Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22151

Hankkeen nimi: WATTI - Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hengitysliitto ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0201472-1

Jakeluosoite: PL 389

Puhelinnumero: 040 319 3232

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.luovi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irene Marjatta Konttinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irene.konttinen(at)luovi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 319 3232

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä OSAO, 0992445-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä on tehty onnistuneesti jo pitkään, mutta ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden varmistaminen vaatii edelleen yhteistyön kehittämistä, jonka tulee olla jatkuvaa (ks. esim. Parasta Palvelua -hankkeen tulokset). Oppilaitosten ja yritysten yhdistäessä voimansa saa ammatillinen koulutus lisäarvoa työelämän osaajilta ja yritykset osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa.

Pohjois-Pohjanmaan alueen työpaikkojen ja yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden painopiste on yritysten kasvun edistämisessä, liiketoiminnan uudistamisessa, yritystoiminnan monipuolistamisessa, yritysten toimintaedellytysten parantamisessa ja osaamisen lisäämisessä. Arviot Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden kehityksestä ovat koko maata ja lähialueita paremmat, ja lisää osaavaa työvoimaa halutaan palkata, mutta tällä hetkellä sen saatavuus rajoittaa monen yrityksen kasvua.

WATTI-hankkeessa etsitään ratkaisuja alueelliseen kohtaanto-ongelmaan ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen sekä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen edistämiseen. Hankkeessa kartoitetaan yritysten tarpeita ja innovoidaan oppilaitosten ja työelämän yhteispelinä menetelmiä, palveluja ja tuotteita, pilotoidaan niitä, sekä etsitään pysyviä toimintamalleja toteuttaa vastavuoroista kehittämiskumppanuutta. Näin saadaan aikaan konkreettisia ratkaisuja työnantajien tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksien tunnettuutta sekä työnantajille että hakijoille ja edistää siten koulutuksen houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa mm. kehitetään alumni-toimintaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Kehittämiskohteena on myös opiskelijoille ja työnantajille kohdennettu nivelvaiheen työllistymisen tuki sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön ajantasainen työelämäyhteistyön osaamisen varmistaminen.

Hankkeen toteutuksessa varmistetaan yritysten aktiivinen osallistuminen tarpeiden esiin nostamiseen ja kehittämistoimintaan. Yhteisen tahtotilan löytäminen ja molemminpuolinen sitoutuminen, jonka myötä pyritään syventämään oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja toiminnan vastavuoroisuutta, ovat avainasemassa toiminnan kehittämisessä. Keskeistä on myös muutosketteryys, reagointikyky ja innostuksen synnyttäminen. Hanke tarjoaa mukaan lähteville yrityksille mahdollisuuden avoimeen keskusteluun, tuoda esiin työelämälähtöisiä kehittämistarpeita, edistää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä vastavuoroisuuden periaatteella sekä lisätä yritysten verkottumista ja innostuksen kulttuuria. Hanke edistään vuoropuhelua työantajien, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden kesken. Tämä mahdollistaa kaikkia osapuolia palvelevien ratkaisujen kehittämisen.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat pk-yritykset ja muut työpaikat, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä ammatillisen koulutuksen hakijat ja osaamisen kehittämistä tarvitsevat henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat myös oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja opiskeluhyvinvointihenkilöstö.

WATTI-hankkeen tuloksena ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö syvenee, monimuotoistuu ja kehittyy vastavuoiseksi kumppanuusekosysteemiksi. Työelämäyhteistyön osaaminen vahvistuu, ja yritykset saavat parempaa palvelua. Alueen työnantajat saavat tarpeitaan vastaavaa osaavaa työvoimaa, ja myös erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen lisääntyy. Oppilaitosten ja työelämän välinen osallistava kehittämiskulttuuri, jolla voidaan tunnistaa yhteisiä parantamiskohteita ja kartoittaa sopivia menetelmiä työllisyyden nostoon, näkyvät myös parempana resilienssinä. Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy syrjäytymisen ehkäisemisessä ja työmarkkinoiden muutoksiin vastaamisena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan alueen
- pk-yritykset ja muut työpaikat sekä niiden henkilöstö, hankkeessa käytetään yhteistä termiä "työelämäasiakkaat".
- erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat
- hakeutumisvaiheen opiskelijat ja muut osaamisen kehittämistä tarvitsevat henkilöt (esimerkiksi työpaikkojen henkilöstö, alanvaihtajat, osatyökykyiset ja kuntouttavassa toiminnassa olevat jne.)
- ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja opiskeluhyvinvointihenkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut ammatillista koulutusta järjestävät tahot sekä julkiset ja muut yhteisöt, jotka voivat hyödyntää kehitettäviä palveluja ja toimintatapoja. Peruskoulun päättävät oppilaat, ohjaavat tahot ja huoltajat.

