Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22145

Hankkeen nimi: Resurssiviisas kuljettaja

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 013244200

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Kristiina Sallinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että liikennesektorilla Suomessa vähennetään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kuljettajan toiminnalla on huomattava merkitys polttoaineen kulutukseen, liikenteen päästöihin ja yritysten kannattavuuteen. Yritykset tarvitsevat sekä uutta, vähähiilistä kuljetuskalustoa että niiden kuljettamisen hallitsevia kuljettajia. Logistiikka-alalla on pulaa kuljettajista ja alalla toimivat kuljettajat ovat lähellä eläkeikää. Kuljettajien kouluttaminen yritysten toimesta on kallista ja aikaa vievää, eikä varsinkaan pienillä yrityksillä ole siihen tarvittavia resursseja.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, järjestää logistiikka-alan koulutusta Pohjois-Karjalassa ja tarvittaessa myös muualla Suomessa. Resurssiviisas kuljettaja -hankkeessa kehitetään uusien ja lisätään jo alalla toimivien kuljettajien ympäristötietoisempaa asennetta ja osaamista logistiikka-alan perus- ja täydennyskoulutuksissa. Hankkeen rinnalle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta investointirahoitusta vähäpäästöisemmän raskaan kuljetuskaluston hankintaa varten (ILO - Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä).

Hankkeessa tuotteistetaan uuden kuljetuskaluston mahdollistama ekologinen kuljettajakoulutus ja kehitetään koulutusta työelämälähtöisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Kuljettajien toimintatapojen analysoimiseksi varmistetaan, että Riverian kuljetuskalustossa on riittävät valmiudet niiden ajotietokoneista saatavan datan hyödyntämiseen koulutuskäytössä sekä hankitaan asiantuntijaosaamista kuljetusalan opettajien teknologiaosaamisen kehittämiseen.

Hankkeessa on 3 työpakettia:
1. Ekologisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen
2. Kuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen, uuden teknologian pilotointi logistiikan koulutusalalla
3. Tulevaisuuden ennakointi ja yritysyhteistyö

Hankkeen tuloksena parannetaan kuljetusyritysten henkilöstön ympäristötietoisuutta, ammattiosaamista, työtyytyväisyyttä ja jaksamista. Hankkeessa mahdollistetaan kouluttajan, Riverian, ja kuljetusyritysten yhteistyötapojen kehittäminen erityisesti digitaalisuutta hyödyntämällä. Kuljetusala saa uutta, osaavaa työvoimaa ja mahdollisuuden kouluttaa työssä olevia kuljettajia uusinta opetusteknologiaa hyödyntäen.

Pitkällä aikavälillä maakunnan kuljetusyrittäjien kannattavuus paranee ja kasvihuonekaasut vähenevät. Yrittäjiä rohkaistaan investoimaan ympäristöystävällisempään kalustoon hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Kuljetusalan työtyytyväisyys paranee ja alan vetovoimaisuus säilyy. Kuljetusyrittäjien ja Riverian yhteistyö syvenee ja koulutusta viedään työelämään ammatillisen koulutuksen reformin edellytysten mukaisesti. Yritysten kanssa on keskusteltu hankkeesta ja yhteistyöhön ovat sitoutuneet Veho, Sisu, Volvo Trucks, Maansiirto ja kuljetus Piitulainen Oy, Kuljetus Swahne Oy sekä Kuljetusliike Toropainen Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Logistiikka-alan (auton-, kuorma-auton-, linja-auton-, puutavara-auton ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan) ammattia opiskelevat opiskelijat Riveriassa
Logistiikka-alan ammattiin kouluttavat opettajat ja ohjaajat.
Logistiikka-alan yrittäjät ja kuljettajat.
Ajoneuvojen valmistajat ja jälleenmyyjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset koulutusorganisaatiot.
Logistiikan liitännäisalojen kuten maarakennusalan yritykset.
Pohjois-Karjalan kunnat ja kuntalaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 259 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 957

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 324 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 196

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten osuus kuljetusalan työvoimasta on EU:ssa keskimäärin 22%. Digitaalisuus luo alalle uusia toimintamalleja, joustavuutta ja työnkuvia esimerkiksi kaupunkilogistiikkaan. Automaatio korvaa raskaita työtehtäviä. Hankkeen tavoitteet tukevat tätä kehitystä ja samalla sukupuolten tasa-arvoa logistiikkaalalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä (tiedottaminen ja viestintä)tuodaan esille kuljetusalan soveltuminen sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on ekologisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitettävää koulutusta tarjotaan Riverian logistiikan koulutusalalla opiskeleville ja yhteistyöyrityksille. Koulutus tukee yritysten kannattavuutta ja lisää alan vetovoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen tavoitteet tukevat sukupuolten tasa-arvoa logistiikkaalalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkitystä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkitystä.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää kuljettajakoulutusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston ajamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Logistiikka- ja kuljetusalan vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä, koska kasvihuonepäästöjä syntyy suoraan liikenteen pakokaasuista. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että liikennesektorilla Suomessa vähennetään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kuljettajan toiminnalla on huomattava merkitys polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen. Yritykset tarvitsevat sen vuoksi sekä uutta, vähäpäästöistä kuljetuskalustoa, että taloudellisen ajon hallitsevia kuljettajia. Tässä hankkeessa kehitettiin uusien ja lisättiin jo alalla toimivien kuljettajien ympäristötietoisempaa asennetta ja osaamista logistiikka-alan perus- ja täydennyskoulutuksissa. Hankkeen rinnalla kulkeneen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamassa investointihankkeessa
(ILO - Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä, EAKR, A76155), hankimme Riverialle sähkökuorma-auton sekä liikuteltavan luokkatilan, joiden avulla pystyimme kehittämään tässä hankkeessa olleita työpaketteja.

Hankkeessa oli 3 työpakettia:

1. Ekologisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen
2. Kuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen, uuden teknologian pilotointi logistiikan koulutusalalla
3. Tulevaisuuden ennakointi ja yritysyhteistyö

Hankkeessa kehitettiin Riverian käyttöön kaksi ekologisen kuljettajakoulutuksen koulutustuotetta, joilla molemmilla on Traficomin hyväksyntä viralliseksi ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi. Hankkeessa pilotoitiin myös uudenlainen kuljettajan ajotapaa analysoiva tiedonkeruulaitteisto. Laitteisto on mahdollista kytkeä laajasti raskaaseen kuljetuskalustoon OBD-pistokkeen kautta mm. ennakoivan ajon koulutuksessa tai ajo-opetuksessa. Tavoitteemme mukaisesti olimme hankkeen aikana aktiivinen toimija uuden teknologian käyttämisessä, toimimme esimerkkinä ja näin kannustimme yrityksiä ja yhteiskuntaa ympäristöystävällisempään logistiikkaan. Hankkeen tuloksena parannettiin Pohjois-Karjalan kuljetusyritysten henkilöstön ympäristötietoisuutta ja ammattiosaamista. Kuljetusala sai uutta, osaavaa työvoimaa ja mahdollisuuden kouluttaa työssä olevia kuljettajia uusinta opetusteknologiaa hyödyntäen. Rohkaisimme yrityksiä investoimaan ympäristöystävällisempään kalustoon hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hankkeen ansiosta maakunnan kuljetusyrittäjien kannattavuus paranee ja kasvihuonekaasut vähenevät.