatuisemmasta ja asiantuntevammasta työskentelystä ja myynnin erikoistuneimmista prosesseista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 184 438

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 285

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 133

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 006

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Vesanto, Kuopio, Pieksämäki, Kiuruvesi, Suonenjoki, Tuusniemi, Lapinlahti, Rautavaara, Rautalampi, Siilinjärvi, Tervo, Keitele, Sonkajärvi, Kaavi, Vieremä, Joroinen, Pielavesi, Varkaus, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksissä toimivista henkilöistä nykyään on suurin osa miehiä. Opiskelijoissa sukupuolijakauma on muuttumassa, joten mahdollisuus korottaa naisten osuutta realistinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Opiskelijahankinta kohdistetaan tasapuolisesti kaikkiin opiskelijaryhmiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia huomioidaan, mutta pääasiallinen tavoite se ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei varsinaisesti havaittavaa vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Uudet käytänteet vähentävät tarpeetonta työmatkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei varsinaisesti havaittavaa vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei varsinaisesti havaittavaa vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei varsinaisesti havaittavaa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digitaalisien järjestelmien käytön tehostumisen myötä tarve tulostaa dokumenttejä vähenee samoin pakkausmateriaalien ja väärien esimerkiksi varaosien palautuminen vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei varsinaisesti havaittavaa vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tavoitteena on vaikuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen teollisuutemme elinvoiman parantamiseen kouluttamalla laadukasta myyntihenkilöstöä. Henkilöstö on motivoituneempaa osaamisen kasvun myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Koulutuksen avulla opiskelija oppii nostamaan jalostusarvoa ymmärtäessään asiakkaan prosessien jalostusarvon ja tuote- ja palvelu mahdollisuudet siellä.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Järjestelmien antaman tiedon hyödyntäminen vähentää turhaa työmatkustamista ja tavaroiden kuljettamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Myynti on teknologiateollisuuden tekemien tutkimuksien mukaan Suomen menestymisen kannalta ratkaiseva osaamisalue työllisyyden turvaamisen kannalta. Työllistyminen lisää yleistä hyvinvointia tutkimuksien mukaan.
Tasa-arvon edistäminen 6 4
Pyritään opiskelijoita valittaessa olemaan tasapuolinen kaikkia potentiaalisia opiskelijoita kohtaan. Koulutus antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden menestyä työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Menestyminen yhdenvertaisuus toteutuu kaikille avautuvien mahdollisuuksien kautta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Uudet työmuodot ja työtavat muokkaavat työntekokulttuuria ja tapoja radikaalista digitaalisien järjestelmien ja palveluiden myötä.
Ympäristöosaaminen 4 2
Mahdollistaa esimerkiksi Suomalaisen ympäristöosaamisen viennin lisäämisen. Palveluna myyty tuote perinteisen tuotemyynnin sijaan tukee kiertotaloutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-