Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22159

Hankkeen nimi: Osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan (eOSY)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kiviharjuntie 4

Puhelinnumero: 040 141 5374

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Eveliina Kosonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.kosonen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 141 5374

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan (eOSY) -hankkeen tavoitteena on verkkopohjaisesti edistää ja tukea täällä olevien ulkomaalaisten, maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsentensä integroitumista yhteiskuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Suomen kielen perustaitojen hallinta on erittäin tärkeä osa kansainvälisten osaajien ja korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden integroitumista pysyvästi alueellemme.

Opintokokonaisuudet lisäävät Oulun ammattikorkeakoulun opetustarjontaa huomioiden korkeakoulutuksesta kiinnostuneiden maahanmuuttajien alhainen suomen kielen taitotaso. Tällaista verkkototeutusta ei ole aikaisemmin ollut tarjolla Oulun ammattikorkeakoulussa.

eOSY -hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ripeästi etenevää alkeistason kielikoulutusta verkossa sekä rakennetaan digitaalinen kurssipohja itsenäiseen suomen kielen opiskeluun ja omatoimiseen kielitaidon ylläpitämiseen alkeiskurssien jatkoksi. Tavoitteena on nostaa kielitaito A2-tasolle.

Työpaketissa 1 suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisesti monipuolinen suomen kielen alkeistason verkkokoulutus yhdistettynä henkilökohtaiseen S2-tukeen. Tämä kahden opintojakson kokonaisuus on mahdollista suorittaa työn tai tutkinto-opintojen ohessa.

Työpaketissa 2 suunnitellaan ja toteutetaan suomen kielen opiskelua motivoiva digitaalinen kurssipohja itsenäiseen ja omatoimiseen kielitaidon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Tämän 5 opintopisteen laajuisen, itsenäisesti suoritettavan opintojakson voi opiskella oman aikataulun mukaisesti, ns. non-stop-tyylisesti. Suomen kielen lisäksi opintojaksoon integroidaan yhteiskunnallisesti tärkeitä osa-alueita, joiden avulla opetetaan arkielämän ja työelämän termejä sekä samalla herätetään koulutuksesta kiinnostuneiden mielenkiintoa eri aloihin. Erityisen tärkeä on antaa alkuvaiheen esittelyä sosiaali- ja terveysalasta, koska ala kärsii työvoimapulasta ja tarvitsee tulevaisuudessa maahanmuuttajaosaajia. Digitaalinen kurssipohja tehtävineen jää hyödynnettäväksi itsenäiseen opiskeluun ja kielitaidon ylläpitämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja heidän perheenjäsenensä. Lisäksi kohderyhmänä ovat kansainväliset tutkinto-opiskelijat tai vastavalmistuneet kansainväliset tutkinto-opiskelijat Oulun ammattikorkeakoulusta ja Oulun yliopistosta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Oulun kaupunki (Villa Victor), Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, elinkeinoelämä, yrittäjät ja järjestöt, esimerkiksi Vuolle-opisto ja Ystävyyskeskus.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 731

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 583

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 187 164

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 186 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kalajoki, Ylivieska, Oulu, Raahe, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kiviharjuntie 4

