Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22143

Hankkeen nimi: Osaava rekrytointi - Uudistuva työ (OSUU)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358 10 419 8011

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAUPPINEN JARMO JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.kauppinen(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500 285 905

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin, parantaa yrityksien rekrytointiosaamista kasvun mahdollistamiseksi, vaikuttaa kohtaanto-ongelmaan ja varmistaa aktiivisesti toimiva alueellinen verkosto yritysten rekrytointiteemassa.

Projektin toiminta siis tähtää osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen Joensuun seudulla. Tämä varmistetaan eri keinon niin, että Joensuun seudun yritykset saavat lisää osaavia työntekijöitä ja mahdollistavat yrityksensä kasvun tästä näkökulmasta. Lisäksi yritykset saavat koko rekrytointiprosessissa tarvittavaa osaamista. Projekti myös tuo uusia ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan ja valmistaa yrityksiä tulevaisuuden työelämään sekä ennakoimaan tulevaisuuden työntekijätarvettaan. Projekti myös selkeyttää alueen toimijoiden keskinäistä työnjakoa sekä luo uusia ja sujuvia palvelupolkuja yrityksille.


Projekti jakautuu kolmeen työpakettiin:

TP1: Tulevaisuuden työnantaja

Työpaketissa keskitytään Joensuun seudun yritysten työnantajaosaamisen kehittämiseen koko rekrytointiprosessissa työntekijätarpeen tunnistamisesta rekrytoinnin kustannusten pohtimisen kautta varsinaiseen rekrytointiin, perehdyttämiseen ja sitouttamiseen saakka. Yritystä autetaan myös kaikissa työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa. Työpaketissa autetaan käytännönläheisesti ja yrityskohtaisesti alueen pk-yrityksiä rekrytoinneissa ja muissa HR-prosessiin liittyvissä seikoissa ketterästi, nopeasti ja yritysten tarpeista lähtien. Lisäksi työpaketissa kartoitetaan piilotyöpaikkoja alueen yrityksistä ja etsitään näihin työpaikkoihin tekijöitä.

Työpaketissa luodaan uusia palvelupolkuja mm. Business Joensuun invest in -toiminnan, uusien yritysasiakkaiden (esimerkiksi alkavat yritykset) ja muiden projektien yritysasiakkaille. Näin esimerkiksi Kasvuvalmennuksessa ollut yrittäjä saa yrityksensä kasvun polulla apua henkilöstön rekrytointiin liittyvissä asioissa, aloittava yritys saa apua ensimmäisen työntekijänsä rekrytoinnissa ja invest in -toiminnan kautta Joensuun seudulle sijoittuva yritys saa apua työntekijöidensä rekrytoinnissa. Työpaketissa, kuten koko projektissakin, korostuu yrityskohtainen, käytännönläheinen apu ja tuki sekä jalkatyön merkitys.

Rekrytointityöpaketissa tähdätään kestäviin rekrytointeihin "rekryshoppailun" asemasta. Parhaat rekrytoinnit ovat sellaisia, joissa yrityksen uudeksi työntekijäksi valittu, motivoitunut henkilö täyttää tulevaisuudessa hieman isomman roolin, kuin yritykseen tullessaan, ja tuo mukanaan jotain sellaista mitä siellä kenties ei aikaisemmin ole ollut.

TP2: Uudistuva työelämä

Työpaketissa keskitytään tuottamaan ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan eri keinoin. Työpaketissa pyritään löytämään uusia väyliä, digitaalisia ja perinteisiä kanavia sekä yhteistyökumppaneita osaajapulan ratkaisemiseen. Työpaketin toimenpitein tartutaan myös työantajamielikuvaan ja alojen imagoihin liittyviin haasteisiin. Työpaketissa valmistetaan myös yrityksiä oman työvoimatarpeensa ennakointiin sekä työelämän tulevaisuuden haasteisiin.

TP 3: Sujuva yhteistyö

Henkilöstö, osaaminen ja työvoima -kenttä Joensuun seudulla koostuu hyvin monien toimijoiden palveluista, löytyy niin projekteja kuin kuntakokeilujakin, kuntien ja kaupunkien, oppilaitosten ja viranomaisten palveluja ja lisäksi kolmas sektori on hyvin aktiivinen toimija teemassa, unohtamatta yksityisen sektorin henkilöstöosaamista tarjoavia yrityksiä. Tärkeintä olisi kuitenkin se, että alueen yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja työntekijät löytävät oman polkunsa työelämään. Tässä tarvitaan toimijoiden tietämystä toistensa palveluista, saumatonta yhteistyötä ja palvelupolkuja niin yrityksille kuin yksityisille henkilöillekin.


