Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22146

Hankkeen nimi: ITE - Innovatiivisesti työelämään

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: PL 72, Maliskyläntie 2

Puhelinnumero: 040 142 8600

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ANNE MAARIT KAARTINEN

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.kaartinen(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 157 7387

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on saattaa yhteen taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opiskelijat, vasta valmistuneet, yrittäjät ja työnantajat siten, että he verkostoituvat keskenään, tuottavat yhteisiä tapahtumia ja samalla myös jakavat omaa osaamistaan toinen toisilleen.

Hankkeen tavoitteena on, että opiskelijat ja vasta valmistuneet löytävät työpaikkoja ja yrittäjät sekä työnantajat löytävät itselleen sopivia työntekijöitä ja mahdollisesti jopa työnsä jatkajia. Tavoitteiden toteutumista edistetään mm. Koulutuskeskus JEDUn toiminta-alueella järjestettävillä teemallisilla verstaspäivillä.

Hankkeen tavoitteena on siis auttaa tehostetuin toimenpitein ko. alojen opiskelijoita ja vasta valmistuneita huomaamaan opiskelemansa alan monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa heidän yrittäjyysvalmiuksiaan sekä yleisiä työelämätaitojaan.

Työelämäyhteistyön kautta parannetaan koulutuksen osuvuutta ja vaikuttavuutta sekä laajennetaan kohderyhmän osaamispohjaa innovatiivisesti ja tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoiden. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Taito-yhdistysten kanssa alojen yrittäjien ja osaajien tavoittamiseksi mahdollisimman laajasti.

Hankkeen kohderyhmä muodostuu taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opiskelijoista ja vasta valmistuneista, siirtymävaiheessa olevista nuorista yleisesti sekä ko. että muiden alojen yrittäjistä ja työnantajista. Hankkeen tuloksena mallinnetaan Verstaspolku-toimintamalli lisäämään yhteistyötä, osaamista, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Lisäksi hankeen tuloksena toiminta-alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opiskelijat ja aloille valmistuneet
- Muut em. aloista kiinnostuneet sekä yleisesti nuoret ja siirtymävaiheessa olevat henkilöt
- Hankkeen toimet hyödyttävät myös hankkeessa mukana olevia alueen yrityksiä ja muita toimijoita antamalla heille mahdollisuuden olla mukana nuorten ja uusien osaajien työllistämisessä

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Muiden alojen opiskelijat ja aloille valmistuneet
- Taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opettajat, työnohjaajat, opinto-ohjaajat ja muut nivelvaiheessa toimivat henkilöt
- Taito-yhdistysten henkilökunta ja asiakkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 169

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 640

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 713

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 051

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan

Kunnat: Reisjärvi, Siikalatva, Kärsämäki, Kalajoki, Ylivieska, Sievi, Pyhäjärvi, Alavieska, Oulainen, Pyhäntä, Nivala, Haapavesi, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 61

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 133

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen pääasiallinen tavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan sukupuolinäkökulma huomioon. Hankkeen kohdealat ovat yleisesti varsin naisvaltaisia. Esim. Kalajoella opiskelevista taideteollisuus-, tekstiili- ja muotialan opiskelijoista (yhteensä 54) vain 11 % on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutuskuntayhtymä on sitoutunut strategiassaan tasa-arvon edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Hanke ja sen toimet suunnataan tasapuolisesti ja sukupuolisesti neutraalisti. Hankkeen toteuttajiin ja ohjausryhmään sekä hanketiimiin pyritään saamaan eri sukupuolten edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pääasiallinen tavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan sukupuolinäkökulma huomioon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Sähköisen materiaalin käyttö hankkeen toteutuksessa. Matkustamisen vähentäminen etäyhteyksiä hyödyntäen. Kestävän kehityksen huomioiminen toteutettavissa tilaisuuksissa ja projekteissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Viitaten edelliseen, toimet vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Mm. autoilua vähentämällä edesautetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeessa pyritään kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeessa pyritään kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Kaikessa hankkeen aikana toteutettavassa toiminnassa pyritään välttämään materiaalien turhaa kulutusta sekä kierrättämään syntyneet jätteet asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Toiminta voi ajoittain sijoittua kohteisiin, joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Alueen työelämä saa hyviä osaajia / jatkajia palvelukseensa. Hanke myös lisää työelämän osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeella sujuvoitetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään / yrittäjyyteen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeessa pyritään vähentämään turhaa autoilua ja optimoimaan liikkuminen ja logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeen toiminta parantaa jo välittömästi hankkeen aikana sekä välillisesti uusien menettelyiden avulla opiskelijoiden osallisuutta, työllistymistä ja tiedon saamista.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hanke huomioi lähtökohtaisesti tasa-arvoisesti naiset ja miehet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke edistää myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä alueella, ja näin edesauttaa heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.
Kulttuuriympäristö 3 2
Hankkeen kohderyhmänä ovat taideteollisuusalan osaajat, joten hankkeen aikana toteutettavat tapahtumat rikastuttavat ja kehittävät osaltaan alueen kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeessa pyritään kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-