Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22142

Hankkeen nimi: #rajatontyöelämä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylöjärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0158221-7

Jakeluosoite: Kuruntie 14, PL 22

Puhelinnumero: 03 565 30 000

Postinumero: 33471

Postitoimipaikka: Ylöjärvi

WWW-osoite: http://www.ylojarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuomennoro Jarkko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.tuomennoro(at)ylojarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3721 943

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuopion kaupunki, Kallaveden lukio, 0171450-7
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, 0116665-1
Tampereen kaupunki/lukiokoulutus, 0211675-2
Kauniaisten kaupunki, Kauniaisten lukio, 0203026-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

#rajatontyöelämä -hankkeella rakennetaan paikallista lukioiden ja työelämän sekä korkeakoulujen yhteistyötä. Hankkeen aikana rakennetaan kolmiportainen yhteistyön malli, jota kokeillaan hankkeessa mukana olevissa lukioissa. Hankkeessa pyritään siihen, että yhteistyöstä tehdään opettajalle ja työelämälle mahdollisimman vaivatonta. Siksi hankkeessa kehitetään myös sähköinen alusta, jonka tarkoitus on helpottaa yhteistyön sopimista lukioiden ja yritysten välillä. Alusta toimii myös tiedotuskanavana hankkeen osapuolille ja jää elämään hankkeen jälkeen yhteistyöalustana. Hankkeessa myös opettajien osaaminen kehittyy työelämä- ja yrittäjyystaitojen osalta ja hankkeen avulla opettajat saavat konkreettista apua työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön toteuttamiseen esimerkkien kautta. Yhtenä levittämiskanavana voidaan käyttää esimerkiksi vahvana toimivaa yrittäjyyslukioverkostoa. Hankkeessa rakennetaan yhteistyötä myös muiden koulutusasteiden suuntaan sekä kansainvälisiin toimijoihin - sekä yrityksiin, että oppilaitoksiin. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia tunnustaa yrittäjyysosaamista lukioissa. Yrittäjyyden lukiodiplomin mahdollisuuksia selvitellään sekä testataan ammatillisen näyttön sopivuutta yrittäjyysosaamisen tunnustamiseen lukiossa. Myös muita osaamisen tunnustamisen vaihtoehtoja kartoitetaan mm. kansainväliset mahdollisuudet.

Hankkeella vastataan #LOPS2021 uudistuksiin, jossa lukioiden työelämäyhteistyö, korkeakouluyhteistyö ja kansainvälisyys tulevat yhä tärkeämmäksi. Hankkeella pyritään saamaan aikaiseksi lukioihin kokeilukulttuuri, jossa ketterästi saadaan aikaan monia kokeiluja, joista parhaimmat voidaan juurruttaa osaksi oppilaitoksien arkea. Hanke auttaa opettajia työelämäyhteistyön kumppaneiden löytämisessä sekä tarjoilee erilaisia vaihtoehtoja yhteistyön toteuttamiseksi. Kokemuksista opitaan ja opittua jaetaan aktiivisesti valtakunnallisella laajuudella hankkeessa mukana olevien lukioiden valmiina olevien laajojen verkostojen kautta.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:
1. Lukiolaisten työelämätaitojen vahvistaminen
2. Lukiolaisten yrittäjyysosaamisen vahvistaminen
3. Opettajien yrittäjyysosaamisen ja työelämätaitojen osaamisen lisääminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat seuraavat:
- lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat
- lukioiden opetushenkilöstö, lukioiden rehtorit

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen levittämistoiminnan kautta hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat seuraavat:
- paikalliset yritykset
- hankkeen sidosryhmät: ammatillinen koulutus, korkeakoulut, yrittäjäjärjestöt ja muut järjestöt, uusyrityskeskukset, kauppakamarit
- lukiokoulutuksessa olevien opiskelijoiden huoltajat
- Suomen koulutusvienti
- kansainväliset yhteistyökumppanit

