Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22147

Hankkeen nimi: Yhteinen poronhoitoalue: Kehittämistä verkostoissa, paliskunnissa ja porotalousyrityksissä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Iida Melamies

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iida.melamies(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-4780212

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa poronhoitajien työhyvinvointia ja työn tuottavuutta kehittämällä poron-hoitajien toimintaa organisaatioissaan eli paliskunnissa, porotalousyrityksissä sekä verkostoissa toimittaessa. Hankkeella edistetään poronhoitajien ja porotalousyritysten sopeutusmiskykyä työelämän ja elinkeinoelä-män muutokseen ja mahdollistetaan poronhoitotyön laadun ja tuottavuuden kehittyminen. Poronhoitotyö on muutospaineessa, jossa sen tulee sopeutua sekä paikalliseen että globaaliin kilpailuun; poronhoitoalueel-la on enenevässä määrin muita elinkeinoja, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään aluetta. Globaali kiin-nostus arktisia alueita ja niiden luonnonvaroja kohtaan luo poronhoitajille uudenlaisen osaamisen tarpeita: heidän on sopeuduttava lisääntyvään alueiden käyttöön sekä pystyttävä säilyttämään asemansa kilpailussa alueiden käytöstä. Elinkeinon rakennemuutos näkyy tuotannon keskittymisenä entistä isompiin yksiköihin taloudellisten tekijöiden sekä työn jatkajien puutteesta johtuen. Porotalouden harjoittajien ikärakennekehi-tys ja elinkeinon tuotannon rakennekehitys pakottavat paliskuntia kehittämään osaamista sekä etsimään uusia toimintamalleja työn sujuvuuden ja työssä jaksamisen turvaamiseksi.

Toimenpiteinä hankkeessa ovat paliskuntien verkostoitumisosaamisen tehostaminen ja lisääminen edistä-mään poronhoitotyön resurssitehokkuutta ja työn organisointia. Paliskunnissa ja porotalousyrityksissä osaamista lisätään johtamis-, neuvottelu- ja työelämätaitokoulutuksilla. Oman työn kehittämistä ohjataan lisäämällä oman työn suunnittelu- ja johtamisosaamista, työn uudelleen suunnittelulla ja paliskuntien sekä poronhoitajien työn kehittämiskokeiluilla. Koulutusten, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen kautta on löy-dettävissä poronhoitotyöhön uusia toimintamalleja, jotka lisäävät työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuotta-vuutta. Kehittävän työnotteen testaus ja käyttöönotto lisäävät työssä jaksamista erilaisista rajoitteista (esim. ikääntyminen) huolimatta ja tuovat tehokkuutta itsensä johtamiseen. Tätä kautta saadaan tehokkuutta po-ronhoitotyöhön sekä paliskunnissa että porotalousyrityksissä.

Hankkeen tuloksena on rakennettu uusia yhteistyön ja toiminnan malleja paliskuntien, porotalousyrittäjien ja muiden poronhoitoalueen toimijoiden välille. Paliskunnat ovat sisäistäneet verkostojen tärkeyden ja saa-neet osaamista verkostoitumiseen työn organisoinnin välineenä. Työntekijän ja työorganisaation roolit ovat hankkeen tuloksena selkeytyneet ja paliskunnan henkilöstön johtamis- ja työyhteisötaidot kohentuneet. Näiden kautta on mahdollistettu työhyvinvoinnin parantuminen koko työyhteisössä. Työyhteisön jäsenten itsenäisen kehittämistyön tuloksena on työn tekeminen sujuvoitunut, kun työhön on löydetty työn mielek-kyyttä lisääviä, työn teon tapoja uudistavia toimintamalleja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat poronhoitajat ja paliskunnat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on Paliskuntain yhdistys, joka saa uusia työkaluja poronhoitajien sekä paliskuntien neuvontaan ja koulutukseen. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös muut poronhoitoalueen toimijat, jotka saavat kohderyhmälähtöisesti suunnattua tukea ja ohjausta poronhoidon kohtaamiseen ja sen kanssa toimimiseen yhteistyössä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 206 371

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 208

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 317 321

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 944

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari, Ranua, Simo, Pelkosenniemi, Kittilä, Muonio, Savukoski, Pello, Kolari, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Enontekiö, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 203

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 270

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Molemmilla sukupuolilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen vaikka ala onkin miesvaltainen. Arviointi tehdään osana toteutusta, mutta sukupuoliasiaan on kiinnitetty huomiota jo suunnitteluvaiheessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmilla sukupuolilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua. Hankkeen toiminnoissa painotetaan työyhteisön toimia etsiä ratkaisuja erilaisten työntekijöiden työllistämistä juuri heille parhaiten sopivalla tavalla ja tehtävissä. Tämä edistää entisestään naisten aseman paranemista miesvaltaisessa poronhoitotyöyhteisössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen on olennainen osa hanketta ja näkyy hankkeen tavoitteissa, toimenpiteissä ja tuloksissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Lähtökohta porotaloudessa, myös työhyvinvoinnissa. Poronhoidon merkittävin työympäristö on luonnossa, joten sen huomioinen on välttämättömyys työyhteisön kehittämistoimissa. Töiden organisoinnilla uusilla malleilla voidaan yhteistyön kautta vaikuttaa välillisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Liittyy olennaisesti porotalouden harjoittamiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Monimuotoisuus turvaa poronhoidon työympäristön käytön eli porolaidunten tuottavuuden ympärivuoden.Välillisesti vaikutusta töiden uudelleen organisoinnilla ja uusilla toimintamalleilla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Liitty ketävään porotalouteen, työn tehostumisen kautta mahdollisuus myös suoraan päästöjen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hankkeen tavoitteena oleva poronhoitajien yhteistyömahdollisuuksien kasvaminen edistää elinkeinon valmiuksia luoda kiertotalous yhteistyötä porotalouden sivuvirroista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Kasvavat yhteistyökontaktit mahdollistavat tiedonvälityksen uusiutuvien käytön merkityksestä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 10
Hankkeen kaikki toiminnot tukevat paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Yhteistyö on sisällytetty vahvasti hankkeeseen joten kohteena myös poronhoidon ulkopuoliset toimijat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
Poronhoitajien verkottuminen ja kokemusten vaihto edistää porotalouden ympärille muodostuvien aineettomien palvelujen kehittämistä. Yhteistyön lisääminen porotalouden ja alueen muiden toimijoiden välille yhdistää erilaisia osaamisia luoden kasvualustaa aineettomien palveluiden kehittelylle.
Liikkuminen ja logistiikka 1 7
Liittyy porotalouden työn tehostamiseen. Hankkeen uusilla toimintamalleilla ja yhteistyöllä suoraan mahdollisuus vähentää liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Kuuluu hankkeen päätavoitteisiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hankkeen toimintojen kautta fyysisyyteen perustuva alan työntekijöiden arvottaminen vähenee. Jokaisela työntekijällä on arvokas panoksensa annettavaksi työyhteisölle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 10
Hankkeen tominnoissa edistetään poronhoidon yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kasvua. Hanke tukee yhdenvertaisuuden toteutumista (nuoret-iäkkäät, miehet-naiset) ja siten työhyvinvoinnin parantamista.
Kulttuuriympäristö 0 9
Edistää paikallisen kulttuurin työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Ympäristöosaaminen 0 6
Välttämättömyys kehitettäessä poronhoitajien työyhteisöä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-