Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22158

Hankkeen nimi: Summer Boost 2020

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 044 7856 925

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Iire

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.iire(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7856 925

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tällä hankkeella vastataan korona-pandemian tuottamaan vaikeaan tilanteeseen. Hankkeessa tehostetaan PK- yritysten tulevaisuustyötä. Hankkeella vahvistetaan yritysten kykyä hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin korkeakoulujen osaamista osana omaa tulevaisuus- ja innovaatiotyötään. Vastavuoroisesti korkeakouluille hanke toimii orgaanisena alustana, jolla kehitetään TKI-palvelujen ja elinkeinoelämän kiinteämpää yhteistyötä.

Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis-ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa. Hanke kehittää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja yritys- korkeakoulu -yhteisyössä. Hanke tukee myös yritysten mahdollisuuksia kontaktoitua kansainvälisen taustan omaavien opiskelijoiden kanssa.

Hankkeen valmistelu pohjautuu aiempien alueella toteutettujen hankkeiden tuloksiin ja oppeihin sekä kansallisiin ja EU:n ohjelmien tavoitteisiin. Hanke vastaa korona-pandemian aiheuttamiin haasteisiin yrityksissä.

Hankkeen tavoitteena on:
- tehostaa PK-yritysten tulevaisuus- ja innovaatiotyöskentelyä kestävän pitkän tähtäimen liiketoiminnan turvaamiseksi ja kasvattamiseksi Pohjois-Savossa,
- vahvistaa yritysten avainhenkilöstön osaamista kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalin tulevaisuusorientoituneella toiminnalla yhdessä opiskelijoiden ja korkeakoulun asiantuntijoiden kanssa,
- luoda uudenlaisia suoria ja matalan kynnyksen käytännön tason yhteistyösuhteita yritysten, opiskelijoiden ja korkeakoulujen välillä ja tätä kautta rakentaa ketterää korkeakoulu-yritysyhteistyöekosysteemiä.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:
-alueen PK-yritysten avainhenkilöstö

Hankkeen välilliset kohderyhmät:
- alueelliset innovaatioekosysteemit
- alueen kaupungit ja kunnat
- ELY-keskukset, maakuntaliitot, TEM ym. ministeriöt
- alueen yrittäjyysyhteisöt
- korkeakouluopiskelijat

Hankkeen kesto on 6 kuukautta, 25 osallistuvaa yritystä sekä Kuopion kaupunki ja 70 korkeakouluopiskelijaa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteutuksessa käytetään yhteistyöskentelyn ja –kehittämisen menetelmää, joka sitouttaa osapuolet yhteiseen työskentelyyn. Menetelmä tuo mukanaan yrityslähtöisen ja kaikkien osapuolten tavoitteet yhteen sovittavan lähestymistavan ja prosessit, mikä varmistaa toiminnan merkityksellisyyden kaikille osapuolille. Tällä menetelmällä edistetään yritysten tulevaisuustyötä ja yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön ekosysteemin vahvistumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:
-Alueen PK-yritysten avainhenkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät:
- Alueelliset innovaatioekosysteemit (esim. Kuopio Health)
- Alueen kaupungit ja kunnat
- ELY-keskukset, maakuntaliitot, TEM ym. ministeriöt
- Alueen yrittäjyysyhteisöt
- Korkeakouluopiskelijat, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat

Hankkeessa vahvistetaan kohderyhmien ja sidosryhmien yhteistyötä ja verkottumista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 178 565

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 215 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 725

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tuusniemi, Keitele, Rautavaara, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin toiminta tukee sekä naisten että miesten tulevaisuustyötä sekä selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toimet kohdistuvat sekä miehiin että naisiin kumpaakaan sukupuolta erityisesti painottamatta, sekä yrityksissä että projektiin rekrytoitavien opiskelijoiden osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja yritys-korkeakoulu -yhteistyössä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeessa kehitettävät projektiaihiot määritetään missio- ja ilmiöpohjaisesti. Erityisesti huomioidaan kytkökset hiilineutraalisuuteen ja älykkään erikoistumisen strategioihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeessa tehdään uudella tavalla yritysten tulevaisuustyötä, jossa megatrendien näkeminen ja ennakoinnin työvälineiden käyttäminen liiketoiminnan kehittämisessä rakentavat pohjan alueen pienten yritysten strategiselle ajattelulle ja liiketoiminnan kestävälle kasvulle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hanke kehittää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja yritys-korkeakoulu -yhteistyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke vastaa korona-pandemian yrityksille tuottamiin haasteisiin. Se edistää yhteisöllistä oppimista. Opiskelijoilla osallistuminen kehittää myös toimintaan osallistuvien luovuutta sekä lisää innovaatio- ja yrittäjyysmyönteisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa rakennetaan aktiivista tapaa kohtauttaa yrityksiä opiskelijoiden, myös kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankkeen toteutuksesta vastasi Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeella vastattiin koronapandemian pk-yrityksille tuottamaan vaikeaan tilanteeseen. Hankkeessa tehostettiin pk-yritysten strategista osaamista, erityisesti tulevaisuuden liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. Hankkeella myös vahvistettiin yritysten kykyä hyödyntää korkeakoulujen osaamista osana omaa tulevaisuus- ja innovaatiotyötään. Korkeakouluille hanke
toimii alustana, jolla kehitetään TKI-palvelujen ja elinkeinoelämän kiinteämpää yhteistyötä.

Hankkeessa vahvistettiin yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa. Hanke kehitti yritysten uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä toimintamalleja yritys- korkeakoulu -yhteisyössä. Hanke tuki myös yritysten mahdollisuuksia kontaktoitua kansainvälisen taustan omaavien opiskelijoiden kanssa.

Hankkeessa käytettiin yhteistyöskentelyn ja –kehittämisen menetelmää, joka sitouttaa osapuolet
yhteiseen työskentelyyn. Menetelmä toi mukanaan yrityslähtöisen ja kaikkien osapuolten tavoitteet yhteen sovittavan lähestymistavan ja prosessit, mikä varmisti toiminnan merkityksellisyyden kaikille osapuolille. Tällä menetelmällä edistettiin yritysten tulevaisuustyötä ja yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön ekosysteemin vahvistumista.