Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22156

Hankkeen nimi: Kotona kylillä verkossa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1065357-4

Jakeluosoite: Niskakatu 4a

Puhelinnumero: 040 508 6416

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.maakaista.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehikoinen Jyrki Antero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antero.lehikoinen(at)joensuu-leader.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405086416

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kotona kylillä verkossa
Joensuun seudun Leader ry haluaa olla mukana ehkäisemässä koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolojen aiheuttamaa syrjäytymistä, etenkin maaseudulla. Perinteisesti etenkin maaseudulla yhteisöllisyyden merkitys on korostunut pitkien välimatkojen vuoksi. Yhteisöllisyys kuitenkin muuttaa muotoaan, kun lähikontakteja pyritään pandemian aikana välttämään.
Joensuun seudun Leader-yhdistyksen Kylät ry:n Kotona kylillä verkossa -hankkeessa maaseudun asukkaat, kyläläiset, houkutellaan erilaisten virtuaalisten menetelmien pariin jonkin heitä kiinnostavan teeman avulla. Hankkeessa järjestetään säännöllisesti virtuaalisia kylätapaamisia ”virtuaalikyläiltoja”, joihin kutsutaan kaikki Joensuun seudun kylät ja niiden asukkaat.
Virtuaalisissa kyläilloissa on aina joku mielenkiintoinen teema, jolla houkutellaan kyläläisiä osallistumaan. Teema voi olla esimerkiksi: metsästys, käsityöt, ruoanlaitto tai liikunta. Harrastuksiin liittyvien teemojen sisältö ostetaan maakunnan paikallisilta pienyrittäjiltä, esim. ravintoloitsijoilta, fysioterapeuteilta, jne. Ideoita teemoihin kysytään myös hankkeen aluksi kyläläisiltä. Teemoissa on mukana myös kyläyhdistysten toimintaan liittyviä aiheita.
Tavoitteena on, että kunhan kylät tottuvat mielenkiintoisten teemojen kautta uusien etäyhteysmenetelmien käyttöön, ne otetaan käyttöön kylissä myös jatkossa, ilman ulkopuolista ohjausta. Hankkeessa kannustetaan kyläyhdistyksiä ja kylien asukkaita esimerkiksi viikoittaisten kyläkuulumisten vaihtamiseen virtuaalisesti. Haluamme osoittaa maaseudun asukkaille, että yhteisöllisyyttä voi kokea myös virtuaalisesti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla, kylissä asuvat asukkaat, kausiasukkaat ja kyläyhdistykset. Hankkeella tavoitellaan erikoisesti myös nuoria työikäisiä henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole mukana kyläyhdistysten toiminnassa. Eri ihmisryhmkiä tavoitellaan valitsemalla virtuaali tapahtumien aiheita niin, että ne kiinnostavat eri elämäntilanteessa olevia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke kohdistuu myös Pohjois-Karjalan paikallisiin pienyrittäjiin, sillä hankkeen "virtuaalikyläiltojen" sisällöt ostetaan pääsääntöisesti maakunnan eri alojen yrittäjiltä. Näin hankkeen hyöty valuu pieninä puroina myös maakunnan pienyrittäjille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei kohdistu erikoisesti mihinkään sukupuoleen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohdistuu kaikille, sisältöä suunteltaessa huomioidaan kaikki
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 2
hankkeessa käytetään etäyhteyksiä, jatkossa etäyhteydet jäävät asukkailla käyttöön
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hanke lisää yhteisöllisyyttä poikkeusoloissa
Tasa-arvon edistäminen 4 0
HAnkkeessa huomioidaan kaikki
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Joensuun seudun Leader yhdistys järjesti syksyn 2020 aikana kymmenen eri teemaista virtuaalivälitteistä kyläiltaa. Teemat iltoihin kartoitettiin sähköisellä kyselyllä. Virtuaali-iltojen teemoiksi nousivat kyläturvallisuus, vieraskasvit, kylämaiset, retkeily, maallemuutto, jätekäytännöt, liikunta, kyläkirjat, muonitus ja syksyn päättivät pikkujoulut.
Mukaan iltoihin kutsuttiin kaikki maakunnan asukkaat, kyläläiset ja etäkyläläiset. Illoissa asiantuntija esitelmöi aiheesta ja kyläyhdistys edustajat kertoivat omista kokemuksistaan. Yhteisölähtöisissä illoissa jaettiin hyviä käytäntöjä teemoihin liittyen ja samalla opeteltiin verkkovälitteisten työkalujen ja etäyhteyksien käyttöä. Hanke lisäsi osallistujien ja toimijoiden osaamista sähköisten välineiden käyttämisessä ja teki virtuaalitilaisuudet tutuiksi. Mukaan iltoihin osallistui kaikkiaan yli 100 eri henkilöä, noin 50 eri kylältä tai paikkakunnalta. Teemakohtaisia virtuaalikyläiltoja jatketaan vuoden 2021 aikana yhdistyksen omana toimintana.