Suuryrityksiksi luokiteltavat työelämäasiakkaat (esim. S-ryhmä ja KESKO), jotka ovat alueen oppilaitoksille tärkeitä yhteistyökumppaneita koulutuksen järjestämisessä (esimerkiksi koulutus- ja oppisopimuskoulutus), ja sisältyvät näin ollen vastavuoroiseen ekosysteemimalliin. Yritykset kuitenkin ovat kuitenkin hankkeessa vain välillisiä hyödynsaajia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 366 416

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 157 274

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 398 910

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 221

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Koillismaan, Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Ii, Reisjärvi, Siikalatva, Kärsämäki, Hailuoto, Taivalkoski, Kempele, Oulu, Kalajoki, Ylivieska, Utajärvi, Siikajoki, Tyrnävä, Raahe, Merijärvi, Muhos, Lumijoki, Sievi, Pyhäjärvi, Alavieska, Oulainen, Pyhäntä, Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Nivala, Liminka, Haapavesi, Haapajärvi, Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 419

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ammattiopisto Luovi järjestää ammatillista koulutusta kaikilla koulutusaloilla kasvatus- ja yhteiskunnallisia aloja lukuunottamatta ja Koulutuskuntayhtymä OSAO kaikilla koulutusaloilla. Alat (myös työpaikkojen toimintaympäristöt) ovat jakautuneet sukupuolittain. Molemmissa organisaatioissa on ajantasainen tieto oman organistaation henkilöstön sekä opiskelijoiden sukupuolijakaumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ilmenee hankkeessa toteuttamalla toimenpiteet sukupuolisensitiivisesti (ei tarkoita sukupuolineutraaliutta). Lisäksi hanke tukee työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen (sekä horisontaalisen että vertikaalisen) eriytymisen lieventämistä, mihin liittyy mm. tasa-arvoinen palkkaus ja yhtäläiset mahdollisuudet edetä työuralla sukupuolesta ja alasta riippumatta. Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma tarkoituksenmukaissti kaikissa sen toimenpiteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Toteutuksessa noudatetaan oppilaitosten kestävän kehityksen suunnitelmia ja periaatteita sekä huomioidaan ne hankkeen toteutuksessa. Esimerkiksi suunnitellaan tapahtumat ja työpaikkakäynnit logistisesti järkevästi ja hyödynnetään esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja tarkoituksen mukaisesti. Tuotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla materiaalia työpaikoille ja suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ilmenee hankkeen toteutuksessa lähinnä liikennöinnin järjevänä suunnitteluna ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisenä esimerkiksi tulosten jalkauttamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittäviä välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittäviä välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Noudatetaan oppilaitosten kestävän kehityksen suunnitelmien periaatteita ja toimintatapoja,joiden mukaisesti vältetään jätteiden tuottamista, kierrätetään tarkoituksenmukaisesti, hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja pyritään aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen suosimiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä välittömiä eikä välillisiävaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja kohdentaa palveluja sekä kouluttaa osaavaa työvoimaa tarvelähtöisesti alueen yrityksille ja tukea siten paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeessa kehitetään vastavuoroista, asiakslähtöistä työelämäyhteistyötä ja palveluja työnantaja-asiakkaille ja opiskelija-asiakkaille sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista. Kyse on aineettomien palvelujen tuottamisesta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen toteutus suunnitellaan ennakoivasti siten, että tapaamiset ovat mahdollisimman helposti saavutettavissa. Hyödynnetään tarkoituksen mukaisesti digitaalisia ratkaisuja, kuten verkkokokouksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hanke edistää osallisuutta mahdollistamalla ja edistämällä kohderyhmien osallistumisen itseään koskevan toiminnan suunnitteluun. Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja osatyökykyiset, joiden työllistymistä hankkeen toimenpiteet viime kädessä edistävät. Työllistymisellä on merkittävä vaikutus yksilön hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Myös osaamisen lisääntyminen hankkeen eri kohderyhmillä edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hankkeessa edistetään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja sen myötä tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvon edistäminen ilmenee hankkeen toimenpiteissä tasapuolisuutena esimerkiksi sukupuolten, alojen ja kohderyhmien huomioimisessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 9
Yhtenä hankkeen lähtökohtana ovat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yhdenvertaiset oikeudet työllistyä kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Työllistymisellä on merkittävä vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen.
Kulttuuriympäristö 0 3
Kulttuuriympäristön säilyttäminen ilmenee huomioimalla tasapuolisesti yritykset ja työpaikat sekä kaupungista että maaseudulta ja edistämällä opiskelijoiden työllistymispolkuja myös muualla kuin omalla kotipaikkakunnalla.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittäviä välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-