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Lähtökohtana ovat tilastotiedot Oamkin sukupuolijakaumista (syyskuu 2019). Koko Oamkissa tutkintoon johtavissa suomenkielisissä koulutuksissa on naisia 46,9 % ja miehiä 53,1 %. Englanninkielisissä koulutuksissa (syyskuu 2019) on naisia 40,2 % ja miehiä 59,8 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma on tärkeä, koska hanke mahdollistaa myös naisten opintojen suorittamisen, kielitaidon ja työllistymisen paranemisen. Maahanmuuttajaperheissä naisten koulutuksen merkitys on tärkeä sukupuolten tasa-arvon ja koulutusmyönteisten asenteiden lisäämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa toteutettaviin verkko-opintoihin valitaan tiettyjen kriteerien pohjalta. Tämän johdosta tarkkaa sukupuolikiintiötä ei voida asettaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on pohjoinen kestävän kehityksen toimija. Kestävä kehitys sisältyy koulutustarjontaan ja on osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Henkilökunta ja opiskelijat tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Oamkin kestävän kehityksen työn 2018-2020 tavoitteina on kehittää Green Campus –toimintamallia, vahvistaa hyviä kestävän kehityksen käytänteitä sekä edistää kestävän kehityksen arvojen näkyvyyttä. Oamk seuraa säännöllisesti työn edistymistä sekä täyttää lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Oamkin kestävän kehityksen toimenpideohjelma (2018–2020) käsittää kolme päätavoitetta. 1. Kehittää Green Campus Linnanmaa ja Kontinkangas -toimintamallia 2. Vahvistaa Oamkin kolmen kampuksen hyviä kestävän kehityksen käytänteitä 3. Edistää Oamkin kestävän kehityksen arvojen näkyvyyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on pohjoinen kestävän kehityksen toimija. Kestävä kehitys sisältyy koulutustarjontaan ja on osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Henkilökunta ja opiskelijat tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on pohjoinen kestävän kehityksen toimija. Kestävä kehitys sisältyy koulutustarjontaan ja on osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Henkilökunta ja opiskelijat tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole Natura 2000 -ohjelman kohteisiin liittyviä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeessa noudatetaan Oamkin linjaamia tavoitteita ja toimenpiteitä. Suomen kielen opetuksessa sekä ohjauksessa hyödynnetään digitaalisuutta. Koulutusmateriaali on sähköisessä muodossa ja myöhemmin saatavilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen myötä paranevat maahanmuuttajien mahdollisuudet korkeakouututkinnon suorittamiseen, työelämään siirtymiseen sekä yhteiskuntaan integroitumiseen parantuneen kielitaidon ansiosta. Hanke lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta yhteisön ja yhteiskunnan eri tasoilla. Näin huolehditaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta maahanmuuttajien kohdalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa parannetaan maahanmuuttajien suomen kielen osaamista, koulutuspolulle kiinnittymistä sekä sekä työllistymistä. Tulevaisuudessa tätä hyödynnetään kohderyhmälle suunnatussa koulutuksessa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisuutta, joka mahdollistaa osallistumisen Oulun alueen ulkopuolelta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hankkeessa parannetaan maahanmuuttajien suomen kielen osaamista ja yhteiskuntaan integroitumista. Hankkeella lisätään koulutusmahdollisuutta, joka parantaa kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Hanke edistää maahanmuutajien tasa-arvoista mahdollisuutta suorittaa opintoja. Koulutus lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hanke edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 7 8
Hanke tuo arvokkaan lisän oppilaitoksen kulttuuriympäristöön. Samalla se parantaa maahanmuuttajien asettautumista ja integroitumista yhteiskuntaan.
Ympäristöosaaminen 4 4
Kestävän kehityksen näkökulma tuodaan esille opetuksessa, ohjauksessa ja yleensäkin toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan (eOSY) -hankkeen tavoitteena oli verkkopohjaisesti edistää ja tukea täällä olevien ulkomaalaisten, maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsentensä integroitumista yhteiskuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Suomen kielen perustaitojen hallinta on erittäin tärkeä osa kansainvälisten osaajien ja korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden integroitumista pysyvästi alueellemme.

eOSY -hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin ripeästi etenevää alkeistason kielikoulutusta verkossa sekä rakennettiin digitaalinen kurssipohja itsenäiseen suomen kielen opiskeluun ja omatoimiseen kielitaidon ylläpitämiseen alkeiskurssien jatkoksi. Tavoitteena oli nostaa kielitaito A2-tasolle.

Työpaketissa 1 suunniteltiin ja toteutettiin pedagogisesti monipuolinen suomen kielen alkeistason verkkokoulutus yhdistettynä henkilökohtaiseen S2-tukeen. Tämä kahden opintojakson kokonaisuus oli mahdollista suorittaa työn tai tutkinto-opintojen ohessa.

Työpaketissa 2 suunniteltiin ja toteutetiin suomen kielen opiskelua motivoiva digitaalinen kurssipohja itsenäiseen ja omatoimiseen kielitaidon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Tämän 5 opintopisteen laajuisen, itsenäisesti suoritettavan opintojakso oli mahdollista opiskella oman aikataulun mukaisesti, ns. non-stop-tyylisesti. Suomen kielen lisäksi opintojaksoon integroitiin yhteiskunnallisesti tärkeitä osa-alueita, joiden avulla opetettiin arkielämän ja työelämän termejä sekä samalla heräettiin koulutuksesta kiinnostuneiden mielenkiintoa eri aloihin. Erityisen tärkeä oli antaa alkuvaiheen esittelyä sosiaali- ja terveysalasta, koska ala kärsii työvoimapulasta ja tarvitsee tulevaisuudessa maahanmuuttajaosaajia. Digitaalinen kurssipohja tehtävineen jää hyödynnettäväksi itsenäiseen opiskeluun ja kielitaidon ylläpitämiseen.