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 574

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 666

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 177 889

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 43

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 398

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Noudatamme hankkeessa kaupunkien ja lukioiden ajantasaista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Hankkeen toimintaympäristö on pääasiassa hankkeessa mukana olevat lukiot sekä kontaktoitavat yritykset. Lukioiden osalta kaikki kouluyhteisön jäsenet osallistuvat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Niiden toteutumista seurataan säännöllisesti esimerkiksi kyselyillä. Tasa-arvoa toteutetaan läpäisevästi henkilöstön ja eri oppiaineiden opetuksessa osana koulujen toimintaa ohjaavaa arvopohjaa sekä koulujen toimintakulttuuria. Näitä samoja periaatteita noudatetaan myös tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Noudatamme hankkeessa kaupunkien ja lukioiden ajantasaista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, mutta tämä aihealue ei ole hankkeen keskiössä. Hankkeen toiminnassa tasa-arvoasiat huomioidaan osana koulujen toimintakulttuuria ja hankkeen pyrkimyksenä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Noudatamme hankkeessa kaupunkien ja lukioiden ajantasaista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, mutta tämä aihealue ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Aihe on tärkeänä näkökulmana kaikessa lukion toiminnassa. Erityisesti yrittäjyyskasvatuksessa aihealue on tärkeänä osana opetuksen toteutusta ja suunnittelua. Välillisesti hankkeen aikana opettaja ja opiskelijat oppivat aiheesta paljon ja tämän myötä toive on, että he siirtävät oppimaansa myös käytännön toimintaansa tulevaisuudessa, jolloin käyttöön otettavat ratkaisut olisivat luonnonvarojen käytön näkökulmasta kestäviä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Aihe on tärkeänä näkökulmana kaikessa lukion toiminnassa. Erityisesti yrittäjyyskasvatuksessa aihealue on tärkeänä osana opetuksen toteutusta ja suunnittelua. Välillisesti hankkeen aikana opettaja ja opiskelijat oppivat aiheesta paljon ja tämän myötä toive on, että he siirtävät oppimaansa myös käytännön toimintaansa tulevaisuudessa, jolloin käyttöön otettavat olisivat ilmastonmuutoksen näkökulmasta kestäviä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Aihealue ei ole hankkeen keskiössä, mutta hanke ei myöskään huononna tilannetta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Aihealue ei ole hankkeen keskiössä, mutta hanke ei myöskään huononna tilannetta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Aihealue ei ole hankkeen keskiössä, mutta hanke ei myöskään huononna tilannetta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke toteutetaan pääosin sähköisesti, joten hanke ei oleellisesti lisää esimerkiksi jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Aihealue ei ole hankkeen keskiössä, mutta hanke ei myöskään huononna tilannetta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Hanke tapahtuu pääosin paikallisella tasolla, joten oletettavaa on, että hanke lisää nuorten kiinnostusta paikallisiin toimijoihin. Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä ja osaamisen päätymistä hankkeen paikkakunnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Hankkeessa kehitetään käytänteitä, yhteistyötä ja osaamista sekä lisätään verkostoitumistä. Tämä on selkeästi hankkeen ydintä, joten aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta hankeella on selkeitä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka -1 3
Hankkeen painopiste paikallisessa toiminnassa ja sen kehittämisessä, joten hanke ei lisää erityisesti liikkumista. Päinvastoin, jos hanke lisää nuorten kiinnostusta paikallisiin toimijoihin, liikkuminen voi välillesesti vähentyä. Itse hankkeen aikana on tarpeen liikkua jonkin verran eri paikkakuntien välillä verkostoitumistarkoituksissa, joten siinä mielessä liikkuminen lisääntyy. Kokonaisvaikutus jäänee kuitenkin välillisesti plussalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 3
Hanke edistää opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja vahvistaa työelämävalmiuksia sekä lisää sosiaalisia suhteita verkostoitumisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hankkeessa noudatetaan lukioiden ja kaupunkien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Lisäksi hankkeella pyritään luomaan kaikille lukiolaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua työelämään monipuolisesti ja antaa yhtäläiset mahdollisuudet edetä elämässä erilaisiin jatkokoulutus- ja työelämävaihtoehtoihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Hankkeen tulokset ovat skaalattavissa koko Suomeen ja kaikkiin lukioihin.
Kulttuuriympäristö 4 2
Hankkeessa on myös kansainvälisten verkostojen kehittämistä, joten hankkeen kulttuuriympäristöt ovat moninaiset. Hankkeella pyritään myös tuloksiin, joita voidaan vielä koulutusviennillä mahdollisesti ulos Suomesta.
Ympäristöosaaminen 1 0
Aihealue ei ole hankkeen keskiössä, mutta hanke ei myöskään huononna tilannetta. Opetussisällöissä ympäristöosaaminen otetaan tietysti huomioon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-