Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22155

Hankkeen nimi: Opiskelukunnossa läpi kesän

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2299016-4

Jakeluosoite: Yliopistokatu 7

Puhelinnumero: 044 576 8417

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.isyy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heinonen Sanna Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Pääsihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paasihteeri(at)isyy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 576 8417

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja neuvontaa opiskelijoille kesäaikana opiskelussa, työelämävalmiuksiin liittyvissä asioissa sekä opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja jaksamiseen. Hankkeen aikana pyritään rakentamaan verkosto edellä mainittujen asioiden mahdollistamiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat ne Itä-Suomen yliopiston opiskelijat, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opiskelutavoitteissa tai syrjäytyä opinnoista kokonaan, tarvitsevat erityistä tukea toiminnanohjauksessa itsenäisen opiskelun sujumiseksi tai ovat yksinäisiä ja/tai tarvitsevat hyvinvointia tukevaa ja mielenterveyttä ylläpitävää toimintaa opiskelukyvyn tueksi.

Hankkeen toimenpiteitä ovat opiskelukykyä ja hyvinvointia tukeva pienryhmäohjaus, ajantasaisen tiedon etsiminen ja jakaminen, etäopiskeluvinkkien jakaminen sekä muut opiskelijan arkessa jaksamista ja pärjäämistä tukevat toimet.

Hankkeen tarkoituksena on opiskelijoiden yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Uudenlaisen yhteisöllisyyttä lisäävän verkostotoiminnan pilotointi hankkeen aikana. Hankkeessa suunniteltuja toimintamuotoja ei ylioppilaskunnassa ole ennen toteutettu, joten kyseessä on uuden toiminnan pilotointi. Erityisesti uusia toimintatapoja tarvitaan kesäajan opiskelun tukiverkoston rakentamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen opiskelukyvyn turvaamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ne Itä-Suomen yliopiston opiskelijat, jotka
1. Ovat vaarassa jäädä jälkeen opiskelutavoitteissa tai syrjäytyä opinnoista kokonaan.
2. Tarvitsevat erityistä tukea toiminnanohjauksessa itsenäisen opiskelun sujumiseksi.
3. Ovat yksinäisiä ja/tai tarvitsevat hyvinvointia tukevaa ja mielenterveyttä ylläpitävää toimintaa opiskelukyvyn tueksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Itä-Suomen yliopiston opiskelijayhteisö ja ylioppilaskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 149

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 149

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Nurmes, Lieksa, Joensuu, Rääkkylä, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Tohmajärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Opiskelukunnossa läpi kesän - hanke tarjosi kesä-elokuun ajan monipuolisesti toimintaa, tukea ja neuvontaa arjen hallintaan, jaksamiseen ja työelämätaitoihin sekä hyvinvointia ja opiskelukuntoa ylläpitävää toimintaa viikoittain. Ylioppilaskunnassa ei ole ollut aiemmin kesäaikana toimintaa, joten hanke toimi myös pilottina, jossa testattiin kesäajan palveluita ja toimintaa, sekä niiden kysyntää ja tavoitettavuutta opiskelijoiden keskuudessa. Toimintaa järjestettiin pienryhmissä, webinaareina ja etänä.

Hankkeen aikana järjestettiin matalan kynnyksen liikuntaan, yhdessä opiskelua, etätoimintaa sekä vapaa-ajan toimintaa. Yhteistyötä tehtiin eri järjestöjen ja ESR-hankkeiden kanssa löytäen uusia yhteistyötahoja myös jatkoa ajatellen. Hanke työllisti yhden kokoaikaisen ja kaksi osa-aikaista työntekijää kolmen kuukauden ajan. Hankkeessa panostettiin opiskelijoiden tavoitettavuuteen monin eri keinoin. Hankkeen kohderyhmänä olivat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

Hankkeessa päästiin asetettuihin tavoitteisiin hyvin tai melko hyvin. Opiskelijoiden mukaan saaminen hankkeessa oli aluksi haasteellista, mutta ensimmäisten viikkojen jälkeen osallistujamäärät kasvoivat. Hankkeen aikana toimintaa kehitettiin opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palaute mahdollisti toiminnan kohdentamisen täsmällisemmin kohderyhmälle sopivaksi.

Hanke lisäsi osallistujien yhteisöllisyyttä. Pienryhmät, peli-illat ja muu yhdessä tehty toiminta toivat entuudestaan tuntemattomia ihmisiä yhteen yhteisten teemojen äärelle. Pienryhmätoimintana toteutettu aktiivinen arki-ryhmä tarjosi apua arjen hallintaa ja hyvinvointiin ja ryhmälle toivottiin jatkoa myös tulevaisuudessa. Ryhmään osallistuneita kannustettiin jatkamaan yhteydenpitoa myös syksyllä. Kävijämäärillä mitattuna tasaisen suosittuja olivat myös maksuttomat matalan kynnyksen liikuntatunnit, yhteiset opiskelutuokiot ja lautapeli-illat. Lautapeli-ilta oli monelle ensimmäinen osallistuminen, jonka jälkeen heidän oli helpompaa osallistua myös muuhun toimintaan.

Hankkeen aikana luotiin verkostoja opiskelijoiden näkökulmasta sellaisiin toimijoihin, jotka tukivat hankkeen tavoitteita. Yhteistyötä tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn kanssa tiiviisti. Tätä yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa. Järjestöyhteistyötä tehtiin myös muun muassa Pohjois-Karjalan Marttojen ja Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Joensuun kaupungin Luotsi-hankkeen, SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan, Nyyti ry:n, YTHS:n ja UEFin opinto- ja urapalvelujen sekä Setlementti Joensuun kanssa. Järjestöjen omat ESR-hankkeet mahdollistivat uudenlaisten työmuotojen kokeilun ja jalkauttamisen.