Projektissa saavutetaan mm. seuraavia tuloksia:
- projektin aikana 350 Joensuun seudun yritystä saa apua rekrytoinneissaan
- projektin valmennuksiin osallistuu vähintään 200 henkilöä
- löydetään vähintään 100 piilotyöpaikkaa Joensuun seudulta
- projektissa mukana olevien yritysten henkilöstömäärä kasvaa keskimäärin 10 %
- löydetään kokeilujen kautta uusia malleja liittyen mm. rekrytoinnin koko prosessiin ja kohtaanto-ongelmaan
- yrityksien osaaminen kasvaa mm. seuraavissa teemoissa:
o rekrytoinnin koko prosessi uuden työntekijän kustannusten arvioinnista sitoutuneeseen työntekijään
o työntekijätarpeen ennakointi
o tulevaisuuden työ ja työelämä
- teemassa työskentelevien toimijoiden yhteistyölle luodaan toimivat puitteet
- sujuvat siirtymät toimijalta toiselle, seudun yrityksien ja yksityisten henkilöiden palvelujen parantamiseksi

Lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mm. seuraavat:
- yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja työpaikkaa etsivät henkilöt saavat töitä
- yritysten piilotyöpaikat löydetään ja sitä kautta niin yrityksen työpaine helpottaa
- Joensuun seudulla on toimijaverkosto, jossa tunnetaan toistemme palvelut ja asiakkaat siirtyvät sujuvasti toiselle toimijoille, mikäli omat palvelut eivät ole juuri siihen tilanteesen sopivat. Tämä tuo myös pitkän aikavälin hyötyä.

Pitkällä aikavälillä saavutetaan mm. seuraavia tuloksia:
- uudet, projektissa kehitetyt mallit liittyen rekrytointiin ja kohtaanto-ongelmaan tuovat kestäviä ratkaisuja teemaan Joensuun seudun yritysten hyväksi
- projektin kautta kertyneen osaamisen kautta yritysten rekrytointi on laadukkaampaa ja työntekijät saadaan sitoutetuksi yritykseen
- tulevaisuuden työntekijätarpeen ennakointiosaamisen kautta yrityksien henkilöstösuunnittelu on pitkäjänteisempää

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat Joensuun seudun kasvuhaluiset mikro- ja pk-yritykset. Erityisesti toimenpiteitä kohdennetaan suurimmassa työvoimapulassa oleviin yrityksiin, toimialoihin sekä pienempiin yrityksiin, joilla ei ole omaa HR-henkilöstöä eikä -osaamista.

MUUTOSHAKEMUS 1/2023:
Maantieteelliseen kohdealueeseen lisätty Keski-Karjalan kunnat (Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi), jotka tulleet 1.1.2023 alkaen Business Joensuu Oy:n palvelujen piiriin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:
– koko Pohjois-Karjalan yrityskenttä
– yritysten kehittämispalveluja tarjoavien organisaatioiden henkilöstö, esim. yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, oppilaitokset, kunnat ja kaupungit sekä muut alalla toimivat, esimerkiksi yksityiset palveluntarjoajat
– oppilaitokset ja oppilaitoksista valmistuvat opiskelijat
- ammattiyhdistykset ja heidän jäsenensä
– muut julkiset toimijat sekä kolmas sektori

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 783 868

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 596 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 950 836

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 734 276

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Polvijärvi, Heinävesi, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 420

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 543

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 700

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin suunnitteluvaiheessa eri toimijoiden kanssa käytyjen haastattelujen, yrityskentän tuntemuksen ja monitoimijsien yhteistyön kautta Business Joensuulla on hyvä toimintaympäristön tuntemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin kohderyhmässä on huomioitu sekä mies- että naisnäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena on osaavan työvoiman saannin turvaaminen, kohtaanto-ongelman selättäminen ja yritysten henkilöstöosaamisen kohottaminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Projektin valmennuksissa ja muussa toiminnassa huomioidaan tarpeen mukaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Projektin valmennuksissa ja muussa toiminnassa huomioidaan tarpeen mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta tähän kestävän kehityksen kohteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta tähän kestävän kehityksen kohteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektilla ei ole vaikutusta tähän kestävän kehityksen kohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Projektin omassa toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan materiaaleihin ja jätteisiin liittyvä taloudellinen kestävyys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta tähän taloudellisen kestävyyden kohteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Projektin tavoitteena on saada seudun yrityksiin osaavaa työvoimaa. Samalla edistetään paikallisen elinkeinorakenteen taloudellista kestävyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Osaavan työvoiman saatavuus voi vaikuttaa positiivisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta tähän taloudellisen kestävyyden kohteeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Projektin tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta. Lisäksi projektissa luodaan kokeilukulttuurin kautta uusia toimintatapoja joka osaltaan edistää hyvinvointia alueella.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Projektissa etsitään toimintatapoja, joilla voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Projekti edesauttaa eri yhteiskuntaryhmien yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta tähän taloudellisen kohteeseen.
Ympäristöosaaminen 1 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta tähän taloudellisen kohteeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-